Excel    PDF
Raven Šifra kategorije Desktriptor Angleški deskriptor Šifra starša
1 0 VOJAŠKI POKLICI Armed forces occupations
2 01 Častniki/častnice Commissioned armed forces officers 0
3 011 Častniki/častnice Commissioned armed forces officers 01
4 0110 Častniki/častnice Commissioned armed forces officers 011
2 02 Podčastniki/podčastnice Non-commissioned armed forces officers 0
3 021 Podčastniki/podčastnice Non-commissioned armed forces officers 02
4 0210 Podčastniki/podčastnice Non-commissioned armed forces officers 021
2 03 Vojaki/vojakinje Armed forces occupations, other ranks 0
3 031 Vojaki/vojakinje Armed forces occupations, other ranks 03
4 0310 Vojaki/vojakinje Armed forces occupations, other ranks 031
1 1 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE, MENEDŽERJI/MENEDŽERKE Managers
2 11 Zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice in člani/članice uprave družbe Chief executives, senior officials and legislators 1
3 111 Zakonodajalci/zakonodajalke in visoki uradniki/visoke uradnice Legislators and senior officials 11
4 1111 Zakonodajalci/zakonodajalke Legislators 111
4 1112 Visoki državni uradniki/visoke državne uradnice Senior government officials 111
4 1114 Visoki uradniki/visoke uradnice interesnih organizacij Senior officials of special-interest organizations 111
3 112 Generalni direktorji/generalne direktorice in člani/članice uprave družbe Managing directors and chief executives 11
4 1120 Generalni direktorji/generalne direktorice in člani/članice uprave družbe Managing directors and chief executives 112
2 12 Menedžerji/menedžerke za splošne poslovne funkcije in komercialo Administrative and commercial managers 1
3 121 Menedžerji/menedžerke za splošne poslovne funkcije Business services and administration managers 12
4 1211 Finančni menedžerji/finančne menedžerke Finance managers 121
4 1212 Menedžerji/menedžerke za kadrovske in splošne zadeve Human resource managers 121
4 1213 Menedžerji/menedžerke za oblikovanje politik in strateško načrtovanje Policy and planning managers 121
4 1219 Menedžerji/menedžerke za splošne poslovne funkcije, d. n. Business services and administration managers not elsewhere classified 121
3 122 Menedžerji/menedžerke za trženje, prodajo in razvoj Sales, marketing and development managers 12
4 1221 Menedžerji/menedžerke za trženje in prodajo Sales and marketing managers 122
4 1222 Menedžerji/menedžerke za oglaševanje in odnose z javnostmi Advertising and public relations managers 122
4 1223 Menedžerji/menedžerke za raziskave in razvoj Research and development managers 122
2 13 Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo in specializirane strokovne in tehnične storitve Production and specialised services managers 1
3 131 Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu Production managers in agriculture, forestry and fisheries 13
4 1311 Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v kmetijstvu in gozdarstvu Agricultural and forestry production managers 131
4 1312 Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v ribištvu in ribogojstvu Aquaculture and fisheries production managers 131
3 132 Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in distribuciji Manufacturing, mining, construction, and distribution managers 13
4 1321 Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v predelovalnih dejavnostih in za oskrbo z energenti Manufacturing managers 132
4 1322 Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v rudarski dejavnosti Mining managers 132
4 1323 Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v gradbeništvu Construction managers 132
4 1324 Menedžerji/menedžerke za nabavo, storitve na področju logistike, skladiščenja, transporta in pošte Supply, distribution and related managers 132
3 133 Menedžerji/menedžerke za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo Information and communications technology service managers 13
4 1330 Menedžerji/menedžerke za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo Information and communications technology service managers 133
3 134 Menedžerji/menedžerke za specializirane strokovne in tehnične storitve Professional services managers 13
4 1341 Vodstveni poklici za varstvo otrok Child care services managers 134
4 1342 Menedžerji/menedžerke v zdravstvu Health services managers 134
4 1343 Menedžerji/menedžerke za varstvo starejših občanov Aged care services managers 134
4 1344 Menedžerji/menedžerke za skupnostne in socialnovarstvene storitve (razen varstva starejših občanov) Social welfare managers 134
4 1345 Vodstveni poklici v vzgoji in izobraževanju Education managers 134
4 1346 Menedžerji/menedžerke finančnih in zavarovalniških podružnic Financial and insurance services branch managers 134
4 1347 Menedžerji/menedžerke v kulturi in umetnosti Cultural and arts managers 134
4 1349 Menedžerji/menedžerke za specializirane strokovne in tehnične storitve, d. n. Professional services managers not elsewhere classified 134
2 14 Menedžerji/menedžerke v gostinstvu, trgovini in drugih storitvah Hospitality, retail and other services managers 1
3 141 Menedžerji/menedžerke v gostinstvu Hotel and restaurant managers 14
4 1411 Menedžerji/menedžerke v hotelirstvu Hotel managers 141
4 1412 Menedžerji/menedžerke v restavracijah in podobnih gostinskih obratih Restaurant managers 141
3 142 Menedžerji/menedžerke v trgovini na drobno in v trgovini na debelo Retail and wholesale trade managers 14
4 1420 Menedžerji/menedžerke v trgovini na drobno in trgovini na debelo Retail and wholesale trade managers 142
3 143 Menedžerji/menedžerke v drugih storitvah Other services managers 14
4 1431 Menedžerji/menedžerke športnih, rekreativnih in razvedrilnih centrov Sports, recreation and cultural centre managers 143
4 1432 Menedžerji/menedžerke turističnih in potovalnih agencij Travel agency managers 143
4 1439 Menedžerji/menedžerke v drugih storitvah, d.n. Services managers not elsewhere classified 143
1 2 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE Professionals
2 21 Strokovnjaki/strokovnjakinje matematično-naravoslovnih in tehnično–tehnoloških ved Science and engineering professionals 2
3 211 Strokovnjaki/strokovnjakinje fizikalnih in zemeljskih ved Physical and earth science professionals 21
4 2111 Fiziki/fizičarke in astronomi/astronomke Physicists and astronomers 211
4 2112 Meteorologi/meteorologinje Meteorologists 211
4 2113 Kemiki/kemičarke Chemists 211
4 2114 Geologi/geologinje in geofiziki/geofizičarke Geologists and geophysicists 211
3 212 Matematiki/matematičarke, aktuarji/aktuarke in statistiki/statističarke Mathematicians, actuaries and statisticians 21
4 2120 Matematiki/matematičarke, aktuarji/aktuarke in statistiki/statističarke Mathematicians, actuaries and statisticians 212
3 213 Biologi/biologinje, agronomi/agronomke, ekologi/ekologinje ipd. Life science professionals 21
4 2131 Biologi/biologinje, botaniki/botaničarke, zoologi/zoologinje ipd. Biologists, botanists, zoologists and related professionals 213
4 2132 Strokovnjaki/strokovnjakinje v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu Farming, forestry and fisheries advisers 213
4 2133 Strokovnjaki/strokovnjakinje za varstvo okolja Environmental protection professionals 213
3 214 Strokovnjaki/strokovnjakinje tehnično-tehnoloških strok (razen elektrotehnike) Engineering professionals (excluding electrotechnology) 21
4 2141 Inženirji in tehnologi/inženirke in tehnologinje v industriji in proizvodnji Industrial and production engineers 214
4 2142 Inženirji/inženirke gradbeništva Civil engineers 214
4 2143 Inženirji/inženirke za tehnično-tehnološke in organizacijske rešitve varovanja okolja Environmental engineers 214
4 2144 Inženirji/inženirke strojništva ipd. Mechanical engineers 214
4 2145 Inženirji/inženirke kemije, živilstva ipd. Chemical engineers 214
