English version
Skip Navigation Links.
Census logo


Oblika nastanitve zajema celotno prebivalstvo in se nanaša na tip nastanitve, v kateri oseba običajno prebiva med popisom. Prebivalstvo vključuje vse osebe, ki imajo običajno prebivališče v različnih tipih bivalnih prostorov, osebe, ki nimajo običajnega prebivališča in v določenem tipu bivalnih prostorov bivajo začasno vendar vsaj 12 mesecev, in osebe, ki so med popisom brez strehe nad glavo in spijo na prostem ali v zasilnih zatočiščih, imajo pa prijavljeno stalno prebivališče (ali začasno prebivališče vsaj za 12 mesecev) na Centrih za socialno delo.

 Stanovalci so osebe z običajnim prebivališčem v krajih, ki so navedeni v ustreznih kategorijah v skladu z definicijo prebivalstva po kateri je  prebivalec  oseba s prijavljenim stalnim in/ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki v Sloveniji prebiva ali ima namen prebivati eno leto ali več in ni začasno odsoten iz Slovenije eno leto ali več.

 Vrsta stavbe je lahko opredeljena tudi glede na število stanovanj in namen stavbe, pri ločevanju med stanovanjsko in nestanovanjsko stavbo pa je upoštevano še merilo vrste zgraditve stavbe. V število stanovanj niso všteti zasilno naseljeni ali naseljeni poslovni prostori, stanovanja, namenjena samo za opravljanje dejavnosti, ter skupinska stanovanja. Tako so stavbe razvrščene v štiri skupine:

·        Enostanovanjska stavba je stavba z enim stanovanjem.

·        Dvostanovanjska stavba je stavba z dvema stanovanjema.

·        Tri- ali večstanovanjska stavba je stavba s tremi ali več stanovanji

·        Nestanovanjske stavbe so stavbe, ki se pretežno uporabljajo za nestanovanjske namene, ali stavbe, v katerih so večinoma prostori, ki niso stanovanja (poslovne stavbe, šole, razni domovi ipd.).

 Pretežna raba stavbe  je opredeljena glede na to, ali gre samo za stanovanjsko uporabo ali pa se stavba uporablja tudi za druge namene. Če se stavba ne uporablja samo za stanovanjske namene, je njena raba  določena po pretežnem deležu površine, ki se uporablja za določene namene.

 Tip bivalnih prostorov:  bivalni prostor je nastanitev, ki je običajno prebivališče ene ali več oseb. Pojmi „stanovanja“, „druge stanovanjske enote“ in „skupni bivalni prostori“ so opredeljeni enako kot v vsebini „oblika nastanitve“.

 Stavba s stanovanji  je stavba, ki vsebuje vsaj eno stanovanje,  namenjeno za  prebivanje ljudi  ali  za   sezonsko oziroma sekundarno rabo.  Stavbe, ki vsebujejo skupne in druge stanovanjske enote, niso vštete. Seštevek naseljenih stanovanj in drugih stanovanjskih enot predstavlja „stanovanjske enote“.

 Stanovanja so strukturno ločeni in neodvisni prostori na fiksnih lokacijah, namenjeni za trajno prebivanje ljudi in se na referenčni dan: (a) uporabljajo kot prebivališče, (b) so prazni ali (c) rezervirani za sezonsko ali sekundarno rabo.

 Ločeni“ pomeni obdani s stenami in pokriti s streho ali stropom, tako da se ena ali več oseb lahko osami.

 Neodvisni“ pomeni, da imajo neposreden dostop z ulice ali s stopnišča, s prehoda, s hodnika ali iz kleti.

Stanovanje za sezonsko ali sekundarno rabo je po definiciji stanovanje, ki se občasno ali več mesecev v letu uporablja za počitek in rekreacijo ali se uporablja samo občasno.

Stanovanja po vrsti stavbe  se nanaša na število stanovanj v stavbi, v kateri se nahaja stanovanje.

Stanovanja po letu zgraditve  se nanaša na leto, ko je bila stavba, v kateri se nahaja stanovanje, dokončana.

