Excel    PDF
Raven Šifra kategorije Desktriptor Angleški deskriptor Šifra starša
1 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje Regular school education
2 10 Pred prvo ravnjo: Predšolska vzgoja Before first level: Pre-school education 1
3 100 Predšolska vzgoja Pre-school education 10
4 10000 Predšolska vzgoja Pre-school education 100
2 11 Prva raven: Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nedokončana osnovnošolska izobrazba First level: First stage of basic education/Incomplete basic education 1
3 110 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nepopolna osnovnošolska izobrazba First stage of basic education/Incomplete basic education 11
4 11001 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe First stage of basic education/Incomplete first stage of basic education 110
4 11002 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe First stage of basic education/Complete first stage of basic education 110
4 11003 Izpolnjena osnovnošolska obveznost/nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe Fulfilled basic education requirement/Incomplete second stage of basic education 110
4 11099 Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nepopolna osnovnošolska izobrazba, drugje nerazporejeno First stage of basic education/Incomplete basic education, not elsewhere classified 110
2 12 Druga raven: Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba Second level: Second stage of basic education/Basic education 1
3 120 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba Second stage of basic education/Basic education 12
4 12001 0snovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba Second stage of basic education/Basic education 120
4 12099 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba, drugje nerazporejeno Second stage of basic education/Basic education, not elsewhere classified 120
2 13 Tretja raven: Nižje poklicno in podobno izobraževanje/nižja poklicna in podobna izobrazba Third level: Short-term vocational upper secondary and similar education/Short-term vocational upper secondary and similar education 1
3 130 Nižje poklicno in podobno izobraževanje/nižja poklicna in podobna izobrazba Short-term vocational upper secondary and similar education/Short-term vocational upper secondary and similar education 13
4 13001 Nižje poklicno izobraževanje/nižja poklicna izobrazba Short-term vocational upper secondary education/Short-term vocational upper secondary education 130
4 13099 Nižje poklicno in podobno izobraževanje/nižja poklicna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno Short-term vocational upper secondary and similar education/Short-term vocational upper secondary and similar education, not elsewhere classified 130
2 14 Četrta raven: Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba Fourth level: Vocational upper secondary and similar education/Vocational upper secondary and similar education 1
3 140 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba Vocational upper secondary and similar education/Vocational upper secondary and similar education 14
4 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba Vocational upper secondary education/Vocational upper secondary education 140
4 14099 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno Vocational upper secondary and similar education/Vocational upper secondary and similar education, not elsewhere classified 140
2 15 Peta raven: Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba Fifth level: Technical and general upper secondary education/Technical and general upper secondary education 1
3 150 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba Technical and general upper secondary education/Technical and general upper secondary education 15
4 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba Technical upper secondary education/Technical upper secondary education 150
4 15002 Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba General upper secondary education/General upper secondary education 150
4 15099 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/ srednja strokovna in splošna izobrazba, drugje nerazporejeno Technical and general upper secondary education/Technical and general upper secondary education, not elsewhere classified 150
2 16 Šesta raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba Sixth level: First cycle of higher and similar education/First cycle of higher and similar education 1
3 161 Podraven 6/1: Višješolsko in višje strokovno izobraževanje/višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba Sublevel 6/1: Short-term higher, higher vocational and similar education/Short-term higher, higher vocational and similar education 16
4 16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba Higher vocational education/Higher vocational education 161
4 16102 Višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja) Short-term higher education (former)/Short-term higher education (former) 161
4 16199 Višješolsko, višje strokovno in podobno izobraževanje/višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno Short-term higher, higher vocational and similar education/Short-term higher, higher vocational and similar education, not elsewhere classified 161
3 162 Podraven 6/2: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba Sublevel 6/2: First cycle of higher, professional higher (former) and similar education/First cycle of higher, professional higher (former) and similar education 16
4 16201 Specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) Specialization after short-term higher education (former)/Specialization after short-term higher education (former) 162
4 16202 Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) Professional higher education (former)/Professional higher education (former) 162
4 16203 Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) Professional higher education (first Bologna cycle)/Professional higher education (first Bologna cycle) 162