4 2146 Inženirji/inženirke rudarstva, metalurgije ipd. Mining engineers, metallurgists and related professionals 214
4 2147 Strokovnjaki/strokovnjakinje za logistiko in tehnologijo prometa Logistics and transport technology professionals 214
4 2149 Strokovnjaki/strokovnjakinje tehnično-tehnoloških strok (razen elektrotehnike), d. n. Engineering professionals not elsewhere classified 214
3 215 Inženirji/inženirke na področjih elektrotehnologije Electrotechnology engineers 21
4 2151 Inženirji/inženirke elektrotehnike Electrical engineers 215
4 2152 Inženirji/inženirke elektronike Electronics engineers 215
4 2153 Inženirji/inženirke telekomunikacij Telecommunications engineers 215
3 216 Arhitekti/arhitektke, prostorski načrtovalci/prostorske načrtovalke, geodeti/geodetinje in oblikovalci/oblikovalke Architects, planners, surveyors and designers 21
4 2161 Arhitekti/arhitektke Building architects 216
4 2162 Krajinski arhitekti/krajinske arhitektke Landscape architects 216
4 2163 Industrijski in modni oblikovalci/industrijske in modne oblikovalke ipd. Product and garment designers 216
4 2164 Prostorski in prometni načrtovalci/prostorske in prometne načrtovalke Town and traffic planners 216
4 2165 Kartografi in geodeti/kartografinje in geodetinje Cartographers and surveyors 216
4 2166 Grafični in multimedijski oblikovalci/grafične in multimedijske oblikovalke Graphic and multimedia designers 216
2 22 Zdravstveni strokovnjaki/zdravstvene strokovnjakinje Health professionals 2
3 221 Zdravniki/zdravnice Medical doctors 22
4 2211 Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke splošne medicine Generalist medical practitioners 221
4 2212 Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke (razen splošne medicine) Specialist medical practitioners 221
3 222 Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno in babiško nego Nursing and midwifery professionals 22
4 2221 Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego Nursing professionals 222
4 2222 Strokovnjaki/strokovnjakinje za babiško nego Midwifery professionals 222
3 223 Strokovnjaki/strokovnjakinje za tradicionalno in dopolnilno medicino Traditional and complementary medicine professionals 22
4 2230 Strokovnjaki/strokovnjakinje za tradicionalno in dopolnilno medicino Traditional and complementary medicine professionals 223
3 225 Veterinarji/veterinarke Veterinarians 22
4 2250 Veterinarji/veterinarke Veterinarians 225
3 226 Drugi zdravstveni strokovnjaki/druge zdravstvene strokovnjakinje Other health professionals 22
4 2261 Zobozdravniki/zobozdravnice Dentists 226
4 2262 Farmacevti/farmacevtke Pharmacists 226
4 2263 Strokovnjaki/strokovnjakinje za okoljsko zdravstvo in higieno Environmental and occupational health and hygiene professionals 226
4 2264 Fizioterapevti/fizioterapevtke Physiotherapists 226
4 2265 Svetovalci/svetovalke za zdravo prehrano, dietetiko ipd. Dieticians and nutritionists 226
4 2266 Avdiologi in govorni terapevti/avdiologinje in govorne terapevtke Audiologists and speech therapists 226
4 2267 Optometristi/optometristke Optometrists and ophthalmic opticians 226
4 2269 Zdravstveni strokovnjaki/zdravstvene strokovnjakinje, d. n. Health professionals not elsewhere classified 226
2 23 Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje Teaching professionals 2
3 231 Visokošolski in višješolski učitelji/visokošolske in višješolske učiteljice University and higher education teachers 23
4 2311 Visokošolski učitelji in sodelavci/visokošolske učiteljice in sodelavke na visokošolskih zavodih University and professional higher education teachers and assistants 231
4 2312 Učitelji in sodelavci/učiteljice in sodelavke višjih strokovnih šol Higher vocational education teachers and assistants 231
3 232 Učitelji in sodelavci/učiteljice in sodelavke za poučevanje poklicno-specifičnih predmetov in praktičnega pouka Vocational education teachers 23
4 2321 Učitelji in sodelavci/učiteljice in sodelavke za poučevanje poklicno-specifičnih predmetov in vsebin Teachers and assistants of vocational subjects 232
4 2322 Učitelji/učiteljice praktičnega pouka Teachers of practical subjects and skills 232
3 233 Učitelji/učiteljice splošnoizobraževalnih predmetov v osnovnih in srednjih šolah in vzgojitelji/vzgojiteljice v dijaških domovih Secondary education teachers 23
4 2331 Učitelji/učiteljice splošnoizobraževalnih predmetov v srednjih šolah in vzgojitelji/vzgojiteljice v dijaških domovih Upper secondary education general subject teachers and teachers in student residence 233
4 2332 Predmetni učitelji/predmetne učiteljice v osnovni šoli Lower secondary education subject teacher 233
3 234 Učitelji/učiteljice razrednega pouka in vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok Primary school and early childhood teachers 23
4 2341 Učitelji/učiteljice razrednega pouka Primary school teachers 234
4 2342 Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev/vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic predšolskih otrok Early childhood educators 234
3 235 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje Other teaching professionals 23
4 2351 Pedagoški svetovalci in šolski inšpektorji/pedagoške svetovalke in šolske inšpektorice Education methods specialists 235
4 2352 Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami Special needs teachers 235
4 2353 Učitelji/učiteljice tujih jezikov v neformalnem izobraževanju Other language teachers 235
4 2354 Učitelji/učiteljice glasbe v glasbenih šolah, zasebni vaditelji/zasebne vaditeljice glasbe Other music teachers 235
4 2355 Učitelji/učiteljice plesa, slikanja in drugih umetnosti v neformalnem izobraževanju Other arts teachers 235
4 2356 Predavatelji/predavateljice tečajev informacijskih tehnologij v neformalnem izobraževanju Information technology trainers 235
4 2357 Strokovnjaki/strokovnjakinje za svetovanje in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela Counseling and organization of educational work professionals 235
4 2359 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje, d. n. Teaching professionals not elsewhere classified 235
2 24 Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanje Business and administration professionals 2
3 241 Strokovnjaki/strokovnjakinje za finančno poslovanje Finance professionals 24
4 2411 Strokovnjaki/strokovnjakinje za računovodstvo, revizijo ipd. Accountants 241
4 2412 Finančni in naložbeni svetovalci/finančne in naložbene svetovalke Financial and investment advisers 241
4 2413 Finančni analitiki/finančne analitičarke Financial analysts 241
3 242 Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje procesov dela in ljudi Administration professionals 24
4 2421 Analitiki/analitičarke poslovnih procesov in organizacije dela Management and organization analysts 242
4 2422 Strokovnjaki/strokovnjakinje za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov Policy administration professionals 242
4 2423 Strokovnjaki/strokovnjakinje za razvoj kadrov in karierno svetovanje Personnel and careers professionals 242
4 2424 Strokovnjaki/strokovnjakinje za usposabljanje in izobraževanje kadrov v organizacijah Training and staff development professionals 242
3 243 Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo, trženje in odnose z javnostmi Sales, marketing and public relations professionals 24
4 2431 Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo, oglaševanje in trženje Advertising and marketing professionals 243
4 2432 Strokovnjaki/strokovnjakinje za odnose z javnostmi Public relations professionals 243
4 2433 Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo tehničnih in medicinskih izdelkov (razen IKT) Technical and medical sales professionals (excluding ICT) 243
