Skip Navigation LinksSKP > Slovarček pojmov
 

Slovarček pojmov

 

Delo je opredeljeno kot skupek nalog in dolžnosti, ki jih opravlja (jih je ali bi jih lahko opravljala) ena oseba, in sicer kot zaposlena ali kot samozaposlena oseba (glej tudi definicijo poklica) (PDF Metodološka pojasnila SKP-08).

Deskriptor razlaga in določa pomen kategorije v tekstualni obliki (Povzeto po Uporabniškem priročniku Klasje; Klasje, Klasifikacijski strežnik SURS).

Kategorija je splošen pojem za enote na vsaki ravni znotraj klasifikacije (OECD slovar statističnih pojmov).

 

Klasifikacija je celovita, praviloma hierarhično organizirana shema razvrščanja. Sleherna statistična enota, ki je predmet razvrščanja, je lahko nedvoumno razvrščena v posamezno klasifikacijsko skupino (kategorijo). Osnovni namen razvrščanja enot v klasifikacijske skupine je v tem, da nam omogoča ugotavljanje razlik oz. podobnosti med enotami. Klasifikacija tako omogoča popolno razvrščanje vseh enot na osnovi konsistentnih metodoloških načel (Povzeto po Dr. Lea Bregar: Statistične klasifikacije in izobraževanje; 2006).


Koda
je dogovorjen znak, sestavljen iz enega ali več znakov, ki predstavlja določen podatek, informacijo (SSKJ).


Kodiranje
je tehničen postopek za spreminjanje besednih informacij v številke, kode ali druge simbole (OECD slovar statističnih pojmov).

Poklic je opredeljen kot skupek del (glej definicijo dela), katerih poglavitne naloge in dolžnosti so si po vsebini in zahtevnosti zelo podobne. Poklic posamezne osebe se lahko opredeli glede na glavno delo (oz. zaposlitev), ki ga oseba trenutno ima (»main job«), glede na njeno dodatno delo (»second job«), glede na delo (oz. zaposlitev), ki ga je imela v preteklosti, ali glede na delo (oz. zaposlitev), ki ga bo imela v prihodnosti (PDF Metodološka pojasnila SKP-08).

Pretvornik
določa prevajanje kategorij iz izvorne verzije klasifikacije v ciljno verzijo klasifikacije z uporabo določenega postopka ali kriterija. Pretvarjamo lahko med različnimi verzijami iste klasifikacije ali med verzijami različnih klasifikacij. Vsak pretvornik ima pare kategorij. Vsak par kategorij povezuje kategorijo izvorne verzije s kategorijo ciljne verzije klasifikacije (Povzeto po Uporabniškem priročniku Klasje; Klasje, Klasifikacijski strežnik SURS).

Raven znanja (»skill level«) je opredeljena kot funkcija – neposredna zahteva kompleksnosti in obsega nalog in dolžnosti v okviru določenega dela oz. poklica. Kot merilo za razvrščanje se praviloma uporablja le na najvišji hierarhični klasifikacijski ravni, in sicer pri opredelitvi glavne skupine poklicev. Raven znanja se operativno meri z naslednjimi merili, enim ali več:  

  • z vsebino (naravo) nalog, ki se opravljajo v okviru dela oz. poklica v primerjavi z nalogami in dolžnostmi, ki so kot tipične (značilne) opredeljene za vsako posamezno raven znanja;
  • z ravnjo formalne izobrazbe, ki je potrebna za uspešno opravljanje teh nalog in dolžnostiki je potrebna za uspešno opravljanje teh nalog in dolžnosti;
  • s količino neformalnega učenja iz dela ali predhodnih izkušenj, ki so potrebne za uspešno opravljanje teh nalog in dolžnosti. (PDF Metodološka pojasnila SKP-08)

Razvrščanje je postopek, kjer enoto razvrstimo oz. kodiramo v skupino glede na enake ali podobne lastnosti (SSKJ). 


Šifrant
 je urejen seznam pripisanih šifer in njihovih pomenov v okviru dane identifikacije in/ali klasifikacijske sheme (Terminološki slovar - povezava deluje le v Internet Explorerju). 

Vrsta znanja je opredeljena kot funkcija – neposredna zahteva:

o        potrebnega področja znanja,

o        uporabljenega orodja in naprav,

o        predmetov dela, s katerimi ali na katerih se dela,

o        vrste izdelkov in storitev kot rezultatov opravljenega dela.
                                                (PDF Metodološka pojasnila SKP-08)

Znanje ("skill) je opredeljeno kot sposobnost opravljanja nalog in dolžnosti v okviru določenega dela; obsega pa dve razsežnosti: prva je raven znanja, druga pa vrsta znanja. Na podlagi teh dveh razsežnosti je oblikovana taksonomija v ISCO-08 (in s tem v SKP-08) oz. se poklice razvršča v skupine poklicev po ISCO-08 oz. po SKP-08 (PDF Metodološka pojasnila SKP-08).