Excel    PDF
Raven Šifra kategorije Desktriptor Angleški deskriptor Šifra starša
1 A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
2 A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve Crop and animal production, hunting and related service activities A
3 A01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin Growing of non-perennial crops A01
4 A01.11 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds A01.1
5 A01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds A01.11
4 A01.12 Pridelovanje riža Growing of rice A01.1
5 A01.120 Pridelovanje riža Growing of rice A01.12
4 A01.13 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic Growing of vegetables and melons, roots and tubers A01.1
5 A01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic Growing of vegetables and melons, roots and tubers A01.13
4 A01.14 Pridelovanje sladkornega trsa Growing of sugar cane A01.1
5 A01.140 Pridelovanje sladkornega trsa Growing of sugar cane A01.14
4 A01.15 Pridelovanje tobaka Growing of tobacco A01.1
5 A01.150 Pridelovanje tobaka Growing of tobacco A01.15
4 A01.16 Pridelovanje rastlin za vlakna Growing of fibre crops A01.1
5 A01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna Growing of fibre crops A01.16
4 A01.19 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin Growing of other non-perennial crops A01.1
5 A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin Growing of other non-perennial crops A01.19
3 A01.2 Gojenje trajnih nasadov Growing of perennial crops A01
4 A01.21 Vinogradništvo Growing of grapes A01.2
5 A01.210 Vinogradništvo Growing of grapes A01.21
4 A01.22 Gojenje tropskega in subtropskega sadja Growing of tropical and subtropical fruits A01.2
5 A01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja Growing of tropical and subtropical fruits A01.22
4 A01.23 Gojenje citrusov Growing of citrus fruits A01.2
5 A01.230 Gojenje citrusov Growing of citrus fruits A01.23
4 A01.24 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja Growing of pome fruits and stone fruits A01.2
5 A01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja Growing of pome fruits and stone fruits A01.24
4 A01.25 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic Growing of other tree and bush fruits and nuts A01.2
5 A01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic Growing of other tree and bush fruits and nuts A01.25
4 A01.26 Pridelovanje oljnih sadežev Growing of oleaginous fruits A01.2
5 A01.260 Pridelovanje oljnih sadežev Growing of oleaginous fruits A01.26
4 A01.27 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov Growing of beverage crops A01.2
5 A01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov Growing of beverage crops A01.27
4 A01.28 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops A01.2
5 A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops A01.28
4 A01.29 Gojenje drugih trajnih nasadov Growing of other perennial crops A01.2
5 A01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov Growing of other perennial crops A01.29
3 A01.3 Razmnoževanje rastlin Plant propagation A01
4 A01.30 Razmnoževanje rastlin Plant propagation A01.3
5 A01.300 Razmnoževanje rastlin Plant propagation A01.30
3 A01.4 Živinoreja Animal production A01
4 A01.41 Prireja mleka Raising of dairy cattle A01.4
5 A01.410 Prireja mleka Raising of dairy cattle A01.41
4 A01.42 Druga govedoreja Raising of other cattle and buffaloes A01.4
5 A01.420 Druga govedoreja Raising of other cattle and buffaloes A01.42
4 A01.43 Konjereja Raising of horses and other equines A01.4
5 A01.430 Konjereja Raising of horses and other equines A01.43
4 A01.44 Reja kamel Raising of camels and camelids A01.4
5 A01.440 Reja kamel Raising of camels and camelids A01.44
4 A01.45 Reja drobnice Raising of sheep and goats A01.4
5 A01.450 Reja drobnice Raising of sheep and goats A01.45
4 A01.46 Prašičereja Raising of swine/pigs A01.4
5 A01.460 Prašičereja Raising of swine/pigs A01.46
4 A01.47 Reja perutnine Raising of poultry A01.4
5 A01.470 Reja perutnine Raising of poultry A01.47
4 A01.49 Reja drugih živali Raising of other animals A01.4
5 A01.490 Reja drugih živali Raising of other animals A01.49
3 A01.5 Mešano kmetijstvo Mixed farming A01
4 A01.50 Mešano kmetijstvo Mixed farming A01.5
5 A01.500 Mešano kmetijstvo Mixed farming A01.50
3 A01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov Support activities to agriculture and post-harvest crop activities A01
4 A01.61 Storitve za rastlinsko pridelavo Support activities for crop production A01.6
5 A01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo Support activities for crop production A01.61
4 A01.62 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih Support activities for animal production A01.6
5 A01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih Support activities for animal production A01.62
4 A01.63 Priprava pridelkov Post-harvest crop activities A01.6
5 A01.630 Priprava pridelkov Post-harvest crop activities A01.63
4 A01.64 Obdelava semen Seed processing for propagation A01.6
5 A01.640 Obdelava semen Seed processing for propagation A01.64
3 A01.7 Lovstvo Hunting, trapping and related service activities A01
4 A01.70 Lovstvo Hunting, trapping and related service activities A01.7
5 A01.700 Lovstvo Hunting, trapping and related service activities A01.70
2 A02 Gozdarstvo Forestry and logging A
3 A02.1 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti Silviculture and other forestry activities A02
4 A02.10 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti Silviculture and other forestry activities A02.1
5 A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti Silviculture and other forestry activities A02.10
3 A02.2 Sečnja Logging A02
4 A02.20 Sečnja Logging A02.2
5 A02.200 Sečnja Logging A02.20
3 A02.3 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa Gathering of wild growing non-wood products A02
4 A02.30 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa Gathering of wild growing non-wood products A02.3
5 A02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa Gathering of wild growing non-wood products A02.30
3 A02.4 Storitve za gozdarstvo Support services to forestry A02
4 A02.40 Storitve za gozdarstvo Support services to forestry A02.4
5 A02.400 Storitve za gozdarstvo Support services to forestry A02.40
2 A03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov Fishing and aquaculture A
3 A03.1 Ribištvo Fishing A03
4 A03.11 Morsko ribištvo Marine fishing A03.1
5 A03.110 Morsko ribištvo Marine fishing A03.11
4 A03.12 Sladkovodno ribištvo Freshwater fishing A03.1
5 A03.120 Sladkovodno ribištvo Freshwater fishing A03.12
3 A03.2 Gojenje vodnih organizmov Aquaculture A03
4 A03.21 Gojenje morskih organizmov Marine aquaculture A03.2
5 A03.210 Gojenje morskih organizmov Marine aquaculture A03.21
4 A03.22 Gojenje sladkovodnih organizmov Freshwater aquaculture A03.2
5 A03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov Freshwater aquaculture A03.22
1 B RUDARSTVO MINING AND QUARRYING
2 B05 Pridobivanje premoga Mining of coal and lignite B
3 B05.1 Pridobivanje črnega premoga Mining of hard coal B05
4 B05.10 Pridobivanje črnega premoga Mining of hard coal B05.1
5 B05.100 Pridobivanje črnega premoga Mining of hard coal B05.10
3 B05.2 Pridobivanje rjavega premoga in lignita Mining of lignite B05
4 B05.20 Pridobivanje rjavega premoga in lignita Mining of lignite B05.2
5 B05.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita Mining of lignite B05.20
2 B06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina Extraction of crude petroleum and natural gas B
3 B06.1 Pridobivanje surove nafte Extraction of crude petroleum B06
4 B06.10 Pridobivanje surove nafte Extraction of crude petroleum B06.1
5 B06.100 Pridobivanje surove nafte Extraction of crude petroleum B06.10
3 B06.2 Pridobivanje zemeljskega plina Extraction of natural gas B06
4 B06.20 Pridobivanje zemeljskega plina Extraction of natural gas B06.2
5 B06.200 Pridobivanje zemeljskega plina Extraction of natural gas B06.20
2 B07 Pridobivanje rud Mining of metal ores B
3 B07.1 Pridobivanje železove rude Mining of iron ores B07
4 B07.10 Pridobivanje železove rude Mining of iron ores B07.1
5 B07.100 Pridobivanje železove rude Mining of iron ores B07.10
3 B07.2 Pridobivanje rud neželeznih kovin Mining of non-ferrous metal ores B07
4 B07.21 Pridobivanje uranove in torijeve rude Mining of uranium and thorium ores B07.2
5 B07.210 Pridobivanje uranove in torijeve rude Mining of uranium and thorium ores B07.21
4 B07.29 Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin Mining of other non-ferrous metal ores B07.2
5 B07.290 Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin Mining of other non-ferrous metal ores B07.29
2 B08 Pridobivanje rudnin in kamnin Other mining and quarrying B
3 B08.1 Pridobivanje kamna, peska in gline Quarrying of stone, sand and clay B08
4 B08.11 Pridobivanje kamna Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate B08.1
5 B08.110 Pridobivanje kamna Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate B08.11
4 B08.12 Pridobivanje gramoza, peska, gline Operation of gravel and sand pits, mining of clays and kaolin B08.1
5 B08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline Operation of gravel and sand pits, mining of clays and kaolin B08.12
3 B08.9 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin Mining and quarrying n.e.c. B08
4 B08.91 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila Mining of chemical and fertilizer minerals B08.9
5 B08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila Mining of chemical and fertilizer minerals B08.91
4 B08.92 Pridobivanje šote Extraction of peat B08.9
5 B08.920 Pridobivanje šote Extraction of peat B08.92
4 B08.93 Pridobivanje soli Extraction of salt B08.9
5 B08.930 Pridobivanje soli Extraction of salt B08.93
4 B08.99 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin Other mining and quarrying n.e.c. B08.9
5 B08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin Other mining and quarrying n.e.c. B08.99
2 B09 Storitve za rudarstvo Mining support service activities B
3 B09.1 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina Support activities for petroleum and natural gas mining B09
4 B09.10 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina Support activities for petroleum and natural gas mining B09.1
5 B09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina Support activities for petroleum and natural gas mining B09.10
3 B09.9 Storitve za drugo rudarjenje Support activities for other mining and quarrying B09
4 B09.90 Storitve za drugo rudarjenje Support activities for other mining and quarrying B09.9
5 B09.900 Storitve za drugo rudarjenje Support activities for other mining and quarrying B09.90
1 C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI MANUFACTURING
2 C10 Proizvodnja živil Manufacture of food products C
3 C10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov Processing and preserving of meat and production of meat products C10
4 C10.11 Proizvodnja mesa, razen perutninskega Processing and preserving of meat C10.1
5 C10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega Processing and preserving of meat C10.11
4 C10.12 Proizvodnja perutninskega mesa Processing and preserving of poultry meat C10.1
5 C10.120 Proizvodnja perutninskega mesa Processing and preserving of poultry meat C10.12
4 C10.13 Proizvodnja mesnih izdelkov Production of meat and poultry meat products C10.1
5 C10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov Production of meat and poultry meat products C10.13
3 C10.2 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs C10
4 C10.20 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs C10.2
5 C10.200 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs C10.20
3 C10.3 Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave Processing and preserving of fruit and vegetables C10
4 C10.31 Predelava in konzerviranje krompirja Processing and preserving of potatoes C10.3
5 C10.310 Predelava in konzerviranje krompirja Processing and preserving of potatoes C10.31
4 C10.32 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov Manufacture of fruit and vegetable juice C10.3
5 C10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov Manufacture of fruit and vegetable juice C10.32
4 C10.39 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave Other processing and preserving of fruit and vegetables C10.3
5 C10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave Other processing and preserving of fruit and vegetables C10.39
3 C10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob Manufacture of vegetable and animal oils and fats C10
4 C10.41 Proizvodnja olja in maščob Manufacture of oils and fats C10.4
5 C10.410 Proizvodnja olja in maščob Manufacture of oils and fats C10.41
4 C10.42 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob Manufacture of margarine and similar edible fats C10.4
5 C10.420 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob Manufacture of margarine and similar edible fats C10.42
3 C10.5 Predelava mleka Manufacture of dairy products C10
4 C10.51 Mlekarstvo in sirarstvo Operation of dairies and cheese making C10.5
5 C10.510 Mlekarstvo in sirarstvo Operation of dairies and cheese making C10.51
4 C10.52 Proizvodnja sladoleda Manufacture of ice cream C10.5
5 C10.520 Proizvodnja sladoleda Manufacture of ice cream C10.52
3 C10.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov Manufacture of grain mill products, starches and starch products C10
4 C10.61 Mlinarstvo Manufacture of grain mill products C10.6
5 C10.610 Mlinarstvo Manufacture of grain mill products C10.61
4 C10.62 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov Manufacture of starches and starch products C10.6
5 C10.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov Manufacture of starches and starch products C10.62
3 C10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin Manufacture of bakery and farinaceous products C10
4 C10.71 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic Manufacture of bread, manufacture of fresh pastry goods and cakes C10.7
5 C10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic Manufacture of bread, manufacture of fresh pastry goods and cakes C10.71
4 C10.72 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic Manufacture of rusks and biscuits, manufacture of preserved pastry goods and cakes C10.7
5 C10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic Manufacture of rusks and biscuits, manufacture of preserved pastry goods and cakes C10.72
4 C10.73 Proizvodnja testenin Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products C10.7
5 C10.730 Proizvodnja testenin Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products C10.73
3 C10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov Manufacture of other food products C10
4 C10.81 Proizvodnja sladkorja Manufacture of sugar C10.8
5 C10.810 Proizvodnja sladkorja Manufacture of sugar C10.81
4 C10.82 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery C10.8
5 C10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery C10.82
4 C10.83 Predelava čaja in kave Processing of tea and coffee C10.8
5 C10.830 Predelava čaja in kave Processing of tea and coffee C10.83
4 C10.84 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov Manufacture of condiments and seasonings C10.8
5 C10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov Manufacture of condiments and seasonings C10.84
4 C10.85 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov Manufacture of prepared meals and dishes C10.8
5 C10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov Manufacture of prepared meals and dishes C10.85
4 C10.86 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food C10.8
5 C10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food C10.86
4 C10.89 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih Manufacture of other food products n.e.c. C10.8
5 C10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih Manufacture of other food products n.e.c. C10.89
3 C10.9 Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali Manufacture of prepared animal feeds C10
4 C10.91 Proizvodnja krmil Manufacture of prepared feeds for farm animals C10.9
5 C10.910 Proizvodnja krmil Manufacture of prepared feeds for farm animals C10.91
4 C10.92 Proizvodnja hrane za hišne živali Manufacture of prepared pet foods C10.9
5 C10.920 Proizvodnja hrane za hišne živali Manufacture of prepared pet foods C10.92
2 C11 Proizvodnja pijač Manufacture of beverages C
3 C11.0 Proizvodnja pijač Manufacture of beverages C11
4 C11.01 Proizvodnja žganih pijač Distilling, rectifying and blending of spirits C11.0
5 C11.010 Proizvodnja žganih pijač Distilling, rectifying and blending of spirits C11.01
4 C11.02 Proizvodnja vina iz grozdja Manufacture of wine from grape C11.0
5 C11.020 Proizvodnja vina iz grozdja Manufacture of wine from grape C11.02
4 C11.03 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač Manufacture of cider and other fruit wines C11.0
5 C11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač Manufacture of cider and other fruit wines C11.03
4 C11.04 Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja Manufacture of other non-distilled fermented beverages C11.0
5 C11.040 Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja Manufacture of other non-distilled fermented beverages C11.04
4 C11.05 Proizvodnja piva Manufacture of beer C11.0
5 C11.050 Proizvodnja piva Manufacture of beer C11.05