4 2434 Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo izdelkov in storitev informacijsko-komunikacijske tehnologije Information and communications technology sales professionals 243
4 2435 Strokovnjaki/strokovnjakinje za razvoj in prodajo turističnih produktov Tourist products development and sales professionals 243
2 25 Strokovnjaki/strokovnjakinje za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo Information and communications technology professionals 2
3 251 Razvijalci in analitiki/razvijalke in analitičarke programske opreme in aplikacij Software and applications developers and analysts 25
4 2511 Sistemski analitiki/sistemske analitičarke Systems analysts 251
4 2512 Razvijalci/razvijalke programske opreme Software developers 251
4 2513 Razvijalci/razvijalke spletnih in multimedijskih rešitev Web and multimedia developers 251
4 2514 Programerji/programerke računalniških aplikacij Applications programmers 251
4 2519 Razvijalci in analitiki/razvijalke in analitičarke programske opreme in aplikacij, d. n. Software and applications developers and analysts not elsewhere classified 251
3 252 Strokovnjaki/strokovnjakinje za podatkovne zbirke in računalniška omrežja Database and network professionals 25
4 2521 Snovalci in administratorji/snovalke in administratorke podatkovnih baz Database designers and administrators 252
4 2522 Sistemski administratorji/sistemske administratorke Systems administrators 252
4 2523 Strokovnjaki/strokovnjakinje za računalniška omrežja Computer network professionals 252
4 2529 Strokovnjaki/strokovnjakinje za podatkovne baze in računalniška omrežja, d. n. Database and network professionals not elsewhere classified 252
2 26 Strokovnjaki/strokovnjakinje za pravo, družboslovje, kulturo ipd. Legal, social and cultural professionals 2
3 261 Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje Legal professionals 26
4 2611 Odvetniki/odvetnice, tožilci/tožilke, pravobranilci/pravobranilke Lawyers 261
4 2612 Sodniki/sodnice Judges 261
4 2619 Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje, d. n. Legal professionals not elsewhere classified 261
3 262 Bibliotekarji/bibliotekarke, arhivarji in konservatorji/arhivarke in konservatorke Librarians, archivists and curators 26
4 2621 Arhivarji in konservatorji/arhivarke in konservatorke Archivists and curators 262
4 2622 Bibliotekarji/bibliotekarke, dokumentalisti/dokumentalistke ipd. Librarians and related information professionals 262
3 263 Strokovnjaki/strokovnjakinje za družboslovje, socialno delo in poklici verskih delavcev/delavk Social and religious professionals 26
4 2631 Ekonomisti/ekonomistke Economists 263
4 2632 Sociologi/sociologinje, antropologi/antropologinje ipd. Sociologists, anthropologists and related professionals 263
4 2633 Filozofi/filozofinje, zgodovinarji in politologi/zgodovinarke in politologinje Philosophers, historians and political scientists 263
4 2634 Psihologi/psihologinje Psychologists 263
4 2635 Strokovnjaki/strokovnjakinje za socialno delo in svetovanje Social work and counselling professionals 263
4 2636 Poklici verskih delavcev/delavk Religious professionals 263
3 264 Pisatelji/pisateljice, novinarji/novinarke in jezikoslovci/jezikoslovke Authors, journalists and linguists 26
4 2641 Pisatelji/pisateljice ipd. Authors and related writers 264
4 2642 Novinarji/novinarke Journalists 264
4 2643 Prevajalci/prevajalke, tolmači/tolmačke, lektorji/lektorice in drugi jezikoslovci/druge jezikoslovke Translators, interpreters and other linguists 264
3 265 Umetniški ustvarjalci, poustvarjalci/umetniške ustvarjalke, poustvarjalke Creative and performing artists 26
4 2651 Vizualni umetniki/vizualne umetnice Visual artists 265
4 2652 Glasbeniki/glasbenice, pevci/pevke, skladatelji/skladateljice Musicians, singers and composers 265
4 2653 Plesalci/plesalke, koreografi/koreografinje Dancers and choreographers 265
4 2654 Filmski, gledališki direktorji in producenti/filmske, gledališke direktorice in producentke ipd. Film, stage and related directors and producers 265
4 2655 Igralci/igralke Actors 265
4 2656 Napovedovalci/napovedovalke na radiu, televiziji in v drugih medijih Announcers on radio, television and other media 265
4 2659 Umetniški ustvarjalci, poustvarjalci/umetniške ustvarjalke, poustvarjalke, d. n. Creative and performing artists not elsewhere classified 265
1 3 TEHNIKI IN DRUGI STROKOVNI SODELAVCI/TEHNICE IN DRUGE STROKOVNE SODELAVKE Technicians and associate professionals
2 31 Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok Science and engineering associate professionals 3
3 311 Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok Physical and engineering science technicians 31
4 3111 Tehniki/tehnice za fiziko, kemijo ipd. Chemical and physical science technicians 311
4 3112 Tehniki/tehnice za gradbeništvo, geodezijo ipd. Civil engineering technicians 311
4 3113 Tehniki/tehnice za elektrotehniko ipd. Electrical engineering technicians 311
4 3114 Tehniki/tehnice za elektroniko Electronics engineering technicians 311
4 3115 Tehniki/tehnice za strojništvo ipd. Mechanical engineering technicians 311
4 3116 Tehniki/tehnice za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. Chemical engineering technicians 311
4 3117 Tehniki/tehnice za rudarstvo, metalurgijo ipd. Mining and metallurgical technicians 311
4 3118 Tehnični risarji/tehnične risarke Draughtspersons 311
4 3119 Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok, d. n. Physical and engineering science technicians not elsewhere classified 311
3 312 Nadzorniki/nadzornice v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu Mining, manufacturing and construction supervisors 31
4 3121 Rudarski nadzorniki/rudarske nadzornice Mining supervisors 312
4 3122 Nadzorniki/nadzornice v predelovalnih dejavnostih Manufacturing supervisors 312
4 3123 Gradbeni nadzorniki/gradbene nadzornice Construction supervisors 312
3 313 Tehniki/tehnice za nadzor procesov in naprav Process control technicians 31
4 3131 Upravljavci/upravljavke energetskih procesnih strojev Power production plant operators 313
4 3132 Upravljavci/upravljavke sežigalnih, čistilnih naprav za vodo ipd. Incinerator and water treatment plant operators 313
4 3133 Kontrolorji/kontrolorke kemijskih procesnih strojev in naprav Chemical processing plant controllers 313
4 3134 Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za predelavo nafte in zemeljskega plina Petroleum and natural gas refining plant operators 313
4 3135 Kontrolorji/kontrolorke metalurških proizvodnih procesov Metal production process controllers 313
4 3139 Tehniki/tehnice za nadzor procesov in naprav, d. n. Process control technicians not elsewhere classified 313
3 314 Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd. Life science technicians and related associate professionals 31
4 3141 Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v biomedicini, biologiji, farmakologiji (razen v zdravstvu) Life science technicians (excluding medical) 314
4 3142 Laboratorijski tehniki in asistenti svetovalci/laboratorijske tehnice in asistentke svetovalke v kmetijstvu Agricultural technicians 314
4 3143 Laboratorijski tehniki in asistenti svetovalci/laboratorijske tehnice in asistentke svetovalke v gozdarstvu Forestry technicians 314
3 315 Kapitani/kapitanke ladij, piloti/pilotke letal, kontrolorji/kontrolorke zračnega prometa ipd. Ship and aircraft controllers and technicians 31
4 3151 Častniki/častnice ladijskega stroja ipd. Ships' engineers 315
4 3152 Kapitani/kapitanke ladij ipd. Ships' deck officers and pilots 315
4 3153 Piloti/pilotke letal ipd. Aircraft pilots and related associate professionals 315
4 3154 Kontrolorji/kontrolorke zračnega prometa Air traffic controllers 315
4 3155 Tehniki/tehnice za varnost zračnega prometa Air traffic safety electronics technicians 315
2 32 Tehniki in strokovni sodelavci/tehnice in strokovne sodelavke v zdravstvu Health associate professionals 3
