Poglavje vsebuje izvleček pravil o ločilih in dogovorov, povezanih z njihovo uporabo v statističnih besedilih.

Ločila

Poglavje vsebuje izvleček pravil o ločilih in dogovorov, povezanih z njihovo uporabo v statističnih besedilih.

Ločilo je znak v besedilu, ki ni črka, številka ali simbol. Njegova vloga je skladenjsko ali neskladenjsko ločevanje delov besedila. 

Pri rabi upoštevamo slovenski pravopis. Ta v večini primerov ločilo umešča neposredno za besedo oz. številko, tj. brez vmesnega presledka. Izjeme so nekateri primeri rabe pomišljaja, vezaja, treh pik in poševnice. 

Uporabljamo jo kot končno ločilo v povedi in v krajših, neskladenjskih delih besedila, kot so okrajšave, oznake poglavij, okrajšave, vrstilni števniki ipd.

Če pred zaključek povedi vrinemo pojasnilo, ki ga pišemo v oklepaju, stoji pika za oklepajem.

Pišemo jo tudi na koncu opomb, izpuščamo pa pri navajanju virov.

Podrobni podatki za 4. četrtletje 2022 so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Dr., prof., tj., t. i., itn., ipd.

1) Podatki za leto 2022 so začasni.

2) Začasni podatki.

1) Podatki za leto 2022 so začasni

2) začasni podatki

Vir: Banka Slovenije

Vir: Banka Slovenije.

Piko zapišemo na koncu zadnje točke seznama, kadar se tudi prejšnje točke končujejo z ločili (vejico, podpičjem).

Ključne statistike so:

 • vrednost odkupljenega okroglega lesa,
 • količina odkupljenega okroglega lesa,
 • povprečna cena odkupljenega okroglega lesa.

Pike ni:

 1. na koncu naslova,
 2. za zadnjo številko pri številčenju poglavij.

9 Revidiranje

9.1 Objavljanje začasnih in končnih podatkov

9.2 Dejavniki, ki vplivajo na časovno primerljivost

Vejico v slovenskem jeziku pišemo:

 • v besedilu na koncu odvisnega stavka,
 • v pojasnjevalnem priredju pred »in sicer«, »in to«,
 • v dopisih in e-sporočilih za nagovorom, pogosto tudi za pozdravom ter med imenom in funkcijo,
 • pri decimalnih številih,
 • na koncu alineje (razen če se ta konča z veznikom »in«, »ter«, »ali«).

Podatke pridobivamo v raziskovanju Sestava prebivalstva (DEM-PREB/ČL), pri katerem poleg administrativnega vira, ki je podlaga za raziskovanje, uporabimo za del populacije tudi statistično raziskovanje Socioekonomske značilnosti prebivalstva in selivcev (SEL-SOC).

Cena se je zvišala, in sicer za 3 %.

Spoštovani,

S spoštovanjem,

8,6 %

Največ sredstev smo namenili za:

 • področje starost ter
 • področje bolezen in zdravstveno varstvo.

Vejica je med drugim odveč pri:

 • večbesednih veznikih (npr. kljub temu da, v primeru da, medtem ko),
 • primerjalnem vezniku kot (kadar ne sledi polno izraženi glagol),
 • nekaterih povezanih strukturah (npr. tako ... kot tudi ..., bodisi/niti/ne/ali ... bodisi/niti/ne/ali), 
 • prislovnih besednih zvezah na začetku stavka (brez glagola, značilni predlogi: glede, zaradi, kljub ...).

Kljub temu da je bilo v Sloveniji … (slogovno še ustrezneje: Čeprav je bilo v Sloveniji ...)

Kljub temu, da je bilo v Sloveniji …

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je višja kot prejšnji mesec.

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je višja, kot prejšnji mesec.

Anketiranje lahko izvedemo tako osebno kot tudi po telefonu.

Anketiranje lahko izvedemo tako osebno, kot tudi po telefonu.

Anketiranje lahko izvedemo bodisi osebno ali po telefonu.

Anketiranje lahko izvedemo bodisi osebno, ali po telefonu.

Kljub večjemu številu potrjenih primerov covida-19 v Sloveniji pa je upadel delež prebivalcev, ki so omejevali svoje druženje v živo.

Kljub večjemu številu potrjenih primerov covida-19 v Sloveniji, pa je upadel delež prebivalcev, ki so omejevali svoje druženje v živo.

