English version
Skip Navigation Links.
Census logo

 

 Status aktivnosti pomeni razmerje osebe do gospodarske dejavnosti na podlagi referenčnega obdobja, ki je določeno v virih podatkov o aktivnosti. V najširšem smislu ločimo aktivno in nekativno prebivalstvo.     

 Zaposleni so osebe, stare 15 ali več let, ki prebivajo v Sloveniji ne glede na kraj dela:

·  zaposlene osebe s pogodbo o zaposlitvi,  samozaposlene osebe in kmetje, ki so vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Sloveniji;

·  detaširani delavci (osebe zaposlene v Sloveniji, vendar jih je delodajalec napotil na delo ali izobraževanje v tujino);

·  zaposlene ali samozaposlene osebe (tudi obmejni delavci), ki so zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja, a so vključeni v zdravstveni sistem v Sloveniji;

·   pomagajoči družinski člani v gospodinjstvih kmetov.

Brezposelni je iskalec zaposlitve, ki:

·   nima redne zaposlitve ali samozaposlitve, ni lastnik ali solastnik poslujočega poslovnega subjekta ali ni lastnik ali uporabnik nepremičnin, s katerimi bi se lahko preživljal;

·  je sposoben in voljan delati ter je pripravljen sprejeti zaposlitev, primerno njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljenim delovnim zmožnostim, in se zaradi iskanja zaposlitve prijavi na pristojnem uradu za delo Zavoda RS za zaposlovanje.

Učenci in dijaki so osebe, stare 15 ali več let, ki niso zaposlene ali brezposelne, in so vključene v:

·  redne programe osnovnih šol oziroma prilagojene programe osnovnih šol;

·  v osnovne šole za odrasle;

·  v srednješolske izobraževalne programe za mladino ali odrasle.

Študenti so osebe, ki niso zaposlene, brezposelne ali upokojenci, in so v študijskem letu 2010/2011 vpisani v programe višjega strokovnega in visokošolskega študija (vključno z magistrskim in doktorskim izobraževanjem) ne glede na način študija (redni, izredni).

Upokojenci so osebe, ki prejemajo starostno, invalidsko ali družinsko pokojnino po predpisih Republike Slovenije ali od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja, in po statusu aktivnosti niso razvrščene med zaposlene, brezposelne ali študente.

Drugi nekativni so osebe, ki jih po statusu aktivnosti ni bilo mogoče razvrstiti v nobeno od ostalih kategorij neaktivnega prebivalstva. Sem sodijo:

·  prejemniki socialnih in drugih pomoči ter nadomestil;

·  družinski člani zavarovancev (npr. gospodinje);

·  prejemniki državnih pokojnin;

·  druge neaktivne osebe, prijavljene v zdravstveno zavarovanje.

Delovno sposobno prebivalstvo so osebe, stare 15 let ali več.

Aktivno prebivalstvo je seštevek zaposlenih in brezposelnih oseb.

Stopnja aktivnosti je odstotni delež aktivnega prebivalstva v delovno sposobnem prebivalstvu.

Stopnja delovne aktivnosti je odstotni delež zaposelnih v delovno sposobnem prebivalstvu.

Stopnja brezposelnosti je odstotni delež brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu.

 

           

 

           

 

 

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.