3 321 Tehniki/tehnice v zdravstvu in farmaciji Medical and pharmaceutical technicians 32
4 3211 Operaterji/operaterke medicinskih naprav Medical imaging and therapeutic equipment technicians 321
4 3212 Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v zdravstvu in patologiji Medical and pathology laboratory technicians 321
4 3213 Farmacevtski tehniki in asistenti/farmacevtske tehnice in asistentke Pharmaceutical technicians and assistants 321
4 3214 Tehniki/tehnice zobne protetike, ortopedskih in drugih zdravstvenih pripomočkov Medical and dental prosthetic technicians 321
3 322 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za zdravstveno in babiško nego Nursing and midwifery associate professionals 32
4 3221 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za zdravstveno nego Nursing associate professionals 322
4 3222 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za babiško nego Midwifery associate professionals 322
3 323 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za tradicionalno in dopolnilno medicino Traditional and complementary medicine associate professionals 32
4 3230 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za tradicionalno in dopolnilno medicino Traditional and complementary medicine associate professionals 323
3 324 Veterinarski tehniki in asistenti/veterinarske tehtnice in asistentke Veterinary technicians and assistants 32
4 3240 Veterinarski tehniki in asistenti/veterinarske tehnice in asistentke Veterinary technicians and assistants 324
3 325 Drugi tehniki in strokovni sodelavci/druge tehnice in strokovne sodelavke v zdravstvu Other health associate professionals 32
4 3251 Zobozdravstveni asistenti/zobozdravstvene asistentke Dental assistants and therapists 325
4 3254 Očesni optiki/očesne optičarke Dispensing opticians 325
4 3257 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za okoljsko zdravstvo, higieno, zdravstvo pri delu ipd. Environmental and occupational health inspectors and associates 325
4 3259 Drugi tehniki in strokovni sodelavci/druge tehnice in strokovne sodelavke v zdravstvu, d. n. Health associate professionals not elsewhere classified 325
2 33 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za poslovanje in upravljanje Business and administration associate professionals 3
3 331 Finančni strokovni sodelavci, knjigovodje/finančne strokovne sodelavke, knjigovodkinje ipd. Financial and mathematical associate professionals 33
4 3311 Borzni posredniki/borzne posrednice Securities and finance dealers and brokers 331
4 3312 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za kredite Credit and loans officers 331
4 3313 Knjigovodje in strokovni sodelavci/knjigovodkinje in strokovne sodelavke v računovodstvu Accounting associate professionals 331
4 3314 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za statistične, zavarovalne izračune in prikaze ipd. Statistical, mathematical and related associate professionals 331
4 3315 Cenilci in strokovni sodelavci/cenilke in strokovne sodelavke za ocenitev škode Valuers and loss assessors 331
3 332 Zastopniki in posredniki/zastopnice in posrednice za prodajo in nabavo Sales and purchasing agents and brokers 33
4 3321 Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki/zavarovalne zastopnice in zavarovalne posrednice Insurance representatives 332
4 3322 Komercialni zastopniki/komercialne zastopnice za prodajo ipd. Commercial sales representatives 332
4 3323 Nabavni referenti/nabavne referentke Buyers 332
4 3324 Posredniki/posrednice za prevozništvo, trgovino ipd. Trade brokers 332
3 333 Posredniki/posrednice za poslovne storitve ipd. Business services agents 33
4 3331 Špediterji/špediterke ipd. Clearing and forwarding agents 333
4 3332 Organizatorji/organizatorke konferenc in dogodkov Conference and event planners 333
4 3333 Posredniki/posrednice za zaposlovanje ipd. Employment agents and contractors 333
4 3334 Posredniki/posrednice, upravljavci/upravljavke nepremičnin Real estate agents and property managers 333
4 3335 Tehniki in strokovni sodelavci/tehnice in strokovne sodelavke za logistiko, tehnologijo prometa Logistics and transport technology technicians and associate professionals 333
4 3339 Posredniki/posrednice za poslovne storitve, d. n. Business services agents not elsewhere classified 333
3 334 Splošni in specializirani poslovni sekretarji/splošne in specializirane poslovne sekretarke Administrative and specialised secretaries 33
4 3341 Nadzorniki/nadzornice uradnikov za poslovanje s strankami in pisarniško poslovanje ipd. Office supervisors 334
4 3343 Poslovni sekretarji/poslovne sekretarke Administrative and executive secretaries 334
3 335 Cariniki, davkarji, referenti/carinice, davkarice, referentke za socialno varnost ipd. Regulatory government associate professionals 33
4 3351 Cariniki/carinice Customs and border inspectors 335
4 3352 Davkarji/davkarice Government tax and excise officials 335
4 3353 Referenti/referentke za socialno varnost ipd. Government social benefits officials 335
4 3354 Referenti/referentke za koncesije, dovoljenja ipd. Government licensing officials 335
4 3355 Policijski preiskovalci/policijske preiskovalke Police inspectors and detectives 335
4 3359 Cariniki, davkarji, referenti/carinice, davkarice, referentke za socialno varnost ipd., d. n. Regulatory government associate professionals not elsewhere classified 335
2 34 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za pravne zadeve, socialno delo, šport, kulturo, umetnost ipd. Legal, social, cultural and related associate professionals 3
3 341 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za pravne zadeve, socialno delo in verske skupnosti Legal, social and religious associate professionals 34
4 3411 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za pravne zadeve in zasebni detektivi/zasebne detektivke Legal and related associate proffesionals 341
4 3412 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za socialno delo Social work associate professionals 341
4 3413 Poklicni člani/poklicne članice verskih skupnosti Religious associate professionals 341
3 342 Delavci/delavke na področju športa in prostočasnih gibalnih dejavnosti Sports and fitness workers 34
4 3421 Športniki/športnice Athletes and sports players 342
4 3422 Športni trenerji/športne trenerke, športni sodniki/športne sodnice in druge uradne osebe Sports coaches, instructors and officials 342
4 3423 Inštruktorji in drugi voditelji/inštruktorice in druge voditeljice prostočasnih gibalnih dejavnosti Fitness and recreation instructors and program leaders 342
3 343 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za kulturne, razvedrilne in umetniške dejavnosti ter kulinariko Artistic, cultural and culinary associate professionals 34
4 3431 Fotografi/fotografinje Photographers 343
4 3432 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za oblikovanje, dekoraterji/dekoraterke, aranžerji/aranžerke ipd. Interior designers and decorators 343
4 3433 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke v galerijah, muzejih in knjižnicah Gallery, museum and library technicians 343
4 3434 Glavni kuharji/glavne kuharice ipd. Chefs 343
4 3435 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za kulturne, razvedrilne in umetniške dejavnosti ter kulinariko, d. n. Other artistic and cultural associate professionals 343
2 35 Informacijsko-komunikacijski tehniki/informacijsko-komunikacijske tehnice Information and communications technicians 3
3 351 Tehniki/tehnice za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter podporo uporabnikom Information and communications technology operations and user support technicians 35
4 3511 Tehniki/tehnice za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo Information and communications technology operations technicians 351
