Excel    PDF
Izvorna kategorija Izvorni deskriptor Ciljna kategorija Ciljni deskriptor
A01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
A01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
A01.120 Pridelovanje riža A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
A01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
A01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
A01.140 Pridelovanje sladkornega trsa A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
A01.150 Pridelovanje tobaka A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
A01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
A01.210 Vinogradništvo A$01.131 Vinogradništvo
A01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja A$01.132 Sadjarstvo
A01.230 Gojenje citrusov A$01.132 Sadjarstvo
A01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja A$01.132 Sadjarstvo
A01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
A01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic A$01.132 Sadjarstvo
A01.260 Pridelovanje oljnih sadežev A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
A01.260 Pridelovanje oljnih sadežev A$01.132 Sadjarstvo
A01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov A$01.132 Sadjarstvo
A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin A$01.132 Sadjarstvo
A01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
A01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov A$02.010 Gozdarstvo
A01.300 Razmnoževanje rastlin A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
A01.410 Prireja mleka A$01.210 Reja govedi
A01.420 Druga govedoreja A$01.210 Reja govedi
A01.430 Konjereja A$01.220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov
A01.440 Reja kamel A$01.250 Reja drugih živali
A01.450 Reja drobnice A$01.220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov
A01.460 Prašičereja A$01.230 Reja prašičev
A01.470 Reja perutnine A$01.240 Reja perutnine
A01.490 Reja drugih živali A$01.220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov
A01.490 Reja drugih živali A$01.250 Reja drugih živali
A01.500 Mešano kmetijstvo A$01.300 Mešano kmetijstvo
A01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo A$01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
A01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih A$01.420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev
A01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih O$92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
A01.630 Priprava pridelkov A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
A01.630 Priprava pridelkov A$01.132 Sadjarstvo
A01.630 Priprava pridelkov A$01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
A01.640 Obdelava semen A$01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
A01.640 Obdelava semen A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
A01.640 Obdelava semen A$01.132 Sadjarstvo
A01.640 Obdelava semen A$01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
A01.700 Lovstvo A$01.500 Lov in lovske storitve
A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti A$02.010 Gozdarstvo
A02.200 Sečnja A$02.010 Gozdarstvo
A02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa A$01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
A02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa A$01.132 Sadjarstvo
A02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa A$02.010 Gozdarstvo
A02.400 Storitve za gozdarstvo A$02.020 Gozdarske storitve
A02.400 Storitve za gozdarstvo K$74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
A03.110 Morsko ribištvo B$05.010 Ribolov
A03.120 Sladkovodno ribištvo B$05.010 Ribolov
A03.210 Gojenje morskih organizmov B$05.020 Ribogojstvo
A03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov A$01.250 Reja drugih živali
A03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov B$05.020 Ribogojstvo
B05.100 Pridobivanje črnega premoga CA10.100 Pridobivanje črnega premoga
B05.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita CA10.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
B06.100 Pridobivanje surove nafte CA11.100 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
B06.200 Pridobivanje zemeljskega plina CA11.100 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
B07.100 Pridobivanje železove rude CB13.100 Pridobivanje železove rude
B07.210 Pridobivanje uranove in torijeve rude CA12.000 Pridobivanje uranovih in torijevih rud
B07.290 Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin CB13.200 Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude
B08.110 Pridobivanje kamna CB14.110 Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna
B08.110 Pridobivanje kamna CB14.120 Pridobivanje apnenca, sadre in krede
B08.110 Pridobivanje kamna CB14.130 Pridobivanje skrilavcev
B08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline CB14.210 Pridobivanje gramoza in peska
B08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline CB14.220 Pridobivanje gline in kaolina
B08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila CB14.300 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil
B08.920 Pridobivanje šote CA10.300 Pridobivanje šote
B08.930 Pridobivanje soli CB14.400 Pridobivanje soli
B08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin CB14.500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
B09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina CA11.100 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
B09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina CA11.200 Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč
B09.900 Storitve za drugo rudarjenje CA10.100 Pridobivanje črnega premoga
B09.900 Storitve za drugo rudarjenje CA10.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
B09.900 Storitve za drugo rudarjenje CA10.300 Pridobivanje šote
B09.900 Storitve za drugo rudarjenje CA12.000 Pridobivanje uranovih in torijevih rud
B09.900 Storitve za drugo rudarjenje CB13.100 Pridobivanje železove rude
B09.900 Storitve za drugo rudarjenje CB13.200 Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude
B09.900 Storitve za drugo rudarjenje CB14.110 Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna
B09.900 Storitve za drugo rudarjenje CB14.120 Pridobivanje apnenca, sadre in krede
B09.900 Storitve za drugo rudarjenje CB14.130 Pridobivanje skrilavcev
B09.900 Storitve za drugo rudarjenje CB14.210 Pridobivanje gramoza in peska
B09.900 Storitve za drugo rudarjenje CB14.220 Pridobivanje gline in kaolina
B09.900 Storitve za drugo rudarjenje CB14.300 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil
B09.900 Storitve za drugo rudarjenje CB14.400 Pridobivanje soli
B09.900 Storitve za drugo rudarjenje CB14.500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
C10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega DA15.110 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega
C10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega DA15.120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa
C10.120 Proizvodnja perutninskega mesa DA15.120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa
C10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov DA15.130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa
C10.200 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev DA15.200 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov
C10.310 Predelava in konzerviranje krompirja DA15.310 Predelava in konzerviranje krompirja
C10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov DA15.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
C10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave A$01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
C10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave DA15.330 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
C10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave G$51.310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami
C10.410 Proizvodnja olja in maščob A$01.132 Sadjarstvo
C10.410 Proizvodnja olja in maščob DA15.410 Proizvodnja surovega olja in maščob
C10.410 Proizvodnja olja in maščob DA15.420 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob
C10.420 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob DA15.430 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
C10.510 Mlekarstvo in sirarstvo DA15.510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov
C10.520 Proizvodnja sladoleda DA15.520 Proizvodnja sladoleda
C10.610 Mlinarstvo DA15.610 Mlinarstvo
C10.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov DA15.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
C10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic DA15.810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
C10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic DA15.820 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic
C10.730 Proizvodnja testenin DA15.850 Proizvodnja testenin
C10.810 Proizvodnja sladkorja DA15.830 Proizvodnja sladkorja
C10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov DA15.840 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
C10.830 Predelava čaja in kave DA15.860 Predelava čaja in kave
C10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov CB14.400 Pridobivanje soli
C10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov DA15.870 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov
C10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov DA15.130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa
C10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov DA15.200 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov
C10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov DA15.330 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
C10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov DA15.810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
C10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov DA15.850 Proizvodnja testenin
C10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil DA15.880 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane
C10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih DA15.130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa
C10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih DA15.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
C10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih DA15.810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
C10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih DA15.890 Proizvodnja drugih živil, d. n.
