Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 36. seja Statističnega sveta RS

17. junij 2011, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Člani Sveta so obravnavali predlog prednostnih nalog državne statistike za leto 2012 in se seznanili z raziskovanji o plačah in z rezultati ankete o zadovoljstvu uporabnikov uradnih statističnih podatkov.

36. redna seja Statističnega sveta RS je potekala 7. junija 2011 v poslovni stavbi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Navzoče je na začetku pozdravil Dušan Semolič, predsednik ZSSS, in jim predstavil delo in aktivnosti te sindikalne organizacije; pojasnil je cilje sindikalnih aktivnosti, ki poleg solidarnosti, zagotovljenega dela in dostojnih plač vključuje še skrb za javno zdravstvo in javno šolstvo. Predsednik Semolič je poudaril, da je za doseganje teh ciljev pomemben predvsem dialog. SURS-u je podal tudi nekaj sugestij, saj so statistični podatki ena od osnov za uspešna sindikalna pogajanja.

Prednostne naloge državne statistike za leto 2012

Mag. Irena Križman, generalna direktorica SURS-a, je navzočim predstavila vsebino dokumenta o prednostnih nalogah slovenske državne statistike za prihodnje leto, ki so ga sestavile skupaj s SURS-om vse institucije, pooblaščene za izvajanje slovenske državne statistike (to so AJPES, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod RS za zaposlovanje in ZPIZ). Posebej je poudarila naslednje:
  • Kljub zaostrenim finančnim in kadrovskim omejitvam bodo za državno statistiko pooblaščene institucije skrbele za ohranitev kakovosti dela in za razvoj tega področja;
  • Prednostno se bodo izvajala: a/ raziskovanja s širokim krogom uporabnikov oz. tista, ki so neposredna podpora politikam; b/ raziskovanja, ki izhajajo iz zakonodaje EU (npr. okoljski računi);
  • c/ raziskovanja z manjšo frekvenco izvajanja (npr. o strukturi kmetijskih gospodarstev); č/ raziskovanja, ki uvajajo nove standarde in metodologije; d/ raziskovanja, katerih kakovost bo bistveno izboljšana.
  • Učinkovitost pri poslovanju bodo za izvajanje državne statistike pooblaščene institucije še naprej dvigale tako, da bodo dejavne v evropskem statističnem sistemu in drugih mednarodnih statističnih institucijah, da bodo vzpostavile razvojne projekte za ključne tematike, kot je npr. statistični poslovni register, in da bodo še naprej razbremenjevale dajalce podatkov z intenzivno uporabo administrativnih zbirk podatkov.

Svet je predlagane prednostne naloge, ki bodo osnova za pripravo letnega in srednjeročnega programa prihodnjega obdobja, soglasno podprl.

Statistična raziskovanja o plačah na SURS-u

SURS izvaja za pridobitev različnih vrst podatkov o plačah šest raziskovanj: eno je mesečno, dve sta letni, dve se izvedeta na vsaka štiri leta, šesto pa je četrtletno. S temi raziskovanji se tako pridobijo podatki o povprečnih mesečnih plačah zaposlenih pri pravnih osebah, podatki o strukturi plač po socialno-demografskih in geografskih značilnostih, glede na lastnosti poslovnih subjektov ter zaposlenih oseb, pa tudi podatki o distribuciji zaposlenih oseb glede na višino njihovih plač. Nazadnje omenjeno raziskovanje o mesečnih plačah pri registriranih fizičnih osebah je bilo na novo uvedeno letos, in podatki iz tega raziskovanja bodo tako v kratkem objavljeni prvič.

Člani Sveta so se strinjali, da je obremenjenost vseh, ki so vključena v različna raziskovanja, zares že dovolj velika, hkrati pa se zavedajo tudi želja in potreb po dodatnih podatkih, ki so v podrobnih analizah in strategijah tudi potrebni. Svet ni predlagal širitev ali vsebinskih dopolnitev zdajšnjih raziskovanj na področju statistike plač.

Mnenje uporabnikov o SURS-u in statističnih podatkih

Anketo o zadovoljstvu uporabnikov z delom statističnega urada, o uporabi in kakovosti podatkov in o izkušnji uporabnikov s spletno stranjo je SURS izvedel trikrat: leta 2003, 2007 in 2010. Tako zbrane informacije o potrebah in navadah uporabnikov so Statističnemu uradu RS vodilo pri izboljšavah in prilagoditvah v njegovi dejavnosti.

Rezultati ankete iz leta 2010 kažejo, da med uporabniki statističnih podatkov glede na spol prevladujejo ženske (60 %), glede na starost osebe, starejše od 34 let (58 %) in glede na izobrazbo osebe z visoko stopnjo izobrazbe (80 %). Največ anketiranih, 39 %, je podatke iskalo nekajkrat v letu, 29 % pa je bilo mesečnih uporabnikov. Podatke najpogosteje potrebujejo za poslovne (64 % anketiranih) in študijske namene (51 %), večkrat pa tudi za razvedrilo, stave ali za pogovore (11 %). Do podatkov dostopajo največkrat v podatkovnih bazah na spletni strani (78 %) in v spletnih novicah (60 %). Med področji statistike jih najbolj zanimajo statistika prebivalstva, statistika zaposlenosti/brezposelnosti oz. plač in cene. Kot najpomembnejše lastnosti pri podatkih poudarjajo ažurnost objav, točnost podatkov in preglednost pri dostopu.

Statistični urad RS v celoti pa so anketirani ocenili takole: glede zaupanja v varovanje podatkov o osebah in podjetjih so mu prisodili povprečno vrednost 5,81 (od 7 možnih), glede zaupanja v samo ustanovo 5,60 in glede zaupanja v statistične podatke 5,47. Po podatkih Eurobarometra je zaupanje v uradno statistiko v Sloveniji približno enako povprečju v EU; najbolj pa uporabniki zaupajo uradni statistiki na Danskem, Nizozemskem in Švedskem, najmanj pa v Združenem kraljestvu, v Nemčiji in na Madžarskem.


Prof. dr. Anuška Ferligoj, predsednica Statističnega sveta RS


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.