Poglavje opisuje različne vrste podatkov ter pravopisna pravila in dogovore, povezane z zapisom številskih, koledarskih in drugih časovnih podatkov.

Številski, koledarski in časovni zapisi

Poglavje opisuje različne vrste podatkov ter pravopisna pravila in dogovore, povezane z zapisom številskih, koledarskih in drugih časovnih podatkov.

Števka je posamezen znak v številki oz. simbol za zapis številk. Pogovorni, slogovno nepriporočljiv izraz zanjo je cifra.

V desetiškem številskem sestavu je deset števk (0–9).

Slovnično so ženskega spola, če sledi samostalnik, pa prevzamejo njegov slovnični spol.

2 + 1 = 3 [dve plus ena je tri]

Popis 2002 [ dva tisoč dve]

Številka je znak za število, pogovorno tudi sopomenka zanj. Je zapis števila s simboli, števkami.

Okrajšava je: št.

Nastale so štiri nove ulice in določenih je bilo 3.034 novih hišnih številk.

Odpadki so označeni s šestmestno klasifikacijsko številko.

Je količina, izražena s številkami, in pojem, ki ga dobimo s štetjem. Izraža, koliko enot kaj obsega.

Okrajšava je: štev.

Število zaposlenih vpišite v anketni vprašalnik s števkami (od 1 do 9), in ne z besednim izrazom.

Število državljanov Slovenije se je v prejšnjem letu zmanjšalo.

Izražajo količino štetega.

V statističnih objavah jih praviloma zapišemo s števkami, kot števila.

Prebivalec Slovenije je v letu 2021 za prehrano v povprečju porabil 119 kg zelenjave, 117 kg žit, 109 kg sadja, 89 kg mesa, 63 kg krompirja, 11 kg jajc in 0,60 kg medu.

Izjema je začetek stavka, kjer je zaradi lažje berljivosti priporočljiv zapis z besedo.

Sto petdeset oseb je majhen vzorec.

150 oseb je majhen vzorec.

 

Števila do sto in stotice pišemo skupaj, druga pa narazen.

dvesto petindvajset

dvestopetindvajset

Označuje zaporedno mesto v številski vrsti (tj. ne »koliko«, temveč »kateri po vrsti«).

Vrstilne števnike "prvi do deveti" lahko zapišemo tudi z besedo, od 10 naprej pa dosledno uporabljamo številko.

vsak peti prebivalec

vsak 105. prebivalec

75. obletnica

Glej poglavje Glavni števniki.

Kjer je to tehnično mogoče, negativna števila v slovenščini in angleščini zapisujemo z desnostičnim pomišljajem. V Wordu ga vnesemo z uporabo tipk Ctrl in minus na številčnici ali z uporabo gumba Simbol.

Vrednost kazalnika je bila –3.

Tam je najnižja izmerjena temperatura znašala –26 oC.

V slovenščini kot znamenje za mejo med celim številom in decimalkami uporabljamo vejico.

120,7

5.800,5

5,4 milijona

V angleščini uporabljamo decimalno piko, vejico pa za označevanje tisočic.

120.7

5,800.5

5.4 million

V statističnih podatkih merske enote običajno zapisujemo z veljavnim simbolom ali okrajšavo, zlasti če se ponovijo večkrat in ob številkah. Nabor dogovorjenih krajših zapisov za merske enote najdete v poglavju Znamenja, kratice, okrajšave, merske enote.

Med številskim podatkom in mersko enoto je po pravopisnih pravopisnih pravilih navadno presledek, razen pred % v angleščini.

Pozorni smo tudi na sklon in število. Besede odstotek (angl. percent) praviloma ne izpišemo, uporabimo simbol %. Kadar jo izpišemo, pa pri decimalnih številih uporabimo 2. sklon ednine, saj decimalni del izgovorimo kot »toliko desetink odstotka«.

Pri zapisu % pazimo na pravopisno razliko med jezikoma: v slovenščini z decimalno vejico in presledkom pred %, v angleščini z decimalno piko in brez presledka.

Za zapis valute ne uporabimo grafičnega znaka €, temveč EUR; izjeme so vizualizacije z malo prostora. V angleščini zapišemo kratico valute pred zneskom, med njima je presledek.

Primanjkljaj države je znašal 60 mio. EUR ali 0,4 % BDP. 

Pravilno sklanjanje: nič celih štiri [desetinke] odstotka.

Primanjkljaj države je znašal 60 mil. € ali 0.4% BDP. 

Napačno sklanjanje: nič cela štiri odstotke.

General government deficit amounted to EUR 60 mio or 0.4% of GDP.