C10.910 Proizvodnja krmil DA15.710 Proizvodnja krmil
C10.920 Proizvodnja hrane za hišne živali DA15.720 Proizvodnja hrane za hišne živali
C11.010 Proizvodnja žganih pijač DA15.910 Proizvodnja žganih pijač
C11.010 Proizvodnja žganih pijač DA15.920 Proizvodnja etilnega alkohola
C11.010 Proizvodnja žganih pijač G$51.340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
C11.020 Proizvodnja vina iz grozdja A$01.131 Vinogradništvo
C11.020 Proizvodnja vina iz grozdja DA15.930 Proizvodnja vina iz grozdja
C11.020 Proizvodnja vina iz grozdja G$51.340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
C11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač DA15.940 Proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih vin
C11.040 Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja DA15.950 Proizvodnja aromatiziranih vin iz svežega grozdja
C11.050 Proizvodnja piva DA15.960 Proizvodnja piva
C11.060 Proizvodnja slada DA15.970 Proizvodnja slada
C11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod DA15.980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač
C12.000 Proizvodnja tobačnih izdelkov DA16.000 Proizvodnja tobačnih izdelkov
C13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken DB17.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
C13.200 Tkanje tekstilij DB17.200 Tkanje tekstilij
C13.200 Tkanje tekstilij DB18.300 Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov
C13.300 Dodelava tekstilij DB17.300 Plemenitenje tekstilij
C13.300 Dodelava tekstilij G$52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
C13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov DB17.600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
C13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov DB18.300 Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov
C13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil DB17.400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
C13.930 Proizvodnja preprog DB17.510 Proizvodnja preprog in talnih oblog
C13.940 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež DB17.520 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
C13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil DB17.530 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
C13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila DB17.540 Proizvodnja drugih tekstilij, d. n.
C13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij DB17.540 Proizvodnja drugih tekstilij, d. n.
C13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
C14.110 Proizvodnja usnjenih oblačil DB18.100 Proizvodnja usnjenih oblačil
C14.120 Proizvodnja delovnih oblačil DB18.210 Proizvodnja delovnih oblačil
C14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil DB18.220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
C14.140 Proizvodnja spodnjega perila DB18.230 Proizvodnja spodnjega perila
C14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov DB17.710 Proizvodnja nogavic
C14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov DB18.240 Proizvodnja športnih in drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
C14.200 Proizvodnja krznenih izdelkov DB18.300 Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov
C14.310 Proizvodnja nogavic DB17.710 Proizvodnja nogavic
C14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil DB17.720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil
C15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna DB18.300 Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov
C15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna DC19.100 Strojenje in dodelava usnja
C15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov DC19.200 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
C15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
C15.200 Proizvodnja obutve DC19.300 Proizvodnja obutve
C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa A$02.010 Gozdarstvo
C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa DD20.100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
C16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa DD20.200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč
C16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa DD20.300 Stavbno mizarstvo
C16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo DD20.300 Stavbno mizarstvo
C16.240 Proizvodnja lesene embalaže DD20.400 Proizvodnja lesene embalaže
C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja DC19.300 Proizvodnja obutve
C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja DD20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja DD20.520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
C17.110 Proizvodnja vlaknin DE21.110 Proizvodnja vlaknin
C17.120 Proizvodnja papirja in kartona DE21.120 Proizvodnja papirja in kartona
C17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže DE21.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
C17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja DB17.540 Proizvodnja drugih tekstilij, d. n.
C17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja DE21.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
C17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja DE21.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
C17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja DE22.220 Drugo tiskarstvo
C17.240 Proizvodnja tapet DE21.240 Proizvodnja tapet
C17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona DE21.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
C17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
C18.110 Tiskanje časopisov DE22.210 Tiskanje časopisov
C18.120 Drugo tiskanje DE21.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
C18.120 Drugo tiskanje DE21.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
C18.120 Drugo tiskanje DE22.220 Drugo tiskarstvo
C18.130 Priprava za tisk in objavo DE22.240 Priprava za tisk
C18.130 Priprava za tisk in objavo DE22.250 Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti DE22.230 Knjigoveštvo
C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa DE22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa DE22.320 Razmnoževanje video zapisov
C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa DE22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
C19.100 Proizvodnja koksa DF23.100 Proizvodnja koksa
C19.100 Proizvodnja koksa DG24.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
C19.200 Proizvodnja naftnih derivatov CA10.100 Pridobivanje črnega premoga
C19.200 Proizvodnja naftnih derivatov CA10.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
C19.200 Proizvodnja naftnih derivatov CA10.300 Pridobivanje šote
C19.200 Proizvodnja naftnih derivatov DF23.200 Proizvodnja naftnih derivatov
C20.110 Proizvodnja tehničnih plinov DG24.110 Proizvodnja tehničnih plinov
C20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov DG24.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
C20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij DF23.300 Proizvodnja jedrskega goriva
C20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij DG24.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
C20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij DA15.920 Proizvodnja etilnega alkohola
C20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij DG24.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
C20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin DG24.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
C20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki DG24.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
C20.170 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki DG24.170 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki
C20.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov DG24.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
C20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov DG24.300 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
C20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev DG24.510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
C20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev DG24.510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
C20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev DG24.520 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
C20.510 Proizvodnja razstreliv DG24.610 Proizvodnja razstreliv
