Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version  Kmetijstvo in ribištvo
  Gozdarstvo in lov
  Energetika
  Ozemlje in podnebje
  Okolje
Demografsko socialno področje
 Ekonomsko področje
 Okolje in naravni viri
 Splošno

Okolje

Splošni pregled

Zaupanje evropskih potrošnikov v sistem varne oskrbe njihovih živil je bilo v 90-ih letih prejšnjega stoletja precej omajano. Pogled potrošnikov na varnost živil se je spremenil glede na tistega iz preteklosti, pojmovanje le-tega pa je pridobilo novo dimenzijo – vključitev kritičnega spremljanja aktivnosti na vsaki posamezni stopnji vzdolž živilsko/prehransko/oskrbovalne verige. Razumevanje pojmovanja varnosti živil se je tako razširil od primarnih proizvodnih procesov do zakonsko-regulativnih mehanizmov, pa tudi od akterjev vzdolž verige do samega končnega potrošnika živil.

Radikalne spremembe znotraj sistema varnosti živil so zahtevale sprejem nove obsežne evropske strategije, osredotočene na procese zgodnjega zaznavanja tveganja s pomočjo znanstveno podprte ocene tveganja in naposled obvladovanja tveganja. Strategija poleg varne hrane zajema tudi zdravstveno varstvo in dobro počutje živali in zdravstveno varstvo rastlin. Strategija je načeloma zasnovana na treh glavnih stebrih:

  • zakonodaji o varnosti živil in živalske krme,
  • političnih odločitvah utemeljenih na tehtnih znanstvenih presojah,
  • izvrševanju in uradnem nadzoru.
Sistem varnosti živil mora imeti poleg zakonodajne, politične, gospodarske, socialne in zdravstvene dimenzije vgrajeno tudi svojo statistično, informativno dimenzijo. Opazovanje s statističnega zornega kota zahteva smiselno strukturirane podatkovne vsebine, ki so podlaga za izračun različnega nabora kazalnikov, namenjenih analitični osvetlitvi mnogoterih varnostnih dimenzij živilske verige. Sporočilna vsebina kazalnikov mora ustrezati potrebam širokega kroga uporabnikov, od predlagateljev in oblikovalcev politik, nosilcev živilskega sektorja, raziskovalcev kmetijske politike do strokovne javnosti in potrošnikov.

Za razvoj evropskega projekta »Statistični sistem varnosti živil«, utemeljenega v skladu s prioritetami Evropske komisije, so odgovorni tako Statistični urad Evropskih skupnosti (Eurostat) kot statistični uradi držav članic EU. Ker je eno glavnih vodil EU in nacionalnih politik na področju varnosti živil sledljivost »od polja do mize« potrošnika, je tudi statistični sistem varnosti živil zasnovan tako, da omogoča čim boljšo sledljivost temu načelu. Aktivnosti na tem področju zahtevajo sodelovanje s pristojnimi evropskimi in nacionalnimi inštitucijami. Zaradi kompleksnosti in obsega dela so aktivnosti trenutno usmerjene na najbolj prioritetna tematska poglavja. Ta so:
  • poraba živil,
  • aktivnosti inšpekcijskega nadzora in spremljanja živil in krme,
  • ekološko kmetijstvo, (ki sodi pod širšo tematiko »razpoznavni znaki«),
  • človekovo zdravje v povezavi z varno hrano.

Glede omenjenih prioritet je sodelovanje Statističnega urada RS (SURS) z Eurostatom opredeljeno predvsem na aktivnosti znotraj delovne skupine »Statistika varnosti živil«. Nadaljevanje aktivnosti v skladu s priporočili EU poteka tudi s sodelovanjem s pristojnimi slovenskimi inštitucijami.

Splošni pregled
Uradni nadzori in spremljanja
Poraba živil
Ekološko kmetijstvo
Seznam SL in EU zakonodaje
 
 

 SI-STAT podatkovni portal
 Statistični letopis

Zadnje številke Statističnih informacij
Za izbrano področje trenutno ni številk.
 

Današnje napovedane objave podatkov (27.1.2015)

Ni napovedanih objav...
» Jutrišnje objave
» Objave v tem tednu
» Objave v tem mesecu
» Koledar objav
 
 

V Vodiču po statistiki trenutno ni pojmov iz izbranega področja.
 

O avtorjih
O piškotkih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.