Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Stanje zalog osnovnih sredstev, Slovenija, 2000 - 2010

30. december 2011, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Neto vrednost zalog osnovnih sredstev v Sloveniji se je na začetku leta 2010 kljub vplivom gospodarske in finančne krize še nekoliko povečala, na 129 milijard EUR.

Neto zaloge osnovnih sredstev na začetku leta 2010 ocenjene na 129 milijard EUR

Vrednost zalog osnovnih sredstev, to je večinoma vrednost gradbenih objektov ter strojev in opreme, se je kljub precejšnjemu zmanjšanju bruto investicij v osnovna sredstva v letu 2009 še nekoliko povečala. Povečevanje vrednosti zalog ob hkratnem padcu investicij v zadnjem letu je bilo posledica preteklih investicij v osnovna sredstva in vpliva vrednosti osnovnih sredstev z daljšo življenjsko dobo.

Neto vrednost zalog v tekočih cenah je bila na začetku leta 2010 – ob upoštevanju potrošnje stalnega kapitala (amortizacije) – nominalno za 3,6 % višja kot na začetku leta 2009 in 3,7-krat višja od bruto domačega proizvoda v letu 2009.

Zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva v letu 2009 najbolj vplivalo na zmanjšanje vrednosti neto zalog transportne opreme

Neto vrednost gradbenih objektov se je v začetku leta 2010 v primerjavi z začetkom leta 2009 kljub nižjim investicijam v infrastrukturo v letu 2009 nominalno povečala za 4,5 %; znašala je 108 milijard EUR (83,9 % skupne neto vrednosti zalog osnovnih sredstev).

Ker so bile potrebe po investicijah v transportno opremo v letu 2009 bistveno manjše, se je neto vrednost zalog v podskupini transportna oprema v skupini oprema in stroji zmanjšala na 19 milijard EUR (vrednost zalog v tej skupini je sicer znašala 14,7 % skupne neto vrednosti zalog osnovnih sredstev). Ker pa je življenjska doba osnovnih sredstev v skupini oprema in stroji nižja, je bil vpliv vrednosti novih investicij zato toliko večji.

Neto vrednost celotne transportne opreme se je od začetka leta 2009 do začetka leta 2010 nominalno zmanjšala za 5,8 %, na 3,7 milijarde EUR. V skupini druga oprema in stroji pa se je zmanjšala predvsem vrednost zalog računalniške opreme (–8,1 %).

Neto vrednost zalog osnovnih sredstev največja v nefinančnih družbah in gospodinjstvih

Nefinančne družbe so imele v začetku leta 2010 v lasti ali finančnem najemu 57 milijard EUR neto zalog osnovnih sredstev v tekočih cenah (44,4 % skupne neto vrednosti), gospodinjstva pa 52 milijard EUR (40,4 % skupne neto vrednosti); zaloge osnovnih sredstev gospodinjstev so predstavljala predvsem lastniška stanovanja.

Neto vrednost zalog osnovnih sredstev sektorja država je v začetku leta 2010 znašala 17 milijard EUR ali 13,3 % skupne neto vrednosti zalog osnovnih sredstev.

Neto vrednost zalog osnovnih sredstev se je v začetku leta 2010 najbolj povečala v sektorju država

Investicijska aktivnost v letu 2009 je v primerjavi z letom 2008 bistveno upadla v vseh sektorjih, razen v sektorju država. Neto vrednost zalog osnovnih sredstev se je zato v začetku leta 2010 v primerjavi z drugimi sektorji najbolj povečala v sektorju država, nominalno za 8,3 %.

Tudi primerjava neto vrednosti zalog med skupinami dejavnosti na začetku leta 2010 kaže, da so se osnovna sredstva nominalno najbolj povečala v dejavnostih zdravstvo in socialno varstvo (za 8,7 %), potem v dejavnostih uprava in obramba, obvezna socialna varnost (za 8,4 %), izobraževanje (za 5,6 %), kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (za 4,9 %). Te dejavnosti spadajo pretežno v sektor država.

