Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 40. zasedanje Statistične komisije Združenih narodov

24. februar 2009, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Udeleženci 40. zasedanja Statistične komisije ZN obravnavajo metodološka vprašanja statistik, povezana z aktualnimi vprašanji v svetu: vloga statistike pri spremljanju klimatskih sprememb, okoljske in energetske statistike ipd. Slovenijo zastopa mag. Irena Križman, generalna direktorica SURS.

40. zasedanje Statistične komisije Združenih narodov poteka od 24. do 27. 2. 2009 v New Yorku. Udeležujejo se ga najvidnejši predstavniki nacionalnih statističnih uradov in mednarodnih statističnih inštitucij. Ob tokratnem zasedanju poteka več spremljevalnih dogodkov, med njimi tudi sestanek izvršnega odbora Mednarodnega združenja za uradne statistike (IAOS), katerega izvoljena predsednica je generalna direktorica Statističnega urada mag. Irena Križman. Ob tej priložnosti je mag. Križmanova je – kot predsedujoča programskemu odboru prihodnje konference IAOS v letu 2010 v Čilu, posvečena bo okoljski problematiki – sklicala tudi prvo redno srečanje članov programskega odbora te konference.

Klimatske spremembe in vloga uradne statistike

Udeleženci zasedanja razpravljajo o poročilu Statistične komisije, ki obravnava vlogo in pomen uradne statistike pri spremljanju klimatskih sprememb, tj. pri emisijah toplogrednih plinov; spremeljanje klimatskih sprememb države izvajajo različno. Tako uradne nacionalne statistike uporabljajo pri spremljanju emisij toplogrednih plinov kot osnovo metodologijo, v izvirniku poimenovano Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), hkrati pa je na voljo tudi veliko podatkov iz znanstvenih raziskav, monitoringa, modeliranja, ki niso del uradne statistike – za pripravo poročil IPCC pa so prav tako nujno potrebni.

Statistična komisija v svojem poročilu predlaga več priporočil za pripravo poročila IPCC v smeri okrepitve vloge uradne statistike, predvsem večjo uskladitev klasifikacij, razvoj in implementacijo okoljskih računov, izmenjavo dobrih praks med državami, izboljšanje in promocijo orodij GIS ipd. Stališče Slovenije je, da bi bilo primernejše prilagoditi metodologijo IPCC že usklajenim statističnim standardom EU; vsekakor pa bo o tej problematiki tudi v prihodnje potrebno najtesnejše sodelovanje vseh držav.

V ospredju 40. zasedanja so statistike, povezane z aktualnimi vprašanji v svetu

Statistična komisija je za razpravo na tem zasedanju pripravila več programskih dokumentov, in sicer kot odziv na aktualne potrebe po ustreznih statistikah, med njimi naslednje:

kmetijske statistike - potreba po strategiji
Statistična komisija predlaga pripravo strateškega dokumenta o izboljšanju statistik kmetijstva in podeželja, ker se je pokazala potreba po pregledu učinkov razdeljenih subvencij, vplivov na okolje, globalnega segrevanja, vprašanja hrane, biogoriv in globalizacije. V strategiji bo poudarjen pomen popisa prebivalstva okrog leta 2010, v katerem bo dodan modul za kmetijsko področje s t. i. dimenzijo podeželja – za podatke o rabi tal, o vodi, ribištvu, gozdarstvu in za okoljske podatke. Zato bo potrebno na nacionalni ravni vzpostaviti koordinacijo med nacionalnimi statističnimi uradi in ministrstvi, na mednarodni ravni pa z regionalnimi in mednarodnimi organizacijami.

nov priročnik za energetske statistike
Na osnovi razprave 37. zasedanja je Statistična komisija pripravila posodobljen priročnik za statistiko energetike; ta bo zajemal energetske enote, pretoke energije in zaloge, transformacije, pripravo energetskih bilanc, integriranih računov za energijo in mednarodne klasifikacije za energetiko. Pri pripravi dokumentov bodo upoštevani vsi že obstoječi OECD-jevi in Eurostatovi dokumenti s tega področja.

okoljsko-ekonomski računi v reviziji
Prenovljen sistem ekonomsko-okoljskih računov obravnava delo na področju okoljskih računov, tj. energetske in snovne tokove, vodne račune, energetske račune.

uvedba Sistem nacionalnih računov 2008
Priprava revidiranega Sistema nacionalnih računov (SNR 2008) se zaključuje, predvidoma junija letos bo metodologija tudi objavljena. Sledilo bo uvajanje novega sistema nacionalnih računov v statističnih uradih in temu dokument namenja precejšnjo pozornost. Slovenija predvideva, da bo za implementacijo potrebnih več let, saj bo v to delo vključenih tudi veliko področnih statistik.

pregled socialnih statistik
Poročilo Statistične komisije poudarja potrebo po pripravi izčrpnega pregleda socialnih statistik, ki bo vključeval mednarodne metodološke standarde in smernice, navedbo o razpoložljivosti teh statistik na globalni ravni, vključno z merili kakovosti in navedbo tistih področij, ki jih je treba statistično obravnavati prednostno: revščina otrok, klasifikacija kriminala, pomanjkanje, selitve, preprodaja ljudi, socialna izključenost itd.

skupna metodološka osnova zdravstvenih statistik
Delovna skupina v okviru Statistične komisije je pripravila metodološki dokument o zdravstvenih statistikah; ta poleg vsebine teh statistik nakazuje tudi najpogostejše potencialne vire zdravstvenih podatkov. Dokument bo olajšal usklajevanje med nacionalnimi statističnimi uradi ter ministrstvi za zdravje in zagotovil mehanizem za pretok informacij o zdravju za potrebe držav in na mednarodni ravni.

Statistična komisija organizira ob tej priložnosti med drugim tudi seminar o inovacijah v uradnih statistikah, ki se ga se udeležuje tudi mag. Irena Križman; slovenski statistični urad se na seminarju predstavlja s prispevkom z naslovom "Tagging - ali lahko s pomočjo uporabnikov izboljšamo svoje storitve?". V njem je predstavljena pobuda, da bi uporabnikom omogočili, da bi na spletnih straneh statističnih uradov lahko označevali posamezne vsebine s svojimi besedami - zaznamki (ang. tag).


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.