English version
Skip Navigation Links.
Census logo

Namen raziskovanja

Namen raziskovanja je zbrati podatke o stanovanjih na ozemlju Slovenije in o njihovih značilnostih. Podatki se povezujejo tudi s prebivalci in gospodinjstvi. 

Enote opazovanja

Opazovana enota je stanovanje. Stanovanje  je gradbeno povezana celota, namenjena za bivanje ljudi, ki  ima vsaj eno sobo z ustreznimi pomožnimi prostori (s kuhinjo, kopalnico, straniščem, predsobo, shrambo itd.) ali pa je brez pomožnih prostorov in ima vsaj en posebni vhod.

Viri podatkov

Glavna vira za registrski popis stanovanj v letu 2011 sta bila Register nepremičnin (REN), ki ga vodi Geodetska uprava RS ter Centralni register prebivalstva (CRP) in Evidenca gospodinjstev, ki ju vodi Ministrstvo za notranje zadeve.

Pravna podlaga

Registrski popis oseb, gospodinjstev in stanovanj je eno od statističnih raziskovanj iz rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad RS. Vsebinsko podlago ima tudi v Uredbi (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).

Pojasnilo o glavnih  razlikah  med registrskim popisom  2011 in   popisom  2002

Pri definicijah obveznih  spremenljivk  ni bistvenih razlik, nekaj razlik je le v klasificiranju  (npr. vodovod, stranišče).

Upoštevati pa je treba dejstvo, da so bili podatki  za leto 2011 pridobljeni  iz administrativnih  virov, in ne na terenu. Naseljenost stanovanja oziroma drugega prostora je zato vezana na prijavo v Centralnem registru prebivalstva na Ministrstvu za notranje zadeve, obstoj  in lastnosti stanovanj  in stavb so vezani na vpis v Kataster stavb in Register nepremičnin  na Geodetski upravi RS, lastništvo pa na vpis v Zemljiško knjigo  na Vrhovnem sodišču  RS   in  v Register nepremičnin.

Upoštevati je treba tudi dejstvo, da je bila na področju demografskih statistik   spremenjena  definicija prebivalstva; ta zajema tudi začasno prijavljene prebivalce, ki nameravajo bivati v Sloveniji eno leto ali več.  (Prebivalec  je oseba s prijavljenim stalnim in/ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki v Sloveniji prebiva ali ima namen prebivati eno leto ali več in ni začasno odsoten iz Slovenije eno leto ali več.)

Zadnji popis prebivalstva (registrski) se od predhodnega (klasičnega) razlikuje  tudi po neobveznih spremenljivkah, predvsem pri  klasificiranju. Poleg tega v  nepremičninskih evidencah ni podatka  o vrsti strešne kritine  in viru ogrevanja.

Revidiranje podatkov

Zaradi potreb uporabnikov po pravočasnih informacijah objavimo podatke, ki ustrezajo merilom kakovosti uradnih statističnih podatkov, ne dosegajo pa kakovosti, ki jo je pri takih podatkih mogoče doseči z dodatnimi statističnimi postopki. Podatke revidiramo, ker lahko novejši ali kakovostnejši podatki  prispevajo h kakovosti odločanja na podlagi podatkov.

Metodološko pojasnilo o revidiranju podatkov je dostopno na spletni strani http://www.stat.si/metodologija_pojasnila.asp

 

 

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.