Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prednostne redne in prednostne razvojne naloge v sistemu državne statistike v letu 2007

26. julij 2006, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Statistični urad RS in pooblaščeni izvajalci državne statistike smo pripravili načrt dela, v katerem so predstavljene prednostne statistične naloge v naslednjem letu.

Statistični urad RS je skupaj s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj pripravil načrt Prednostnih rednih in razvojnih nalog v letu 2007, s katerim se je na svoji 21. redni seji dne 10. julija 2006 seznanil Statistični svet RS in predlagal, da ga izvajalci državne statistike upoštevajo pri pripravi Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2007.

Politike, ki jih bo državna statistika v naslednjem letu prednostno podpirala so: trg dela (zaposlenost, brezposelnost, stroški dela, zaposlovanje), izobraževanje in usposabljanje (finančni in nefinančni podatki o formalnem izobraževanju, vključenost v izobraževanje), makro/mikroekonomske politike (razvoj konsistentnih sektorskih računov Slovenije, kratkoročni ekonomski indikatorji, industrijska proizvodnja, konkurenčnost) in regionalni in prostorski razvoj (spremembe, povezane z novo teritorialno ureditvijo Slovenije in spremembe, povezane z nepremičninsko zakonodajo).

Nadaljnje prednostne naloge so:
- priprava Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2008-2012;
- priprave na predsedovanje delovni skupini Sveta EU za statistiko od 1.1. do 30.6.2008;
- nadaljnja statistična podpora odločanju na področju ekonomske in monetarne politike ob vstopu Slovenije v evro območje - prilagoditve novi valuti, zagotavljanje podatkov v ustrezni valuti za potrebe uporabnikov, preračuni časovnih vrst;
- uresničevanje Strategije celostnega obvladovanja kakovosti, ki vodi razvoj SURS-a in statističnih enot pri pooblaščenih izvajalcih v obvladovanje organizacijskih, vsebinskih in tehnoloških postopkov na način, da bo zagotovljena trajna skrb za kakovost statističnih izdelkov;
- spremembe, povezane s prenovo klasifikacije dejavnosti - NACE Rev.2;
- uvajanje klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja v postopke sprejemanja in akreditacije izobraževalnih oziroma študijskih programov, v vodenje administrativnih in drugih evidenc ter v državno statistiko;
- regionalne statistike, povezane s spremembo klasifikacije statističnih teritorialnih enot;
- izvedba velikih infrastrukturnih projektov kot sta integrirani statistični informacijski sistem - uvedba novih mehanizmov za elektronsko poročanje in vzpostavitev okolja za metapodatkovno vodeno statistično produkcijo in podatkovna baza socialnih statistik - vzpostavitev povezljivih baz statističnih podatkov;
- nadaljnje iskanje rešitev za večje poenostavitve zahtev na posameznih statističnih področjih v statistični zakonodaji;
- nadaljnje medinstitucionalno sodelovanje doma in v tujini.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.