C20.510 Proizvodnja razstreliv DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
C20.520 Proizvodnja sredstev za lepljenje DG24.620 Proizvodnja sredstev za lepljenje
C20.530 Proizvodnja eteričnih olj DG24.630 Proizvodnja eteričnih olj
C20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov DG24.620 Proizvodnja sredstev za lepljenje
C20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov DG24.640 Proizvodnja fotografskih kemikalij
C20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov DG24.660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
C20.600 Proizvodnja umetnih vlaken DG24.700 Proizvodnja umetnih vlaken
C21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin DG24.410 Proizvodnja farmacevtskih surovin
C21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov DF23.300 Proizvodnja jedrskega goriva
C21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov DG24.420 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
C22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila DH25.110 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila
C22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila DH25.120 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila
C22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume DC19.300 Proizvodnja obutve
C22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume DH25.130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
C22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume DN36.620 Proizvodnja metel in krtač
C22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
C22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas DH25.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
C22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas DH25.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
C22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo DH25.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
C22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
C22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas DC19.300 Proizvodnja obutve
C22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas DH25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
C22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
C23.110 Proizvodnja ravnega stekla DI26.110 Proizvodnja ravnega stekla
C23.120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla DI26.120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
C23.130 Proizvodnja votlega stekla DI26.130 Proizvodnja votlega stekla
C23.140 Proizvodnja steklenih vlaken DI26.140 Proizvodnja steklenih vlaken
C23.190 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov DI26.150 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
C23.200 Proizvodnja ognjevzdržne keramike DI26.260 Proizvodnja ognjevzdržne keramike
C23.310 Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog DI26.300 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic
C23.320 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline DI26.400 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo
C23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike DI26.210 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
C23.420 Proizvodnja sanitarne keramike DI26.220 Proizvodnja sanitarne keramike
C23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike DI26.230 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
C23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike DI26.240 Proizvodnja druge tehnične keramike
C23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme
C23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov DI26.250 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
C23.510 Proizvodnja cementa DI26.510 Proizvodnja cementa
C23.520 Proizvodnja apna in mavca DI26.520 Proizvodnja apna
C23.520 Proizvodnja apna in mavca DI26.530 Proizvodnja mavca
C23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo DI26.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
C23.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo DI26.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
C23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice DI26.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice
C23.640 Proizvodnja malte DI26.640 Proizvodnja malte
C23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa DI26.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
C23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca DI26.660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
C23.700 Obdelava naravnega kamna DI26.700 Obdelava naravnega kamna
C23.910 Proizvodnja brusilnih sredstev DI26.810 Proizvodnja brusilnih sredstev
C23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov DI26.820 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
C24.100 Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin DJ27.100 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
C24.200 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov DJ27.220 Proizvodnja jeklenih cevi
C24.310 Hladno vlečenje profilov DJ27.310 Hladno vlečenje
C24.320 Hladno valjanje traku DJ27.320 Hladno valjanje ozkega traku
C24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje DJ27.330 Hladno profiliranje
C24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje DJ28.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C24.340 Hladno vlečenje žice DJ27.340 Vlečenje žice
C24.410 Proizvodnja plemenitih kovin DJ27.410 Proizvodnja plemenitih kovin
C24.420 Proizvodnja aluminija DJ27.420 Proizvodnja aluminija
C24.430 Proizvodnja svinca, cinka in kositra DJ27.430 Proizvodnja svinca, cinka in kositra
C24.440 Proizvodnja bakra DJ27.440 Proizvodnja bakra
C24.450 Proizvodnja drugih neželeznih kovin DJ27.450 Proizvodnja drugih neželeznih kovin
C24.460 Proizvodnja jedrskega goriva DF23.300 Proizvodnja jedrskega goriva
C24.510 Litje železa DJ27.210 Proizvodnja litoželeznih cevi
C24.510 Litje železa DJ27.510 Litje železa
C24.520 Litje jekla DJ27.520 Litje jekla
C24.530 Litje lahkih kovin DJ27.530 Litje lahkih kovin
C24.540 Litje drugih neželeznih kovin DJ27.540 Litje drugih neželeznih kovin
C25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov DJ28.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva DJ28.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
C25.210 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje DJ28.220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
C25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern DJ28.210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev
C25.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje DJ28.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
C25.400 Proizvodnja orožja in streliva DK29.600 Proizvodnja orožja in streliva
C25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija DJ28.400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija
C25.611 Prekrivanje kovin s kovino DJ28.511 Prekrivanje kovin s kovino
C25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin DJ28.512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
C25.620 Mehanska obdelava kovin DJ28.520 Splošna mehanična dela
C25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora DJ28.610 Proizvodnja rezilnega orodja
C25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora DJ28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.
C25.720 Proizvodnja ključavnic, okovja DJ28.630 Proizvodnja ključavnic, okovja
C25.731 Proizvodnja ročnega orodja DJ28.621 Proizvodnja ročnega orodja
C25.732 Proizvodnja orodja za stroje DJ28.622 Proizvodnja orodja za stroje
C25.732 Proizvodnja orodja za stroje DK29.560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
C25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod DJ28.710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
C25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže DJ28.720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže
C25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti DJ28.730 Proizvodnja izdelkov iz žice
C25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti DJ28.740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti
C25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi DJ28.740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti
C25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov DJ28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.