Nekaj dodatnih primerov, v katerih se pogosteje pojavljajo težave pri rabi vejice.

Podatke, prosim, pošljite po e-pošti na naslov …

Podatke prosim pošljite po e-pošti na naslov …

Če ste povezovali več zbirk podatkov, napišite, katere zbirke podatkov ste povezovali.

Če ste povezovali več zbirk podatkov, napišite katere zbirke podatkov ste povezovali.

Navedite, ali datoteka vsebuje ...

Navedite ali datoteka vsebuje ...

Oseba, ki bo potovala s službenim avtomobilom, naj to sporoči v tajništvo gospe Mariji Novak.

Oseba, ki bo potovala s službenim avtomobilom to sporoči v tajništvo gospe Mariji Novak.

Podatke, ki jih pridobimo z vprašalnikom, objavljamo v StatØpisu.

Podatke, ki jih pridobimo z vprašalnikom objavljamo v StatØpisu.

7. seja Statističnega sosveta za statistiko energetike bo v četrtek, 3. decembra 2009, ob 9. uri v seminarski dvorani.

7. seja Statističnega sosveta za statistiko energetike bo v četrtek, 3. decembra 2009 ob 9. uri v seminarski dvorani.

Predlagam, da se sestanemo v četrtek, 5. 11. 2009, ob 11. uri.

Predlagam, da se sestanemo v četrtek, 5. 11. 2009 ob 11. uri.

Predlagam, da se sestanemo v četrtek ob 11. uri.

Predlagam, da se sestanemo v četrtek, ob 11. uri.

Pišemo ga pred naštevanjem (seznami, daljše postavke). Ne uporabljamo ga za mednaslovi ali naslovi vizualizacij. Kadar se uporablja v pomenu »proti«, se piše nestično (s presledki). 

Razmerje med zaposlenimi domačimi prebivalci in delovnimi migranti je 1 : 1.

Razmerje med zaposlenimi domačimi prebivalci in delovnimi migranti je 1:1.

Uporabljamo ga tudi za označevanje pomena »deljeno«.

154 : 212

154:212

To ločilo stavčne strukture ločuje izraziteje od vejice, toda šibkeje od pike. Z njim v eno poved povežemo več stavkov, ki bi bili lahko tudi samostojne povedi.

Podpičje pišemo tudi:

 • kadar so za označitev točk uporabljene številke ali črke, 
 • kadar so postavke v zaporedju dolge, kompleksne ali že vključujejo vejice,
 • pred dobesednim navedkom v premem govoru,
 • pri navajanju (Vir: ...).

Člane mednarodne komisije zastopajo: Francija, 4; Nemčija, 5; Združeno kraljestvo, 3 […].

Primer rabe v seznamu, kadar so alineje oz. točke sestavljene iz več povedi:

Uvodni stavek:

 1. točka se začne z malo začetnico. Za piko sledi ena ali več povedi, ki se začnejo z veliko začetnico. Zadnja poved se zaključi s podpičjem;
 2. nova točka se začne z malo začetnico;
 3.  […];
 4. zadnja točka se zaključi s piko.

Besedilo točk se mora skladenjsko ujemati z izhodiščnim glagolom.

Pri naštevanju točk pred vezniki »in«, »ter« in »ali« ne pišemo podpičij, razen če je to potrebno zaradi jasnosti ali strukture besedila; če je pred temi vezniki vrinjeni stavek, uporabimo vejico.

Metode za prilagoditev kakovosti se razvrstijo na naslednji način:

 1. metode A: metode, za katere velja, da dajejo najzanesljivejše rezultate v smislu natančnosti in pristranskosti;
 2. metode B: metode, ki lahko dajejo manj natančne in manj reprezentativne rezultate kot metode A, vendar kljub temu veljajo za sprejemljive. Metode B se uporabijo, če ni na voljo nobene metode A; ter
 3. metode C: vse druge metode, ki se zato ne uporabljajo.

Odprejo se:

 1. upravni račun, ki je račun za odmerjene prispevke;
 2. posebni račun in Partnerski sklad Bali, ki sta računa za prostovoljne prispevke, in
 3. drugi računi, za katere Svet meni, da so ustrezni in potrebni.

Pred oklepajem (prvim delom oklepaja) nikoli ni vejice. Če v oklepaj vključimo stavek z veliko začetnico (samostojno poved), pred zaklepajem napišemo piko.

