Excel    PDF
Raven Šifra kategorije Desktriptor Angleški deskriptor Šifra starša
1 001 osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali delodajalcu, pri podružnicah tujih poslovnih subjektov, izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije
1 002 detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, poslani na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovani v državi, v katero so bili poslani
1 003 državljani RS, zaposleni pri tujem delodajalcu, ki so oziroma niso zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja
1 005 samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju RS samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost
1 007 prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1 008 osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v RS, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno
1 011 brezposelne osebe - prejemniki denarne pomoči pri zavodu za zaposlovanje
1 012 prejemniki bolniških ali starševskih nadomestil po prekinitvi delovnega razmerja
1 013 osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri osebah, ki samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost
1 016 zaposleni pri fizičnih osebah - osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri fizičnih osebah, ki so državljani RS ali tujci s stalnim ali z začasnim prebivališčem v RS in uporabljajo dopolnilno delo drugih oseb
1 019 samostojni poklici osebe, ki na območju RS samostojno opravljajo poklicno dejavnost
1 020 osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah, ustanovah in tujih diplomatskih predstavništvih s sedežem v RS, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno
1 021 osebe s stalnim prebivališčem v RS, zaposlene pri tujem delodajalcu, ki niso zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanja
1 027 vrhunski športniki in vrhunski šahisti - člani telesnokulturnih organizacij v RS, ki niso zavarovani iz drugega naslova
1 028 brezposelne osebe - prejemniki denarnega nadomestila pri zavodu za zaposlovanje
1 029 osebe, ki so v delovnem razmerju na območju RS pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini in glavni poklic
1 031 uživalci začasnih invalidskih nadomestil
1 034 udeleženci javnih del
1 036 osebe, ki opravljajo dopolnilno delo po 146. členu Zakona o delovnih razmerjih
1 040 družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe
1 042 osebe s stalnim prebivališčem v RS, zavarovane pri tujem nosilcu zdrav. zavarovanja, ki med bivanjem v RS ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova
1 043 tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v RS
1 044 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo nadomestilo po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih oseb
1 045 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki po predpisih o socialnem varstvu prejemajo trajno denarno socialno pomoč kot edini vir preživljanja po ZSV-ju
1 046 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn
1 047 vojaki naborniki na prostovoljnem služenju vojaškega roka
1 048 osebe z drugimi prihodki in s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovane iz drugega naslova
1 049 učenci v učnem razmerju - vajenci
1 050 osebe, zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni
1 051 kmetje (nosilci kmečkega gospodarstva), ki so pokojninsko-invalidsko in zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic
1 052 člani kmečkega gospodarstva, ki so pokojninsko-invalidsko in zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic
1 053 kmetje, ki so samo zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic
1 054 člani kmečkega gospodarstva, ki so samo zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic
1 055 kmetje iz Statističnega registra kmetijskih gospodarstev - fikrivna, samo za potrebe SRDAP
1 059 prejemnik tuje pokojnine – zakonodaja EU, meddržavna pogodba
1 060 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino po predpisih RS oziroma preživnino po predpisih o preživninskem varstvu kmetov, starostni, invalidski, vojaški, kmečki upokojenci, prejemniki državne in vdovske pokojnine
1 062 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno
1 063 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo družinsko pokojnino po predpisih RS
1 064 kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic - za vse pravice
1 065 kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic - za pravico do zdravstvenih storitev ter povračilo potnih stroškov
1 069 upokojenci: izplačevanje pokojnine po predpisih RS v tujino
1 070 upokojenci - uživalci delne pokojnine
1 071 prejemniki starševskih nadomestil, ki nimajo pravice do starševskega dopusta
1 072 upravičenci do sorazmernega dela plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva
1 074 prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek
1 078 družinski člani - osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v RS in niso zavarovani kot dr. člani te osebe pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja
1 079 družinski člani s stalnim prebivališčem v RS, katerih nosilec zavarovanja je slovenski upokojenec s stalnim prebivališčem v državi, s katero je sklenjena konvencija
1 080 družinski član zaposlene ali samozaposlene osebe zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanja - zakonodaja EU, medržavna pogodba
1 081 družinski član upokojenca zavarovanega pri tujem nosilcu zavarovanja - zakonodaja EU, medržavna pogodba
1 084 zavarovane osebe na prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji med delovnim razmerjem
1 085 mati z otrokom, ki dela po posebnih predpisih
1 086 invalidne osebe zunaj delovnega razmerja na poklicni rehabilitaciji in čakanju na ustrezno delo
1 090 zaposlena ali samozaposlena oseba - obmejni delavec, zavarovan pri tujem nosilcu zavarovanja – zakonodaja EU
1 091 zaposlena ali samozaposlena oseba, zavarovana pri tujem nosilcu zavarovanja – zakonodaja EU
1 093 družinski pomočniki, upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o socialnem varstvu
1 094 osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo
1 095 brezposelni, ki jim Zavod RS za zaposlovanje plačuje prispevek za pokojninsko-invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do pokojnine
1 096 prejemniki starševskega dodatka
1 097 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci invalidnin po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, pravic po predpisih o varstvu udeležencev NOV in drugih vojn ter uživalci republiških priznavalnin
1 099 državljani RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovani iz drugega naslova