4 C11.06 Proizvodnja slada Manufacture of malt C11.0
5 C11.060 Proizvodnja slada Manufacture of malt C11.06
4 C11.07 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod Manufacture of soft drinks, production of mineral waters and other bottled waters C11.0
5 C11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod Manufacture of soft drinks, production of mineral waters and other bottled waters C11.07
2 C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov Manufacture of tobacco products C
3 C12.0 Proizvodnja tobačnih izdelkov Manufacture of tobacco products C12
4 C12.00 Proizvodnja tobačnih izdelkov Manufacture of tobacco products C12.0
5 C12.000 Proizvodnja tobačnih izdelkov Manufacture of tobacco products C12.00
2 C13 Proizvodnja tekstilij Manufacture of textiles C
3 C13.1 Priprava in predenje tekstilnih vlaken Preparation and spinning of textile fibres C13
4 C13.10 Priprava in predenje tekstilnih vlaken Preparation and spinning of textile fibres C13.1
5 C13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken Preparation and spinning of textile fibres C13.10
3 C13.2 Tkanje tekstilij Weaving of textiles C13
4 C13.20 Tkanje tekstilij Weaving of textiles C13.2
5 C13.200 Tkanje tekstilij Weaving of textiles C13.20
3 C13.3 Dodelava tekstilij Finishing of textiles C13
4 C13.30 Dodelava tekstilij Finishing of textiles C13.3
5 C13.300 Dodelava tekstilij Finishing of textiles C13.30
3 C13.9 Proizvodnja drugih tekstilij Manufacture of other textiles C13
4 C13.91 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov Manufacture of knitted and crocheted fabrics C13.9
5 C13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov Manufacture of knitted and crocheted fabrics C13.91
4 C13.92 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil Manufacture of made-up textile articles, except apparel C13.9
5 C13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil Manufacture of made-up textile articles, except apparel C13.92
4 C13.93 Proizvodnja preprog Manufacture of carpets and rugs C13.9
5 C13.930 Proizvodnja preprog Manufacture of carpets and rugs C13.93
4 C13.94 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež Manufacture of cordage, rope, twine and netting C13.9
5 C13.940 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež Manufacture of cordage, rope, twine and netting C13.94
4 C13.95 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil Manufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel C13.9
5 C13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil Manufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel C13.95
4 C13.96 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila Manufacture of other technical and industrial textiles C13.9
5 C13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila Manufacture of other technical and industrial textiles C13.96
4 C13.99 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij Manufacture of other textiles n.e.c. C13.9
5 C13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij Manufacture of other textiles n.e.c. C13.99
2 C14 Proizvodnja oblačil Manufacture of wearing apparel C
3 C14.1 Proizvodnja oblačil, razen krznenih Manufacture of wearing apparel, except fur apparel C14
4 C14.11 Proizvodnja usnjenih oblačil Manufacture of leather clothes C14.1
5 C14.110 Proizvodnja usnjenih oblačil Manufacture of leather clothes C14.11
4 C14.12 Proizvodnja delovnih oblačil Manufacture of workwear C14.1
5 C14.120 Proizvodnja delovnih oblačil Manufacture of workwear C14.12
4 C14.13 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil Manufacture of other outerwear C14.1
5 C14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil Manufacture of other outerwear C14.13
4 C14.14 Proizvodnja spodnjega perila Manufacture of underwear C14.1
5 C14.140 Proizvodnja spodnjega perila Manufacture of underwear C14.14
4 C14.19 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov Manufacture of other wearing apparel and accessories C14.1
5 C14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov Manufacture of other wearing apparel and accessories C14.19
3 C14.2 Proizvodnja krznenih izdelkov Manufacture of articles of fur C14
4 C14.20 Proizvodnja krznenih izdelkov Manufacture of articles of fur C14.2
5 C14.200 Proizvodnja krznenih izdelkov Manufacture of articles of fur C14.20
3 C14.3 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil Manufacture of knitted and crocheted apparel C14
4 C14.31 Proizvodnja nogavic Manufacture of knitted and crocheted hosiery C14.3
5 C14.310 Proizvodnja nogavic Manufacture of knitted and crocheted hosiery C14.31
4 C14.39 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil Manufacture of other knitted and crocheted apparel C14.3
5 C14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil Manufacture of other knitted and crocheted apparel C14.39
2 C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov Manufacture of leather and related products C
3 C15.1 Strojenje in dodelava usnja in krzna, proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov Tanning and dressing of leather, manufacture of luggage, handbags, saddlery and harness, dressing and dyeing of fur C15
4 C15.11 Strojenje in dodelava usnja in krzna Tanning and dressing of leather, dressing and dyeing of fur C15.1
5 C15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna Tanning and dressing of leather, dressing and dyeing of fur C15.11
4 C15.12 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness C15.1
5 C15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness C15.12
3 C15.2 Proizvodnja obutve Manufacture of footwear C15
4 C15.20 Proizvodnja obutve Manufacture of footwear C15.2
5 C15.200 Proizvodnja obutve Manufacture of footwear C15.20
2 C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture, manufacture of articles of straw and plaiting materials C
3 C16.1 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa Sawmilling and planing of wood C16
4 C16.10 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa Sawmilling and planing of wood C16.1
5 C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa Sawmilling and planing of wood C16.10
3 C16.2 Proizvodnja lesenih, plutovinastih, pletarskih izdelkov Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials C16
4 C16.21 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa Manufacture of veneer sheets and wood-based panels C16.2
5 C16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa Manufacture of veneer sheets and wood-based panels C16.21
4 C16.22 Proizvodnja sestavljenega parketa Manufacture of assembled parquet floors C16.2
5 C16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa Manufacture of assembled parquet floors C16.22
4 C16.23 Stavbno mizarstvo in tesarstvo Manufacture of other builders' carpentry and joinery C16.2
5 C16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo Manufacture of other builders' carpentry and joinery C16.23
4 C16.24 Proizvodnja lesene embalaže Manufacture of wooden containers C16.2
5 C16.240 Proizvodnja lesene embalaže Manufacture of wooden containers C16.24
4 C16.29 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials C16.2
5 C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja Manufacture of other products of wood, manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials C16.29
2 C17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja Manufacture of paper and paper products C
3 C17.1 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona Manufacture of pulp, paper and paperboard C17
4 C17.11 Proizvodnja vlaknin Manufacture of pulp C17.1
5 C17.110 Proizvodnja vlaknin Manufacture of pulp C17.11
4 C17.12 Proizvodnja papirja in kartona Manufacture of paper and paperboard C17.1
5 C17.120 Proizvodnja papirja in kartona Manufacture of paper and paperboard C17.12
3 C17.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona Manufacture of articles of paper and paperboard C17
4 C17.21 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard C17.2
5 C17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard C17.21
4 C17.22 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites C17.2
5 C17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites C17.22
4 C17.23 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja Manufacture of paper stationery C17.2
5 C17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja Manufacture of paper stationery C17.23
4 C17.24 Proizvodnja tapet Manufacture of wallpaper C17.2
5 C17.240 Proizvodnja tapet Manufacture of wallpaper C17.24
4 C17.29 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona Manufacture of other articles of paper and paperboard C17.2
5 C17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona Manufacture of other articles of paper and paperboard C17.29
2 C18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa Printing and reproduction of recorded media C
3 C18.1 Tiskarstvo in z njim povezane storitve Printing and service activities related to printing C18
4 C18.11 Tiskanje časopisov Printing of newspapers C18.1
5 C18.110 Tiskanje časopisov Printing of newspapers C18.11
4 C18.12 Drugo tiskanje Other printing C18.1
5 C18.120 Drugo tiskanje Other printing C18.12
4 C18.13 Priprava za tisk in objavo Pre-press and pre-media services C18.1
5 C18.130 Priprava za tisk in objavo Pre-press and pre-media services C18.13
4 C18.14 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti Binding and related services C18.1
5 C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti Binding and related services C18.14
3 C18.2 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa Reproduction of recorded media C18
4 C18.20 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa Reproduction of recorded media C18.2
5 C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa Reproduction of recorded media C18.20
2 C19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov Manufacture of coke and refined petroleum products C
3 C19.1 Proizvodnja koksa Manufacture of coke oven products C19
4 C19.10 Proizvodnja koksa Manufacture of coke oven products C19.1
5 C19.100 Proizvodnja koksa Manufacture of coke oven products C19.10
3 C19.2 Proizvodnja naftnih derivatov Manufacture of refined petroleum products C19
4 C19.20 Proizvodnja naftnih derivatov Manufacture of refined petroleum products C19.2
5 C19.200 Proizvodnja naftnih derivatov Manufacture of refined petroleum products C19.20
2 C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov Manufacture of chemicals and chemical products C
3 C20.1 Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in dušikovih spojin, plastičnih mas in sintetičnega kavčuka v primarni obliki Manufacture of basic chemicals, fertilizers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms C20
4 C20.11 Proizvodnja tehničnih plinov Manufacture of industrial gases C20.1
5 C20.110 Proizvodnja tehničnih plinov Manufacture of industrial gases C20.11
4 C20.12 Proizvodnja barvil in pigmentov Manufacture of dyes and pigments C20.1
5 C20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov Manufacture of dyes and pigments C20.12
4 C20.13 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij Manufacture of other inorganic basic chemicals C20.1
5 C20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij Manufacture of other inorganic basic chemicals C20.13
4 C20.14 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij Manufacture of other organic basic chemicals C20.1
5 C20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij Manufacture of other organic basic chemicals C20.14
4 C20.15 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds C20.1
5 C20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds C20.15
4 C20.16 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki Manufacture of plastics in primary forms C20.1
5 C20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki Manufacture of plastics in primary forms C20.16
4 C20.17 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki Manufacture of synthetic rubber in primary forms C20.1
5 C20.170 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki Manufacture of synthetic rubber in primary forms C20.17
3 C20.2 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov Manufacture of pesticides and other agrochemical products C20
4 C20.20 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov Manufacture of pesticides and other agrochemical products C20.2
5 C20.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov Manufacture of pesticides and other agrochemical products C20.20
3 C20.3 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics C20
4 C20.30 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics C20.3
5 C20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics C20.30
3 C20.4 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations C20
4 C20.41 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations C20.4
5 C20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations C20.41
4 C20.42 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev Manufacture of perfumes and toilet preparations C20.4
5 C20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev Manufacture of perfumes and toilet preparations C20.42
3 C20.5 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov Manufacture of other chemical products C20
4 C20.51 Proizvodnja razstreliv Manufacture of explosives C20.5
5 C20.510 Proizvodnja razstreliv Manufacture of explosives C20.51
4 C20.52 Proizvodnja sredstev za lepljenje Manufacture of glues C20.5
5 C20.520 Proizvodnja sredstev za lepljenje Manufacture of glues C20.52
4 C20.53 Proizvodnja eteričnih olj Manufacture of essential oils C20.5
5 C20.530 Proizvodnja eteričnih olj Manufacture of essential oils C20.53
4 C20.59 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov Manufacture of other chemical products n.e.c. C20.5
5 C20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov Manufacture of other chemical products n.e.c. C20.59
3 C20.6 Proizvodnja umetnih vlaken Manufacture of man-made fibres C20
4 C20.60 Proizvodnja umetnih vlaken Manufacture of man-made fibres C20.6
5 C20.600 Proizvodnja umetnih vlaken Manufacture of man-made fibres C20.60
2 C21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations C
3 C21.1 Proizvodnja farmacevtskih surovin Manufacture of basic pharmaceutical products C21
4 C21.10 Proizvodnja farmacevtskih surovin Manufacture of basic pharmaceutical products C21.1
5 C21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin Manufacture of basic pharmaceutical products C21.10
3 C21.2 Proizvodnja farmacevtskih preparatov Manufacture of pharmaceutical preparations C21
4 C21.20 Proizvodnja farmacevtskih preparatov Manufacture of pharmaceutical preparations C21.2
5 C21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov Manufacture of pharmaceutical preparations C21.20
2 C22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas Manufacture of rubber and plastic products C
3 C22.1 Proizvodnja izdelkov iz gume Manufacture of rubber products C22
4 C22.11 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila Manufacture of rubber tyres and tubes, retreading and rebuilding of rubber tyres C22.1
5 C22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila Manufacture of rubber tyres and tubes, retreading and rebuilding of rubber tyres C22.11
4 C22.19 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume Manufacture of other rubber products C22.1
5 C22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume Manufacture of other rubber products C22.19
3 C22.2 Proizvodnja plastičnih izdelkov Manufacture of plastics products C22
4 C22.21 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles C22.2
5 C22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles C22.21
4 C22.22 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas Manufacture of plastic packing goods C22.2
5 C22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas Manufacture of plastic packing goods C22.22
4 C22.23 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo Manufacture of builders’ ware of plastic C22.2
5 C22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo Manufacture of builders’ ware of plastic C22.23
4 C22.29 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas Manufacture of other plastic products C22.2
5 C22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas Manufacture of other plastic products C22.29
2 C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov Manufacture of other non-metallic mineral products C
3 C23.1 Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov Manufacture of glass and glass products C23
4 C23.11 Proizvodnja ravnega stekla Manufacture of flat glass C23.1
5 C23.110 Proizvodnja ravnega stekla Manufacture of flat glass C23.11
4 C23.12 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla Shaping and processing of flat glass C23.1
5 C23.120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla Shaping and processing of flat glass C23.12
4 C23.13 Proizvodnja votlega stekla Manufacture of hollow glass C23.1
5 C23.130 Proizvodnja votlega stekla Manufacture of hollow glass C23.13
4 C23.14 Proizvodnja steklenih vlaken Manufacture of glass fibres C23.1
5 C23.140 Proizvodnja steklenih vlaken Manufacture of glass fibres C23.14
4 C23.19 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov Manufacture and processing of other glass, including technical glassware C23.1
5 C23.190 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov Manufacture and processing of other glass, including technical glassware C23.19
