Skip Navigation Links
Klasius
Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja | nedelja, 25 junij

Vlada RS je sprejela Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanjaVlada RS je na svoji 71. redni seji dne 26. aprila 2006 sprejela Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja. Gradivo je skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pripravil Statistični urad RS, in ga predložil v obravnavo po naknadni pridobitvi mnenja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

 

Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja uvaja Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja kot obvezen nacionalni standard, imenovana tudi KLASIUS, ki se bo uporabljal pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju statistično-analitičnih podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na socialno-ekonomskem in demografskem področju v Republiki Sloveniji. KLASIUS bo nadomestil zastarele klasifikacije in šifrante in hkrati omogočil večjo enotnost in povezljivost uradnih, administrativnih ter drugih evidenc, ki vsebujejo podatke o segmentu, ravni, vrsti in področjih izobraževanja in usposabljanja oz. izobrazbe, nacionalnih poklicnih kvalifikacij. to je še posebej pomembno pri registrsko usmerjeni državni statistiki, ki si prizadeva za zajemanje podatkov iz evidenc državnih organov in iz evidenc drugih subjektov.

 

Klasifikacijski sistem KLASIUS je statistično-analitično orodje, ki izhaja iz nacionalnega okolja, vendar upošteva razvojne usmeritve in politike v EU na področju izobraževanja in usposabljanja. Slovenija se kot podpisnica mednarodnih deklaracij, med drugim Kopenhagenske in Bolonjske, s tem pridružuje procesom oblikovanja transparentnih izobraževalnih struktur, naravnanih na učnih izidih in temelječih na kompetencah, poleg tega poudarja pomen vseživljenjskega učenja, lažji dostop do izobraževanja oz. prehodnosti v izobraževanju ter omogoča povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja – vse te vidike KLASIUS namreč ustrezno vključuje.

 

KLASIUS sestavljata dve klasifikaciji:

·   Klasifikacija vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov – to je nacionalna jedrna 
    referenčna klasifikacija, ki izobraževanje in usposabljanje razčlenjuje na tri 
    segmente: na temeljno stopenjsko izobraževanje, na certifikatni sistem 
    nacionalnih poklicnih kvalifikacij in na dopolnilno izobraževanje. Vsak 
    segment je razčlenjen v 8 ravni (ravni 6 in 8 imata dve podravni), 
    posamezne ravni (in podravni) pa se členijo v vrste izobraževalnih 
    aktivnosti /izidov.

·   Klasifikacija področij izobraževalnih aktivnosti/izidov – ta omogoča 
    razvrščanje aktivnosti in izidov izobraževanja glede na njihovo predmetno-
    specifično značilnost oz. vsebino. Aktivnosti in izidi izobraževanja in 
    usposabljanja so razvrščeni na 10 širokih področij, 27 ožjih področij, 88 
    podrobnih področij in 471 nacionalno specifičnih področij izobraževalnih 
    aktivnosti /izidov.

 

Predlog uredbe je na svoji 19. seji dne 21. 4. 2006 obravnaval Statistični svet RS, najvišje strokovno metodološko–posvetovalno telo za strateška in razvojna vprašanja državne statistike. Svet je podprl predlog in sprejel sklep, v katerem predlaga, da naj Uredba zagotavlja fleksibilnost in postopnost pri uvajanju KLASIUS-a v uporabo, in da naj omogoča vključevanje bodočih zakonskih rešitev na tem področju in bodočih rešitvah, povezanih z izgradnjo nacionalnega kvalifikacijskega ogrodja.

 

Statistični svet RS je prav tako podprl predlog za sklenitev dogovora o medsebojnem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in Statističnim uradom RS, ki bo podpisan do konca septembra letos; del dogovora bo tudi akcijski načrt o uvajanju KLASIUS-a v postopke sprejemanja in akreditacije izobraževalnih oz. študijskih programov in v vodenje uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov ter v državno statistiko.

 

» Zasnova klasifikacijskega sistema izobraževanja v Sloveniji - marec 2005

 


Nazaj