 Povprečno število stanovanj na stavbo je razmerje med številom vseh stanovanj in številom vseh stavb s stanovanji v določeni upravni prostorski enoti.

 Druge stanovanjske enote so koče, barake, kolibe, bivalne prikolice, plovila za bivanje, skednji, mlini, jame ali druga zatočišča, v katerih med popisom prebivajo ljudje, ne glede na to, ali so namenjena za prebivanje ljudi ali ne.

 Skupni bivalni prostori  so prostori, ki so predvideni za nastanitev večjih skupin posameznikov ali več gospodinjstev in jih med popisom uporablja kot običajno prebivališče najmanj ena oseba.

Naseljena stanovanja, druge stanovanjske enote in skupni bivalni prostori skupaj predstavljajo „bivalne prostore“. Vsak bivalni prostor  mora biti običajno prebivališče najmanj ene osebe.

 Naseljena stanovanja so stanovanja, ki so med popisom običajno prebivališče ene ali več oseb.

 Nenaseljena stanovanja so stanovanja, ki med popisom niso običajno prebivališče nobene osebe.  Sem sodijo tudi  stanovanja za sezonska in sekundarna stanovanja.  Stanovanja, v katerih so navzoče osebe, ki niso zajete v popis, se uvrstijo v kategorijo  „stanovanja za sezonsko ali sekundarno rabo“.

 Stanovanje za poslovno dejavnost je stanovanje, v katerem ne živi nihče in je v celoti namenjeno opravljanju poslovne dejavnosti. V arhitekturnem smislu ni spremenjeno v poslovni prostor. Stanovanje za poslovno dejavnost se ne šteje med stanovanja.

 Tip lastništva se nanaša na lastništvo stanovanj, in ne na lastništvo zemljišča, na katerem stanovanje stoji.

 Lastniška stanovanja  so tista, katerih najmanj en stanovalec je lastnik delov ali celotnega stanovanja.

 Zadružno lastništvo  se nanaša na lastništvo v okviru stanovanjske zadruge.

 Najemna stanovanja  so tista, v katerih najmanj en stanovalec plačuje najemnino za uporabo stanovanja in v katerih noben  stanovalec ni lastnik delov ali celotnega stanovanja. Nenaseljena stanovanja se uvrstijo  med prazna stanovanja.

Vrsta najema  je način pogodbenega razmerja med stanovalcem in najemodajalcem, če je sklenjena pogodba ali če  se plačuje najemnina.  

·        neprofitno najemno stanovanje je stanovanje, ki se oddaja za neprofitno najemnino ali ki se oddaja upravičencu do najema neprofitnega stanovanja (npr. stanovanje, ki ga daje v najem občina);

·        tržno najemno stanovanje je stanovanje, ki se  prosto oddaja na trgu;

·        službeno najemno stanovanje  je stanovanje, ki je  namenjeno za oddajo zaradi zadovoljevanja službenih potreb;

·        namensko najemno stanovanje je  stanovanje, ki je namenjeno za  institucionalno varstvo starejših oseb, upokojencev ali posebnih skupin odraslega prebivalstva;

·        ni v najemu

 Uporabna površina se opredeli kot:

     površina, izmerjena  znotraj  zunanjih  sten,  brez nebivalnih kleti in podstrešij  ter brez skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah, ali

     skupna površina sob, ki ustrezajo opredelitvi „soba“.

 Uporabna površina stanovanja je seštevek površin vseh sob, kuhinje in drugih pomožnih prostorov (kopalnice, stranišča, predsobe). V površino je všteta tudi površina sobe in kuhinje, ki sta gradbeno ločeni od stanovanja, vendar se celo leto uporabljata kot sestavni del stanovanja. V  uporabno površino stanovanja ni všteta površina  teras, balkonov in lož, površina gradbeno ločenih pomožnih prostorov, površina garaž, nebivalnih kleti in podstrešij. V mansardi  se upošteva samo površina, pri kateri  je višina stropa najmanj 1,6 m.

