Skip Navigation Links
Klasius

Povezovalne tabele (pretvorniki)

S povezovalnimi tabelami se izkazujejo odnosi – povezave med kategorijami različnih klasifikacij oz. verzij klasifikacij. Ločimo teoretične povezovalne tabele, ki uporabnikom omogočajo konceptualni uvid v odnose med kategorijami klasifikacij ter empirične, ki vključujejo empirično določene vrednosti uteži za povezavo med kategorijami. V klasifikacijskem strežniku Statističnega urada RS (tj. v Klasju) je za povezovalno tabelo uporabljen izraz "pretvornik", katerega funkcija je opisana takole: s pomočjo pretvornika lahko prevajamo oz. pretvarjamo kategorije izvorne verzije klasifikacije v ciljno verzijo klasifikacije. 

Povezovalne tabele med aktualnimi klasifikacijami

Povezovalna tabela med KLASIUS-SRV in ISCED 2011


Pri mednarodnem sporočanju podatkov o izobrazbi oziroma o  izobraževanju smo v letu 2014 začeli uporabljati novo različico mednarodne standardne klasifikacije izobraževanja – ISCED 2011. Skladno z uredbami EU, ki urejajo statistični sistem, sporočanje temelji na letnih povezovalnih tabelah med kategorijami izobraževalnih sistemov držav članic in med kategorijami po ISCED 2011 (tj. na  tabelah z izvorno oznako »ISCED mapping«).

 •  ISCED mapping 2013 – Slovenia (povezovalna tabela je pripravljena v skladu z mnenjem ministrstva, pristojnega za izobraževanje, in usklajena z mednarodnimi institucijami – UNESCO, OECD, Eurostat; maj 2013 – avgust 2014).       


Povezovalna tabela med KLASIUS-P in KLASIUS-P-16

Povezovalne tabele (pretvorniki) za nekatere starejše in/ali prej veljavne različice klasifikacij in šifrantov

Pretvornik med KLASIUS-SRV in ISCED 1997    

Statistični urad RS je skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pripravil pretvornik med KLASIUS-SRV in ISCED 1997, saj je ISCED 1997 obvezen mednarodni standard za združevanje in prikazovanje primerljive statistike in kazalnikov izobraževanja tako v posameznih državah kot med njimi. Za potrebe mednarodnega poročanja Statistični urad RS podatke pretvarja v kategorije ISCED 1997. Podrobnejši opis razvrščanja slovenskega sistema izobraževanja v kategorije ISCED 1997 se nahaja v dokumentu PDF Razvrstitev kategorij slovenskega sistema izobraževanja v kategorije po ISCED 1997, ki vsebuje naslednja pretvornika:


Pretvornik med KLASIUS-SRV in tehničnimi prilagoditvami KLASIUS-SRV


Pri statističnih raziskovanjih, ki temeljijo na anketah/vprašalnikih, uporabljamo za potrebe izkazovanja statističnih podatkov tehnične prilagoditve KLASIUS-SRV. Pri tem za pretvarjanje v KLASIUS-SRV uporabljamo naslednja pretvornika:


Pretvornik med tehničnimi prilagoditvami KLASIUS-SRV in ISCED 2011 
 Pretvorniki med KLASIUS-SRV_d1i na prvi, drugi, tretji, četrti, peti klasifikacijski ravni in ISCED-A 2011 v obliki Excel

Pretvornik med tehničnimi prilagoditvami KLASIUS-SRV in ISCED 1997

   

  Pretvornik med šifrantom Stopnja šolske izobrazbe in tehničnimi prilagoditvami KLASIUS-SRV

  Pri statističnih raziskovanjih, ki temeljijo na administrativnih ali kombiniranih virih, natančneje na Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP), uporabljamo za potrebe izkazovanja statističnih podatkov tehnične prilagoditve KLASIUS-SRV in naslednja pretvornika:


  Pretvornik med šifrantom Klasifikacija šol in KLASIUS-P na tretji klasifikacijski ravni


   Pretvornik med KLASIUS-SRV na četrti klasifikacijski ravni in šifranti Stopnja šolske izobrazbe, Stopnja strokovne izobrazbe, Klasifikacija šol


   Pretvornik med Šifrantom poklicne in strokovne izobrazbe (ZRSZ) in KLASIUS