Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 32. seja Statističnega sveta RS

14. april 2010, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Svet je sprejel Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2009 in se seznanil z aktivnostmi varovanja informacij na Statističnem uradu in z delovanjem statističnih sosvetov v letu 2009.

32. redna seja Statističnega sveta RS je potekala 12. aprila 2010; člani so razpravljali o izvajanju statističnih raziskovanj v letu 2009, o varovanju informacij na SURS in o mreži strokovno-uporabniške podpore državni statistiki, formalno organizirani v statistične sosvete.

Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj 2009

Generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman je članom Statističnega sveta RS predstavila Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj 2009, ki so ga skupno pripravile institucije, pooblaščene za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike (to so poleg SURS še AJPES, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod RS za zaposlovanje in ZPIZ). Poudarila je predvsem naslednje:

  • izvajanje statističnega programa je v letu 2009 potekalo ob uspešni zaključitvi priprav na članstvo v OECD na področju statistike, ob uveljavitvi novega zakona o statistiki v EU, ob novih zahtevah uporabnikov po mikropodatkih, ob vse večji uporabi administrativnih podatkov v statistiki, ki nadomeščajo terensko zbiranje podatkov, in ob izpolnjevanju varčevalnih ukrepov države glede zmanjševanja zaposlenih v državni upravi in glede zmanjšanja porabe finančnih sredstev;
  • v razvojnih nalogah so se statistiki osredotočili na nove metodološke pristope pri produkciji uradne statistike; ti se kažejo npr. v skrajšanju rokov za objavo podatkov in v nekaterih novih spletnih storitvah, ponujenih uporabnikom (interaktivni atlas, prebivalstvena piramida); nadaljevalo se je iskanje izvirnih rešitev za izvedbo registrskega popisa prebivalstva 2011 s povezovanjem večjega števila administrativnih in drugih podatkovnih baz; 
  • dobra uigranost vseh institucij, pooblaščenih za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, ki tvorijo slovensko državno statistiko, in sodelovanje SURS-a z uporabniki podatkov in z nosilci administrativnih evidenc (SURS uporablja pri redni produkciji čez 150 različnih virov).

Varovanje informacij na SURS

SURS je že v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj za obdobje 2008–2012 pripravil celovito strategijo varovanja informacij pred nepooblaščeno uporabo. Statistični svet odslej letno obravnava poročilo o rednih aktivnostih in novostih, ki jih v svoje delo uvaja SURS. Člani so se tokrat podrobneje seznanili s problematiko dostopa do mikropodatkov – to so tako spremenjeni podatki, da iz njih ni mogoče določiti enot, na katere se nanašajo, ob tem pa vsebujejo spremenljivke, na podlagi katerih je mogoče izvajati statistično analizo na enak način, kot je to mogoče z individualnimi podatki.

Dostop do mikropodatkov je sofisticirana storitev za raziskovalce; v svetu je uveljavljena le v približno 15 nacionalnih statističnih uradih. Namenjena je samo za znanstveno-raziskovalne in analitične namene, in nikakor ne za administrativne. Pravila in postopki so strogo formalni; mogoči pa so trije različni načini dostopa: za manj občutljive podatke – na CD-ju, za bolj občutljive – v t. i. varni sobi na SURS (to je poseben prostor, ki ne omogoča nikakršnega stika z zunanjostjo), in z dostopom z daljave (preko povezave na posebni strežnik SURS-a). Iz poročila za leto 2009 je razvidno, da se povpraševanje po takih podatkih povečuje: v letu 2009 so raziskovalci naslovili na naš urad za skoraj tretjino več takih zahtev kot v letu 2008.

Na SURS je za koordinacijo vseh aktivnosti transparentnega zagotavljanja varovanja informacij pooblaščen Odbor za sistem upravljanja varovanja informacij. Poleg tega pa deluje še Odbor za varstvo podatkov, svetovalno telo predstojnice SURS-a, ki ureja enolično obravnavo prošenj uporabnikov za mikropodatke, upoštevajoč statistično zaščito samih podatkov.

Statistični sosveti – mreža stroke, uporabnikov in dajalcev podatkov

Statistični sosveti so bili ustanovljeni pred tremi desetletji in so neformalno delovali v okviru strokovno-metodoloških razprav o posameznih statističnih področjih. Z Zakonom o državni statistiki v letu 1995 pa so postali formalizirana oblika podpore pri izvajanju statističnih raziskovanj, in sicer strokovnjakov, uporabnikov in tudi dajalcev podatkov v širšem smislu, tj. samih enot opazovanja in tudi institucij, ki z administrativnimi viri podatkov prispevajo h kakovostni izvedbi statističnih raziskovanj.

Trenutno deluje 24 statističnih sosvetov in ti skupaj štejejo okrog 400 zunanjih članov, tj. predstavnikov drugih institucij, in približno 150 članov statistikov, predstavnikov institucij državne statistike. Sestajajo se po potrebi, praviloma pa enkrat letno. Sosveti nudijo statistikom dragocene povratne informacije o posameznih statističnih raziskovanjih in tudi delovanju celotne državne statistike. Tako mreženje uradne statistike, statistične stroke, dajalcev podatkov in uporabnikov podatkov je bilo v EU ob rednem strokovnem pregledu nacionalnih statistik prepoznano kot dobra praksa v evropskem statističnem sistemu.


Prof. dr. Anuška Ferligoj, predsednica Statističnega sveta RS


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.