C25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme
C25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
C26.110 Proizvodnja elektronskih komponent DG24.660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
C26.110 Proizvodnja elektronskih komponent DL31.100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
C26.110 Proizvodnja elektronskih komponent DL31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
C26.110 Proizvodnja elektronskih komponent DL31.300 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic
C26.110 Proizvodnja elektronskih komponent DL32.100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent
C26.110 Proizvodnja elektronskih komponent DL32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
C26.120 Proizvodnja elektronskih plošč DL32.100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent
C26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav DL30.020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov
C26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav DL32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
C26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme
C26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav DL32.200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav
C26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav DL32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
C26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo DL32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
C26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo DN36.500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač
C26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme
C26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav DL33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
C26.520 Proizvodnja ur DL33.500 Proizvodnja ur
C26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav DL33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov
C26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme DL32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
C26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme DL33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
C26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme DL33.400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
C26.800 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa DG24.650 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa
C27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev DL31.100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
C27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme
C27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike DL31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
C27.200 Proizvodnja baterij in akumulatorjev DL31.400 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij
C27.310 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken DL31.300 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic
C27.310 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken DL33.400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
C27.320 Proizvodnja drugih električnih kablov in žic DL31.300 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic
C27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje DH25.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
C27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje DH25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
C27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje DL31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
C27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo DL31.500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
C27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo DL31.610 Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila
C27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme
C27.510 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav DK29.710 Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev
C27.520 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav DK29.720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih strojev in naprav
C27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav DK29.430 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
C27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav DL31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
C27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav DL31.300 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic
C27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme
C27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav DL32.100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent
C28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila DK29.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
C28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila DK29.120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
C28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila DM34.300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje
C28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko DK29.120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
C28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko DK29.130 Proizvodnja pip in ventilov
C28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorjev DK29.120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
C28.140 Proizvodnja pip in ventilov DK29.130 Proizvodnja pip in ventilov
C28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije DK29.140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
C28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov DK29.210 Proizvodnja peči in gorilnikov
C28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov DK29.710 Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev
C28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov DK29.720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih strojev in naprav
C28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav DK29.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
C28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav DM35.500 Proizvodnja drugih vozil
C28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav) DL30.010 Proizvodnja pisarniških strojev
C28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav) DL32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
C28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav) DN36.120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega
C28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav DK29.410 Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev
C28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva DK29.230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
C28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva DK29.710 Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev
C28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene DK29.240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo
C28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene DK29.430 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
C28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene DL33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
C28.300 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev DK29.310 Proizvodnja traktorjev
C28.300 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev DK29.320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev
C28.300 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev DK29.530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
C28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin DJ28.622 Proizvodnja orodja za stroje
C28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin DK29.420 Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin
C28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev DJ28.622 Proizvodnja orodja za stroje
C28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev DK29.430 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
C28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme
C28.910 Proizvodnja metalurških strojev DK29.510 Proizvodnja metalurških strojev
C28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev DJ28.622 Proizvodnja orodja za stroje
C28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev DK29.520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
C28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev DM34.100 Proizvodnja motornih vozil
C28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo DK29.530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
C28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo DK29.540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
C28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo DK29.560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
C28.950 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona DK29.550 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
C28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo DK29.560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
C28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene DK29.560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
C28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme
C28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene DL33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
C28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene DL33.400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
C28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene DM35.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
C28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene DN36.500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač
C28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
C29.100 Proizvodnja motornih vozil DM34.100 Proizvodnja motornih vozil
C29.200 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolic DM34.200 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic
C29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila DL31.610 Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila
C29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme
C29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila DM34.300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje
C29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila DN36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva
C30.110 Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij DM35.110 Gradnja in popravilo ladij
C30.110 Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij DN36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva
C30.120 Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport DM35.120 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport
C30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme
C30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil DM35.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
C30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil DN36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva
C30.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil DK29.600 Proizvodnja orožja in streliva
C30.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil DM35.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
C30.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil DN36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva
C30.400 Proizvodnja bojnih vozil DK29.600 Proizvodnja orožja in streliva
C30.910 Proizvodnja motornih koles DM34.100 Proizvodnja motornih vozil
C30.910 Proizvodnja motornih koles DM35.410 Proizvodnja motornih koles
C30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov DM35.420 Proizvodnja koles
C30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov DM35.430 Proizvodnja vozil za invalide
C30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
C30.990 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil DM35.500 Proizvodnja drugih vozil
C31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore DM35.500 Proizvodnja drugih vozil
C31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore DN36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva
C31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore DN36.120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega
C31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva DN36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva
C31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva DN36.130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega
C31.030 Proizvodnja žimnic DN36.150 Proizvodnja žimnic
C31.090 Proizvodnja drugega pohištva DN36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva
C31.090 Proizvodnja drugega pohištva DN36.140 Proizvodnja drugega pohištva
C32.110 Kovanje kovancev DN36.210 Kovanje kovancev
C32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov DL33.500 Proizvodnja ur
C32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov DN36.220 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
C32.130 Proizvodnja bižuterije DL33.500 Proizvodnja ur
C32.130 Proizvodnja bižuterije DN36.610 Proizvodnja bižuterije
C32.200 Proizvodnja glasbil DN36.300 Proizvodnja glasbil
C32.300 Proizvodnja športne opreme DN36.400 Proizvodnja športnih izdelkov
C32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo DN36.500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač
C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov DB17.400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov DG24.420 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov DH25.130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov DK29.240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo
C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov DL33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov
C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov DL33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov DL33.400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
C32.910 Proizvodnja metel in krtač DN36.620 Proizvodnja metel in krtač
C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti DB18.100 Proizvodnja usnjenih oblačil
C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti DB18.240 Proizvodnja športnih in drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti DC19.200 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti DD20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti DD20.520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti DE22.110 Izdajanje knjig
C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti DH25.130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti DH25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti DJ28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.
C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti DL33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov
C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti DN36.400 Proizvodnja športnih izdelkov
C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti DN36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
C33.110 Popravila kovinskih izdelkov DJ28.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C33.110 Popravila kovinskih izdelkov DJ28.210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev
C33.110 Popravila kovinskih izdelkov DJ28.220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
C33.110 Popravila kovinskih izdelkov DJ28.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
C33.110 Popravila kovinskih izdelkov DJ28.610 Proizvodnja rezilnega orodja
C33.110 Popravila kovinskih izdelkov DJ28.621 Proizvodnja ročnega orodja
C33.110 Popravila kovinskih izdelkov DJ28.630 Proizvodnja ključavnic, okovja
C33.110 Popravila kovinskih izdelkov DJ28.710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
C33.110 Popravila kovinskih izdelkov DJ28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.