3 C23.2 Proizvodnja ognjevzdržne keramike Manufacture of refractory products C23
4 C23.20 Proizvodnja ognjevzdržne keramike Manufacture of refractory products C23.2
5 C23.200 Proizvodnja ognjevzdržne keramike Manufacture of refractory products C23.20
3 C23.3 Proizvodnja neognjevzdržne gradbene keramike Manufacture of clay building materials C23
4 C23.31 Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog Manufacture of ceramic tiles and flags C23.3
5 C23.310 Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog Manufacture of ceramic tiles and flags C23.31
4 C23.32 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay C23.3
5 C23.320 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay C23.32
3 C23.4 Proizvodnja drugih izdelkov iz keramike in porcelana Manufacture of other porcelain and ceramic products C23
4 C23.41 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike Manufacture of ceramic household and ornamental articles C23.4
5 C23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike Manufacture of ceramic household and ornamental articles C23.41
4 C23.42 Proizvodnja sanitarne keramike Manufacture of ceramic sanitary fixtures C23.4
5 C23.420 Proizvodnja sanitarne keramike Manufacture of ceramic sanitary fixtures C23.42
4 C23.43 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike Manufacture of ceramic insulators and insulating fittings C23.4
5 C23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike Manufacture of ceramic insulators and insulating fittings C23.43
4 C23.44 Proizvodnja druge tehnične keramike Manufacture of other technical ceramic products C23.4
5 C23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike Manufacture of other technical ceramic products C23.44
4 C23.49 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov Manufacture of other ceramic products C23.4
5 C23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov Manufacture of other ceramic products C23.49
3 C23.5 Proizvodnja cementa, apna, mavca Manufacture of cement, lime and plaster C23
4 C23.51 Proizvodnja cementa Manufacture of cement C23.5
5 C23.510 Proizvodnja cementa Manufacture of cement C23.51
4 C23.52 Proizvodnja apna in mavca Manufacture of lime and plaster C23.5
5 C23.520 Proizvodnja apna in mavca Manufacture of lime and plaster C23.52
3 C23.6 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca Manufacture of articles of concrete, cement and plaster C23
4 C23.61 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo Manufacture of concrete products for construction purposes C23.6
5 C23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo Manufacture of concrete products for construction purposes C23.61
4 C23.62 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo Manufacture of plaster products for construction purposes C23.6
5 C23.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo Manufacture of plaster products for construction purposes C23.62
4 C23.63 Proizvodnja sveže betonske mešanice Manufacture of ready-mixed concrete C23.6
5 C23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice Manufacture of ready-mixed concrete C23.63
4 C23.64 Proizvodnja malte Manufacture of mortars C23.6
5 C23.640 Proizvodnja malte Manufacture of mortars C23.64
4 C23.65 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa Manufacture of fibre cement C23.6
5 C23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa Manufacture of fibre cement C23.65
4 C23.69 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement C23.6
5 C23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement C23.69
3 C23.7 Obdelava naravnega kamna Cutting, shaping and finishing of stone C23
4 C23.70 Obdelava naravnega kamna Cutting, shaping and finishing of stone C23.7
5 C23.700 Obdelava naravnega kamna Cutting, shaping and finishing of stone C23.70
3 C23.9 Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov Manufacture of abrasive products and non-metallic mineral products n.e.c. C23
4 C23.91 Proizvodnja brusilnih sredstev Production of abrasive products C23.9
5 C23.910 Proizvodnja brusilnih sredstev Production of abrasive products C23.91
4 C23.99 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. C23.9
5 C23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. C23.99
2 C24 Proizvodnja kovin Manufacture of basic metals C
3 C24.1 Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys C24
4 C24.10 Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys C24.1
5 C24.100 Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys C24.10
3 C24.2 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel C24
4 C24.20 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel C24.2
5 C24.200 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel C24.20
3 C24.3 Druga primarna predelava železa in jekla Manufacture of other products of first processing of steel C24
4 C24.31 Hladno vlečenje profilov Cold drawing of bars C24.3
5 C24.310 Hladno vlečenje profilov Cold drawing of bars C24.31
4 C24.32 Hladno valjanje traku Cold rolling of narrow strip C24.3
5 C24.320 Hladno valjanje traku Cold rolling of narrow strip C24.32
4 C24.33 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje Cold forming or folding C24.3
5 C24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje Cold forming or folding C24.33
4 C24.34 Hladno vlečenje žice Cold drawing of wire C24.3
5 C24.340 Hladno vlečenje žice Cold drawing of wire C24.34
3 C24.4 Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals C24
4 C24.41 Proizvodnja plemenitih kovin Precious metals production C24.4
5 C24.410 Proizvodnja plemenitih kovin Precious metals production C24.41
4 C24.42 Proizvodnja aluminija Aluminium production C24.4
5 C24.420 Proizvodnja aluminija Aluminium production C24.42
4 C24.43 Proizvodnja svinca, cinka in kositra Lead, zinc and tin production C24.4
5 C24.430 Proizvodnja svinca, cinka in kositra Lead, zinc and tin production C24.43
4 C24.44 Proizvodnja bakra Copper production C24.4
5 C24.440 Proizvodnja bakra Copper production C24.44
4 C24.45 Proizvodnja drugih neželeznih kovin Other non-ferrous metal production C24.4
5 C24.450 Proizvodnja drugih neželeznih kovin Other non-ferrous metal production C24.45
4 C24.46 Proizvodnja jedrskega goriva Processing of nuclear fuel C24.4
5 C24.460 Proizvodnja jedrskega goriva Processing of nuclear fuel C24.46
3 C24.5 Livarstvo Casting of metals C24
4 C24.51 Litje železa Casting of iron C24.5
5 C24.510 Litje železa Casting of iron C24.51
4 C24.52 Litje jekla Casting of steel C24.5
5 C24.520 Litje jekla Casting of steel C24.52
4 C24.53 Litje lahkih kovin Casting of light metals C24.5
5 C24.530 Litje lahkih kovin Casting of light metals C24.53
4 C24.54 Litje drugih neželeznih kovin Casting of other non-ferrous metals C24.5
5 C24.540 Litje drugih neželeznih kovin Casting of other non-ferrous metals C24.54
2 C25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment C
3 C25.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov Manufacture of structural metal products C25
4 C25.11 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov Manufacture of metal structures and parts of structures C25.1
5 C25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov Manufacture of metal structures and parts of structures C25.11
4 C25.12 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva Manufacture of doors and windows of metal C25.1
5 C25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva Manufacture of doors and windows of metal C25.12
3 C25.2 Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, kovinskih rezervoarjev in cistern Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal C25
4 C25.21 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje Manufacture of central heating radiators and boilers C25.2
5 C25.210 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje Manufacture of central heating radiators and boilers C25.21
4 C25.29 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal C25.2
5 C25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal C25.29
3 C25.3 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers C25
4 C25.30 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers C25.3
5 C25.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers C25.30
3 C25.4 Proizvodnja orožja in streliva Manufacture of weapons and ammunition C25
4 C25.40 Proizvodnja orožja in streliva Manufacture of weapons and ammunition C25.4
5 C25.400 Proizvodnja orožja in streliva Manufacture of weapons and ammunition C25.40
3 C25.5 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal, powder metallurgy C25
4 C25.50 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal, powder metallurgy C25.5
5 C25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal, powder metallurgy C25.50
3 C25.6 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, mehanska obdelava kovin Treatment and coating of metals, machining C25
4 C25.61 Površinska obdelava in prekrivanje kovin Treatment and coating of metals C25.6
5 C25.611 Prekrivanje kovin s kovino Metallic coating of metals C25.61
5 C25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin Other coating and treatment of metals C25.61
4 C25.62 Mehanska obdelava kovin Machining C25.6
5 C25.620 Mehanska obdelava kovin Machining C25.62
3 C25.7 Proizvodnja jedilnega pribora, ključavnic, okovja, orodja Manufacture of cutlery, tools and general hardware C25
4 C25.71 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora Manufacture of cutlery C25.7
5 C25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora Manufacture of cutlery C25.71
4 C25.72 Proizvodnja ključavnic, okovja Manufacture of locks and hinges C25.7
5 C25.720 Proizvodnja ključavnic, okovja Manufacture of locks and hinges C25.72
4 C25.73 Proizvodnja orodja Manufacture of tools C25.7
5 C25.731 Proizvodnja ročnega orodja Manufacture of hand tools C25.73
5 C25.732 Proizvodnja orodja za stroje Manufacture of other tools C25.73
3 C25.9 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov Manufacture of other fabricated metal products C25
4 C25.91 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod Manufacture of steel drums and similar containers C25.9
5 C25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod Manufacture of steel drums and similar containers C25.91
4 C25.92 Proizvodnja lahke kovinske embalaže Manufacture of light metal packaging C25.9
5 C25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže Manufacture of light metal packaging C25.92
4 C25.93 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti Manufacture of wire products, chain and springs C25.9
5 C25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti Manufacture of wire products, chain and springs C25.93
4 C25.94 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi Manufacture of fasteners and screw machine products C25.9
5 C25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi Manufacture of fasteners and screw machine products C25.94
4 C25.99 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. C25.9
5 C25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. C25.99
2 C26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov Manufacture of computer, electronic and optical products C
3 C26.1 Proizvodnja elektronskih komponent in plošč Manufacture of electronic components and boards C26
4 C26.11 Proizvodnja elektronskih komponent Manufacture of electronic components C26.1
5 C26.110 Proizvodnja elektronskih komponent Manufacture of electronic components C26.11
4 C26.12 Proizvodnja elektronskih plošč Manufacture of loaded electronic boards C26.1
5 C26.120 Proizvodnja elektronskih plošč Manufacture of loaded electronic boards C26.12
3 C26.2 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav Manufacture of computers and peripheral equipment C26
4 C26.20 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav Manufacture of computers and peripheral equipment C26.2
5 C26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav Manufacture of computers and peripheral equipment C26.20
3 C26.3 Proizvodnja komunikacijskih naprav Manufacture of communication equipment C26
4 C26.30 Proizvodnja komunikacijskih naprav Manufacture of communication equipment C26.3
5 C26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav Manufacture of communication equipment C26.30
3 C26.4 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo Manufacture of consumer electronics C26
4 C26.40 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo Manufacture of consumer electronics C26.4
5 C26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo Manufacture of consumer electronics C26.40
3 C26.5 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav, proizvodnja ur Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation, watches and clocks C26
4 C26.51 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation C26.5
5 C26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation C26.51
4 C26.52 Proizvodnja ur Manufacture of watches and clocks C26.5
5 C26.520 Proizvodnja ur Manufacture of watches and clocks C26.52
3 C26.6 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment C26
4 C26.60 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment C26.6
5 C26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment C26.60
3 C26.7 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme Manufacture of optical instruments and photographic equipment C26
4 C26.70 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme Manufacture of optical instruments and photographic equipment C26.7
5 C26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme Manufacture of optical instruments and photographic equipment C26.70
3 C26.8 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa Manufacture of magnetic and optical media C26
4 C26.80 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa Manufacture of magnetic and optical media C26.8
5 C26.800 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa Manufacture of magnetic and optical media C26.80
2 C27 Proizvodnja električnih naprav Manufacture of electrical equipment C
3 C27.1 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev ter naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus C27
4 C27.11 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev Manufacture of electric motors, generators and transformers C27.1
5 C27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev Manufacture of electric motors, generators and transformers C27.11
4 C27.12 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike Manufacture of electricity distribution and control apparatus C27.1
5 C27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike Manufacture of electricity distribution and control apparatus C27.12
3 C27.2 Proizvodnja baterij in akumulatorjev Manufacture of batteries and accumulators C27
4 C27.20 Proizvodnja baterij in akumulatorjev Manufacture of batteries and accumulators C27.2
5 C27.200 Proizvodnja baterij in akumulatorjev Manufacture of batteries and accumulators C27.20
3 C27.3 Proizvodnja oplaščenih vodnikov in naprav za ožičenje Manufacture of wiring and wiring devices C27
4 C27.31 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken Manufacture of fibre optic cables C27.3
5 C27.310 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken Manufacture of fibre optic cables C27.31
4 C27.32 Proizvodnja drugih električnih kablov in žic Manufacture of other electronic and electric wires and cables C27.3
5 C27.320 Proizvodnja drugih električnih kablov in žic Manufacture of other electronic and electric wires and cables C27.32
4 C27.33 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje Manufacture of wiring devices C27.3
5 C27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje Manufacture of wiring devices C27.33
3 C27.4 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo Manufacture of electric lighting equipment C27
4 C27.40 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo Manufacture of electric lighting equipment C27.4
5 C27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo Manufacture of electric lighting equipment C27.40
3 C27.5 Proizvodnja gospodinjskih naprav Manufacture of domestic appliances C27
4 C27.51 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav Manufacture of electric domestic appliances C27.5
5 C27.510 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav Manufacture of electric domestic appliances C27.51
4 C27.52 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav Manufacture of non-electric domestic appliances C27.5
5 C27.520 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav Manufacture of non-electric domestic appliances C27.52
3 C27.9 Proizvodnja drugih električnih naprav Manufacture of other electrical equipment C27
4 C27.90 Proizvodnja drugih električnih naprav Manufacture of other electrical equipment C27.9
5 C27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav Manufacture of other electrical equipment C27.90
2 C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav Manufacture of machinery and equipment n.e.c. C
3 C28.1 Proizvodnja strojev za splošne namene Manufacture of general-purpose machinery C28
4 C28.11 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines C28.1
5 C28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines C28.11
4 C28.12 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko Manufacture of fluid power equipment C28.1
5 C28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko Manufacture of fluid power equipment C28.12
4 C28.13 Proizvodnja črpalk in kompresorjev Manufacture of other pumps and compressors C28.1