4 3512 Tehniki/tehnice za podporo uporabnikom na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije Information and communications technology user support technicians 351
4 3513 Tehniki/tehnice za računalniška omrežja in sisteme Computer network and systems technicians 351
4 3514 Tehniki/tehnice za vzdrževanje, nadzor in podporo delovanja spletnega okolja Web technicians 351
3 352 Tehniki/tehnice za telekomunikacije in oddajanje Telecommunications and broadcasting technicians 35
4 3521 Tehniki operaterji/tehnice operaterke oddajnih in avdiovizualnih naprav Broadcasting and audio-visual technicians 352
4 3522 Tehniki/tehnice za telekomunikacije Telecommunications engineering technicians 352
1 4 URADNIKI/URADNICE Clerical support workers
2 41 Uradniki/uradnice za pisarniško poslovanje General and keyboard clerks 4
3 411 Uradniki/uradnice za splošno pisarniško poslovanje General office clerks 41
4 4110 Uradniki/uradnice za splošno pisarniško poslovanje General office clerks 411
3 412 Tajniki/tajnice Secretaries (general) 41
4 4120 Tajniki/tajnice Secretaries (general) 412
3 413 Strojepisci/strojepiske ipd. Keyboard operators 41
4 4131 Strojepisci/strojepiske in urejevalci/urejevalke besedil Typists and word processing operators 413
4 4132 Vnašalci/vnašalke podatkov Data entry clerks 413
2 42 Uradniki/uradnice za poslovanje s strankami Customer services clerks 4
3 421 Uradniki/uradnice za denarno in podobno poslovanje Tellers, money collectors and related clerks 42
4 4211 Uradniki/uradnice na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. Bank tellers and related clerks 421
4 4212 Sprejemalci/sprejemalke stav, krupjeji/krupjejke ipd. Bookmakers, croupiers and related gaming workers 421
4 4213 Zastavljalničarji in posojevalci denarja/zastavljalničarke in posojevalke denarja Pawnbrokers and money-lenders 421
4 4214 Izterjevalci/izterjevalke dolgov, zbiralci/zbiralke darov za dobrodelne namene Debt-collectors and related workers 421
3 422 Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah, receptorji/receptorke, telefonisti/telefonistke ipd. Client information workers 42
4 4221 Referenti/referentke v turističnih in potovalnih agencijah Travel consultants and clerks 422
4 4222 Posredovalci informacij/posredovalke informacij v klicnih centrih Contact centre information clerks 422
4 4223 Telefonisti/telefonistke Telephone switchboard operators 422
4 4224 Hotelski receptorji/hotelske receptorke Hotel receptionists 422
4 4225 Uradniki/uradnice za reševanje pritožb in reklamacij Enquiry clerks 422
4 4226 Receptorji/receptorke (razen v hotelu) Receptionists (general) 422
4 4227 Anketarji/anketarke Survey and market research interviewers 422
4 4229 Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah, receptorji/receptorke, telefonisti/telefonistke ipd., d. n. Client information workers not elsewhere classified 422
2 43 Uradniki/uradnice v računovodstvu, knjigovodstvu, statistiki, financah, skladiščih, prometu ipd. Numerical and material recording clerks 4
3 431 Uradniki/uradnice v računovodstvu, knjigovodstvu, statistiki, financah ipd. Numerical clerks 43
4 4311 Uradniki/uradnice v računovodstvu in knjigovodstvu Accounting and bookkeeping clerks 431
4 4312 Uradniki/uradnice v statistiki, financah, zavarovalništvu Statistical, finance and insurance clerks 431
4 4313 Uradniki/uradnice za plače Payroll clerks 431
3 432 Uradniki/uradnice v skladiščih, prometu, nabavi, prodaji ipd. Material-recording and transport clerks 43
4 4321 Skladiščniki in uradniki/skladiščnice in uradnice za nabavo in prodajo Stock clerks 432
4 4322 Uradniki/uradnice za izračune količin materialov v proizvodnji, gradbeništvu ipd. Production clerks 432
4 4323 Prometni odpravniki/prometne odpravnice, referenti/referentke za promet ipd. Transport clerks 432
2 44 Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje Other clerical support workers 4
3 441 Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje Other clerical support workers 44
4 4411 Knjižnični uradniki/knjižnične uradnice Library clerks 441
4 4412 Usmerjevalci in raznašalci/usmerjevalke in raznašalke pošte ipd. Mail carriers and sorting clerks 441
4 4413 Koderji/koderke, korektorji/korektorice ipd. Coding, proof-reading and related clerks 441
4 4415 Arhivski uradniki/arhivske uradnice, uradniki/uradnice za kopiranje dokumentov ipd. Filing and copying clerks 441
4 4416 Uradniki/uradnice za kadrovske zadeve Personnel clerks 441
4 4419 Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje, d. n. Clerical support workers not elsewhere classified 441
1 5 POKLICI ZA STORITVE, PRODAJALCI/PRODAJALKE Service and sales workers
2 51 Poklici za osebne storitve Personal service workers 5
3 511 Stevardi/stevardese, sprevodniki/sprevodnice in vodniki/vodnice Travel attendants, conductors and guides 51
4 5111 Stevardi/stevardese ipd. Travel attendants and travel stewards 511
4 5112 Sprevodniki/sprevodnice Transport conductors 511
4 5113 Vodniki/vodnice Travel guides 511
3 512 Kuharji/kuharice Cooks 51
4 5120 Kuharji/kuharice Cooks 512
3 513 Natakarji/natakarice ipd. Waiters and bartenders 51
4 5131 Natakarji/natakarice Waiters 513
4 5132 Točaji/točajke Bartenders 513
3 514 Frizerji/frizerke, kozmetiki/kozmetičarke ipd. Hairdressers, beauticians and related workers 51
4 5141 Frizerji/frizerke Hairdressers 514
4 5142 Kozmetiki/kozmetičarke ipd. Beauticians and related workers 514
3 515 Poklici za gospodinjska dela, hišniki/hišnice Building and housekeeping supervisors 51
4 5151 Delovodje v dejavnosti čiščenja in za gospodinjstvo v uradih, hotelih in drugih ustanovah Cleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other establishments 515
4 5152 Gospodinjci/gospodinje v zasebnem gospodinjstvu Domestic housekeepers 515
4 5153 Vzdrževalci/vzdrževalke in upravljavci/upravljavke stavb Building caretakers 515
3 516 Drugi poklici za osebne storitve Other personal services workers 51
4 5161 Astrologi/astrologinje, vedeževalci/vedeževalke ipd. Astrologers, fortune-tellers and related workers 516
4 5162 Družabniki/družabnice Companions and valets 516
4 5163 Grobarji/grobarke, pogrebniki/pogrebnice ipd. Undertakers and embalmers 516
4 5164 Oskrbniki/oskrbnice in negovalci/negovalke živali Pet groomers and animal care workers 516
4 5165 Vozniški inštruktorji/vozniške inštruktorice Driving instructors 516
4 5169 Drugi poklici za osebne storitve, d. n. Personal services workers not elsewhere classified 516
2 52 Prodajalci/prodajalke Sales workers 5
3 521 Poulični prodajalci/poulične prodajalke hrane, prodajalci/prodajalke na stojnicah Street and market salespersons 52
4 5211 Prodajalci/prodajalke na stojnicah Stall and market salespersons 521
4 5212 Poulični prodajalci/poulične prodajalke hrane Street food salespersons 521
3 522 Prodajalci/prodajalke v trgovinah Shop salespersons 52
4 5221 Trgovci/trgovke v lastnih trgovinah Shop keepers 522
4 5222 Trgovski poslovodje/trgovske poslovodkinje Shop supervisors 522
4 5223 Prodajalci/prodajalke Shop sales assistants 522
3 523 Blagajniki/blagajničarke, prodajalci/prodajalke vstopnic ipd. Cashiers and ticket clerks 52
4 5230 Blagajniki/blagajničarke, prodajalci/prodajalke vstopnic ipd. Cashiers and ticket clerks 523
3 524 Drugi prodajalci/druge prodajalke ipd. Other sales workers 52
4 5241 Modeli ipd. Fashion and other models 524
4 5242 Demonstratorji/demonstratorke za prodajo Sales demonstrators 524
4 5243 Prodajalci/prodajalke po domovih Door to door salespersons 524
4 5244 Prodajalci/prodajalke po telefonu Contact centre salespersons 524
4 5245 Prodajalci/prodajalke na bencinskih črpalkah Service station attendants 524
4 5246 Prodajalci/prodajalke hitre hrane (za strežnim pultom) Food service counter attendants 524