C33.110 Popravila kovinskih izdelkov DK29.600 Proizvodnja orožja in streliva
C33.110 Popravila kovinskih izdelkov DM34.200 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic
C33.110 Popravila kovinskih izdelkov DM35.500 Proizvodnja drugih vozil
C33.120 Popravila strojev in naprav DJ28.520 Splošna mehanična dela
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.130 Proizvodnja pip in ventilov
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.210 Proizvodnja peči in gorilnikov
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.310 Proizvodnja traktorjev
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.410 Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.420 Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.430 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.510 Proizvodnja metalurških strojev
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.550 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
C33.120 Popravila strojev in naprav DK29.560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
C33.120 Popravila strojev in naprav K$72.500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav
C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav DK29.240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo
C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav DL31.100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme
C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav DL32.100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent
C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav DL32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav DL33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov
C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav DL33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav DL33.400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav DL33.500 Proizvodnja ur
C33.140 Popravila električnih naprav DK29.710 Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev
C33.140 Popravila električnih naprav DL31.100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
C33.140 Popravila električnih naprav DL31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
C33.140 Popravila električnih naprav DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme
C33.140 Popravila električnih naprav DL33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov
C33.140 Popravila električnih naprav DL33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
C33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov DM35.110 Gradnja in popravilo ladij
C33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov DM35.120 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport
C33.160 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil DM35.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
C33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev DM35.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
C33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev DM35.430 Proizvodnja vozil za invalide
C33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev DM35.500 Proizvodnja drugih vozil
C33.190 Popravila drugih naprav DB17.400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
C33.190 Popravila drugih naprav DB17.520 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
C33.190 Popravila drugih naprav DD20.400 Proizvodnja lesene embalaže
C33.190 Popravila drugih naprav DD20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
C33.190 Popravila drugih naprav DH25.130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
C33.190 Popravila drugih naprav DH25.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
C33.190 Popravila drugih naprav DH25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
C33.190 Popravila drugih naprav DI26.150 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
C33.190 Popravila drugih naprav DI26.400 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo
C33.190 Popravila drugih naprav DI26.810 Proizvodnja brusilnih sredstev
C33.190 Popravila drugih naprav DN36.300 Proizvodnja glasbil
C33.190 Popravila drugih naprav DN36.500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DH25.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DI26.150 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DI26.400 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DI26.810 Proizvodnja brusilnih sredstev
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DJ28.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DJ28.210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DJ28.220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DJ28.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DJ28.630 Proizvodnja ključavnic, okovja
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DJ28.710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DJ28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.130 Proizvodnja pip in ventilov
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.210 Proizvodnja peči in gorilnikov
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.420 Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.430 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.510 Proizvodnja metalurških strojev
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.550 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.600 Proizvodnja orožja in streliva
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DK29.710 Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DL30.010 Proizvodnja pisarniških strojev
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DL31.100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DL31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DL31.610 Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DL31.620 Proizvodnja druge električne opreme
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DL32.100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DL32.200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DL33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DL33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DL33.300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DL33.500 Proizvodnja ur
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DM34.100 Proizvodnja motornih vozil
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DM35.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DN36.300 Proizvodnja glasbil
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DN36.400 Proizvodnja športnih izdelkov
C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav DN36.500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač
D35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah E$40.111 Proizvodnja električne energije v HE
D35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah E$40.112 Proizvodnja električne energije v TE in JE
D35.119 Druga proizvodnja električne energije E$40.113 Druga proizvodnja električne energije
D35.120 Prenos električne energije E$40.120 Prenos električne energije
D35.130 Distribucija električne energije E$40.131 Distribucija električne energije
D35.140 Trgovanje z električno energijo E$40.132 Trgovanje z električno energijo
D35.210 Proizvodnja plina E$40.210 Proizvodnja plina
D35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži E$40.221 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži E$40.222 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo E$40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode E$41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
E37.000 Ravnanje z odplakami O$90.010 Ravnanje z odplakami
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov O$90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov O$90.032 Druge dejavnosti javne higiene
E38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov E$40.112 Proizvodnja električne energije v TE in JE
E38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov O$90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki
E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki O$90.022 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov
E38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki O$90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki
E39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki O$90.031 Čiščenje okolja
F41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov K$70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb F$45.210 Splošna gradbena dela
F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb F$45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
F42.110 Gradnja cest F$45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
F42.110 Gradnja cest K$70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
F42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic F$45.210 Splošna gradbena dela
F42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic F$45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
F42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic K$70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
F42.130 Gradnja mostov in predorov F$45.210 Splošna gradbena dela
F42.130 Gradnja mostov in predorov K$70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline F$45.210 Splošna gradbena dela
F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline F$45.240 Gradnja vodnih objektov
F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline F$45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline K$70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije F$45.210 Splošna gradbena dela
F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije K$70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
F42.910 Gradnja vodnih objektov F$45.240 Gradnja vodnih objektov
F42.910 Gradnja vodnih objektov K$70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje F$45.210 Splošna gradbena dela
F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje F$45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje K$70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
F43.110 Rušenje objektov F$45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela
F43.120 Zemeljska pripravljalna dela F$45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela
F43.130 Testno vrtanje in sondiranje F$45.120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav F$45.310 Električne inštalacije
F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav F$45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav F$45.310 Električne inštalacije
F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav F$45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
F43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah F$45.310 Električne inštalacije
F43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah F$45.320 Izolacijska dela
F43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah F$45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
F43.310 Fasaderska in štukaterska dela F$45.410 Fasaderska in štukaterska dela
F43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva F$45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
F43.330 Oblaganje tal in sten F$45.430 Oblaganje tal in sten
F43.341 Steklarska dela F$45.441 Steklarska dela
F43.342 Pleskarska dela F$45.442 Pleskarska dela
F43.390 Druga zaključna gradbena dela F$45.450 Druga zaključna gradbena dela
F43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela F$45.220 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F43.990 Druga specializirana gradbena dela F$45.210 Splošna gradbena dela
F43.990 Druga specializirana gradbena dela F$45.220 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F43.990 Druga specializirana gradbena dela F$45.240 Gradnja vodnih objektov
F43.990 Druga specializirana gradbena dela F$45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
F43.990 Druga specializirana gradbena dela F$45.450 Druga zaključna gradbena dela
F43.990 Druga specializirana gradbena dela F$45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev
G45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili G$50.101 Trgovina na debelo z motornimi vozili
G45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili G$50.102 Trgovina na drobno z motornimi vozili
G45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili G$50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili
G45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili G$50.101 Trgovina na debelo z motornimi vozili
G45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili G$50.102 Trgovina na drobno z motornimi vozili
G45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili G$50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili
G45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil G$50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila G$50.301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
G45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila G$50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
G45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila G$50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
G45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo G$50.401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo
G45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo G$50.402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo
G45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo G$50.403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo
G45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo G$50.404 Vzdrževanje in popravila motornih koles
G46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov G$51.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij G$51.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
G46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala G$51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
G46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal G$51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine G$51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav, drugih kovinskih izdelkov
G46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov G$51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov
G46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov G$51.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
G46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov G$51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov
G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov G$51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo G$51.210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
G46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo G$51.250 Trgovina na debelo s surovim tobakom
G46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami G$51.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
G46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi G$51.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
G46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem G$51.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
G46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo G$51.310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami
G46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo G$51.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
G46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki G$51.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
G46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami G$51.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami
G46.340 Trgovina na debelo s pijačami G$51.340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
G46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki G$51.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
G46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki G$51.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
G46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami G$51.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
G46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci G$51.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
G46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki G$51.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
G46.410 Trgovina na debelo s tekstilom G$51.410 Trgovina na debelo s tekstilom
G46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo G$51.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
G46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami G$51.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
G46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami G$51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili G$51.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili
G46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko G$51.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
G46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali G$51.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki
G46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili G$51.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
G46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili G$51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom G$51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe G$51.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili
G46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe G$51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami G$51.840 Trgovina na debelo z računalniško opremo
G46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli G$51.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
G46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli G$51.860 Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo
G46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo G$51.880 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem
G46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji G$51.810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
G46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji G$51.820 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji
G46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo G$51.830 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
G46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom G$51.850 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
G46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo G$51.850 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
G46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo G$51.870 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo
G46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi G$51.510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
G46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami G$51.520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
G46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo G$51.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili
G46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo G$51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo G$51.530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje G$51.540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki G$51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi
G46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki G$51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi
G46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki G$51.560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki G$51.570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G46.900 Nespecializirana trgovina na debelo G$51.900 Druga trgovina na debelo
G47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili G$52.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah G$52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
G47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo G$52.210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo
G47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo G$52.270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili
G47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki G$52.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
G47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci G$52.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
G47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki G$52.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
G47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami G$52.250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
G47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki G$52.260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
G47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili G$52.270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili
G47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi G$50.501 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
G47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno G$50.502 Posredništvo pri trgovini na drobno z motornimi gorivi
G47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi G$52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.
