English version
Skip Navigation Links.
Census logo

Nov način zbiranja podatkov o aktivnosti

Statistični urad Republike Slovenije objavlja podatke o aktivnosti za vse prebivalstvo Slovenije prvič v celoti samo na podlagi administrativnih ter statističnih virov, in sicer  po stanju na 1. januar 2011. Doslej so se podatki o aktivnosti za vse prebivalstvo zbirali samo s terenskimi popisi. Že v zadnjem terenskem popisu v letu 2002 so bili podatki o aktivnosti v veliki meri prevzeti iz posameznih administrativnih in statističnih virov (Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, registrirane brezposelne osebe, prejemniki pokojnin, vpis študentov v terciarno izobraževanje); ti so bili uporabljeni tudi v letu 2011, hkrati pa smo v letu 2011 vključili še dodatne vire podatkov.

Pri statistiki prebivalstva spremljamo podatke o aktivnem prebivalstvu, ki prebiva v Sloveniji

Statistični urad spremlja podatke o aktivnem prebivalstvu tudi z vidika trga dela v Sloveniji. Podatki, ki se objavljalo mesečno, zajemajo vse osebe, ki delajo v Sloveniji, tudi tiste, ki morda prebivajo tudi v tujini (npr. dnevni migranti iz sosednjih držav, večinoma iz Hrvaške). V prebivalstveni statistiki pa nasprotno spremljamo zaposlene osebe, ki so v skladu s statistično definicijo prebivalci Slovenije, delajo pa lahko tudi v drugih državah pri tujih delodajalcih (večinoma v Italiji in Avstriji) ali ki so jih slovenski delodajalci napotili na delo v tujino (npr. diplomatsko in konzularno osebje, vojaki v mednarodnih misijah).

Viri podatkov o aktivnosti

Statistični urad je pri pripravi podatkov o aktivnosti celotnega prebivalstva uporabil 8 virov podatkov po metodologiji hierarhije vira. Vsak predviden vir podatkov o aktivnosti smo pregledali ter ocenili primernost za uporabo z vidika kakovosti oz. zanesljivosti, ažurnosti, dostopnosti ter primerljivosti podatkov. Kadar je na primer podatek o aktivnosti na voljo (dostopen) v več virih, se po metodologiji hierarhije vira upošteva tisti podatek, ki je v viru, označenem z višjo stopnjo prioritete (ne glede na to, ali je podatek v več virih enak ali različen). Pri določanju prioritete virov pa smo izhajali iz hierarhije statusov aktivnosti ter mednarodnih priporočil za to področje. Prednost imajo viri s podatki o delovni aktivnosti, sledijo jim viri s podatki o osebah, ki so vključene v izobraževanje, nazadnje pa se uporabijo viri s podatki o neaktivnem prebivalstvu.

Podatki o aktivnosti se praviloma nanašajo na stanje 1. januarja 2011; pri posameznih virih smo predpostavili, da se podatki nanašajo na to časovno točko. Najpomembnejši vir za podatke o aktivnosti je Statistični register delovno aktivnega prebivalstva; od tem smo prevzeli podatke o vseh osebah, ki so bile v skladu z metodologijo in mednarodnimi priporočili delovno aktivne v zadnjem tednu pred referenčnim datumom (tj. pred 1. januarjem 2011).

Viri podatkov o aktivnosti po stopnji prioritete

Prio-riteta

Upravljavec vira

Vsebina vira

Obdobje

1

SURS

Statistični register delovno aktivnega prebivalstva:

-        zaposlene osebe s pogodbo o zaposlitvi, samozaposlene osebe in kmetje, ki so vključeni v obvezna socialna zavarovanja;

-        detaširani delavci (osebe, zaposlene v Sloveniji, vendar jih je delodajalec napotil na delo ali izobraževanje v tujino);

-        zaposlene ali samozaposlene osebe (tudi obmejni delavci), ki so zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja, a so vključeni v zdravstveni sistem v Sloveniji

24.12. -31.12. 2010

2

Zavod RS za zaposlovanje

registrirane brezposelne osebe

1. 1. 2011

3

SURS

redni in izredni študenti v višjem strokovnem in visokošolskem izobraževanju

Študijsko leto 2010/2011

4

SURS

prejemniki štipendij v srednjem in terciarnem izobraževanju

1. 1. 2011

5

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

prejemniki starostnih, invalidskih, družinskih in državnih pokojnin

1. 1. 2011

6

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

družinski člani zavarovancev in druge neaktivne osebe, prijavljene v zdravstveno zavarovanje

1. 1. 2011

7

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

prejemniki socialnih in drugih pomoči ter nadomestil

2010

8

Davčna uprava Republike Slovenije

zavezanci za dohodnino

2010

Urejanje podatkov o aktivnosti

Za dopolnjevanje manjkajočih podatkov o aktivnosti in za urejanje teh podatkov smo uporabili še statistične metode, s katerimi smo izboljšali kakovost in relevantnost podatkov.


© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.