Excel    PDF
Raven Šifra kategorije Desktriptor Angleški deskriptor Šifra starša
1 1 STAVBE BUILDINGS
2 11 STANOVANJSKE STAVBE RESIDENTIAL BUILDINGS 1
3 111 Enostanovanjske stavbe One-dwelling buildings 11
4 1110 Enostanovanjske stavbe One-dwelling buildings 111
5 11100 Enostanovanjske stavbe One-dwelling buildings 1110
3 112 Večstanovanjske stavbe Two- and more dwelling buildings 11
4 1121 Dvostanovanjske stavbe Two-dwelling buildings 112
5 11210 Dvostanovanjske stavbe Two-dwelling buildings 1121
4 1122 Tri- in večstanovanjske stavbe Three- and more dwelling buildings 112
5 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe Three- and more dwelling buildings 1122
3 113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine Residences for communities 11
4 1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine Residences for communities 113
5 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji Residential buildings with service residences for the elderly 1130
5 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine Other residences for communities 1130
2 12 NESTANOVANJSKE STAVBE NON-RESIDENTIAL BUILDINGS 1
3 121 Gostinske stavbe Hotels and similar buildings 12
4 1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe Hotel buildings 121
5 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev Hotels and similar short-stay accommodation buildings 1211
5 12112 Gostilne, restavracije in točilnice Inns, restaurants and bars 1211
4 1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev Other short-stay accommodation buildings 121
5 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev Other short-stay accommodation buildings 1212
3 122 Poslovne in upravne stavbe Office buildings 12
4 1220 Poslovne in upravne stavbe Office buildings 122
5 12201 Stavbe javne uprave Public administration buildings 1220
5 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic Banks, post offices, insurance companies 1220
5 12203 Druge poslovne stavbe Buildings used as places of business, for clerical and administrative purposes, e.g. banks, post offices, insurance companies, etc. 1220
3 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti Wholesale and retail trade buildings 12
4 1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti Wholesale and retail trade buildings 123
5 12301 Trgovske stavbe Wholesale 1230
5 12302 Sejemske dvorane, razstavišča Market halls, exhibition grounds 1230
5 12303 Bencinski servisi Service stations 1230
5 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti Buildings for other service activities 1230
3 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij Traffic and communications buildings 12
4 1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe Communication buildings, stations, terminals and associated buildings 124
5 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe Communication buildings, stations, terminals and associated buildings 1241
4 1242 Garažne stavbe Garage buildings 124
5 12420 Garažne stavbe Garage buildings 1242
3 125 Industrijske stavbe in skladišča Industrial buildings and warehouses 12
4 1251 Industrijske stavbe Industrial buildings 125
5 12510 Industrijske stavbe Industrial buildings 1251
4 1252 Rezervoarji, silosi in skladišča Reservoirs, silos and warehouses 125
5 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča Reservoirs, silos and warehouses 1252
3 126 Stavbe splošnega družbenega pomena Buildings for public entertainment, education or hospital and institutional care 12
4 1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo Buildings for public entertainment 126
5 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo Buildings for public entertainment 1261
4 1262 Muzeji in knjižnice Museums and libraries 126
5 12620 Muzeji in knjižnice Museums and libraries 1262
4 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo School, university and research buildings 126
5 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo School, university and research buildings 1263
4 1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo Hospital and institutional care buildings 126
5 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo Hospital and institutional care buildings 1264
4 1265 Stavbe za šport Sports halls 126
5 12650 Stavbe za šport Sports halls 1265
3 127 Druge nestanovanjske stavbe Other non-residential buildings 12
4 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe Non-residential farm buildings 127
5 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo Buildings for crop production 1271
5 12712 Stavbe za rejo živali Buildings for animal production 1271
5 12713 Stavbe za spravilo pridelka Storage buildings 1271
5 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe Other non-residential farm buildings 1271
4 1272 Obredne stavbe Buildings used as places of worship and for religious activities 127
5 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov Buildings used as places of worship 1272
5 12722 Pokopališke stavbe Cemetery buildings and associated constructions 1272
4 1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene Historic or protected monuments 127
5 12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene Historic or protected monuments 1273
4 1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje Other non-residential buildings n.e.c. 127
5 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje Other non-residential buildings n.e.c. 1274
1 2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI CIVIL ENGINEERING WORKS
2 21 Objekti prometne infrastrukture Transport infrastructures 2
3 211 Ceste Highways, streets and roads 21
4 2111 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste Highways 211
5 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste Highways 2111