G47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami G$52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.
G47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami G$52.450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
G47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom G$52.410 Trgovina na drobno s tekstilom
G47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom G$52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki
G47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom G$52.462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi
G47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom G$52.463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom
G47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami G$52.440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
G47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami G$52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.
G47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami G$52.450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
G47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo G$52.440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
G47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo G$52.450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
G47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo G$52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.
G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami G$52.471 Dejavnost knjigarn
G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami G$52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami G$52.473 Dejavnost papirnic
G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi G$52.450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
G47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo G$52.481 Trgovina na drobno s športno opremo
G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo G$52.487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo
G47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili G$52.420 Trgovina na drobno z oblačili
G47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki G$52.430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
G47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki G$52.310 Dejavnost lekarn
G47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki G$52.320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
G47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki G$52.330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah G$52.482 Dejavnost cvetličarn
G47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi G$52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
G47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom G$52.485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo
G47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali G$52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.
G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki G$52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah G$52.484 Trgovina na drobno s kurivom
G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah G$52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.
G47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom G$52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom G$52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki G$52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo G$52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom G$52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu G$52.610 Trgovina na drobno po pošti
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu G$52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic G$52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H49.100 Železniški potniški promet I$60.100 Železniški promet
H49.200 Železniški tovorni promet I$60.100 Železniški promet
H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet I$60.211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah
H49.320 Obratovanje taksijev I$60.220 Dejavnost taksistov
H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet I$60.212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah
H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet I$60.230 Drug kopenski potniški promet
H49.392 Obratovanje žičnic I$60.213 Dejavnost žičnic, vlečnic
H49.410 Cestni tovorni promet I$60.240 Cestni tovorni promet
H49.420 Selitvena dejavnost I$60.240 Cestni tovorni promet
H49.500 Cevovodni transport I$60.300 Cevovodni transport
H50.100 Pomorski potniški promet I$61.100 Pomorski promet
H50.200 Pomorski tovorni promet I$61.100 Pomorski promet
H50.300 Potniški promet po celinskih vodah I$61.200 Promet po rekah, jezerih, prekopih
H50.400 Tovorni promet po celinskih vodah I$61.200 Promet po rekah, jezerih, prekopih
H51.100 Potniški zračni promet I$62.100 Zračni promet na rednih linijah
H51.100 Potniški zračni promet I$62.200 Izredni zračni promet
H51.210 Tovorni zračni promet I$62.100 Zračni promet na rednih linijah
H51.210 Tovorni zračni promet I$62.200 Izredni zračni promet
H51.220 Vesoljski promet I$62.300 Vesoljski promet
H52.100 Skladiščenje I$63.120 Skladiščenje
H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu CA11.100 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu G$50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu I$60.100 Železniški promet
H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu I$63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu CA11.100 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu I$61.100 Pomorski promet
H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu I$61.200 Promet po rekah, jezerih, prekopih
H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu I$63.220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu
H52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu I$62.300 Vesoljski promet
H52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu I$63.230 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu
H52.240 Pretovarjanje I$63.110 Prekladanje
H52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti I$63.400 Dejavnosti drugih prometnih agencij
H53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve I$64.110 Dejavnost javne pošte
H53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost I$64.120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte
I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov H$55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
I55.201 Počitniški domovi in letovišča H$55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
I55.202 Turistične kmetije s sobami H$55.232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo
I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom H$55.233 Oddajanje sob gospodinjstev gostom
I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča H$55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
I55.209 Druge nastanitve za krajši čas H$55.239 Druge nastanitve za krajši čas
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov H$55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov H$55.220 Dejavnost kampov
I55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve H$55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
I56.101 Restavracije in gostilne H$55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati H$55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
I56.103 Slaščičarne in kavarne H$55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
I56.104 Začasni gostinski obrati H$55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
I56.105 Turistične kmetije brez sob H$55.305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi H$55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
I56.290 Druga oskrba z jedmi H$55.510 Dejavnost menz
I56.290 Druga oskrba z jedmi H$55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
I56.300 Strežba pijač H$55.400 Točenje pijač
J58.110 Izdajanje knjig DE22.110 Izdajanje knjig
J58.110 Izdajanje knjig K$72.400 Omrežne podatkovne storitve
J58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev DE22.110 Izdajanje knjig
J58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev K$72.400 Omrežne podatkovne storitve
J58.130 Izdajanje časopisov DE22.120 Izdajanje časopisov
J58.130 Izdajanje časopisov K$72.400 Omrežne podatkovne storitve
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike DE22.130 Izdajanje revij in periodike
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike K$72.400 Omrežne podatkovne storitve
J58.190 Drugo založništvo DE22.150 Drugo založništvo
J58.190 Drugo založništvo DE22.220 Drugo tiskarstvo
J58.190 Drugo založništvo K$72.400 Omrežne podatkovne storitve
J58.210 Izdajanje računalniških iger K$72.210 Razvoj in založba programskih paketov
J58.210 Izdajanje računalniških iger K$72.400 Omrežne podatkovne storitve
J58.290 Drugo izdajanje programja K$72.210 Razvoj in založba programskih paketov
J58.290 Drugo izdajanje programja K$72.400 Omrežne podatkovne storitve
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj O$92.110 Snemanje filmov in video filmov
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj O$92.200 Radijska in televizijska dejavnost
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj O$92.110 Snemanje filmov in video filmov
J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj O$92.120 Distribucija filmov in video filmov
J59.140 Kinematografska dejavnost O$92.130 Kinematografska dejavnost
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij DE22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij K$72.400 Omrežne podatkovne storitve
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij K$74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij O$92.110 Snemanje filmov in video filmov
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij O$92.200 Radijska in televizijska dejavnost
J60.100 Radijska dejavnost I$64.200 Telekomunikacije
J60.100 Radijska dejavnost K$72.400 Omrežne podatkovne storitve
J60.100 Radijska dejavnost O$92.200 Radijska in televizijska dejavnost
J60.200 Televizijska dejavnost I$64.200 Telekomunikacije
J60.200 Televizijska dejavnost K$72.400 Omrežne podatkovne storitve
J60.200 Televizijska dejavnost O$92.200 Radijska in televizijska dejavnost