4 16204 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) Academic higher education (first Bologna cycle)/Academic higher education (first Bologna cycle) 162
4 16299 Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno First cycle of higher and similar education/First cycle of higher and similar education, not elsewhere classified 162
2 17 Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba Seventh level: Second cycle of higher and similar education/Second cycle of higher and similar education 1
3 170 Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba Second cycle of higher and similar education/Second cycle of higher and similar education 17
4 17001 Specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) Specialization after professional higher education (former)/Specialization after professional higher education (former) 170
4 17002 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) Academic higher education (former)/Academic higher education (former) 170
4 17003 Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) Master's education (second Bologna cycle)/Master (second Bologna cycle) 170
4 17099 Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje, drugje nerazporejeno Second cycle of higher and similar education/Second cycle of higher and similar education, not elsewhere classified 170
2 18 Osma raven: Visokošolsko izobraževanje tretje stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba tretje stopnje in podobna izobrazba Eighth level: Third cycle of higher and similar education/Third cycle of higher and similar education 1
3 181 Podraven 8/1: Magistrsko (prejšnje) izobraževanje in podobno izobraževanje/magisterij znanosti in podobna izobrazba Sublevel 8/1: Education leading to "magisterij" of science (former) and similar education/"Magisterij" of science (former) and similar education 18
4 18101 Specialistično izobraževanje po univerzitetni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) Specialization after academic higher education (former)/Specialization after academic higher education (former) 181
4 18102 Magistrsko izobraževanje (prejšnje)/magisterij znanosti (prejšnji) Education leading to "magisterij" of science (former)/"Magisterij" of science (former) 181
4 18199 Magistrsko (prejšnje) in podobno izobraževanje/magistrska (prejšnja) in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno Education leading to "magisterij" of science (former) and similar education/"Magisterij" of science and similar education, not elsewhere classified 181
3 182 Podraven 8/2: Doktorsko in podobno izobraževanje/doktorat znanosti in podobna izobrazba Sublevel 8/2: Education leading to doctorate of science and similar education/Doctorate of science and similar education 18
4 18201 Doktorsko izobraževanje (prejšnje)/doktorat znanosti (prejšnji) Education leading to doctorate of science (former)/Doctorate of science (former) 182
4 18202 Doktorsko izobraževanje(tretja bolonjska stopnja)/doktorat znanosti (tretja bolonjska stopnja) Education leading to doctorate of science (third Bologna cycle)/Doctorate of science (third Bologna cycle) 182
4 18299 Doktorsko in podobno izobraževanje/doktorska znanstvena in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno Education leading to doctorate of science and similar education/Doctorate of science and similar education, not elsewhere classified 182
2 19 Temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazba, drugje nerazporejeno Regular school education/Education, not elsewhere classified 1
3 199 Temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazba, drugje nerazporejeno Regular school education/Education, not elsewhere classified 19
4 19999 Temeljno stopenjsko izobraževanje/izobrazba, druge nerazporejeno Regular school education/Education, not elsewhere classified 199
1 2 Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) Certificate system of national vocational qualifications (NVQ)
2 22 Druga raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Second level: achievements, certificate system NVQ 2
3 220 Druga raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Second level: achievements, certificate system NVQ 22
4 22000 Druga raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Second level: achievements, certificate system NVQ 220
2 23 Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Third level: achievements, certificate system NVQ 2
3 230 Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Third level: achievements, certificate system NVQ 23
4 23000 Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Third level: achievements, certificate system NVQ 230
2 24 Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Fourth level: achievements, certificate system NVQ 2
3 240 Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Fourth level: achievements, certificate system NVQ 24
4 24000 Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Fourth level: achievements, certificate system NVQ 240
2 25 Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Fifth level: achievements, certificate system NVQ 2
3 250 Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Fifth level: achievements, certificate system NVQ 25
4 25000 Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Fifth level: achievements, certificate system NVQ 250
2 26 Šesta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Sixth level: achievements, certificate system NVQ 2
3 261 Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK Sublevel 6/1: achievements, certificate system NVQ 26
4 26100 Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK Sublevel 6/1: achievements, certificate system NVQ 261
3 262 Podraven 6/2: Izidi, certifikatni sistem NPK Sublevel 6/1: achievements, certificate system NVQ 26
4 26200 Podraven 6/2: Izidi, certifikatni sistem NPK Sublevel 6/2: achievements, certificate system NVQ 262
2 27 Sedma raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Seventh level: achievements, certificate system NVQ 2