5 C28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorjev Manufacture of other pumps and compressors C28.13
4 C28.14 Proizvodnja pip in ventilov Manufacture of other taps and valves C28.1
5 C28.140 Proizvodnja pip in ventilov Manufacture of other taps and valves C28.14
4 C28.15 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements C28.1
5 C28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements C28.15
3 C28.2 Proizvodnja drugih naprav za splošne namene Manufacture of other general-purpose machinery C28
4 C28.21 Proizvodnja peči in gorilnikov Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners C28.2
5 C28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners C28.21
4 C28.22 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav Manufacture of lifting and handling equipment C28.2
5 C28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav Manufacture of lifting and handling equipment C28.22
4 C28.23 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav) Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) C28.2
5 C28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav) Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) C28.23
4 C28.24 Proizvodnja ročnih strojev in naprav Manufacture of power-driven hand tools C28.2
5 C28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav Manufacture of power-driven hand tools C28.24
4 C28.25 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment C28.2
5 C28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment C28.25
4 C28.29 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. C28.2
5 C28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. C28.29
3 C28.3 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev Manufacture of agricultural and forestry machinery C28
4 C28.30 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev Manufacture of agricultural and forestry machinery C28.3
5 C28.300 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev Manufacture of agricultural and forestry machinery C28.30
3 C28.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev Manufacture of metal forming machinery and machine tools C28
4 C28.41 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin Manufacture of metal forming machinery C28.4
5 C28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin Manufacture of metal forming machinery C28.41
4 C28.49 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev Manufacture of other machine tools C28.4
5 C28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev Manufacture of other machine tools C28.49
3 C28.9 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene Manufacture of other special-purpose machinery C28
4 C28.91 Proizvodnja metalurških strojev Manufacture of machinery for metallurgy C28.9
5 C28.910 Proizvodnja metalurških strojev Manufacture of machinery for metallurgy C28.91
4 C28.92 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction C28.9
5 C28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction C28.92
4 C28.93 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing C28.9
5 C28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing C28.93
4 C28.94 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production C28.9
5 C28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production C28.94
4 C28.95 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona Manufacture of machinery for paper and paperboard production C28.9
5 C28.950 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona Manufacture of machinery for paper and paperboard production C28.95
4 C28.96 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo Manufacture of plastics and rubber machinery C28.9
5 C28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo Manufacture of plastics and rubber machinery C28.96
4 C28.99 Proizvodnja strojev za druge posebne namene Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. C28.9
5 C28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. C28.99
2 C29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers C
3 C29.1 Proizvodnja motornih vozil Manufacture of motor vehicles C29
4 C29.10 Proizvodnja motornih vozil Manufacture of motor vehicles C29.1
5 C29.100 Proizvodnja motornih vozil Manufacture of motor vehicles C29.10
3 C29.2 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolic Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles, manufacture of trailers and semi-trailers C29
4 C29.20 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolic Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles, manufacture of trailers and semi-trailers C29.2
5 C29.200 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolic Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles, manufacture of trailers and semi-trailers C29.20
3 C29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila Manufacture of parts and accessories for motor vehicles C29
4 C29.31 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles C29.3
5 C29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles C29.31
4 C29.32 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles C29.3
5 C29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles C29.32
2 C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil Manufacture of other transport equipment C
3 C30.1 Gradnja ladij in čolnov Building of ships and boats C30
4 C30.11 Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij Building of ships and floating structures C30.1
5 C30.110 Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij Building of ships and floating structures C30.11
4 C30.12 Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport Building of pleasure and sporting boats C30.1
5 C30.120 Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport Building of pleasure and sporting boats C30.12
3 C30.2 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil Manufacture of railway locomotives and rolling stock C30
4 C30.20 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil Manufacture of railway locomotives and rolling stock C30.2
5 C30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil Manufacture of railway locomotives and rolling stock C30.20
3 C30.3 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil Manufacture of air and spacecraft and related machinery C30
4 C30.30 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil Manufacture of air and spacecraft and related machinery C30.3
5 C30.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil Manufacture of air and spacecraft and related machinery C30.30
3 C30.4 Proizvodnja bojnih vozil Manufacture of military fighting vehicles C30
4 C30.40 Proizvodnja bojnih vozil Manufacture of military fighting vehicles C30.4
5 C30.400 Proizvodnja bojnih vozil Manufacture of military fighting vehicles C30.40
3 C30.9 Proizvodnja drugih vozil Manufacture of transport equipment n.e.c. C30
4 C30.91 Proizvodnja motornih koles Manufacture of motorcycles C30.9
5 C30.910 Proizvodnja motornih koles Manufacture of motorcycles C30.91
4 C30.92 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov Manufacture of bicycles and invalid carriages C30.9
5 C30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov Manufacture of bicycles and invalid carriages C30.92
4 C30.99 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil Manufacture of other transport equipment n.e.c. C30.9
5 C30.990 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil Manufacture of other transport equipment n.e.c. C30.99
2 C31 Proizvodnja pohištva Manufacture of furniture C
3 C31.0 Proizvodnja pohištva Manufacture of furniture C31
4 C31.01 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore Manufacture of office and shop furniture C31.0
5 C31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore Manufacture of office and shop furniture C31.01
4 C31.02 Proizvodnja kuhinjskega pohištva Manufacture of kitchen furniture C31.0
5 C31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva Manufacture of kitchen furniture C31.02
4 C31.03 Proizvodnja žimnic Manufacture of mattresses C31.0
5 C31.030 Proizvodnja žimnic Manufacture of mattresses C31.03
4 C31.09 Proizvodnja drugega pohištva Manufacture of other furniture C31.0
5 C31.090 Proizvodnja drugega pohištva Manufacture of other furniture C31.09
2 C32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti Other manufacturing C
3 C32.1 Proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles C32
4 C32.11 Kovanje kovancev Striking of coins C32.1
5 C32.110 Kovanje kovancev Striking of coins C32.11
4 C32.12 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov Manufacture of jewellery and related articles C32.1
5 C32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov Manufacture of jewellery and related articles C32.12
4 C32.13 Proizvodnja bižuterije Manufacture of imitation jewellery and related articles C32.1
5 C32.130 Proizvodnja bižuterije Manufacture of imitation jewellery and related articles C32.13
3 C32.2 Proizvodnja glasbil Manufacture of musical instruments C32
4 C32.20 Proizvodnja glasbil Manufacture of musical instruments C32.2
5 C32.200 Proizvodnja glasbil Manufacture of musical instruments C32.20
3 C32.3 Proizvodnja športne opreme Manufacture of sports goods C32
4 C32.30 Proizvodnja športne opreme Manufacture of sports goods C32.3
5 C32.300 Proizvodnja športne opreme Manufacture of sports goods C32.30
3 C32.4 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo Manufacture of games and toys C32
4 C32.40 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo Manufacture of games and toys C32.4
5 C32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo Manufacture of games and toys C32.40
3 C32.5 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov Manufacture of medical and dental instruments and supplies C32
4 C32.50 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov Manufacture of medical and dental instruments and supplies C32.5
5 C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov Manufacture of medical and dental instruments and supplies C32.50
3 C32.9 Druge predelovalne dejavnosti Manufacturing n.e.c. C32
4 C32.91 Proizvodnja metel in krtač Manufacture of brooms and brushes C32.9
5 C32.910 Proizvodnja metel in krtač Manufacture of brooms and brushes C32.91
4 C32.99 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti Other manufacturing n.e.c. C32.9
5 C32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti Other manufacturing n.e.c. C32.99
2 C33 Popravila in montaža strojev in naprav Repair and installation of machinery and equipment C
3 C33.1 Popravila kovinskih izdelkov, strojev in naprav Repair of fabricated metal products, machinery and equipment C33
4 C33.11 Popravila kovinskih izdelkov Repair of fabricated metal products C33.1
5 C33.110 Popravila kovinskih izdelkov Repair of fabricated metal products C33.11
4 C33.12 Popravila strojev in naprav Repair of machinery C33.1
5 C33.120 Popravila strojev in naprav Repair of machinery C33.12
4 C33.13 Popravila elektronskih in optičnih naprav Repair of electronic and optical equipment C33.1
5 C33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav Repair of electronic and optical equipment C33.13
4 C33.14 Popravila električnih naprav Repair of electrical equipment C33.1
5 C33.140 Popravila električnih naprav Repair of electrical equipment C33.14
4 C33.15 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov Repair and maintenance of ships and boats C33.1
5 C33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov Repair and maintenance of ships and boats C33.15
4 C33.16 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil Repair and maintenance of aircraft and spacecraft C33.1
5 C33.160 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil Repair and maintenance of aircraft and spacecraft C33.16
4 C33.17 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev Repair and maintenance of other transport equipment C33.1
5 C33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev Repair and maintenance of other transport equipment C33.17
4 C33.19 Popravila drugih naprav Repair of other equipment C33.1
5 C33.190 Popravila drugih naprav Repair of other equipment C33.19
3 C33.2 Montaža industrijskih strojev in naprav Installation of industrial machinery and equipment C33
4 C33.20 Montaža industrijskih strojev in naprav Installation of industrial machinery and equipment C33.2
5 C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav Installation of industrial machinery and equipment C33.20
1 D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY
2 D35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro Electricity, gas, steam and air conditioning supply D
3 D35.1 Oskrba z električno energijo Electric power generation, transmission and distribution D35
4 D35.11 Proizvodnja električne energije Production of electricity D35.1
5 D35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah Production of electricity in HE generation facilities D35.11
5 D35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah Production of electricity in thermal power stations D35.11
5 D35.119 Druga proizvodnja električne energije Other production of electricity D35.11
4 D35.12 Prenos električne energije Transmission of electricity D35.1
5 D35.120 Prenos električne energije Transmission of electricity D35.12
4 D35.13 Distribucija električne energije Distribution of electricity D35.1
5 D35.130 Distribucija električne energije Distribution of electricity D35.13
4 D35.14 Trgovanje z električno energijo Trade of electricity D35.1
5 D35.140 Trgovanje z električno energijo Trade of electricity D35.14
3 D35.2 Oskrba s plinastimi gorivi Manufacture of gas, distribution of gaseous fuels through mains D35
4 D35.21 Proizvodnja plina Manufacture of gas D35.2
5 D35.210 Proizvodnja plina Manufacture of gas D35.21
4 D35.22 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži Distribution of gaseous fuels through mains D35.2
5 D35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži Distribution of gaseous fuels through mains D35.22
4 D35.23 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži Trade of gas through mains D35.2
5 D35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži Trade of gas through mains D35.23
3 D35.3 Oskrba s paro in vročo vodo Steam and air conditioning supply D35
4 D35.30 Oskrba s paro in vročo vodo Steam and air conditioning supply D35.3
5 D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo Steam and air conditioning supply D35.30
1 E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA WATER SUPPLY, SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES
2 E36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode Water collection, treatment and supply E
3 E36.0 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode Water collection, treatment and supply E36
4 E36.00 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode Water collection, treatment and supply E36.0
5 E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode Water collection, treatment and supply E36.00
2 E37 Ravnanje z odplakami Sewerage E
3 E37.0 Ravnanje z odplakami Sewerage E37
4 E37.00 Ravnanje z odplakami Sewerage E37.0
5 E37.000 Ravnanje z odplakami Sewerage E37.00
2 E38 Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi, pridobivanje sekundarnih surovin Waste collection, treatment and disposal activities, materials recovery E
3 E38.1 Zbiranje in odvoz odpadkov Waste collection E38
4 E38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov Collection of non-hazardous waste E38.1
5 E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov Collection of non-hazardous waste E38.11
4 E38.12 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov Collection of hazardous waste E38.1
5 E38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov Collection of hazardous waste E38.12
3 E38.2 Ravnanje z odpadki Waste treatment and disposal E38
4 E38.21 Ravnanje z nenevarnimi odpadki Treatment and disposal of non-hazardous waste E38.2
5 E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki Treatment and disposal of non-hazardous waste E38.21
4 E38.22 Ravnanje z nevarnimi odpadki Treatment and disposal of hazardous waste E38.2
5 E38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki Treatment and disposal of hazardous waste E38.22
3 E38.3 Pridobivanje sekundarnih surovin Materials recovery E38
4 E38.31 Demontaža odpadnih naprav Dismantling of wrecks E38.3
5 E38.310 Demontaža odpadnih naprav Dismantling of wrecks E38.31
4 E38.32 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov Recovery of sorted materials E38.3
5 E38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov Recovery of sorted materials E38.32
2 E39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki Remediation activities and other waste management services E
3 E39.0 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki Remediation activities and other waste management services E39
4 E39.00 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki Remediation activities and other waste management services E39.0
5 E39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki Remediation activities and other waste management services E39.00
1 F GRADBENIŠTVO CONSTRUCTION
2 F41 Gradnja stavb Construction of buildings F
3 F41.1 Organizacija izvedbe stavbnih projektov Development of building projects F41
4 F41.10 Organizacija izvedbe stavbnih projektov Development of building projects F41.1
5 F41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov Development of building projects F41.10