J61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih I$64.200 Telekomunikacije
J61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti I$64.200 Telekomunikacije
J61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti I$64.200 Telekomunikacije
J61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti I$64.200 Telekomunikacije
J62.010 Računalniško programiranje K$72.210 Razvoj in založba programskih paketov
J62.010 Računalniško programiranje K$72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
J62.010 Računalniško programiranje K$72.400 Omrežne podatkovne storitve
J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih K$72.100 Svetovanje o računalniških napravah
J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih K$72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov K$72.300 Obdelava podatkov
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti DL30.020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti K$72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti K$72.600 Druge računalniške dejavnosti
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti K$72.300 Obdelava podatkov
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti K$72.400 Omrežne podatkovne storitve
J63.120 Obratovanje spletnih portalov K$72.400 Omrežne podatkovne storitve
J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij O$92.400 Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990 Drugo informiranje K$74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
K64.110 Centralno bančništvo J$65.110 Dejavnost centralne banke
K64.190 Drugo denarno posredništvo J$65.121 Dejavnost bank
K64.190 Drugo denarno posredništvo J$65.122 Dejavnost hranilnic
K64.200 Dejavnost holdingov J$65.230 Drugo finančno posredništvo, d. n.
K64.200 Dejavnost holdingov K$74.150 Dejavnost holdingov
K64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov J$65.230 Drugo finančno posredništvo, d. n.
K64.910 Dejavnost finančnega zakupa J$65.210 Finančni zakup (leasing)
K64.920 Drugo kreditiranje J$65.220 Drugo kreditiranje
K64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov J$65.220 Drugo kreditiranje
K64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov J$65.230 Drugo finančno posredništvo, d. n.
K65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja J$66.010 Življenjsko zavarovanje
K65.120 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega J$66.030 Druga zavarovanja, razen življenjskega
K65.200 Dejavnost pozavarovanja J$66.010 Življenjsko zavarovanje
K65.200 Dejavnost pozavarovanja J$66.020 Dejavnost pokojninskih skladov
K65.200 Dejavnost pozavarovanja J$66.030 Druga zavarovanja, razen življenjskega
K65.300 Dejavnost pokojninskih skladov J$66.020 Dejavnost pokojninskih skladov
K66.110 Upravljanje finančnih trgov J$67.110 Dejavnost finančnih trgov
K66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom J$67.120 Posredništvo z vrednostnimi papirji
K66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom J$67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
K66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade J$67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
K66.210 Vrednotenje tveganja in škode J$67.200 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih
K66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov J$67.200 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih
K66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade J$67.200 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih
K66.300 Upravljanje finančnih skladov J$67.120 Posredništvo z vrednostnimi papirji
L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami K$70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin K$70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
L68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami K$70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi K$70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
M69.101 Odvetništvo K$74.110 Pravno svetovanje
M69.102 Notariat K$74.110 Pravno svetovanje
M69.103 Druge pravne dejavnosti K$74.110 Pravno svetovanje
M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje K$74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M70.100 Dejavnost uprav podjetij K$74.150 Dejavnost holdingov
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo K$74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje B$05.010 Ribolov
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje K$74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
M71.111 Arhitekturno projektiranje K$74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
M71.111 Arhitekturno projektiranje O$92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
M71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje K$74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
M71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje K$74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje
M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje K$74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje K$74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje K$74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije K$73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije K$73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije K$73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije K$73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije K$73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije K$73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije K$73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije K$73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike K$73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike K$73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike K$73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij K$74.400 Oglaševanje
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora K$74.400 Oglaševanje
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja K$74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo K$74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200 Fotografska dejavnost K$74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje
M74.200 Fotografska dejavnost K$74.810 Fotografska dejavnost
M74.200 Fotografska dejavnost O$92.400 Dejavnost tiskovnih agencij
M74.300 Prevajanje in tolmačenje K$74.851 Prevajanje
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti I$63.400 Dejavnosti drugih prometnih agencij
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti K$74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti K$74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti K$74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti K$74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
M75.000 Veterinarstvo N$85.200 Veterinarstvo
N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup K$71.100 Dajanje avtomobilov v najem
N77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup K$71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup K$71.401 Izposojanje športne opreme
N77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem K$71.402 Dejavnost videotek
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup K$71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
N77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup K$71.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
N77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup K$71.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup K$71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup K$71.220 Dajanje ladij v najem
N77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup K$71.230 Dajanje zračnih plovil v najem
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup K$71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup K$71.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup K$71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del K$74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
N78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve K$74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
N78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve O$92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
N78.200 Posredovanje začasne delovne sile K$74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
N78.300 Druga oskrba s človeškimi viri K$74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij I$63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj I$63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti I$63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti O$92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti O$92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti O$92.623 Druge športne dejavnosti
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti O$92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
N80.100 Varovanje K$74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
N80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov F$45.310 Električne inštalacije
N80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov K$74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
N80.300 Poizvedovalne dejavnosti K$74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost K$70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost L$75.140 Dejavnost pomožnih služb vlade
N81.210 Splošno čiščenje stavb K$74.700 Čiščenje objektov in opreme
N81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme K$74.700 Čiščenje objektov in opreme
N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje K$74.700 Čiščenje objektov in opreme
N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje O$90.032 Druge dejavnosti javne higiene
N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice A$01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev K$74.853 Druga splošna tajniška opravila
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti I$64.110 Dejavnost javne pošte
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti K$74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
N82.200 Dejavnost klicnih centrov K$74.860 Dejavnost klicnih centrov
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj K$74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
N82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti K$74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