Uporabljamo ga za zapis vrinjenih stavkov, dodatnih informacij ali razlag, tudi kratic.

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) …

Kljub temu da se vsako leto običajno rodi več dečkov kot deklic (to je ena od bioloških zakonitosti), je bilo v začetku leta 2016 …

Ocenjujemo, da bo faktorski dohodek v kmetijstvu (ta obsega neto dodano vrednost, od katere so odšteti drugi davki na proizvodnjo in h kateri so prištete druge subvencije na proizvodnjo) v letu 2017 za 17 % nižji kot pred enim letom.

Izdatki za varstvo okolja I (seštevek investicij za varstvo okolja in tekočih izdatkov, zmanjšan za prihodke, dobljene v zvezi s sekundarnimi proizvodi in od aktivnosti v zvezi z varstvom okolja) so v letu 2016 znašali 186,8 milijona EUR in so bili glede na leto 2015 nižji za 46,9 %.

Uporablja se kot besedotvorno ločilo znotraj besed ali v pomenu veznika »in« med besedami.

Zapišemo ga s kratko črtico, uporabljamo pa ga:

 • za povezovanje enakovrednih sestavin v pridevniških in samostalniških tvorjenkah (pri prvih brez presledkov, pri drugih pa s presledki, kadar se sklanjata obe priredni sestavini), 
 • kadar je del besede izražen s števko (z več števkami) ali črko (z več črkami),
 • na koncu pisno osamosvojenega dela zloženke ali sestavljanke,
 • pri sklanjanju kratic po 1. moški sklanjatvi.

v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru, v Skupnem odboru EGP-Efte

v Furlaniji - Julijski krajini

60-letnica urada, 2-odstotni dvig cen, C-vitamin

višje- in visokošolska izobrazba, mikro- in makropodatki, vzhodno- in zahodnoevropske države

RTV-ja, publikacije SURS-a, na SURS-u, podatki OECD-ja

Vezaj je odveč pri sestavinah, ki nista enakovredni, temveč druga vsebinsko podrobneje določa prvo oz. zožuje njen pomen.

V volilni enoti Ljubljana Bežigrad je bila volilna udeležba višja.

V volilni enoti Ljubljana-Bežigrad je bila volilna udeležba višja.

Ljubljana Šentvid

Ljubljana-Šentvid

Pogosto pa je napaka v tem, da vezaj ni uporabljen ali da je uporabljen napačno, npr. kadar pravopisna pravila zahtevajo pomišljaj (zlasti pomen: od–do).

Na SURS-u

Na SURSu

tri- in večstanovanjske stavbe

tri in več-stanovanjske stavbe

Obrazci se številčijo s 6-mestno zaporedno številko.

Obrazci se številčijo s 6 mestno zaporedno številko.

Podatki o različnih socialno-ekonomskih kategorijah …

Podatki o različnih socialno ekonomskih kategorijah …

Po slovenskem pravopisu uporabljamo t. i. navadni oz. srednji pomišljaj. Pogosto se napačno zamenjuje z vezajem.

Ločimo namreč:

 • vezaj (kratka črtica, ang. hyphen): - 
 • navadni pomišljaj (daljša črtica, ang. en dash): – 
 • dolgi pomišljaj (najdaljša črtica, angl. em dash): — 

Uporabljamo navadni pomišljaj, zapišemo ga:

 • v pomenu od–do (stično),
 • kot krepkejše ločilo od vejice in hkrati orodje za pojasnjevanje (nestično),
 • pri vrinjenem stavku (dvodelni, nestično),
 • kot znamenje za odstavke, točke ali alineje, v seznamih (nestično),
 • za matematični znak minus (nestično),
 • pri navedbi temperature pod lediščem (stično).

V Uradnem listu in drugih publikacijah Evropske unije se za označevanje točk pri naštevanju uporablja dolgi pomišljaj.

15–16 kg, obdobje 2000–2004, (cesta) Kranj–Ljubljana, 0–14 let, proga Ljubljana–Zagreb, Ljubljana–Novo mesto, v Šmarju–Sapu

15-16 kg, obdobje 2000-2004, (cesta) Kranj-Ljubljana, 0-14 let, proga Ljubljana-Zagreb, Ljubljana-Novo mesto, v Šmarju-Sapu

7. april – svetovni dan zdravja

7. april - svetovni dan zdravja

5 – 3 = 2

5 - 3 = 2

–4 °C

-4 °C

–100 EUR

-100 EUR

Vrednost kazalnika zaupanja je bila enaka kot novembra 2009, tj. –19 odstotnih točk.