3 F41.2 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb Construction of residential and non-residential buildings F41
4 F41.20 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb Construction of residential and non-residential buildings F41.2
5 F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb Construction of residential and non-residential buildings F41.20
2 F42 Gradnja inženirskih objektov Civil engineering F
3 F42.1 Gradnja cest in železnic Construction of roads and railways F42
4 F42.11 Gradnja cest Construction of roads and motorways F42.1
5 F42.110 Gradnja cest Construction of roads and motorways F42.11
4 F42.12 Gradnja železnic in podzemnih železnic Construction of railways and underground railways F42.1
5 F42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic Construction of railways and underground railways F42.12
4 F42.13 Gradnja mostov in predorov Construction of bridges and tunnels F42.1
5 F42.130 Gradnja mostov in predorov Construction of bridges and tunnels F42.13
3 F42.2 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture Construction of utility projects F42
4 F42.21 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline Construction of utility projects for fluids F42.2
5 F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline Construction of utility projects for fluids F42.21
4 F42.22 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije Construction of utility projects for electricity and telecommunications F42.2
5 F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije Construction of utility projects for electricity and telecommunications F42.22
3 F42.9 Gradnja drugih inženirskih objektov Construction of other civil engineering projects F42
4 F42.91 Gradnja vodnih objektov Construction of water projects F42.9
5 F42.910 Gradnja vodnih objektov Construction of water projects F42.91
4 F42.99 Gradnja drugih objektov nizke gradnje Construction of other civil engineering projects n.e.c. F42.9
5 F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje Construction of other civil engineering projects n.e.c. F42.99
2 F43 Specializirana gradbena dela Specialised construction activities F
3 F43.1 Pripravljalna dela na gradbišču Demolition and site preparation F43
4 F43.11 Rušenje objektov Demolition F43.1
5 F43.110 Rušenje objektov Demolition F43.11
4 F43.12 Zemeljska pripravljalna dela Site preparation F43.1
5 F43.120 Zemeljska pripravljalna dela Site preparation F43.12
4 F43.13 Testno vrtanje in sondiranje Test drilling and boring F43.1
5 F43.130 Testno vrtanje in sondiranje Test drilling and boring F43.13
3 F43.2 Inštaliranje pri gradnjah Electrical, plumbing and other construction installation activities F43
4 F43.21 Inštaliranje električnih napeljav in naprav Electrical installation F43.2
5 F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav Electrical installation F43.21
4 F43.22 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav Plumbing, heat and air-conditioning installation F43.2
5 F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav Plumbing, heat and air-conditioning installation F43.22
4 F43.29 Drugo inštaliranje pri gradnjah Other construction installation F43.2
5 F43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah Other construction installation F43.29
3 F43.3 Zaključna gradbena dela Building completion and finishing F43
4 F43.31 Fasaderska in štukaterska dela Plastering F43.3
5 F43.310 Fasaderska in štukaterska dela Plastering F43.31
4 F43.32 Vgrajevanje stavbnega pohištva Joinery installation F43.3
5 F43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva Joinery installation F43.32
4 F43.33 Oblaganje tal in sten Floor and wall covering F43.3
5 F43.330 Oblaganje tal in sten Floor and wall covering F43.33
4 F43.34 Steklarska in pleskarska dela Painting and glazing F43.3
5 F43.341 Steklarska dela Glazing F43.34
5 F43.342 Pleskarska dela Painting F43.34
4 F43.39 Druga zaključna gradbena dela Other building completion and finishing F43.3
5 F43.390 Druga zaključna gradbena dela Other building completion and finishing F43.39
3 F43.9 Krovstvo in druga specializirana gradbena dela Other specialised construction activities F43
4 F43.91 Postavljanje ostrešij in krovska dela Roofing activities F43.9
5 F43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela Roofing activities F43.91
4 F43.99 Druga specializirana gradbena dela Other specialised construction activities n.e.c. F43.9
5 F43.990 Druga specializirana gradbena dela Other specialised construction activities n.e.c. F43.99
1 G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL WHOLESALE AND RETAIL TRADE, REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES
2 G45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles G
3 G45.1 Trgovina z motornimi vozili Sale of motor vehicles G45
4 G45.11 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili Sale of cars and light motor vehicles G45.1
5 G45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili Sale of cars and light motor vehicles G45.11
4 G45.19 Trgovina z drugimi motornimi vozili Sale of other motor vehicles G45.1
5 G45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili Sale of other motor vehicles G45.19
3 G45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil Maintenance and repair of motor vehicles G45
4 G45.20 Vzdrževanje in popravila motornih vozil Maintenance and repair of motor vehicles G45.2
5 G45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil Maintenance and repair of motor vehicles G45.20
3 G45.3 Trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila Sale of motor vehicle parts and accessories G45
4 G45.31 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories G45.3
5 G45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories G45.31
4 G45.32 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila Retail trade of motor vehicle parts and accessories G45.3
5 G45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila Retail trade of motor vehicle parts and accessories G45.32
3 G45.4 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories G45
4 G45.40 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories G45.4
5 G45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories G45.40
2 G46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles G
3 G46.1 Posredništvo Wholesale on a fee or contract basis G46
4 G46.11 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods G46.1
5 G46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods G46.11
4 G46.12 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals G46.1
5 G46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals G46.12
4 G46.13 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala Agents involved in the sale of timber and building materials G46.1
5 G46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala Agents involved in the sale of timber and building materials G46.13
4 G46.14 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft G46.1
5 G46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft G46.14
4 G46.15 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery G46.1
5 G46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery G46.15
4 G46.16 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods G46.1
5 G46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods G46.16
4 G46.17 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco G46.1
5 G46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco G46.17
4 G46.18 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov Agents specialised in the sale of other particular products G46.1
5 G46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov Agents specialised in the sale of other particular products G46.18
4 G46.19 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov Agents involved in the sale of a variety of goods G46.1
5 G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov Agents involved in the sale of a variety of goods G46.19
3 G46.2 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi Wholesale of agricultural raw materials and live animals G46
4 G46.21 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds G46.2
5 G46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds G46.21
4 G46.22 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami Wholesale of flowers and plants G46.2
5 G46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami Wholesale of flowers and plants G46.22
4 G46.23 Trgovina na debelo z živimi živalmi Wholesale of live animals G46.2
5 G46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi Wholesale of live animals G46.23
4 G46.24 Trgovina na debelo s kožami, usnjem Wholesale of hides, skins and leather G46.2
5 G46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem Wholesale of hides, skins and leather G46.24
3 G46.3 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki Wholesale of food, beverages and tobacco G46
4 G46.31 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo Wholesale of fruit and vegetables G46.3
5 G46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo Wholesale of fruit and vegetables G46.31
4 G46.32 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki Wholesale of meat and meat products G46.3
5 G46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki Wholesale of meat and meat products G46.32
4 G46.33 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats G46.3
5 G46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats G46.33
4 G46.34 Trgovina na debelo s pijačami Wholesale of beverages G46.3
5 G46.340 Trgovina na debelo s pijačami Wholesale of beverages G46.34
4 G46.35 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki Wholesale of tobacco products G46.3
5 G46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki Wholesale of tobacco products G46.35
4 G46.36 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery G46.3
5 G46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery G46.36
4 G46.37 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices G46.3
5 G46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices G46.37
4 G46.38 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs G46.3
5 G46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs G46.38
4 G46.39 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco G46.3
5 G46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco G46.39
3 G46.4 Trgovina na debelo z izdelki za široko rabo Wholesale of household goods G46
4 G46.41 Trgovina na debelo s tekstilom Wholesale of textiles G46.4
5 G46.410 Trgovina na debelo s tekstilom Wholesale of textiles G46.41
4 G46.42 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo Wholesale of clothing and footwear G46.4
5 G46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo Wholesale of clothing and footwear G46.42
4 G46.43 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami Wholesale of electrical household appliances G46.4
5 G46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami Wholesale of electrical household appliances G46.43
4 G46.44 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili Wholesale of china and glassware and cleaning materials G46.4
5 G46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili Wholesale of china and glassware and cleaning materials G46.44
4 G46.45 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko Wholesale of perfume and cosmetics G46.4
5 G46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko Wholesale of perfume and cosmetics G46.45
4 G46.46 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali Wholesale of pharmaceutical goods G46.4
5 G46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali Wholesale of pharmaceutical goods G46.46
4 G46.47 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment G46.4
5 G46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment G46.47
4 G46.48 Trgovina na debelo z urami in nakitom Wholesale of watches and jewellery G46.4
5 G46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom Wholesale of watches and jewellery G46.48
4 G46.49 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe Wholesale of other household goods G46.4
5 G46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe Wholesale of other household goods G46.49
3 G46.5 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo Wholesale of information and communication equipment G46
4 G46.51 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software G46.5
5 G46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software G46.51
4 G46.52 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts G46.5
5 G46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts G46.52
3 G46.6 Trgovina na debelo s stroji, napravami, opremo Wholesale of other machinery, equipment and supplies G46
4 G46.61 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies G46.6
5 G46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies G46.61
4 G46.62 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji Wholesale of machine tools G46.6
5 G46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji Wholesale of machine tools G46.62
4 G46.63 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery G46.6
5 G46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery G46.63
4 G46.64 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines G46.6
5 G46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines G46.64
4 G46.65 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom Wholesale of office furniture G46.6
5 G46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom Wholesale of office furniture G46.65
4 G46.66 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo Wholesale of other office machinery and equipment G46.6
5 G46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo Wholesale of other office machinery and equipment G46.66
4 G46.69 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo Wholesale of other machinery and equipment G46.6
5 G46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo Wholesale of other machinery and equipment G46.69
3 G46.7 Druga specializirana trgovina na debelo Other specialised wholesale G46
4 G46.71 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products G46.7
5 G46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products G46.71
4 G46.72 Trgovina na debelo s kovinami in rudami Wholesale of metals and metal ores G46.7
5 G46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami Wholesale of metals and metal ores G46.72
4 G46.73 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment G46.7
5 G46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment G46.73
4 G46.74 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies G46.7
5 G46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies G46.74
4 G46.75 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki Wholesale of chemical products G46.7
5 G46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki Wholesale of chemical products G46.75
4 G46.76 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki Wholesale of other intermediate products G46.7
5 G46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki Wholesale of other intermediate products G46.76
4 G46.77 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki Wholesale of waste and scrap G46.7
5 G46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki Wholesale of waste and scrap G46.77
3 G46.9 Nespecializirana trgovina na debelo Non-specialised wholesale trade G46
4 G46.90 Nespecializirana trgovina na debelo Non-specialised wholesale trade G46.9
5 G46.900 Nespecializirana trgovina na debelo Non-specialised wholesale trade G46.90
2 G47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles G
3 G47.1 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah Retail sale in non-specialised stores G47
4 G47.11 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating G47.1
5 G47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating G47.11
4 G47.19 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah Other retail sale in non-specialised stores G47.1
5 G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah Other retail sale in non-specialised stores G47.19
3 G47.2 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores G47
4 G47.21 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores G47.2
5 G47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores G47.21
4 G47.22 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki Retail sale of meat and meat products in specialised stores G47.2
5 G47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki Retail sale of meat and meat products in specialised stores G47.22
4 G47.23 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised stores G47.2
5 G47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised stores G47.23
4 G47.24 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores G47.2
5 G47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores G47.24
4 G47.25 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami Retail sale of beverages in specialised stores G47.2
5 G47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami Retail sale of beverages in specialised stores G47.25
4 G47.26 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki Retail sale of tobacco products in specialised stores G47.2
5 G47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki Retail sale of tobacco products in specialised stores G47.26
4 G47.29 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili Other retail sale of food in specialised stores G47.2
5 G47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili Other retail sale of food in specialised stores G47.29