3 270 Sedma raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Seventh level: achievements, certificate system NVQ 27
4 27000 Sedma raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Seventh level: achievements, certificate system NVQ 270
2 28 Osma raven: Izidi, certifikatni sistem NPK Eighth level: achievements, certificate system NVQ 2
3 281 Podraven 8/1: Izidi, certifikatni sistem NPK Sublevel 8/1: achievements, certificate system NVQ 28
4 28100 Podraven 8/1: Izidi, certifikatni sistem NPK Sublevel 8/1: achievements, certificate system NVQ 281
3 282 Podraven 8/2: Izidi, certifikatni sistem NPK Sublevel 8/2: achievements, certificate system NVQ 28
4 28200 Podraven 8/1: Izidi, certifikatni sistem NPK Sublevel 8/2: achievements, certificate system NVQ 282
2 29 Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), drugje nerazporejeno Certificate system of national vocational qualifications (NVQ), not elsewhere classified 2
3 299 Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), drugje nerazporejeno Certificate system of national vocational qualifications (NVQ), not elsewhere classified 29
4 29999 Izidi, certifikatni sistem NPK, drugje nerazporejeno Achievements, certificate system of national vocational qualifications (NVQ), not elsewhere classified 299
1 3 Dopolnilno izobraževanje Supplementary education
2 30 Pred prvo ravnjo: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Before first level: Activities/Achievements, supplementary education 3
3 300 Pred prvo ravnjo: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Before first level: Activities/Achievements, supplementary education 30
4 30000 Pred prvo ravnjo: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Before first level: Activities/Achievements, supplementary education 300
2 31 Prva raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje First level: Activities/Achievements, supplementary education 3
3 310 Prva raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje First level: Activities/Achievements, supplementary education 31
4 31000 Prva raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje First level: Activities/Achievements, supplementary education 310
2 32 Druga raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Second level: Activities/Achievements, supplementary education 3
3 320 Druga raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Second level: Activities/Achievements, supplementary education 32
4 32000 Druga raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Second level: Activities/Achievements, supplementary education 320
2 33 Tretja raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Third level: Activities/Achievements, supplementary education 3
3 330 Tretja raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Third level: Activities/Achievements, supplementary education 33
4 33000 Tretja raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Third level: Activities/Achievements, supplementary education 330
2 34 Četrta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Fourth level: Activities/Achievements, supplementary education 3
3 340 Četrta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Fourth level: Activities/Achievements, supplementary education 34
4 34000 Četrta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Fourth level: Activities/Achievements, supplementary education 340
2 35 Peta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Fifth level: Activities/Achievements, supplementary education 3
3 350 Peta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Fifth level: Activities/Achievements, supplementary education 35
4 35000 Peta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Fifth level: Activities/Achievements, supplementary education 350
2 36 Šesta raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Sixth level: Activities/Achievements, supplementary education 3
3 361 Podraven 6/1: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Sublevel 6/1: Activities/Achievements, supplementary education 36
4 36100 Podraven 6/1: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Sublevel 6/1: Activities/Achievements, supplementary education 361
3 362 Podraven 6/2: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Sublevel 6/2: Activities/Achievements, supplementary education 36
4 36200 Podraven 6/2: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Sublevel 6/2: Activities/Achievements, supplementary education 362
2 37 Sedma raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Seventh level: Activities/Achievements, supplementary education 3
3 370 Sedma raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Seventh level: Activities/Achievements, supplementary education 37
4 37000 Sedma raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Seventh level: Activities/Achievements, supplementary education 370
2 38 Osma raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Eighth level: Activities/Achievements, supplementary education 3
3 381 Podraven 8/1: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Sublevel 8/1: Activities/Achievements, supplementary education 38
4 38100 Podraven 8/1: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Sublevel 8/1: Activities/Achievements, supplementary education 381
3 382 Podraven 8/2: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Sublevel 8/2: Activities/Achievements, supplementary education 38
4 38200 Podraven 8/2: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje Sublevel 8/2: Activities/Achievements, supplementary education 382
2 39 Dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno Supplementary education, not elsewhere classified 3
3 399 Dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno Supplementary education, not elsewhere classified 39
4 39999 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno Activities/Achievements, supplementary education, not elsewhere classified 399