General government deficit amounted to 60 mio.€ or 0,4 % of GDP.

Po drugi strani v slovenščini vedno izpišemo mersko enoto odstotna točka (angl. percentage point), v angleščini pa lahko uporabimo okrajšavo p.p.

Skupno rast izdatkov je najbolj zaviral upad izdatkov za druge tekoče transferje (−1,4 odstotne točke) in za subvencije (−0,2 odstotne točke).

Skupno rast izdatkov je najbolj zaviral upad izdatkov za druge tekoče transferje (−1,4 odstotnih točk) in za subvencije (−0,2 odstotni točki).

Significant slowdown of expenditure growth was related to lower expenditures on other current transfers (−1.4 p.p.) and on subsidies (−0.2 p.p.).

Significant slowdown of expenditure growth was related to lower expenditures on other current transfers (−1,4 percentage points) and on subsidies (−0,2 percentage points).

Datum zapisujemo s presledki in brez ničle pred številko.

Samo če je nestandarden zapis nujen zaradi tehničnih omejitev (npr. ob prevzemu podatkov iz aplikacije, v Koledarju objav), lahko datum zapišemo drugače.

1. 1. 2023

1.1.2023, 01.01.2023

V manj strokovnih besedilih (npr. v vprašalnikih) lahko mesec zapišemo z besedo.

V angleških besedilih mesec vedno zapišemo tako, tudi v objavah, in pri tem uporabimo veliko začetnico.

Vprašalnik pošljite najpozneje do 6. aprila 2023.

Vprašalnik pošljite najpozneje do 06. 04. 2023.

21 May 2023

  • 21st May 2023
  • May 21st 2023
  • 23. 5. 2023
  • 23/05/2023

Detailed data will be published on 23 May 2023.

Detailed data will be published on 23. 5. 2023.

Pri zapisu datuma in ure običajno uporabimo zaporedje: dan, datum, ura.

Sestanek bo v petek, 9. decembra 2022, ob 17. uri.

Sestanek bo v petek 9. decembra 2022 ob 17. uri.

Časovna obdobja v besedilih zapisujemo z besedami, v vizualijah pa lahko tudi s kraticami. Vrstilne števnike lahko namesto z besedo zapišemo s številko in piko, npr. v 1. četrtletju 2023.

Uporabljamo tudi besedne zveze, kot so: od ... do, med letoma ..., leta ..., v letu ...

v 70. letih 20. stoletja, med letoma 1970 in 1980, od 1970 do 1980, v obdobju 1970–1980

v sedemdesetih letih 20. stoletja, med leti 1970 in 1980, 1970 do 1980, v času 1970-1980

Podobno velja za angleščino, le da vrstilne števnike zapisujemo z st, nd, rd oz. th (v datumih te izpustimo, gl. zgoraj) in brez pike. Desetletja zapisujemo na način: in the 1990s.

in the 1970s

in the seventies of the 20th century

Uporabljamo 24-urni sistem zapisa. Samo zapis polne ure izrazimo z besedo: ob (tej) uri, lahko pa tudi z zapisom minut (00). Pri zapisu minut uporabimo piko, in ne dvopičja. Za časovno obdobje uporabimo besedno zvezo od ... do ... ali pomišljaj (–).


ob 8. uri, ob 8.00

ob 8.00 uri, ob 8:00 h

ob 8.30

ob 8:30 uri

ponedeljek−četrtek: 9.00−15.30, petek: 9.00−14.30 (ali: od 9.00 do 14.30)

ponedeljek-četrtek: 9:00-15.30, petek: 9:00-14:30 (ali: 9:00 do 14:30)

V angleščini velja podobno, ne uporabljamo izrazov "a.m." in "p.m.".

Monday−Thursday: 9.00−15.30, Friday: 9.00−14.30


Monday-Thursday: 9:00-15:30, Friday: 9:00-14:30

at 9.00, at 9.30 

at 9am, at 9:30

Starostne razrede prav tako zapisujemo s pomišljajem (–) ali izrazom od ... do. Zaradi ekonomičnosti izraza je pogostejši prvi zapis. Kadar je omenjena samo spodnja meja razreda, uporabimo izraz »in več« ali simbol +.

Osebe, stare od 5 do 15 let, so …

Osebe, stare 15 in več let, so …

Osebe, stare 15+, so …

Osebe, stare 15–24 let, so ...

Osebe, stare od 20 do 30 let, so ...

15- in 16-letni dijaki

20- do 30- letniki

Priročnik stalno izboljšujemo na podlagi dobrih praks. Večje spremembe so povzete na podstrani o spremembah