3 G47.3 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi Retail sale of automotive fuel in specialised stores G47
4 G47.30 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi Retail sale of automotive fuel in specialised stores G47.3
5 G47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi Retail sale of own automotive fuel in specialised stores G47.30
5 G47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno Agents involved in retail sale of automotive fuel in specialised stores G47.30
3 G47.4 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami Retail sale of information and communication equipment in specialised stores G47
4 G47.41 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores G47.4
5 G47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores G47.41
4 G47.42 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores G47.4
5 G47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores G47.42
4 G47.43 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami Retail sale of audio and video equipment in specialised stores G47.4
5 G47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami Retail sale of audio and video equipment in specialised stores G47.43
3 G47.5 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugo gospodinjsko opremo Retail sale of other household equipment in specialised stores G47
4 G47.51 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom Retail sale of textiles in specialised stores G47.5
5 G47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom Retail sale of textiles in specialised stores G47.51
4 G47.52 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores G47.5
5 G47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores G47.52
4 G47.53 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialised stores G47.5
5 G47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialised stores G47.53
4 G47.54 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami Retail sale of electrical household appliances in specialised stores G47.5
5 G47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami Retail sale of electrical household appliances in specialised stores G47.54
4 G47.59 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores G47.5
5 G47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores G47.59
3 G47.6 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z izdelki za kulturo, šport in zabavo Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores G47
4 G47.61 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami Retail sale of books in specialised stores G47.6
5 G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami Retail sale of books in specialised stores G47.61
4 G47.62 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores G47.6
5 G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami Retail sale of newspapers in specialised stores G47.62
5 G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami Retail sale of stationery in specialised stores G47.62
4 G47.63 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi Retail sale of music and video recordings in specialised stores G47.6
5 G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi Retail sale of music and video recordings in specialised stores G47.63
4 G47.64 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo Retail sale of sporting equipment in specialised stores G47.6
5 G47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo Retail sale of sporting equipment in specialised stores G47.64
4 G47.65 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo Retail sale of games and toys in specialised stores G47.6
5 G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo Retail sale of games and toys in specialised stores G47.65
3 G47.7 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugimi izdelki Retail sale of other goods in specialised stores G47
4 G47.71 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili Retail sale of clothing in specialised stores G47.7
5 G47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili Retail sale of clothing in specialised stores G47.71
4 G47.72 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores G47.7
5 G47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores G47.72
4 G47.73 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki Dispensing chemist in specialised stores G47.7
5 G47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki Dispensing chemist in specialised stores G47.73
4 G47.74 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores G47.7
5 G47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores G47.74
4 G47.75 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores G47.7
5 G47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores G47.75
4 G47.76 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilizers, pet animals and pet food in specialised stores G47.7
5 G47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah Retail sale in florist's shops G47.76
5 G47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi Retail sale of gardening material, pet animals and pet food in specialised stores G47.76
4 G47.77 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom Retail sale of watches and jewellery in specialised stores G47.7
5 G47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom Retail sale of watches and jewellery in specialised stores G47.77
4 G47.78 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom Other retail sale of new goods in specialised stores G47.7
5 G47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali Activities of opticians G47.78
5 G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki Retail sale services of commercial art galleries G47.78
5 G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah Other retail sale of new goods in specialised stores n.e.c. G47.78
4 G47.79 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom Retail sale of second-hand goods in stores G47.7
5 G47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom Retail sale of second-hand goods in stores G47.79
3 G47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah Retail sale via stalls and markets G47
4 G47.81 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products G47.8
5 G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products G47.81
4 G47.82 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear G47.8
5 G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear G47.82
4 G47.89 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom Retail sale via stalls and markets of other goods G47.8
5 G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom Retail sale via stalls and markets of other goods G47.89
3 G47.9 Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic Retail trade not in stores, stalls or markets G47
4 G47.91 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu Retail sale via mail order houses or via Internet G47.9
5 G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu Retail sale via mail order houses or via Internet G47.91
4 G47.99 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic Other retail sale not in stores, stalls or markets G47.9
5 G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic Other retail sale not in stores, stalls or markets G47.99
1 H PROMET IN SKLADIŠČENJE TRANSPORTATION AND STORAGE
2 H49 Kopenski promet, cevovodni transport Land transport and transport via pipelines H
3 H49.1 Železniški potniški promet Passenger rail transport, interurban H49
4 H49.10 Železniški potniški promet Passenger rail transport, interurban H49.1
5 H49.100 Železniški potniški promet Passenger rail transport, interurban H49.10
3 H49.2 Železniški tovorni promet Freight rail transport H49
4 H49.20 Železniški tovorni promet Freight rail transport H49.2
5 H49.200 Železniški tovorni promet Freight rail transport H49.20
3 H49.3 Drug kopenski potniški promet Other passenger land transport H49
4 H49.31 Mestni in primestni kopenski potniški promet Urban and suburban passenger land transport H49.3
5 H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet Urban and suburban passenger land transport H49.31
4 H49.32 Obratovanje taksijev Taxi operation H49.3
5 H49.320 Obratovanje taksijev Taxi operation H49.32
4 H49.39 Drug kopenski potniški promet Other passenger land transport n.e.c. H49.3
5 H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet Interurban and other passenger road transport H49.39
5 H49.392 Obratovanje žičnic Operation of teleferics, funiculars, ski and cable lifts H49.39
3 H49.4 Cestni tovorni promet ter selitvena dejavnost Freight transport by road and removal services H49
4 H49.41 Cestni tovorni promet Freight transport by road H49.4
5 H49.410 Cestni tovorni promet Freight transport by road H49.41
4 H49.42 Selitvena dejavnost Removal services H49.4
5 H49.420 Selitvena dejavnost Removal services H49.42
3 H49.5 Cevovodni transport Transport via pipeline H49
4 H49.50 Cevovodni transport Transport via pipeline H49.5
5 H49.500 Cevovodni transport Transport via pipeline H49.50
2 H50 Vodni promet Water transport H
3 H50.1 Pomorski potniški promet Sea and coastal passenger water transport H50
4 H50.10 Pomorski potniški promet Sea and coastal passenger water transport H50.1
5 H50.100 Pomorski potniški promet Sea and coastal passenger water transport H50.10
3 H50.2 Pomorski tovorni promet Sea and coastal freight water transport H50
4 H50.20 Pomorski tovorni promet Sea and coastal freight water transport H50.2
5 H50.200 Pomorski tovorni promet Sea and coastal freight water transport H50.20
3 H50.3 Potniški promet po celinskih vodah Inland passenger water transport H50
4 H50.30 Potniški promet po celinskih vodah Inland passenger water transport H50.3
5 H50.300 Potniški promet po celinskih vodah Inland passenger water transport H50.30
3 H50.4 Tovorni promet po celinskih vodah Inland freight water transport H50
4 H50.40 Tovorni promet po celinskih vodah Inland freight water transport H50.4
5 H50.400 Tovorni promet po celinskih vodah Inland freight water transport H50.40
2 H51 Zračni promet Air transport H
3 H51.1 Potniški zračni promet Passenger air transport H51
4 H51.10 Potniški zračni promet Passenger air transport H51.1
5 H51.100 Potniški zračni promet Passenger air transport H51.10
3 H51.2 Tovorni zračni in vesoljski promet Freight air transport and space transport H51
4 H51.21 Tovorni zračni promet Freight air transport H51.2
5 H51.210 Tovorni zračni promet Freight air transport H51.21
4 H51.22 Vesoljski promet Space transport H51.2
5 H51.220 Vesoljski promet Space transport H51.22
2 H52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti Warehousing and support activities for transportation H
3 H52.1 Skladiščenje Warehousing and storage H52
4 H52.10 Skladiščenje Warehousing and storage H52.1
5 H52.100 Skladiščenje Warehousing and storage H52.10
3 H52.2 Spremljajoče prometne dejavnosti Support activities for transportation H52
4 H52.21 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu Service activities incidental to land transportation H52.2
5 H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu Service activities incidental to land transportation H52.21
4 H52.22 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu Service activities incidental to water transportation H52.2
5 H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu Service activities incidental to water transportation H52.22
4 H52.23 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu Service activities incidental to air transportation H52.2
5 H52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu Service activities incidental to air transportation H52.23
4 H52.24 Pretovarjanje Cargo handling H52.2
5 H52.240 Pretovarjanje Cargo handling H52.24
4 H52.29 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti Other transportation support activities H52.2
5 H52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti Other transportation support activities H52.29
2 H53 Poštna in kurirska dejavnost Postal and courier activities H
3 H53.1 Izvajanje univerzalne poštne storitve Postal activities under universal service obligation H53
4 H53.10 Izvajanje univerzalne poštne storitve Postal activities under universal service obligation H53.1
5 H53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve Postal activities under universal service obligation H53.10
3 H53.2 Druga poštna in kurirska dejavnost Other postal and courier activities H53
4 H53.20 Druga poštna in kurirska dejavnost Other postal and courier activities H53.2
5 H53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost Other postal and courier activities H53.20
1 I GOSTINSTVO ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES
2 I55 Gostinske nastanitvene dejavnosti Accommodation I
3 I55.1 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov Hotels and similar accommodation I55
4 I55.10 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov Hotels and similar accommodation I55.1
5 I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov Hotels and similar accommodation I55.10
3 I55.2 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje Holiday and other short stay accommodation I55
4 I55.20 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje Holiday and other short stay accommodation I55.2
5 I55.201 Počitniški domovi in letovišča Children and other holiday homes I55.20
5 I55.202 Turistične kmetije s sobami Tourist farm houses with lodging I55.20
5 I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom Letting of private tourist rooms I55.20
5 I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča Mountain refuges and youth hostels I55.20
5 I55.209 Druge nastanitve za krajši čas Other short-stay accommodation I55.20
3 I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks I55
4 I55.30 Dejavnost avtokampov, taborov Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks I55.3
5 I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks I55.30
3 I55.9 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve Other accommodation I55
4 I55.90 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve Other accommodation I55.9
5 I55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve Other accommodation I55.90
2 I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač Food and beverage service activities I
3 I56.1 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi Restaurants and mobile food service activities I56
4 I56.10 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi Restaurants and mobile food service activities I56.1
5 I56.101 Restavracije in gostilne Restaurants and inns I56.10
5 I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati Snack bars and similar I56.10
5 I56.103 Slaščičarne in kavarne Sweetshops and coffee-houses I56.10
5 I56.104 Začasni gostinski obrati Provisory food-serving stands I56.10
5 I56.105 Turistične kmetije brez sob Tourist farm houses without lodging I56.10
3 I56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi Event catering and other food services I56
4 I56.21 Priložnostna priprava in dostava jedi Event catering activities I56.2
5 I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi Event catering activities I56.21
4 I56.29 Druga oskrba z jedmi Other food service activities I56.2
5 I56.290 Druga oskrba z jedmi Other food service activities I56.29
3 I56.3 Strežba pijač Beverage serving activities I56
4 I56.30 Strežba pijač Beverage serving activities I56.3
5 I56.300 Strežba pijač Beverage serving activities I56.30
1 J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI INFORMATION AND COMMUNICATION
2 J58 Založništvo Publishing activities J
3 J58.1 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo Publishing of books, periodicals and other publishing activities J58
4 J58.11 Izdajanje knjig Book publishing J58.1
5 J58.110 Izdajanje knjig Book publishing J58.11
4 J58.12 Izdajanje imenikov in adresarjev Publishing of directories and mailing lists J58.1
5 J58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev Publishing of directories and mailing lists J58.12
4 J58.13 Izdajanje časopisov Publishing of newspapers J58.1
5 J58.130 Izdajanje časopisov Publishing of newspapers J58.13
4 J58.14 Izdajanje revij in druge periodike Publishing of journals and periodicals J58.1
5 J58.140 Izdajanje revij in druge periodike Publishing of journals and periodicals J58.14
4 J58.19 Drugo založništvo Other publishing activities J58.1
5 J58.190 Drugo založništvo Other publishing activities J58.19
3 J58.2 Izdajanje programja Software publishing J58
4 J58.21 Izdajanje računalniških iger Publishing of computer games J58.2
5 J58.210 Izdajanje računalniških iger Publishing of computer games J58.21
4 J58.29 Drugo izdajanje programja Other software publishing J58.2
5 J58.290 Drugo izdajanje programja Other software publishing J58.29
2 J59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities J
3 J59.1 Filmska in video dejavnost Motion picture, video and television programme activities J59
4 J59.11 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj Motion picture, video and television programme production activities J59.1
5 J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj Motion picture, video and television programme production activities J59.11
4 J59.12 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj Motion picture, video and television programme post-production activities J59.1
5 J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj Motion picture, video and television programme post-production activities J59.12