 Povprečna uporabna površina stanovanja je razmerje med skupno uporabno površino stanovanj in številom vseh stanovanj v določeni upravni prostorski enoti.

 Povprečna uporabna  površina stanovanja na osebo se izračuna za vsako posamezno stanovanje, v katerem prebivajo osebe, in sicer kot razmerje med uporabno površino stanovanja in številom oseb v stanovanju. Površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti v stanovanju, se odštejejo.

 Neto tlorisna površina  je  površina vseh prostorov, ki sestavljajo stanovanje (npr. kuhinja, kopalnica, spalnica, otroška soba, balkon, garaža, klet). Če je stanovanje v več etažah, se upošteva seštevek površin vseh etaž.

 Soba je prostor, namenjen za prebivanje,  ki je od drugih stanovanjskih prostorov ločen z zidovi, ima neposredno dnevno svetlobo in najmanj 6 m2 površine. Kuhinja se ne šteje za sobo. Če pa se kuhinja nahaja v večjem prostoru, ki se uporablja tudi za druge namene (npr. kot dnevna soba), se ta prostor šteje za sobo.  Upoštevajo se tudi gradbeno ločene sobe, ki se uporabljajo kot del stanovanja, in sobe za opravljanje dejavnosti. V mansardi  se upošteva samo površina, pri kateri  je višina stropa najmanj 1,6 m.

 Število stanovalcev določene stanovanjske enote je število oseb, za katere stanovanjska enota pomeni običajno prebivališče. Upošteva se zadnja definicija prebivalstva,  po kateri je  prebivalec  oseba s prijavljenim stalnim in/ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki v Sloveniji prebiva ali ima namen prebivati eno leto ali več in ni začasno odsoten iz Slovenije eno leto ali več.

 Standard gostote  se nanaša na uporabno površino v kvadratnih metrih ali na število sob na število stanovalcev, kakor je opredeljeno v vsebini „število stanovalcev“. Države članice EU poročajo o standardu gostote, ki se izmeri na podlagi „uporabne površine“ ali, če to ni mogoče, na podlagi„števila sob“. Površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti v stanovanju, se odštejejo.

 Lastnosti stanovanj

Vodovod  je opredeljen na osnovi tega, ali je oskrba z vodo v stanovanjski enoti ali ne.

 Stranišče  je  opredeljeno na osnovi tega, ali je stranišče   v stanovanjski enoti ali ne.

 Kopalnica  je  opredeljena  na osnovi tega, ali sta  v stanovanjski enoti  nameščeni kad ali prha.

 Način ogrevanja:  stanovanjska enota se šteje za centralno ogrevano, če je ogrevanje zagotovljeno iz skupne centralne kurjave ali iz naprave v stavbi ali stanovanjski enoti, postavljeni za namene ogrevanja ne glede na vir energije.

 Material nosilne konstrukcije stavbe je material, iz katerega je večina konstrukcijskih (nosilnih) sten ali zidovja, pri okvirnih (skeletnih) stavbah pa okvira stavbe.

 Nadstropja v stavbi se štejejo od pritličja navzgor. Pritličje in mansarda se ne štejeta kot nadstropje.

 Lega stanovanja v stavbi opredeljuje, kje v stavbi  je stanovanje – v kleti, pritličju, nadstropju  ali mansardi. Nadstropja se štejejo od pritličja navzgor. Kot nadstropje se ne štejejo klet,  pritličje in mansarda. Za stanovanja, ki so v dveh etažah v večstanovanjski hiši oziroma večnadstropni stavbi (npr. bloku, stolpnici), se kot lega upošteva nadstropje, iz katerega je glavni vhod v stanovanje.

 Stanovanje ima telefon, če je v stanovanju priključek na stacionarno telefonsko omrežje.

 Pomožni prostori v stanovanju so kuhinja, kopalnica in stranišče. Stanovanje nima naštetih pomožnih prostorov, če so ti zunaj stanovanja v isti stavbi ali na dvorišču (npr. stranišče).

 

 

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.