N82.920 Pakiranje K$74.820 Pakiranje
N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje K$74.853 Druga splošna tajniška opravila
N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje K$74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje L$75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
O84.110 Splošna dejavnost javne uprave L$75.110 Splošna dejavnost javne uprave
O84.110 Splošna dejavnost javne uprave L$75.140 Dejavnost pomožnih služb vlade
O84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti L$75.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja
O84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje L$75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
O84.210 Urejanje zunanjih zadev L$75.210 Zunanje zadeve
O84.220 Obramba L$75.220 Obramba
O84.230 Sodstvo L$75.230 Pravosodje
O84.240 Dejavnosti za javni red in varnost L$75.240 Javna varnost, zakonitost in red
O84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah L$75.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
O84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti L$75.300 Obvezno socialno zavarovanje
P85.100 Predšolska vzgoja M$80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
P85.200 Osnovnošolsko izobraževanje M$80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
P85.200 Osnovnošolsko izobraževanje M$80.103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju
P85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje M$80.210 Srednješolsko splošno izobraževanje
P85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje I$63.220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu
P85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje I$63.230 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu
P85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje M$80.220 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje M$80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
P85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje M$80.301 Višje strokovno izobraževanje
P85.421 Višješolsko izobraževanje M$80.301 Višje strokovno izobraževanje
P85.422 Visokošolsko izobraževanje M$80.302 Visoko strokovno izobraževanje
P85.422 Visokošolsko izobraževanje M$80.303 Univerzitetno izobraževanje
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije M$80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije O$92.623 Druge športne dejavnosti
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije O$93.050 Druge osebne storitve
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti M$80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti O$92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
P85.530 Dejavnost vozniških šol M$80.410 Dejavnost vozniških šol
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje M$80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje K$74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
Q86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost N$85.110 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost N$85.121 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost N$85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.230 Zobozdravstvena dejavnost N$85.130 Zobozdravstvena dejavnost
Q86.901 Alternativne oblike zdravljenja N$85.142 Alternativne oblike zdravljenja
Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti N$85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti N$85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d. n.
Q87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego N$85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d. n.
Q87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb N$85.110 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Q87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb N$85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d. n.
Q87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb N$85.319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
Q87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb N$85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d. n.
Q87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb N$85.311 Dejavnost domov za starejše
Q87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo N$85.319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe N$85.321 Dejavnost centrov za socialno delo
Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe N$85.324 Dejavnost varstveno delovnih centrov
Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe N$85.329 Druge socialne dejavnosti
Q88.910 Dnevno varstvo otrok N$85.321 Dejavnost centrov za socialno delo
Q88.910 Dnevno varstvo otrok O$93.050 Druge osebne storitve
Q88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij L$75.210 Zunanje zadeve
Q88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij N$85.323 Dejavnost dobrodelnih organizacij
Q88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve N$85.329 Druge socialne dejavnosti
R90.010 Umetniško uprizarjanje O$92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
R90.010 Umetniško uprizarjanje O$92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje O$92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje O$92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje O$92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
R90.030 Umetniško ustvarjanje O$92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
R90.030 Umetniško ustvarjanje O$92.400 Dejavnost tiskovnih agencij
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve O$92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011 Dejavnost knjižnic O$92.511 Dejavnost knjižnic
R91.012 Dejavnost arhivov L$75.140 Dejavnost pomožnih služb vlade
R91.012 Dejavnost arhivov O$92.512 Dejavnost arhivov
R91.020 Dejavnost muzejev O$92.521 Dejavnost muzejev
R91.030 Varstvo kulturne dediščine O$92.522 Varstvo kulturne dediščine
R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot O$92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
R92.001 Dejavnost igralnic O$92.712 Dejavnost igralnic
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah O$92.711 Prirejanje klasičnih iger na srečo
R93.110 Obratovanje športnih objektov O$92.610 Obratovanje športnih objektov
R93.110 Obratovanje športnih objektov O$92.623 Druge športne dejavnosti
R93.120 Dejavnost športnih klubov O$92.623 Druge športne dejavnosti
R93.130 Obratovanje fitnes objektov O$93.040 Dejavnost salonov za nego telesa
R93.190 Druge športne dejavnosti O$92.623 Druge športne dejavnosti
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov O$92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
R93.291 Dejavnost marin O$92.621 Dejavnost marin
R93.292 Dejavnost smučarskih centrov O$92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas O$92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas O$92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj O$91.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S94.120 Dejavnost strokovnih združenj O$91.120 Dejavnost strokovnih združenj
S94.200 Dejavnost sindikatov O$91.200 Dejavnost sindikatov
S94.910 Dejavnost verskih organizacij O$91.310 Dejavnost verskih organizacij
S94.920 Dejavnost političnih organizacij O$91.320 Dejavnost političnih organizacij
S94.991 Dejavnost invalidskih organizacij N$85.322 Dejavnost invalidskih organizacij
S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij A$01.500 Lov in lovske storitve
S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij O$91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij
S95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot K$72.500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav
S95.120 Popravila komunikacijskih naprav DL32.200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav
S95.120 Popravila komunikacijskih naprav G$52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
S95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo G$52.720 Popravilo električnih gospodinjskih naprav
S95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme DK29.320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev
S95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme G$52.720 Popravilo električnih gospodinjskih naprav
S95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije G$52.710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov
S95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije G$52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
S95.240 Popravila pohištva DN36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva
S95.240 Popravila pohištva DN36.120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega
S95.240 Popravila pohištva DN36.130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega
S95.240 Popravila pohištva DN36.140 Proizvodnja drugega pohištva
S95.250 Popravila ur in nakita G$52.730 Popravilo ur, nakita
S95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov DB17.400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
S95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov DN36.300 Proizvodnja glasbil
S95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov G$52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
S96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic O$93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S96.021 Frizerska dejavnost O$93.021 Frizerska dejavnost
S96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost O$93.022 Kozmetična dejavnost
S96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost O$93.023 Pedikerska dejavnost
S96.030 Pogrebna dejavnost O$93.030 Pogrebna dejavnost
S96.040 Dejavnosti za nego telesa O$93.040 Dejavnost salonov za nego telesa
S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene O$93.050 Druge osebne storitve
T97.000 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem P$95.000 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem
T98.100 Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo P$96.000 Neopredeljena proizvodnja gospodinjstev za lastno porabo
T98.200 Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo P$97.000 Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastno porabo
U99.000 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles Q$99.000 Eksteritorialne organizacije in združenja