4 5249 Prodajalci/prodajalke ipd., d. n. Sales workers not elsewhere classified 524
2 53 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo, varstvo otrok in pomoč pri pouku Personal care workers 5
3 531 Varovalci/varuške otrok in delavci/delavke za pomoč pri pouku Child care workers and teachers' aides 53
4 5311 Varovalci/varuške otrok Child care workers 531
4 5312 Delavci/delavke za pomoč pri pouku Teachers' aides 531
3 532 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo ipd. Personal care workers in health services 53
4 5321 Bolničarji negovalci/bolničarke negovalke v zavodih Health care assistants 532
4 5322 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu Home-based personal care workers 532
4 5329 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo ipd., d. n. Personal care workers in health services not elsewhere classified 532
2 54 Poklici za varovanje oseb in premoženja Protective services workers 5
3 541 Poklici za varovanje oseb in premoženja Protective services workers 54
4 5411 Gasilci/gasilke ipd. Fire-fighters 541
4 5412 Policisti/policistke Police officers 541
4 5413 Pazniki/paznice v zaporu Prison guards 541
4 5414 Varnostniki/varnostnice Security guards 541
4 5419 Poklici za varovanje oseb in premoženja, d. n. Protective services workers not elsewhere classified 541
1 6 KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE, LOVCI/LOVKE Skilled agricultural, forestry and fishery workers
2 61 Kmetovalci/kmetovalke Market-oriented skilled agricultural workers 6
3 611 Poljedelci/poljedelke, vrtnarji/vrtnarice ipd. Market gardeners and crop growers 61
4 6111 Poljedelci in zelenjavarji/poljedelke in zelenjavarice Field crop and vegetable growers 611
4 6112 Sadjarji/sadjarke, vinogradniki/vinogradnice ipd. Tree and shrub crop growers 611
4 6113 Vrtnarji in drevesničarji/vrtnarice in drevesničarke Gardeners, horticultural and nursery growers 611
4 6114 Kmetovalci/kmetovalke mešane rastlinske pridelave Mixed crop growers 611
3 612 Rejci/rejke živali Animal producers 61
4 6121 Živinorejci/živinorejke Livestock and dairy producers 612
4 6122 Perutninarji/perutninarke Poultry producers 612
4 6123 Čebelarji/čebelarke ipd. Apiarists and sericulturists 612
4 6129 Rejci/rejke živali, d. n. Animal producers not elsewhere classified 612
3 613 Kmetovalci/kmetovalke na mešanih kmetijah Mixed crop and animal producers 61
4 6130 Kmetovalci/kmetovalke na mešanih kmetijah Mixed crop and animal producers 613
2 62 Gozdarji/gozdarke, ribiči/ribičke, lovci/lovke Market-oriented skilled forestry, fishery and hunting workers 6
3 621 Gozdarji/gozdarke ipd. Forestry and related workers 62
4 6210 Gozdarji/gozdarke ipd. Forestry and related workers 621
3 622 Ribiči/ribičke, lovci/lovke ipd. Fishery workers, hunters and trappers 62
4 6221 Ribogojci/ribogojke ipd. Aquaculture workers 622
4 6222 Obalni ribiči/obalne ribičke ipd. Inland and coastal waters fishery workers 622
4 6223 Ribiči/ribičke na odprtem morju Deep-sea fishery workers 622
4 6224 Lovci/lovke ipd. Hunters and trappers 622
1 7 POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA Craft and related trades workers
2 71 Gradbinci/gradbinke ipd. (razen elektroinštalaterjev/elektroinštalaterk) Building and related trades workers, excluding electricians 7
3 711 Gradbinci/gradbinke ipd. Building frame and related trades workers 71
4 7112 Zidarji/zidarke ipd. Bricklayers and related workers 711
4 7113 Kamnoseki/kamnosekinje Stonemasons, stone cutters, splitters and carvers 711
4 7114 Betonerji/betonerke ipd. Concrete placers, concrete finishers and related workers 711
4 7115 Tesarji/tesarke ipd. Carpenters and joiners 711
4 7119 Gradbinci/gradbinke ipd., d. n. Building frame and related trades workers not elsewhere classified 711
3 712 Gradbinci/gradbinke zaključnih del ipd. Building finishers and related trades workers 71
4 7121 Krovci/krovke Roofers 712
4 7122 Polagalci/polagalke podov ipd. Floor layers and tile setters 712
4 7123 Izvajalci/izvajalke suhomontažne gradnje, štukaterji/štukaterke ipd. Plasterers 712
4 7124 Izolaterji/izolaterke Insulation workers 712
4 7125 Zastekljevalci/zastekljevalke Glaziers 712
4 7126 Monterji/monterke in serviserji/serviserke vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd. Plumbers and pipe fitters 712
4 7127 Monterji in serviserji/monterke in serviserke klimatskih in hladilnih naprav Air conditioning and refrigeration mechanics 712
4 7129 Gradbinci/gradbinke zaključnih del ipd., d. n. Building finishers and related trades workers not elsewhere classified 712
3 713 Pleskarji/pleskarke ipd. Painters, building structure cleaners and related trades workers 71
4 7131 Pleskarji/pleskarke ipd. Painters and related workers 713
4 7132 Ličarji in loščilci/ličarke in loščilke Spray painters and varnishers 713
4 7133 Dimnikarji/dimnikarice, čistilci/čistilke fasad Building structure cleaners 713
2 72 Kovinarji/kovinarke, strojni mehaniki/strojne mehaničarke ipd. Metal, machinery and related trades workers 7
3 721 Livarji/livarke, varilci/varilke, kleparji/kleparke, monterji/monterke konstrukcij ipd. Sheet and structural metal workers, moulders and welders, and related workers 72
4 7211 Livarji/livarke ipd. Metal moulders and coremakers 721
4 7212 Varilci/varilke ipd. Welders and flamecutters 721
4 7213 Kleparji/kleparke Sheet-metal workers 721
4 7214 Pripravljavci in monterji/pripravljavke in monterke kovinskih konstrukcij Structural-metal preparers and erectors 721
4 7215 Monterji in polagalci/monterke in polagalke kablov Riggers and cable splicers 721
3 722 Kovači/kovačice, orodjarji/orodjarke ipd. Blacksmiths, toolmakers and related trades workers 72
4 7221 Kovači/kovačice Blacksmiths, hammersmiths and forging press workers 722
4 7222 Orodjarji/orodjarke ipd. Toolmakers and related workers 722
4 7223 Strugarji/strugarke ipd. Metal working machine tool setters and operators 722
4 7224 Polirci/polirke, brusilci/brusilke, ostrilci/ostrilke Metal polishers, wheel grinders and tool sharpeners 722
3 723 Mehaniki/mehaničarke, serviserji/serviserke strojev in vozil Machinery mechanics and repairers 72
4 7231 Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke motornih vozil in koles Motor vehicle mechanics and repairers 723
4 7232 Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke letal Aircraft engine mechanics and repairers 723
4 7233 Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke kmetijskih, industrijskih in drugih strojev Agricultural and industrial machinery mechanics and repairers 723
4 7234 Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke koles ipd. Bicycle and related repairers 723
2 73 Poklici za rokodelskoobrtna in tiskarska dela Handicraft and printing workers 7
3 731 Poklici za finomehanična in druga rokodelskoobrtna dela Handicraft workers 73
4 7311 Finomehaniki, drugi izdelovalci in serviserji/finomehaničarke, druge izdelovalke in serviserke preciznih instrumentov Precision-instrument makers and repairers 731
4 7312 Izdelovalci/izdelovalke, uglaševalci/uglaševalke glasbil Musical instrument makers and tuners 731
4 7313 Izdelovalci/izdelovalke nakita in bižuterije Jewellery and precious-metal workers 731
4 7314 Keramiki/keramičarke ipd. Potters and related workers 731
4 7315 Steklarji/steklarke ipd. Glass makers, cutters, grinders and finishers 731
4 7316 Izdelovalci/izdelovalke izveskov, dekoraterji/dekoraterke, graverji/graverke, jedkalci/jedkalke stekla, keramike in drugih materialov Sign writers, decorative painters, engravers and etchers 731
4 7317 Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz lesa, vrbja in podobnih materialov Handicraft workers in wood, basketry and related materials 731
4 7318 Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz tekstilij, usnja in podobnih materialov Handicraft workers in textile, leather and related materials 731
