English version
Skip Navigation Links.
Census logo

Nov način zbiranja podatkov o izobrazbi

Statistični urad Republike Slovenije objavlja podatke o izobrazbi za vse prebivalstvo Slovenije prvič na podlagi administrativnih ter statističnih virov, in sicer po stanju 1. januarja 2011. Doslej so se podatki o izobrazbi za vse prebivalstvo zbirali samo s terenskimi popisi (zadnji je bil 31. 3. 2002), in sicer na podlagi izjave posameznika, s prehodom na novo metodologijo pa se podatki večinoma pridobijo na podlagi uradnih evidenc in dokazil o dokončanju posamezne ravni izobraževanja.

Priprava podatkov o izobrazbi

Statistični urad je pri pripravi podatkov o izobrazbi uporabil 9 podatkovnih virov po metodologiji hierarhije vira. Vsak predviden vir podatkov o izobrazbi smo pregledali in ocenili njegovo primernost za uporabo z vidika kakovosti oz. zanesljivosti, ažurnosti, dostopnosti ter primerljivosti podatkov. Priprava podatkov o izobrazbi je zahteven statistični proces, saj se zbirajo podatki o osebah, ki so se izobraževale v različnih obdobjih in v različnih izobraževalnih sistemih. Poleg tega je treba upoštevati, da se vedno večji del prebivalstva med zbiranjem podatkov še izobražuje.

Če je posamezni podatek o izobrazbi na voljo (dostopen) v več virih, upoštevamo po metodologiji hierarhije vira tisti podatek, ki je v viru, označenem z višjo stopnjo prioritete. Če je bilo v posameznem viru na voljo več podatkov o isti osebi, smo upoštevali najvišjo raven dosežene izobrazbe (če je oseba po visokošolski univerzitetni izobrazbi dokončala še magisterij znanosti, smo upoštevali magisterij znanosti). Viri, katerih upravljavec je SURS, so redna letna statistična raziskovanja o študentih (vpis in diplomanti) in štipendistih ter statistični register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP). Poleg tega smo nekatere podatke prevzeli še iz popisa 2002, in sicer podatke o izobrazbi oseb, ki jih nismo našli v nobenem od prvih osmih virov (praviloma so to podatki o starejše osebah, ki se po letu 2002 niso več izobraževale ali niso bile več delovno aktivne).

Viri podatkov o izobrazbi po stopnji prioritete

Prioriteta

Upravljavec vira

Vsebina vira

Obdobje

1

SURS

diplomanti terciarnega izobraževanja

1989–2010

2

Državni izpitni center

maturanti splošne in poklicne mature

2002–2010

3

Zbornice (gospodarska, obrtno-podjetniška in trgovinska)

srednja poklicna izobrazba in osebe, ki so opravile mojstrski, delovodski oziroma poslovodski izpit

2002–2010

4

SURS

vpis študentov v terciarno izobraževanje – izobrazba ob vpisu

2002/03 -2010/11

5

Državni izpitni center

nacionalno preverjanje znanja ob koncu 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja

2002–2010

6

SURS

prejemniki štipendij

2006–2010

7

SURS

osebe v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva s podatkom o izobrazbi

1986–2010

8

Zavod RS za zaposlovanje

registrirane brezposelne osebe

1. 1. 2011

9

SURS

popis prebivalstva 2002 – dokončana izobrazba oz. vključenost v izobraževalni program

31. 3. 2002

 

Urejanje podatkov o izobrazbi

Za dopolnjevanje manjkajočih podatkov o izobrazbi in za urejanje teh podatkov smo uporabili še statistične metode, s katerimi smo izboljšali kakovost in relevantnost podatkov.

Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS)

Pri statističnem spremljanju izobrazbene sestave vsega prebivalstva smo prvič uporabili klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (klasifikacija KLASIUS-SRV). Podatke v vseh virih, ki so bili pripravljeni v skladu s takrat veljavnimi klasifikacijami izobrazbe, je bilo treba zato predhodno pretvoriti v klasifikacijo KLASIUS-SRV. Podatke izkazujemo po izvedenkah klasifikacije KLASIUS-SRV.

 

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.