Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010

14. september 2010, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010 so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 72/2010, dne 10. 9. 2010.

V Uradnem listu RS, št. 72/2010, ki je izšel 10. 9. 2010, so objavljene tretje spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010. Prečiščeno besedilo z vključenimi spremembami je objavljeno v priponki.

Spremembe pri rednih raziskovanjih so naslednje:

  • v poglavju Demografske in socialne statistike, v področju 1.01 Prebivalstvo se pri raziskovanjih pod zaporednima številkama 1.01.01.03 Prijava rojstva DEM-ROJ in 1.01.01.04 Prijava smrti DEM-UMR ter v področju Življenjska raven pri raziskovanjih pod zaporednima številkama 1.02.01.01 Anketa o delovni sili ADS in 1.06.02.01 Raziskovanje o dohodkih in življenjskih pogojih EU-SILC/L dopolni besedilo v rubriki Kdo mora dati podatke in kdaj z natančnejšo navedbo podatkovnih zbirk.
  • v poglavju Demografske in socialne statistike, v področju 1.05 Varovanje zdravja se dopolnita raziskovanji pod zaporednima številkama 1.05.01.01 Statistično raziskovanje vzrokov smrti in 1.05.01.05 Statistično raziskovanje bolnišničnih obravnav, in sicer v rubriki Kdo mora dati podatke in kdaj z navedbo, da Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) letno prejema podatke tudi od Statističnega urada RS, in sicer do 15. septembra.
  • v poglavju Poslovne statistike, v področju 3.05 Turizem se spremeni raziskovanje pod zaporedno številko 3.05.01.01 Mesečno statistično raziskovanje o prihodih in prenočitvah turistov TU/M, in sicer v rubriki Rok prve objave tako, da bo rok prve objave 30 dni po koncu obdobja opazovanja.
  • v poglavju Statistična infrastruktura, v področju 6.01 Klasifikacije se črta raziskovanje z zaporedno številko 6.01.03.06 Klasifikacija javnofinančnih odhodkov po razvojnih politikah, razvojnih programih in razvojnih podprogramih.
  • v poglavju Statistična infrastruktura, v področju 6.08 Statistično raziskovanje in metodologija se združita raziskovanji z zaporednima številkama 6.08.91.01 Priprava vzorčnih okvirov za terenske ankete oseb in gospodinjstev in 6.08.91.02 Priprava vzorčnih okvirov za telefonske ankete oseb in gospodinjstev v novo raziskovanje z zaporedno številko 6.08.91.01 z imenom Priprava vzorčnih okvirov za ankete oseb in gospodinjstev.
  • v poglavju Statistična infrastruktura, v področju 6.08 Statistično raziskovanje in metodologija se spremeni sedanje raziskovanje z zaporedno številko 6.08.91.03 Priprava vzorčnih okvirov za poslovne ankete v raziskovanje z novo zaporedno številko 6.08.91.02 pod spremenjenim imenom Priprava vzorčnih okvirov za poslovna raziskovanja.
  • v rubriki Vsebina se s podrobnejšo navedbo osebnih podatkov dopolnijo naslednja raziskovanja z zaporednimi številkami 1.01.01.01 Število prebivalcev Republike Slovenije DEM-PREB/ČL, 1.01.01.03 Prijava rojstva DEM-ROJ, 1.01.01.04 Prijava smrti DEM-UMR, 1.01.01.05 Priznanje in ugotovitev očetovstva, posvojitev otroka DEM-PRIZ, 1.01.01.07 Razveza zakonske zveze DEM-RAZ, 1.01.01.09 Imena in priimki DEM-IMENA, 1.01.02.01 Registrski popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2011 REGISTRSKI POPIS 2011, 1.02.01.01 Anketa o delovni sili ADS, 1.02.93.01 Statistični register delovno aktivnega prebivalstva SRDAP, 1.03.01.06 Statistično raziskovanje o študentih v višješolskem strokovnem in visokošolskem izobraževanju - Vpisni list za študente ŠOL-ŠTUD, 1.03.01.08 Statistično raziskovanje o diplomantih višješolskih in visokošolskih študijskih programov ŠOL-DIPL-TERC, 1.03.01.14 Statistično raziskovanje o štipendiranju dijakov in študentov ŠOL-ŠTIP, 1.06.01.01 Anketa o porabi v gospodinjstvih APG/L, 1.06.02.01 Raziskovanje o dohodkih in življenjskih pogojih EU-SILC/L, 1.11.94.01 Volitve županov VO-ŽU, 1.11.94.02 Volitve članov občinskih svetov VO-OS, 4.06.01.01 Statistični register kmetijskih gospodarstev SRKG, 6.08.91.01 Priprava vzorčnih okvirov za ankete oseb in gospodinjstev. Podatki se v navedenih raziskovanjih sicer že zbirajo ali uporabljajo v statističnem procesu, rubrika Vsebina pa je dopolnjena skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1), Uradni list RS, št. 94/2007.

Spremembe pri razvojnih raziskovanjih so naslednje:

  • v poglavju Demografske in socialne statistike, v področju R1.06 Življenjska raven se spremeni raziskovanje pod zaporedno številko R1.06.01.02 Harmonizirana anketa (evroobmočja) o finančnih sredstvih tako, da se prestavi v redni del v poglavje 1 Demografske in socialne statistike, v področje 1.06 Življenjska raven, v modul 1.06.01 Poraba v gospodinjstvih pod zaporedno številko 1.06.01.02 z imenom Anketa Eurosistema o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev, spremeni in dopolni se besedilo v rubrikah Vsebina, Kdo mora dati podatke in kdaj, Obveznost poročanja, Delo v tekočem letu in Pravne in dr. podlage.
  • v poglavju Medpodročne statistike, v področju R5.05 Znanost in tehnologija se spremeni raziskovanje pod zaporedno številko R5.05.01.02 Kariera doktorjev znanosti tako, da se prestavi v redni del v poglavje 5 Medpodročne statistike, v področje 5.05 Znanost in tehnologija, v modul 5.05.01 Statistika raziskovalno razvojne dejavnosti pod zaporedno številko 5.05.01.06 z istim imenom, spremeni in dopolni se besedilo v rubrikah Vsebina, Obdobje opazovanja in Kdo mora dati podatke in kdaj.

Z navedenimi spremembami je soglašal tudi Statistični svet RS na dopisni seji v začetku septembra 2010.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.