Potrošnja stalnega kapitala v letu 2009 za 3,7 % večja

Neto vrednosti zalog posameznih vrst osnovnih sredstev v proizvodnem procesu se zmanjšujejo zaradi fizične obrabe ali tehnične zastarelosti sredstev. Potrošnja stalnega kapitala pojasnjuje razliko med začetnim in končnim stanjem zalog osnovnih sredstev. V sistemu nacionalnih računov se ocenjuje na osnovi zalog osnovnih sredstev, ki temeljijo na preteklih investicijah in verjetne povprečne (ekonomske) življenjske dobe sredstev. 

Povečanje potrošnje stalnega kapitala v obdobju 2009–2010 kaže, da so bili stroški amortizacije obstoječih osnovnih sredstev uravnoteženi z nabavami novih osnovnih sredstev. V letu 2008 je potrošnja stalnega kapitala v tekočih cenah znašala 6,1 milijarde EUR ali 16,4 % bruto domačega proizvoda; v letu 2009 pa 6,3 milijarde EUR ali 18,0 % BDP - to je nominalno za 3,7 % več kot v preteklem letu.

Če od bruto investicij v osnovna sredstva odštejemo potrošnjo stalnega kapitala, dobimo vrednost novih investicij v tekočem letu. V letu 2008 so nove investicije predstavljale 12,3 % BDP, v kriznem letu 2009 pa le še 5,4 % BDP.
Tabela 1: Stanje zalog osnovnih sredstev na začetku leta, Slovenija
Tekoče ceneStalne cene 2000
brutoneto neto od brutobrutoneto neto od bruto
Mio EUR%Mio EUR%
2000100.14465.29665,2100.14465.29665,2
2001110.03771.93765,4103.28967.49565,3
2002117.96077.00765,3105.58968.86165,2
2003126.79182.40265,0107.49469.72764,9
2004140.32291.01364,9109.60270.78564,6
2005150.87597.70364,8111.59571.89364,4
2006159.266102.96064,6114.20873.33764,2
2007170.805110.39964,6117.51875.39064,2
2008185.214120.44965,0121.71878.53264,5
2009191.703124.45164,9125.87481.00564,4
2010199.968128.96664,5128.74782.04363,7
Podatki pred letom 2007 so preračunani v evre po fiksnem tečaju 1 evro = 239,64 tolarja.
Vir: SURS
Tabela 2: Neto zaloge osnovnih sredstev na začetku leta po vrstah, tekoče cene, Slovenija
2007200820092010
Mio EUR
Osnovna sredstva - SKUPAJ110.399120.449124.451128.966
Opredmetena osnovna sredstva109.069119.100123.021127.546
Zgradbe in objekti92.658100.542103.554108.260
  od tega: stanovanja44.35047.09048.22950.005
Oprema in stroji16.11718.24519.13418.999
  Transportna oprema3.1743.6713.9733.743
  Druga oprema in stroji12.94314.57415.16115.257
  od tega: računalniki in pisarniški stroji708670715657
Gojena naravna sredstva 294313332286
Neopredmetena osnovna sredstva1.3291.3491.4301.420
  od tega: računalniška in programska oprema665698803816
Struktura (%)
Osnovna sredstva - SKUPAJ100,0100,0100,0100,0
Opredmetena osnovna sredstva98,898,998,998,9
Zgradbe in objekti83,983,583,283,9
  od tega: stanovanja40,239,138,838,8
Oprema in stroji14,615,115,414,7
  Transportna oprema2,93,03,22,9
  Druga oprema in stroji11,712,112,211,8
  od tega: računalniki in pisarniški stroji0,60,60,60,5
Gojena naravna sredstva 0,30,30,30,2
Neopredmetena osnovna sredstva1,21,11,11,1
  od tega: računalniška in programska oprema0,60,60,60,6
Vir: SURS
Tabela 3: Neto vrednosti osnovnih sredstev po dejavnostih1) in institucionalnih sektorjih, Slovenija
Tekoče ceneStalne cene 2000
Mio EUR%Mio EUR%
20092010200920102009201020092010
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo2.3902.3911,91,91.7141.6642,12,0
B Rudarstvo3984000,30,32872860,40,3
C Predelovalne dejavnosti16.46516.50113,212,811.46411.34014,213,8
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 6.0146.1864,84,83.9474.0564,94,9
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in skrb za okolje2.8102.9172,32,31.7711.8102,22,2
F Gradbeništvo2.9173.0312,32,41.9972.0322,52,5