4 J59.13 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj Motion picture, video and television programme distribution activities J59.1
5 J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj Motion picture, video and television programme distribution activities J59.13
4 J59.14 Kinematografska dejavnost Motion picture projection activities J59.1
5 J59.140 Kinematografska dejavnost Motion picture projection activities J59.14
3 J59.2 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij Sound recording and music publishing activities J59
4 J59.20 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij Sound recording and music publishing activities J59.2
5 J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij Sound recording and music publishing activities J59.20
2 J60 Radijska in televizijska dejavnost Programming and broadcasting activities J
3 J60.1 Radijska dejavnost Radio broadcasting J60
4 J60.10 Radijska dejavnost Radio broadcasting J60.1
5 J60.100 Radijska dejavnost Radio broadcasting J60.10
3 J60.2 Televizijska dejavnost Television programming and broadcasting activities J60
4 J60.20 Televizijska dejavnost Television programming and broadcasting activities J60.2
5 J60.200 Televizijska dejavnost Television programming and broadcasting activities J60.20
2 J61 Telekomunikacijske dejavnosti Telecommunications J
3 J61.1 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih Wired telecommunications activities J61
4 J61.10 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih Wired telecommunications activities J61.1
5 J61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih Wired telecommunications activities J61.10
3 J61.2 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti Wireless telecommunications activities J61
4 J61.20 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti Wireless telecommunications activities J61.2
5 J61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti Wireless telecommunications activities J61.20
3 J61.3 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti Satellite telecommunications activities J61
4 J61.30 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti Satellite telecommunications activities J61.3
5 J61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti Satellite telecommunications activities J61.30
3 J61.9 Druge telekomunikacijske dejavnosti Other telecommunications activities J61
4 J61.90 Druge telekomunikacijske dejavnosti Other telecommunications activities J61.9
5 J61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti Other telecommunications activities J61.90
2 J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti Computer programming, consultancy and related activities J
3 J62.0 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti Computer programming, consultancy and related activities J62
4 J62.01 Računalniško programiranje Computer programming activities J62.0
5 J62.010 Računalniško programiranje Computer programming activities J62.01
4 J62.02 Svetovanje o računalniških napravah in programih Computer consultancy activities J62.0
5 J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih Computer consultancy activities J62.02
4 J62.03 Upravljanje računalniških naprav in sistemov Computer facilities management activities J62.0
5 J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov Computer facilities management activities J62.03
4 J62.09 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti Other information technology and computer service activities J62.0
5 J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti Other information technology and computer service activities J62.09
2 J63 Druge informacijske dejavnosti Information service activities J
3 J63.1 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov Data processing, hosting and related activities, web portals J63
4 J63.11 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti Data processing, hosting and related activities J63.1
5 J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti Data processing, hosting and related activities J63.11
4 J63.12 Obratovanje spletnih portalov Web portals J63.1
5 J63.120 Obratovanje spletnih portalov Web portals J63.12
3 J63.9 Dejavnosti tiskovnih agencij, drugo informiranje Other information service activities J63
4 J63.91 Dejavnost tiskovnih agencij News agency activities J63.9
5 J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij News agency activities J63.91
4 J63.99 Drugo informiranje Other information service activities n.e.c. J63.9
5 J63.990 Drugo informiranje Other information service activities n.e.c. J63.99
1 K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES
2 K64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov Financial service activities, except insurance and pension funding K
3 K64.1 Denarno posredništvo Monetary intermediation K64
4 K64.11 Centralno bančništvo Central banking K64.1
5 K64.110 Centralno bančništvo Central banking K64.11
4 K64.19 Drugo denarno posredništvo Other monetary intermediation K64.1
5 K64.190 Drugo denarno posredništvo Other monetary intermediation K64.19
3 K64.2 Dejavnost holdingov Activities of holding companies K64
4 K64.20 Dejavnost holdingov Activities of holding companies K64.2
5 K64.200 Dejavnost holdingov Activities of holding companies K64.20
3 K64.3 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov Trusts, funds and similar financial entities K64
4 K64.30 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov Trusts, funds and similar financial entities K64.3
5 K64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov Trusts, funds and similar financial entities K64.30
3 K64.9 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov Other financial service activities, except insurance and pension funding K64
4 K64.91 Dejavnost finančnega zakupa Financial leasing K64.9
5 K64.910 Dejavnost finančnega zakupa Financial leasing K64.91
4 K64.92 Drugo kreditiranje Other credit granting K64.9
5 K64.920 Drugo kreditiranje Other credit granting K64.92
4 K64.99 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. K64.9
5 K64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. K64.99
2 K65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security K
3 K65.1 Dejavnost zavarovanja Insurance K65
4 K65.11 Dejavnost življenjskega zavarovanja Life insurance K65.1
5 K65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja Life insurance K65.11
4 K65.12 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega Non-life insurance K65.1
5 K65.120 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega Non-life insurance K65.12
3 K65.2 Dejavnost pozavarovanja Reinsurance K65
4 K65.20 Dejavnost pozavarovanja Reinsurance K65.2
5 K65.200 Dejavnost pozavarovanja Reinsurance K65.20
3 K65.3 Dejavnost pokojninskih skladov Pension funding K65
4 K65.30 Dejavnost pokojninskih skladov Pension funding K65.3
5 K65.300 Dejavnost pokojninskih skladov Pension funding K65.30
2 K66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve Activities auxiliary to financial services and insurance activities K
3 K66.1 Pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade Activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding K66
4 K66.11 Upravljanje finančnih trgov Administration of financial markets K66.1
5 K66.110 Upravljanje finančnih trgov Administration of financial markets K66.11
4 K66.12 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom Security and commodity contracts brokerage K66.1
5 K66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom Security and commodity contracts brokerage K66.12
4 K66.19 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding K66.1
5 K66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding K66.19
3 K66.2 Pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade Activities auxiliary to insurance and pension funding K66
4 K66.21 Vrednotenje tveganja in škode Risk and damage evaluation K66.2
5 K66.210 Vrednotenje tveganja in škode Risk and damage evaluation K66.21
4 K66.22 Dejavnost zavarovalniških agentov Activities of insurance agents and brokers K66.2
5 K66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov Activities of insurance agents and brokers K66.22
4 K66.29 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade Other activities auxiliary to insurance and pension funding K66.2
5 K66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade Other activities auxiliary to insurance and pension funding K66.29
3 K66.3 Upravljanje finančnih skladov Fund management activities K66
4 K66.30 Upravljanje finančnih skladov Fund management activities K66.3
5 K66.300 Upravljanje finančnih skladov Fund management activities K66.30
1 L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI REAL ESTATE ACTIVITIES
2 L68 Poslovanje z nepremičninami Real estate activities L
3 L68.1 Trgovanje z lastnimi nepremičninami Buying and selling of own real estate L68
4 L68.10 Trgovanje z lastnimi nepremičninami Buying and selling of own real estate L68.1
5 L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami Buying and selling of own real estate L68.10
3 L68.2 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin Renting and operating of own or leased real estate L68
4 L68.20 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin Renting and operating of own or leased real estate L68.2
5 L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin Renting and operating of own or leased real estate L68.20
3 L68.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi Real estate activities on a fee or contract basis L68
4 L68.31 Posredništvo v prometu z nepremičninami Real estate agencies L68.3
5 L68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami Real estate agencies L68.31
4 L68.32 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi Management of real estate on a fee or contract basis L68.3
5 L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi Management of real estate on a fee or contract basis L68.32
1 M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
2 M69 Pravne in računovodske dejavnosti Legal and accounting activities M
3 M69.1 Pravne dejavnosti Legal activities M69
4 M69.10 Pravne dejavnosti Legal activities M69.1
5 M69.101 Odvetništvo Legal representation M69.10
5 M69.102 Notariat Activities of notaries public M69.10
5 M69.103 Druge pravne dejavnosti Other legal activities M69.10
3 M69.2 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje Accounting, bookkeeping and auditing activities, tax consultancy M69
4 M69.20 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje Accounting, bookkeeping and auditing activities, tax consultancy M69.2
5 M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje Accounting, bookkeeping and auditing activities, tax consultancy M69.20
2 M70 Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje Activities of head offices, management consultancy activities M
3 M70.1 Dejavnost uprav podjetij Activities of head offices M70
4 M70.10 Dejavnost uprav podjetij Activities of head offices M70.1
5 M70.100 Dejavnost uprav podjetij Activities of head offices M70.10
3 M70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje Management consultancy activities M70
4 M70.21 Dejavnost stikov z javnostjo Public relation and communication activities M70.2
5 M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo Public relation and communication activities M70.21
4 M70.22 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje Business and other management consultancy activities M70.2
5 M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje Business and other management consultancy activities M70.22
2 M71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje Architectural and engineering activities, technical testing and analysis M
3 M71.1 Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje Architectural and engineering activities and related technical consultancy M71
4 M71.11 Arhitekturna in urbanistična dejavnost Architectural activities M71.1
5 M71.111 Arhitekturno projektiranje Architectural planning M71.11
5 M71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje Landscape architecture, urban and other planning M71.11
4 M71.12 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje Engineering activities and related technical consultancy M71.1
5 M71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje Geo-engineering and related activities M71.12
5 M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje Other engineering activities and related techical consultancy M71.12
3 M71.2 Tehnično preizkušanje in analiziranje Technical testing and analysis M71
4 M71.20 Tehnično preizkušanje in analiziranje Technical testing and analysis M71.2
5 M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje Technical testing and analysis M71.20
2 M72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost Scientific research and development M
3 M72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije Research and experimental development on natural sciences and engineering M72
4 M72.11 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije Research and experimental development on biotechnology M72.1
5 M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije Research and experimental development on biotechnology M72.11
4 M72.19 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije Other research and experimental development on natural sciences and engineering M72.1
5 M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije Other research and experimental development on natural sciences and engineering M72.19
3 M72.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike Research and experimental development on social sciences and humanities M72
4 M72.20 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike Research and experimental development on social sciences and humanities M72.2
5 M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike Research and experimental development on social sciences and humanities M72.20
2 M73 Oglaševanje in raziskovanje trga Advertising and market research M
3 M73.1 Oglaševanje Advertising M73
4 M73.11 Dejavnost oglaševalskih agencij Advertising agencies M73.1
5 M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij Advertising agencies M73.11
4 M73.12 Posredovanje oglaševalskega prostora Media representation M73.1
5 M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora Media representation M73.12
3 M73.2 Raziskovanje trga in javnega mnenja Market research and public opinion polling M73
4 M73.20 Raziskovanje trga in javnega mnenja Market research and public opinion polling M73.2
5 M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja Market research and public opinion polling M73.20
2 M74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti Other professional, scientific and technical activities M
3 M74.1 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo Specialised design activities M74
4 M74.10 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo Specialised design activities M74.1
5 M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo Specialised design activities M74.10
3 M74.2 Fotografska dejavnost Photographic activities M74
4 M74.20 Fotografska dejavnost Photographic activities M74.2
5 M74.200 Fotografska dejavnost Photographic activities M74.20
3 M74.3 Prevajanje in tolmačenje Translation and interpretation activities M74
4 M74.30 Prevajanje in tolmačenje Translation and interpretation activities M74.3
5 M74.300 Prevajanje in tolmačenje Translation and interpretation activities M74.30
3 M74.9 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti Other professional, scientific and technical activities n.e.c. M74
4 M74.90 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti Other professional, scientific and technical activities n.e.c. M74.9
5 M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti Other professional, scientific and technical activities n.e.c. M74.90
2 M75 Veterinarstvo Veterinary activities M
3 M75.0 Veterinarstvo Veterinary activities M75
4 M75.00 Veterinarstvo Veterinary activities M75.0
5 M75.000 Veterinarstvo Veterinary activities M75.00
1 N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
2 N77 Dajanje v najem in zakup Rental and leasing activities N
3 N77.1 Dajanje motornih vozil v najem in zakup Renting and leasing of motor vehicles N77
4 N77.11 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup Renting and leasing of cars and light motor vehicles N77.1
5 N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup Renting and leasing of cars and light motor vehicles N77.11
4 N77.12 Dajanje tovornjakov v najem in zakup Renting and leasing of trucks N77.1
5 N77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup Renting and leasing of trucks N77.12
3 N77.2 Dajanje športne opreme in izdelkov za široko rabo v najem in zakup Renting and leasing of personal and household goods N77
4 N77.21 Dajanje športne opreme v najem in zakup Renting and leasing of recreational and sports goods N77.2
5 N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup Renting and leasing of recreational and sports goods N77.21
4 N77.22 Dajanje videokaset in plošč v najem Renting of video tapes and disks N77.2
5 N77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem Renting of video tapes and disks N77.22
4 N77.29 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup Renting and leasing of other personal and household goods N77.2
