Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prednostne redne in prednostne razvojne naloge v sistemu državne statistike v letu 2008

15. november 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Statistični urad RS in pooblaščeni izvajalci državne statistike smo pripravili načrt dela, v katerem so predstavljene prednostne statistične naloge v naslednjem letu.

Statistični urad RS je skupaj s pooblaščenimi izvajalci programa statističnih raziskovanj pripravil načrt prednostnih nalog v letu 2008. Statistični svet RS se je na svoji 24. redni seji dne 24. septembra 2007 s tem načrtom seznanil in predlagal, da ga izvajalci državne statistike upoštevajo pri pripravi Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2008.

Prednostne naloge po posameznih statističnih področjih so:
- demografske in socialne statistike: priprava statistik skladno z uredbo o statistikah selitev in mednarodne zaščite, nadaljevanje dela pri infrastrukturnem registru oseb, projekcijah z vidika rodnosti, umrljivosti, selitev, priprava na registrski popis prebivalstva in stanovanj v letu 2011, priprava kvalitativnih in kvantitativnih podatkov o osnovnem sistemu socialne zaščite in neto prejemkih, pokojninah, pokojninskih upravičencih, o številu dejansko opravljenih ur, podatkov na podlagi Ankete o strukturi plače ter Ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu, nadaljevanje dela pri uvajanju klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, nadaljevanje dela pri uvajanju evropske metodologije za spremljanje poškodb pri delu, nadaljevanje aktivnosti za spremembo zakonodaje za priznavanje pravic iz naslova poklicne bolezni, razvoj sistema zdravstvenih računov, spremljanje varne prehrane, izvedba poskusne ankete o žrtvah kriminala, spremljanje kulturne dejavnosti izboljšanje podatkov o statistiki spolov;
- makroekonomske statistike: priprava opisa virov in metod letnega ocenjevanja BDP v stalnih cenah ter opisa virov in metod četrtletnega ocenjevanja BDP, nadaljevanje produkcije statistik monetarnih, finančnih institucij in trgov v skladu z zahtevami ECB, priprava indeksov cen stanovanjskih nepremičnin;
- poslovne statistike: klasifikacija NACE Rev2, prenova postopka raziskovanja letne statistike industrije, naloge v zvezi z novo uredbo na področju statistike energetike, spremljanje zasedenosti sob;
- kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo: objava podatkov iz raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev, izdelava prehranskih bilanc, priprava podatkov o prodaji in porabi fitofarmacevtskih sredstev in akvakulture glede na predloge novih predpisov;
- medpodročne statistike: podatki za novo teritorialno ureditev, vzpostavitev statističnega registra nepremičnin, izvedba raziskovanja o raziskovalno-razvojni dejavnosti in državnih proračunskih sredstvih zanjo, priprava raziskovanja o karieri doktorjev znanosti, uporaba IKT v gospodinjstvih in podjetjih ter poštnih storitvah in storitvah elektronskih komunikacij.

Nadaljnje prednostne naloge so:
- priprava na predsedovanje delovni skupini Sveta za statistiko od 1. 1. 2008;
- sodelovanje pri posodobitvi in poenostavitvi statistične zakonodaje ter posodabljanje statističnih postopkov in storitev za zmanjšanje administrativnih ovir in stroškov;
- spremljanje kakovosti v statističnih raziskovanjih ob uporabi zbirke kazalnikov kakovosti, uporaba dobrih praks ter poznavanje Kodeksa ravnanja evropske statistike;
- projekt uvajanja revidirane klasifikacije dejavnosti SKD v program statističnih raziskovanj in v administrativno okolje;
- uvajanje klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja;
- novi vidiki izkazovanja statističnih podatkov in razvoja statistične pismenosti;
- izvedba infrastrukturnih projektov (integrirani statistični informacijski sistem ter podatkovna baza socialnih statistik);
- zagotavljanje človeških in materialnih virov za uspešno uresničevanje dela;
- nadaljevanje aktivnega medinstitucionalnega sodelovanja doma in v tujini.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.