4 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste Streets and roads 211
5 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste Streets and roads 2112
3 212 Železniške proge Railways 21
4 2121 Glavne in regionalne železniške proge Long distance railways 212
5 21210 Glavne in regionalne železniške proge Long distance railways 2121
4 2122 Mestne železniške proge Urban railways 212
5 21220 Mestne železniške proge Urban railways 2122
3 213 Letališke steze Airfield runways 21
4 2130 Letališke steze Airfield runways 213
5 21301 Letališke steze in ploščadi Airfield runways and platforms 2130
5 21302 Letalski radio-navigacijski objekti Airfield radio-navigation buildings 2130
3 214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi Bridges, elevated highways, tunnels and subways 21
4 2141 Mostovi in viadukti Bridges and elevated highways 214
5 21410 Mostovi in viadukti Bridges and elevated highways 2141
4 2142 Predori in podhodi Tunnels and subways 214
5 21421 Predori Tunnels 2142
5 21422 Podhodi Subways 2142
3 215 Pristanišča, plovni kanali, jezovi in vodne pregrade ter drugi vodni objekti Harbours, waterways, dams and other waterworks 21
4 2151 Pristanišča in plovni kanali Harbours and navigable canals 215
5 21510 Pristanišča in plovni kanali Harbours and navigable canals 2151
4 2152 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti Bank protection structures 215
5 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti Bank protection structures 2152
4 2153 Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti Aqueducts, irrigation and cultivation waterworks 215
5 21530 Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti Aqueducts, irrigation and cultivation waterworks 2153
2 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi Pipelines, communication and electricity lines 2
3 221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi Long-distance pipelines, communication and electricity lines 22
4 2211 Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi Long-distance oil and gas pipelines 221
5 22110 Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi Long-distance oil and gas pipelines 2211
4 2212 Daljinski vodovodi Long-distance water pipelines and related constructions 221
5 22121 Daljinski vodovodi Long-distance water pipelines 2212
5 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode Pumping, filtering and catchment stations 2212
4 2213 Daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja Long-distance telecommunication lines 221
5 22130 Daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja Long-distance telecommunication lines 2213
4 2214 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi Long-distance electricity lines 221
5 22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi Long-distance electricity lines 2214
3 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja Local pipelines and cables 22
4 2221 Lokalni (distribucijski) plinovodi Local gas supply lines 222
5 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi Local gas supply lines 2221
4 2222 Lokalni vodovodi Local water supply pipelines 222
5 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo Local supply pipelines for drinking and technological water 2222
5 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak Local pipelines for the conveyance of hot water, steam or compressed air 2222
5 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti Water towers, wells, fountains and hydrants 2222
4 2223 Cevovodi za odpadno vodo Local waste water pipelines and treatment plants 222
5 22231 Cevovodi za odpadno vodo Waste water pipelines 2223
5 22232 Čistilne naprave Waste water treatment plants 2223
4 2224 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja Local electricity and telecommunication cables 222
5 22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja Local electricity and telecommunication cables 2224
2 23 Industrijski gradbeni kompleksi Complex constructions on industrial sites 2
3 230 Industrijski gradbeni kompleksi Complex constructions on industrial sites 23
4 2301 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin Constructions for mining or extraction 230
5 23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin Constructions for mining or extraction 2301
4 2302 Elektrarne in drugi energetski objekti Power plant constructions 230
5 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti Power plant constructions 2302
4 2303 Objekti kemične industrije Chemical plant constructions 230
5 23030 Objekti kemične industrije Chemical plant constructions 2303
4 2304 Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje Heavy industrial plants, n.e.c. 230
5 23040 Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje Heavy industrial plants, n.e.c. 2304
2 24 Drugi gradbeni inženirski objekti Other civil engineering works 2
3 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas Sport and recreation constructions 24
4 2411 Športna igrišča Sports grounds 241
5 24110 Športna igrišča Sports grounds 2411
4 2412 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas Other sport and recreation constructions 241
5 24121 Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami Marinas and harbour installations for marinas 2412
5 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas Other sport and recreation constructions 2412
3 242 Drugi gradbeni inženirski objekti Other civil engineering works n.e.c. 24
4 2420 Drugi gradbeni inženirski objekti Other civil engineering works n.e.c. 242
5 24201 Obrambni objekti Military constructions 2420
5 24203 Objekti za ravnanje z odpadki Waste dumps 2420
5 24204 Pokopališča Cemeteries 2420
5 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje Other civil engineering works n.e.c. 2420