5 N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup Renting and leasing of other personal and household goods N77.29
3 N77.3 Dajanje strojev, naprav in drugih opredmetenih sredstev v najem in zakup Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods N77
4 N77.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup Renting and leasing of agricultural machinery and equipment N77.3
5 N77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup Renting and leasing of agricultural machinery and equipment N77.31
4 N77.32 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment N77.3
5 N77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment N77.32
4 N77.33 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup Renting and leasing of office machinery and equipment (including computers) N77.3
5 N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup Renting and leasing of office machinery and equipment (including computers) N77.33
4 N77.34 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup Renting and leasing of water transport equipment N77.3
5 N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup Renting and leasing of water transport equipment N77.34
4 N77.35 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup Renting and leasing of air transport equipment N77.3
5 N77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup Renting and leasing of air transport equipment N77.35
4 N77.39 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. N77.3
5 N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. N77.39
3 N77.4 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works N77
4 N77.40 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works N77.4
5 N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works N77.40
2 N78 Zaposlovalne dejavnosti Employment activities N
3 N78.1 Dejavnost pri iskanju zaposlitve Activities of employment placement agencies N78
4 N78.10 Dejavnost pri iskanju zaposlitve Activities of employment placement agencies N78.1
5 N78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve Activities of employment placement agencies N78.10
3 N78.2 Posredovanje začasne delovne sile Temporary employment agency activities N78
4 N78.20 Posredovanje začasne delovne sile Temporary employment agency activities N78.2
5 N78.200 Posredovanje začasne delovne sile Temporary employment agency activities N78.20
3 N78.3 Druga oskrba s človeškimi viri Other human resources provision N78
4 N78.30 Druga oskrba s človeškimi viri Other human resources provision N78.3
5 N78.300 Druga oskrba s človeškimi viri Other human resources provision N78.30
2 N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities N
3 N79.1 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj Travel agency and tour operator activities N79
4 N79.11 Dejavnost potovalnih agencij Travel agency activities N79.1
5 N79.110 Dejavnost potovalnih agencij Travel agency activities N79.11
4 N79.12 Dejavnost organizatorjev potovanj Tour operator activities N79.1
5 N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj Tour operator activities N79.12
3 N79.9 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti Other reservation service and related activities N79
4 N79.90 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti Other reservation service and related activities N79.9
5 N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti Other reservation service and related activities N79.90
2 N80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti Security and investigation activities N
3 N80.1 Varovanje Private security activities N80
4 N80.10 Varovanje Private security activities N80.1
5 N80.100 Varovanje Private security activities N80.10
3 N80.2 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov Security systems service activities N80
4 N80.20 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov Security systems service activities N80.2
5 N80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov Security systems service activities N80.20
3 N80.3 Poizvedovalne dejavnosti Investigation activities N80
4 N80.30 Poizvedovalne dejavnosti Investigation activities N80.3
5 N80.300 Poizvedovalne dejavnosti Investigation activities N80.30
2 N81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice Services to buildings and landscape activities N
3 N81.1 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost Combined facilities support activities N81
4 N81.10 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost Combined facilities support activities N81.1
5 N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost Combined facilities support activities N81.10
3 N81.2 Čiščenje Cleaning activities N81
4 N81.21 Splošno čiščenje stavb General cleaning of buildings N81.2
5 N81.210 Splošno čiščenje stavb General cleaning of buildings N81.21
4 N81.22 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme Other building and industrial cleaning activities N81.2
5 N81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme Other building and industrial cleaning activities N81.22
4 N81.29 Čiščenje cest in drugo čiščenje Other cleaning activities N81.2
5 N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje Other cleaning activities N81.29
3 N81.3 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice Landscape service activities N81
4 N81.30 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice Landscape service activities N81.3
5 N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice Landscape service activities N81.30
2 N82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti Office administrative, office support and other business support activities N
3 N82.1 Pisarniške dejavnosti Office administrative and support activities N82
4 N82.11 Nudenje celovitih pisarniških storitev Combined office administrative service activities N82.1
5 N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev Combined office administrative service activities N82.11
4 N82.19 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti Photocopying, document preparation and other specialised office support activities N82.1
5 N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti Photocopying, document preparation and other specialised office support activities N82.19
3 N82.2 Dejavnost klicnih centrov Activities of call centres N82
4 N82.20 Dejavnost klicnih centrov Activities of call centres N82.2
5 N82.200 Dejavnost klicnih centrov Activities of call centres N82.20
3 N82.3 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj Organisation of conventions and trade shows N82
4 N82.30 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj Organisation of conventions and trade shows N82.3
5 N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj Organisation of conventions and trade shows N82.30
3 N82.9 Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje Business support service activities n.e.c. N82
4 N82.91 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti Activities of collection agencies and credit bureaus N82.9
5 N82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti Activities of collection agencies and credit bureaus N82.91
4 N82.92 Pakiranje Packaging activities N82.9
5 N82.920 Pakiranje Packaging activities N82.92
4 N82.99 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje Other business support service activities n.e.c. N82.9
5 N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje Other business support service activities n.e.c. N82.99
1 O DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL SECURITY
2 O84 Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti Public administration and defence, compulsory social security O
3 O84.1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti Administration of the State and the economic and social policy of the community O84
4 O84.11 Splošna dejavnost javne uprave General public administration activities O84.1
5 O84.110 Splošna dejavnost javne uprave General public administration activities O84.11
4 O84.12 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security O84.1
5 O84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security O84.12
4 O84.13 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses O84.1
5 O84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses O84.13
3 O84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost Provision of services to the community as a whole O84
4 O84.21 Urejanje zunanjih zadev Foreign affairs O84.2
5 O84.210 Urejanje zunanjih zadev Foreign affairs O84.21
4 O84.22 Obramba Defence activities O84.2
5 O84.220 Obramba Defence activities O84.22
4 O84.23 Sodstvo Justice and judicial activities O84.2
5 O84.230 Sodstvo Justice and judicial activities O84.23
4 O84.24 Dejavnosti za javni red in varnost Public order and safety activities O84.2
5 O84.240 Dejavnosti za javni red in varnost Public order and safety activities O84.24
4 O84.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah Fire service activities O84.2
5 O84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah Fire service activities O84.25
3 O84.3 Dejavnost obvezne socialne varnosti Compulsory social security activities O84
4 O84.30 Dejavnost obvezne socialne varnosti Compulsory social security activities O84.3
5 O84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti Compulsory social security activities O84.30
1 P IZOBRAŽEVANJE EDUCATION
2 P85 Izobraževanje Education P
3 P85.1 Predšolska vzgoja Pre-primary education P85
4 P85.10 Predšolska vzgoja Pre-primary education P85.1
5 P85.100 Predšolska vzgoja Pre-primary education P85.10
3 P85.2 Osnovnošolsko izobraževanje Primary education P85
4 P85.20 Osnovnošolsko izobraževanje Primary education P85.2
5 P85.200 Osnovnošolsko izobraževanje Primary education P85.20
3 P85.3 Srednješolsko izobraževanje Secondary education P85
4 P85.31 Srednješolsko splošno izobraževanje General secondary education P85.3
5 P85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje General secondary education P85.31
4 P85.32 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje Technical and vocational secondary education P85.3
5 P85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje Technical and vocational secondary education P85.32
3 P85.4 Posrednješolsko izobraževanje Higher education P85
4 P85.41 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje Post-secondary non-tertiary education P85.4
5 P85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje Post-secondary non-tertiary education P85.41
4 P85.42 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje Tertiary education P85.4
5 P85.421 Višješolsko izobraževanje First and second stages of tertiary education P85.42
5 P85.422 Visokošolsko izobraževanje Third stage of tertiary education P85.42
3 P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje Other education P85
4 P85.51 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije Sports and recreation education P85.5
5 P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije Sports and recreation education P85.51
4 P85.52 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti Cultural education P85.5
5 P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti Cultural education P85.52
4 P85.53 Dejavnost vozniških šol Driving school activities P85.5
5 P85.530 Dejavnost vozniških šol Driving school activities P85.53
4 P85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje Other education n.e.c. P85.5
5 P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje Other education n.e.c. P85.59
3 P85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje Educational support activities P85
4 P85.60 Pomožne dejavnosti za izobraževanje Educational support activities P85.6
5 P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje Educational support activities P85.60
1 Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES
2 Q86 Zdravstvo Human health activities Q
3 Q86.1 Bolnišnična zdravstvena dejavnost Hospital activities Q86
4 Q86.10 Bolnišnična zdravstvena dejavnost Hospital activities Q86.1
5 Q86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost Hospital activities Q86.10
3 Q86.2 Zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost Medical and dental practice activities Q86
4 Q86.21 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost General medical practice activities Q86.2
5 Q86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost General medical practice activities Q86.21
4 Q86.22 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost Specialist medical practice activities Q86.2
5 Q86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost Specialist medical practice activities Q86.22
4 Q86.23 Zobozdravstvena dejavnost Dental practice activities Q86.2
5 Q86.230 Zobozdravstvena dejavnost Dental practice activities Q86.23
3 Q86.9 Druge dejavnosti za zdravje Other human health activities Q86
4 Q86.90 Druge dejavnosti za zdravje Other human health activities Q86.9
5 Q86.901 Alternativne oblike zdravljenja Alternative forms of medical treatment Q86.90
5 Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti Other human health activities n.e.c. Q86.90
2 Q87 Socialno varstvo z nastanitvijo Residential care activities Q
3 Q87.1 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego Residential nursing care activities Q87
4 Q87.10 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego Residential nursing care activities Q87.1
5 Q87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego Residential nursing care activities Q87.10
3 Q87.2 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse Q87
4 Q87.20 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse Q87.2
5 Q87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse Q87.20
3 Q87.3 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb Residential care activities for the elderly and disabled Q87
4 Q87.30 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb Residential care activities for the elderly and disabled Q87.3
5 Q87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb Residential care activities for the elderly and disabled Q87.30
3 Q87.9 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo Other residential care activities Q87
4 Q87.90 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo Other residential care activities Q87.9
5 Q87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo Other residential care activities Q87.90
2 Q88 Socialno varstvo brez nastanitve Social work activities without accommodation Q
3 Q88.1 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe Social work activities without accommodation for the elderly and disabled Q88
4 Q88.10 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe Social work activities without accommodation for the elderly and disabled Q88.1
5 Q88.101 Dejavnost invalidskih podjetij Activity of enterprises employing disabled persons Q88.10
5 Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe Other social work activities without accommodation for the elderly and disabled Q88.10
3 Q88.9 Drugo socialno varstvo brez nastanitve Other social work activities without accommodation Q88
4 Q88.91 Dnevno varstvo otrok Child day-care activities Q88.9
5 Q88.910 Dnevno varstvo otrok Child day-care activities Q88.91
4 Q88.99 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve Other social work activities without accommodation n.e.c. Q88.9
5 Q88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij Activity of humanitarian and charitable organisations Q88.99
5 Q88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve Other social work activities without accommodation n.e.c. Q88.99
1 R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION
2 R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti Creative, arts and entertainment activities R
3 R90.0 Kulturne in razvedrilne dejavnosti Creative, arts and entertainment activities R90
4 R90.01 Umetniško uprizarjanje Performing arts R90.0
5 R90.010 Umetniško uprizarjanje Performing arts R90.01
4 R90.02 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje Support activities to performing arts R90.0
5 R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje Support activities to performing arts R90.02
4 R90.03 Umetniško ustvarjanje Artistic creation R90.0
5 R90.030 Umetniško ustvarjanje Artistic creation R90.03
4 R90.04 Obratovanje objektov za kulturne prireditve Operation of arts facilities R90.0
5 R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve Operation of arts facilities R90.04
2 R91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti Libraries, archives, museums and other cultural activities R
3 R91.0 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti Libraries, archives, museums and other cultural activities R91
4 R91.01 Dejavnost knjižnic in arhivov Library and archives activities R91.0
5 R91.011 Dejavnost knjižnic Library activities R91.01
5 R91.012 Dejavnost arhivov Archives activities R91.01
4 R91.02 Dejavnost muzejev Museums activities R91.0
5 R91.020 Dejavnost muzejev Museums activities R91.02
4 R91.03 Varstvo kulturne dediščine Operation of historical sites and buildings and similar visitor attractions R91.0
5 R91.030 Varstvo kulturne dediščine Operation of historical sites and buildings and similar visitor attractions R91.03
4 R91.04 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot Botanical and zoological gardens and nature reserves activities R91.0
5 R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot Botanical and zoological gardens and nature reserves activities R91.04
2 R92 Prirejanje iger na srečo Gambling and betting activities R
3