Excel    PDF
Raven Šifra kategorije Desktriptor Angleški deskriptor Šifra starša
1 S.1 Gospodarstvo Slovenije Total economy
2 S.11 Nefinančne družbe Non-financial corporations S.1
5 S.11001 Javne nefinančne družbe Public non-financial corporations S.11
5 S.11002 Nacionalne zasebne nefinančne družbe National private non-financial corporations S.11
5 S.11003 Nefinančne družbe pod tujim nadzorom Foreign controlled non-financial corporations S.11
2 S.12 Finančne družbe Financial corporations S.1
3 S.121 Centralna banka Central bank S.12
4 S.1210 Centralna banka Central bank S.121
5 S.12100 Centralna banka Central bank S.1210
3 S.122 Družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke Deposit-taking corporations except the central bank S.12
5 S.12201 Javne družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke Public deposit-taking corporations except the central bank S.122
5 S.12202 Nacionalne zasebne družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke National private deposit-taking corporations except the central bank S.122
5 S.12203 Družbe pod tujim nadzorom, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke Foreign controlled deposit-taking corporations except the central bank S.122
3 S.123 Skladi denarnega trga (MMF) Money market funds (MMFs) S.12
5 S.12301 Javni skladi denarnega trga (MMF) Public money market funds (MMFs) S.123
5 S.12302 Nacionalni zasebni skladi denarnega trga (MMF) National private money market funds (MMFs) S.123
5 S.12303 Skladi denarnega trga (MMF) pod tujim nadzorom Foreign controlled money market funds (MMFs) S.123
3 S.124 Investicijski skladi, razen MMF Non-MMF investment funds S.12
5 S.12401 Javni investicijski skladi, razen MMF Public non-MMF investment funds S.124
5 S.12402 Nacionalni zasebni investicijski skladi, razen MMF National private non-MMF investment funds S.124
5 S.12403 Investicijski skladi pod tujim nadzorom, razen MMF Foreign controlled non-MMF investment funds S.124
3 S.125 Drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds S.12
5 S.12501 Javni drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov Public other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds S.125
5 S.12502 Nacionalni zasebni drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov National private other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds S.125
5 S.12503 Drugi finančni posredniki pod tujim nadzorom, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov Foreign controlled other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds S.125
3 S.126 Izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti Financial auxiliaries S.12
4 S.1260 Izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti Financial auxiliaries S.126
5 S.12601 Javni izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti Public financial auxiliaries S.1260
5 S.12602 Nacionalni zasebni izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti National private financial auxiliaries S.1260
5 S.12603 Izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti pod tujim nadzorom Foreign controlled financial auxiliaries S.1260
3 S.127 Lastne finančne institucije in posojilodajalci Captive financial institutions and money lenders S.12
4 S.1270 Lastne finančne institucije in posojilodajalci Captive financial institutions and money lenders S.127
5 S.12701 Javne lastne finančne institucije in posojilodajalci Public captive financial institutions and money lenders S.1270
5 S.12702 Nacionalne zasebne lastne finančne institucije in posojilodajalci National private captive financial institutions and money lenders S.1270
5 S.12703 Lastne finančne institucije in posojilodajalci pod tujim nadzorom Foreign controlled captive financial institutions and money lenders S.1270
3 S.128 Zavarovalne družbe (IC) Insurance corporations (IC) S.12
4 S.1280 Zavarovalne družbe (IC) Insurance corporations (IC) S.128
5 S.12801 Javne zavarovalne družbe (IC) Public insurance corporations (IC) S.1280
5 S.12802 Nacionalne zasebne zavarovalne družbe (IC) National private insurance corporations (IC) S.1280
5 S.12803 Zavarovalne družbe (IC) pod tujim nadzorom Foreign controlled insurance corporations (IC) S.1280
3 S.129 Pokojninski skladi (PF) Pension funds (PF) S.12
5 S.12901 Javni pokojninski skladi (PF) Public pension funds (PF) S.129
5 S.12902 Nacionalni zasebni pokojninski skladi (PF) National private pension funds (PF) S.129
5 S.12903 Pokojninski skladi (PF) pod tujim nadzorom Foreign controlled pension funds (PF) S.129
2 S.13 Država General government S.1
4 S.1311 Centralna država (razen skladov socialne varnosti) Central government (excluding social security funds) S.13
5 S.13111 Neposredni uporabniki državnega proračuna Direct users of the state budget S.1311
5 S.13112 Državni skladi State funds S.1311
5 S.13113 Druge enote centralne države Other units on the state level S.1311
4 S.1312 Regionalna država State government S.13
4 S.1313 Lokalna država (razen skladov socialne varnosti) Local government (excluding social security funds) S.13
5 S.13131 Neposredni uporabniki proračunov občin Direct users of the municipal budget S.1313
5 S.13132 Skladi lokalne države Local funds S.1313
5 S.13133 Druge enote lokalne države Other units on the local level S.1313
4 S.1314 Skladi socialne varnosti Social security funds S.13
5 S.13140 Skladi socialne varnosti Social security funds S.1314
2 S.14 Gospodinjstva Households S.1
3 S.141 Samozaposleni delodajalci Employers, self-employed S.14
4 S.1410 Samozaposleni delodajalci Employers, self-employed S.141
5 S.14100 Samozaposleni delodajalci Employers, self-employed S.1410
3 S.142 Samozaposleni brez zaposlenih Own account-workers S.14
4 S.1420 Samozaposleni brez zaposlenih Own account-workers S.142
5 S.14200 Samozaposleni brez zaposlenih Own account-workers S.1420
3 S.143 Zaposleni Employees S.14
3 S.144 Prejemniki dohodkov od lastnine in transfernih dohodkov Recipients of property and transfer income S.14
4 S.1441 Prejemniki dohodkov od lastnine Recipients of property income S.144
5 S.14410 Prejemniki dohodkov od lastnine Recipients of property income S.1441
4 S.1442 Prejemniki pokojnin Recipients of pensions S.144
4 S.1443 Prejemniki drugih transferjev Recipients of other transfers S.144
2 S.15 Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva Non-profit institutions serving households S.1
3 S.150 Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva Non-profit institutions serving households S.15
4 S.1500 Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva Non-profit institutions serving households S.150
5 S.15000 Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva Non-profit institutions serving households S.1500
1 S.2 Tujina Rest of the world
2 S.21 Države članice ter institucije in organi Evropske unije Member States and institutions and bodies of the European Union S.2
3 S.211 Države članice Evropske unije Member States of the European Union S.21
3 S.212 Institucije in organi Evropske unije Institutions and bodies of the European Union S.21
2 S.22 Države nečlanice in mednarodne organizacije, ki niso rezidenčne v Evropski uniji Non-member countries and international organisations non- resident in the European Union S.2