4 7319 Poklici za finomehanična in druga rokodelskoobrtna dela, d. n. Handicraft workers not elsewhere classified 731
3 732 Poklici za tiskarska dela Printing trades workers 73
4 7321 Poklici za pripravo tiska Pre-press technicians 732
4 7322 Tiskarji/tiskarke Printers 732
4 7323 Poklici za zaključna tiskarska dela in knjigovezi/knjigovezke Print finishing and binding workers 732
2 74 Monterji in serviserji/monterke in serviserke električnih in elektronskih naprav ipd. Electrical and electronic trades workers 7
3 741 Monterji in serviserji/monterke in serviserke električnih naprav ipd. Electrical equipment installers and repairers 74
4 7411 Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke Building and related electricians 741
4 7412 Elektromehaniki/elektromehaničarke Electrical mechanics and fitters 741
4 7413 Monterji/monterke električnega omrežja Electrical line installers and repairers 741
3 742 Monterji in serviserji/monterke in serviserke elektronskih naprav ipd. Electronics and telecommunications installers and repairers 74
4 7421 Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke elektronskih naprav Electronics mechanics and servicers 742
4 7422 Monterji in serviserji/monterke in serviserke naprav s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije in omrežja Information and communications technology installers and servicers 742
2 75 Predelovalci/predelovalke živil, obdelovalci/obdelovalke lesa, oblačilni in drugi poklici za neindustrijski način dela Food processing, wood working, garment and other craft and related trades workers 7
3 751 Predelovalci/predelovalke živil ipd. Food processing and related trades workers 75
4 7511 Mesarji/mesarke ipd. Butchers, fishmongers and related food preparers 751
4 7512 Peki/pekinje, slaščičarji/slaščičarke ipd. Bakers, pastry-cooks and confectionery makers 751
4 7513 Predelovalci/predelovalke mleka Dairy-products makers 751
4 7514 Predelovalci/predelovalke sadja, zelenjave ipd. Fruit, vegetable and related preservers 751
4 7515 Kontrolorji in ocenjevalci/kontrolorke in ocenjevalke živil ipd. Food and beverage tasters and graders 751
4 7516 Predelovalci/predelovalke tobaka ipd. Tobacco preparers and tobacco products makers 751
3 752 Obdelovalci/obdelovalke lesa, mizarji/mizarke ipd. Wood treaters, cabinet-makers and related trades workers 75
4 7521 Obdelovalci/obdelovalke lesa Wood treaters 752
4 7522 Mizarji/mizarke ipd. Cabinet-makers and related workers 752
4 7523 Upravljavci/upravljavke lesnoobdelovalnih strojev ipd. Woodworking-machine tool setters and operators 752
3 753 Oblačilni in drugi poklici za neindustrijski način dela Garment and related trades workers 75
4 7531 Krojači/krojačice, šiviljci/šivilje, izdelovalci/izdelovalke usnjenih in krznenih oblačil, klobučarji/klobučarke ipd. Tailors, dressmakers, furriers and hatters 753
4 7532 Krojilci/krojilke ipd. Garment and related pattern-makers and cutters 753
4 7533 Šivalci/šivalke ipd. Sewing, embroidery and related workers 753
4 7534 Tapetniki/tapetnice ipd. Upholsterers and related workers 753
4 7535 Usnjarji/usnjarke in izdelovalci/izdelovalke krzna Pelt dressers, tanners and fellmongers 753
4 7536 Izdelovalci/izdelovalke obutve, usnjene galanterije ipd. Shoemakers and related workers 753
3 754 Drugi poklici za neindustrijski način dela ipd. Other craft and related workers 75
4 7541 Potapljači/potapljačice Underwater divers 754
4 7542 Minerji/minerke ipd. Shotfirers and blasters 754
4 7543 Kontrolorji/kontrolorke in ocenjevalci/ocenjevalke kakovosti neživilskih proizvodov Product graders and testers (excluding foods and beverages) 754
4 7544 Razkuževalci in drugi dezinsektorji/razkuževalke in druge dezinsektorke ipd. Fumigators and other pest and weed controllers 754
4 7549 Drugi poklici za neindustrijski način dela ipd., d. n. Craft and related workers not elsewhere classified 754
1 8 UPRAVLJAVCI/UPRAVLJAVKE STROJEV IN NAPRAV, INDUSTRIJSKI IZDELOVALCI/INDUSTRIJSKE IZDELOVALKE IN SESTAVLJAVCI/SESTAVLJAVKE Plant and machine operators, and assemblers
2 81 Upravljavci/upravljavke strojev in naprav Stationary plant and machine operators 8
3 811 Upravljavci/upravljavke rudarskih procesnih strojev in naprav Mining and mineral processing plant operators 81
4 8111 Rudarji/rudarke, kamnolomci/kamnolomke ipd. Miners and quarriers 811
4 8112 Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za obdelavo rude in kamnin Mineral and stone processing plant operators 811
4 8113 Upravljavci/upravljavke geovrtalnih strojev in naprav ipd. Well drillers and borers and related workers 811
4 8114 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo cementnih, mineralnih in drugih izdelkov iz kamna Cement, stone and other mineral products machine operators 811
3 812 Upravljavci/upravljavke procesnih strojev za pridobivanje in obdelavo kovin ter površinsko obdelavo kovinskih delov Metal processing and finishing plant operators 81
4 8121 Upravljavci/upravljavke procesnih strojev za pridobivanje in obdelavo kovin Metal processing plant operators 812
4 8122 Upravljavci/upravljavke strojev za površinsko obdelavo kovinskih delov Metal finishing, plating and coating machine operators 812
3 813 Upravljavci/upravljavke kemijskih procesnih strojev in naprav za izdelavo fotografskih izdelkov ipd. Chemical and photographic products plant and machine operators 81
4 8131 Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za kemijsko predelavo in proizvodnjo kemijskih izdelkov Chemical products plant and machine operators 813
4 8132 Upravljavci/upravljavke naprav za izdelavo fotografskih in mikrofilmskih izdelkov Photographic products machine operators 813
3 814 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo gumenih, plastičnih in papirnih izdelkov Rubber, plastic and paper products machine operators 81
4 8141 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo gumenih izdelkov Rubber products machine operators 814
4 8142 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkov Plastic products machine operators 814
4 8143 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo papirnih izdelkov Paper products machine operators 814
3 815 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo tekstilnih, krznenih, usnjenih izdelkov Textile, fur and leather products machine operators 81
4 8151 Upravljavci/upravljavke strojev za pripravo vlaken, predenje, previjanje ipd. Fibre preparing, spinning and winding machine operators 815
4 8152 Upravljavci/upravljavke strojev za pletenje, tkanje ipd. Weaving and knitting machine operators 815
4 8153 Upravljavci/upravljavke strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. Sewing machine operators 815
4 8154 Upravljavci/upravljavke strojev za beljenje, barvanje ipd. obdelavo tekstilij, usnja, krzna Bleaching, dyeing and fabric cleaning machine operators 815
4 8155 Upravljavci/upravljavke strojev za pripravo usnja in krzna Fur and leather preparing machine operators 815
4 8156 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije Shoemaking and related machine operators 815
4 8157 Kemični čistilci/kemične čistilke, upravljavci/upravljavke pralnih strojev ipd. Laundry machine operators 815
4 8159 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo tekstilnih, krznenih, usnjenih izdelkov, d. n. Textile, fur and leather products machine operators not elsewhere classified 815
3 816 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo prehrambnih in podobnih izdelkov Food and related products machine operators 81
4 8160 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo prehrambnih in podobnih izdelkov Food and related products machine operators 816
3 817 Upravljavci/upravljavke procesnih strojev za predelavo lesa in proizvodnjo papirja Wood processing and papermaking plant operators 81