G Trgovina, vzdrževanje in popravila vozil7.6827.7906,26,05.0094.9586,26,0
H Promet in skladiščenje10.18010.5308,28,26.5476.6758,18,1
I Gostinstvo2.7632.9802,22,31.7341.8122,12,2
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti3.2063.2332,62,52.4682.4343,03,0
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti2.0832.1221,71,61.4631.4511,81,8
L Poslovanje z nepremičninami 46.81748.71637,637,829.28529.60236,236,1
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti2.8582.9842,32,31.8951.9322,32,4
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti3283300,30,32422390,30,3
O Dejavnosti uprave in obrambe, obvezna socialna varnost 10.52011.4008,58,86.6837.0748,38,6
P Izobraževanje 2.7232.8752,22,21.7131.7642,12,2
Q Zdravstvo in socialno varstvo2.4202.6301,92,01.5601.6621,92,0
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti1.4171.4861,11,29239571,11,2
S Druge dejavnosti4594630,40,43012950,40,4
T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim osebjem--------
U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles --------
Skupaj dejavnosti124.451128.966100,0100,081.00582.043100,0100,0
  S.11 Nefinančne družbe55.51957.20044,644,437.05337.47345,745,7
  S.12 Finančne družbe1.7681.7751,41,41.2591.2341,61,5
  S.13 Skupna država15.81417.12012,713,310.06610.64912,413,0
  S.14 Gospodinjstva50.61352.11440,740,432.16732.21839,739,3
  S.15 Nepridobitne institucije storitev gospodinjstvom7367550,60,64614670,60,6
1) SKD 2008
Vir: SURS
Tabela 4: Potrošnja stalnega kapitala po vrstah osnovnih sredstev, Slovenija
Tekoče cene
Mio EUR%
200720082009200720082009
Osnovna sredstva - SKUPAJ5.6766.1276.354100,0100,0100,0
Opredmetena osnovna sredstva5.2695.7005.89292,893,092,7
Zgradbe in objekti2.7172.9643.03347,948,447,7
  od tega: stanovanja9421.0071.03216,616,416,2
Oprema in stroji2.5362.7212.84344,744,444,8
  Transportna oprema69377080212,212,612,6
  Druga oprema in stroji1.8431.9512.04132,531,832,1
  od tega: računalniki in pisarniški stroji2792672854,94,44,5
Gojena naravna sredstva 1615150,30,30,2
Neopredmetena osnovna sredstva4074274627,27,07,3
  od tega: računalniška in programska oprema2752963354,84,85,3
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Z današnjim dnem smo začeli objavljati podatke o stanju zalog osnovnih sredstev skladno z novo različico standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008). Podatki o stanju zalog osnovnih sredstev se razlikujejo od doslej objavljenih podatkov zaradi uskladitve s podatki nacionalnih računov o bruto investicijah. Hkrati smo izvedli tudi nekatere druge popravke v okviru redne letne revizije.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Naslednja objava podatkov:
21. december 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Nacionalni računi'

27.2.2015 Bruto domači proizvod, Slovenija, 4. četrtletje 2014
16.2.2015 Nefinančna sredstva (ESR 2010), Slovenija, 2012
OBVESTILO O POPRAVKU
30.1.2015 Dodatni podatki o pogojnih obveznostih sektorja država, Slovenija, 2013
15.1.2015 Stroški dela po socioekonomskih značilnostih zaposlenih in samozaposlenih, Slovenija, 2013
30.12.2014 Izdatki sektorja država po namenih, Slovenija, 2013
30.12.2014 Nefinančni sektorski računi, Slovenija, 3. četrtletje 2014
30.12.2014 Regionalni bruto domači proizvod, Slovenija, 2013
30.12.2014 Tabele ponudbe in porabe, input-output tabele, Slovenija, 2010 in 2011
30.12.2014 Temeljni agregati sektorja država, Slovenija, 3. četrtletje 2014
19.12.2014 Nefinančna sredstva, (ESR2010), Slovenija, 2012

» Ostale zadnje novice v področju 'Nacionalni računi'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.