Skip Navigation LinksSKP > Uporaba SKP-08 > Administrativno okolje
 

Administrativno okolje

Standardne klasifikacije se v administrativnem okolju uporabljajo za statistične in nestatistične namene.  Uredba o SKP-08 se nanaša na uporabo SKP-08 za statistične namene, uporaba za nestatistične namene mora biti praviloma določena z ustreznimi drugimi področnimi pravnimi predpisi.    

SKP oz. SKP-08 se uporablja za opredelitev podatka o poklicu pri vodenju nekaterih evidenc na področju socialnih zavarovanj. Ko delodajalci prijavljajo in odjavljajo osebe v zdravstveno, pokojninsko, invalidsko ipd. socialno zavarovanje, morajo na obrazcu M opredeliti tudi delo oz. poklic, ki ga bo oseba opravljala, in sicer po veljavni standardni klasifikaciji poklicev. 

SKP-08 se uporablja na novih obrazcih M od 1. julija 2011 dalje, skladno z določbami v predpisih, ki urejajo postopke prijav in odjav v socialno zavarovanje

 

SKP oz. SKP-08 so v precejšnji meri neposredno uvedla v vodenje kadrovskih in podobnih evidenc podjetja sama.


Eden večjih uporabnikov SKP oz. SKP-08 je tudi Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ). Ta vodi za potrebe opravljanja nekaterih svojih temeljnih nalog (npr. za posredovanja zaposlitve, za vseživljenjske karierne orientacije ter za izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja) na podlagi svojih področnih pravnih predpisov različne evidence in podatkovne zbirke. Med najpomembnejšimi so evidenca brezposelnih oseb, evidenca iskalcev zaposlitve in evidenca oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, ter podatkovna zbirka prostih delovnih mest oziroma vrste del;  v teh evidencah in podatkovni zbirki vodi različne podatke za analitične in operativne potrebe, med drugim tudi podatek o poklicu po SKP-08.  Uporaba tega orodja zagotavlja skupaj z uporabo orodja za razvrščanje izobrazbe zajem bistvenih lastnosti ponudbe in povpraševanja po delovni siki in je hkrati pogoj za učinkovito izvajanje posredovanja zaposlitev.