4 8171 Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za pripravo papirjevine in proizvodnjo papirja Pulp and papermaking plant operators 817
4 8172 Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za predelavo lesa Wood processing plant operators 817
3 818 Drugi upravljavci/druge upravljavke strojev in naprav Other stationary plant and machine operators 81
4 8181 Upravljavci/upravljavke steklarskih, keramičnih in podobnih strojev in naprav Glass and ceramics plant operators 818
4 8182 Upravljavci/upravljavke parnih strojev in kotlov Steam engine and boiler operators 818
4 8183 Upravljavci/upravljavke strojev za pakiranje, ustekleničenje in označevanje Packing, bottling and labelling machine operators 818
4 8189 Drugi upravljavci/druge upravljavke strojev in naprav, d. n. Stationary plant and machine operators not elsewhere classified 818
2 82 Sestavljavci/sestavljavke strojev, naprav in izdelkov Assemblers 8
3 821 Sestavljavci/sestavljavke strojev, naprav in izdelkov Assemblers 82
4 8211 Sestavljavci/sestavljavke mehanskih strojev in naprav Mechanical machinery assemblers 821
4 8212 Sestavljavci/sestavljavke električne in elektronske opreme Electrical and electronic equipment assemblers 821
4 8219 Sestavljavci/sestavljavke strojev, naprav in izdelkov, d. n. Assemblers not elsewhere classified 821
2 83 Vozniki/voznice, upravljavci/upravljavke transportnih naprav in premičnih strojev Drivers and mobile plant operators 8
3 831 Vozniki/voznice železniških vozil ipd. Locomotive engine drivers and related workers 83
4 8311 Vozniki/voznice železniških vozil Locomotive engine drivers 831
4 8312 Premikači/premikačke, pregledniki/preglednice vagonov ipd. Railway brake, signal and switch operators 831
3 832 Vozniki/voznice osebnih vozil, lahkih dostavnih vozil in motornih koles Car, van and motorcycle drivers 83
4 8321 Vozniki/voznice motornih koles Motorcycle drivers 832
4 8322 Vozniki/voznice osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil Car, taxi and van drivers 832
3 833 Vozniki/voznice težkih tovornjakov in avtobusov Heavy truck and bus drivers 83
4 8331 Vozniki/voznice avtobusov ipd. Bus and tram drivers 833
4 8332 Vozniki/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev Heavy truck and lorry drivers 833
3 834 Upravljavci/upravljavke premičnih naprav Mobile plant operators 83
4 8341 Upravljavci/upravljavke premičnih kmetijskih in gozdarskih strojev Mobile farm and forestry plant operators 834
4 8342 Upravljavci/upravljavke strojev za zemeljska dela ipd. Earthmoving and related plant operators 834
4 8343 Upravljavci/upravljavke žerjavov, dvigal ipd. Crane, hoist and related plant operators 834
4 8344 Upravljavci/upravljavke težkih tovornjakov z dvigalom Lifting truck operators 834
3 835 Krmarji/krmarke, ladijski/ladijske strojevodje, mornarji/mornarke ipd. Ships' deck crews and related workers 83
4 8350 Krmarji/krmarke, ladijski/ladijske strojevodje, mornarji/mornarke ipd. Ships' deck crews and related workers 835
1 9 POKLICI ZA PREPROSTA DELA Elementary occupations
2 91 Čistilci/čistilke, pralci/pralke, gospodinjski pomočniki/gospodinjske pomočnice ipd. Cleaners and helpers 9
3 911 Čistilci in gospodinjski pomočniki/čistilke in gospodinjske pomočnice ipd. Domestic, hotel and office cleaners and helpers 91
4 9111 Čistilci in gospodinjski pomočniki/čistilke in gospodinjske pomočnice v zasebnih gospodinjstvih Domestic cleaners and helpers 911
4 9112 Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki/čistilke, strežnice in gospodinjske pomočnice ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments 911
3 912 Ročni čistilci in pralci/ročne čistilke in pralke vozil, oken, tekstilij ipd. Vehicle, window, laundry and other hand cleaning workers 91
4 9121 Ročni pralci in likalci/ročne pralke in likalke oblačil, tekstilij ipd. Hand launderers and pressers 912
4 9122 Pralci/pralke vozil Vehicle cleaners 912
4 9123 Čistilci/čistilke oken Window cleaners 912
4 9129 Drugi čistilci/druge čistilke Other cleaning workers 912
2 92 Delavci/delavke za preprosta kmetijska, gozdarska in ribiška dela Agricultural, forestry and fishery labourers 9
3 921 Delavci/delavke za preprosta kmetijska, gozdarska in ribiška dela Agricultural, forestry and fishery labourers 92
4 9211 Delavci/delavke za preprosta poljedelska dela Crop farm labourers 921
4 9212 Delavci/delavke za preprosta živinorejska dela Livestock farm labourers 921
4 9213 Delavci/delavke za preprosta kmetijska dela na mešanih kmetijah Mixed crop and livestock farm labourers 921
4 9214 Delavci/delavke za preprosta vrtnarska in hortikulturna dela Garden and horticultural labourers 921
4 9215 Delavci/delavke za preprosta gozdarska dela Forestry labourers 921
4 9216 Delavci/delavke za preprosta ribiška in akvakulturna dela Fishery and aquaculture labourers 921
2 93 Delavci/delavke za preprosta dela v rudarstvu, gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih in transportu Labourers in mining, construction, manufacturing and transport 9
3 931 Delavci/delavke za preprosta rudarska in gradbeniška dela Mining and construction labourers 93
4 9311 Delavci/delavke za preprosta rudarska in kamnolomska dela Mining and quarrying labourers 931
4 9312 Delavci/delavke za preprosta dela pri nizkih gradnjah Civil engineering labourers 931
4 9313 Delavci/delavke za preprosta dela pri visokih gradnjah Building construction labourers 931
3 932 Delavci/delavke za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih Manufacturing labourers 93
4 9321 Delavci/delavke za ročno pakiranje Hand packers 932
4 9329 Delavci/delavke za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n. Manufacturing labourers not elsewhere classified 932
3 933 Delavci/delavke za preprosta transportna in skladiščna dela Transport and storage labourers 93
4 9331 Upravljavci/upravljavke ročnih vozičkov in vozil na pedale Hand and pedal vehicle drivers 933
4 9332 Vozniki/voznice vprežnih vozil in strojev Drivers of animal-drawn vehicles and machinery 933
4 9333 Delavci/delavke za preprosta prekladalna dela Freight handlers 933
4 9334 Delavci/delavke za polnjenje polic Shelf fillers 933
2 94 Pomočniki/pomočnice za pripravo hrane Food preparation assistants 9
3 941 Pomočniki/pomočnice za pripravo hrane Food preparation assistants 94
4 9411 Pripravljavci/pripravljavke hitre hrane Fast food preparers 941
4 9412 Kuhinjski pomočniki/kuhinjske pomočnice Kitchen helpers 941
2 95 Delavci/delavke za preprosta poulična prodajna in storitvena dela Street and related sales and service workers 9
3 951 Delavci/delavke za preprosta poulična storitvena dela Street and related service workers 95
4 9510 Delavci/delavke za preprosta poulična storitvena dela Street and related service workers 951
3 952 Poulični prodajalci/poulične prodajalke (razen hrane) Street vendors (excluding food) 95
4 9520 Poulični prodajalci/poulične prodajalke (razen hrane) Street vendors (excluding food) 952
2 96 Delavci/delavke za preprosta komunalna dela ipd. Refuse workers and other elementary workers 9
3 961 Delavci/delavke za preprosta komunalna dela Refuse workers 96
4 9611 Delavci/delavke za odvoz odpadkov Garbage and recycling collectors 961
4 9612 Razvrščevalci/razvrščevalke odpadkov Refuse sorters 961
4 9613 Pometači/pometačice ipd. Sweepers and related labourers 961
3 962 Drugi delavci/druge delavke za preprosta dela Other elementary workers 96
4 9621 Kurirji/kurirke, dostavljavci/dostavljavke ipd. Messengers, package deliverers and luggage porters 962
4 9622 Delavci/delavke za preprosta priložnostna dela Odd job persons 962
4 9623 Odčitovalci/odčitovalke števcev in oskrbovalci/oskrbovalke prodajnih in igralnih avtomatov Meter readers and vending-machine collectors 962
4 9629 Drugi delavci/druge delavke za preprosta dela, d. n. Elementary workers not elsewhere classified 962