Vrednost kazalnika zaupanja je bila enaka kot novembra 2009, tj. -19 odstotnih točk.

Delo Ekonomsko-socialnega odbora – enega od več teles Evropske unije – je zelo …

Delo Ekonomsko-socialnega odbora - enega od več teles Evropske unije - je zelo …

V slovenščini praviloma izpišemo vse črke. Izjema je angleško poimenovanje publikacije StatØpis, t. i. Stat'o'book.

Večinoma ga uporabljamo v vprašalnih povedih na družbenih omrežjih.

Nas spremljate na vseh družbenih omrežjih?

Ste se kdaj vprašali, kaj se v Sloveniji v povprečju zgodi v enem dnevu?

Najpogosteje se uporablja za izražanje čustev, ukazov in vzklikov ali medklicev. V statističnih objavah ga zato ne uporabljamo, v objavah za družbena omrežja pa redko, le kadar je potreben za smiselno poudarjanje vsebine.

Živel svetovni dan čokolade!

Zapišite v komentar!

Pri dobesednem navedku (citatu) uporabimo znak » za začetek in znak « za konec navedka.

Uporabljamo dvojni narekovaj.

Če navajamo besedilo znotraj drugega navedka, uporabimo enojne navednice.

»Da, z veseljem odgovarjam na vprašalnike.«

»Tako je bilo navedeno v poglavju 'Gibanje cen'«, je poudarila sogovornica.

Poševnico pišemo:

 • v pomenih: ali, oziroma,
 • v pomenu: del enega in drugega,
 • v pomenih: ulomljeno, skozi, na.

15 let in/ali več

15 let in / ali več

šolsko leto 2017/18, šolsko leto 1999/2000

šolsko leto 2017 / 18, šolsko leto 1999/ 2000

Uradni list RS, št. 45/95

Uradni list RS, št. 45 / 95

km/h, km/dan

km / h, km/ dan

Poševnica je stično ločilo. Če pa ločuje daljše enote (npr. besedne zveze) ali števec od imenovalca v ulomku, se lahko zapiše nestično, da je zapis preglednejši.

in/ali

in / ali

Če je zapis razumljiv v kontekstu, se lahko uporabi tudi za zapis deljenja.

154 / 212

Izpust dela beseda ali besedila označimo z zapisom treh pik kot ločila.

V strokovnih besedilih se trem pikam v pomenu itd. (ANG: etc.) izogibamo.

Prosimo, da nam odgovorite najpozneje do ...

Benka Pulko se je zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot ženska z ...

V slovenščini ga vedno pišemo med številko in enoto, v angleščini pa ga ne pišemo pred znakom za %.

23 m

23m

1,5 %

1,5%

7 °C

7°C

Če iz tega tvorimo pridevniško zloženko, so njene sestavine napisane skupaj oziroma z vezajem, če je prvi del izražen s številko.

triindvajsetodstoten = 23-odstoten

Med samostalnikoma v podredni besedni zvezi je zgolj presledek, ne vezaj.

država članica

država-članica

pravnik lingvist

pravnik-lingvist

proizvajalec izvoznik

proizvajalec-izvoznik

Po dogovoru se prislovne besedne zveze s »koli« in »čim« pišejo narazen (to ne velja za pridevniško vlogo).

kadar koli

kadarkoli

čim bolj

čimbolj

čim več

čimveč

čim prej

čimprej

čimprejšnji

čim prejšnji

Presledek uporabimo tudi npr. v datumu in pri večini okrajšav, nastalih iz več besed (izjema: tj.).

Anketar vas bo poklical med 15. februarjem in 4. marcem 2010.

Anketar vas bo poklical med 15.februarjem in 4.marcem 2010.

Dne 30. 6. 2010 smo prejeli vaš zahtevek …

Dne 30.6.2010 smo prejeli vaš zahtevek …

Rezultati so izraženi v obliki t. i. ravnotežja.

Rezultati so izraženi v obliki t.i. ravnotežja.

Slovensko cestno podjetje, d. o. o.

Slovensko cestno podjetje, d.o.o.

Praviloma ga ne uporabljamo. 

Priročnik stalno izboljšujemo na podlagi dobrih praks. Večje spremembe so povzete na podstrani o spremembah