Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

Podatkovni portal SI-STAT
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Interaktivna orodja

Interaktivni statistični atlas, tematska kartografija, baza imen in priimkov, baza krajevnih imen, prebivalstvena piramida, baza rojstnih dni.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Evropski statistični sistem
Kaj je ESS in kako deluje, pravni okvir, kodeks ravnanja evropske statistike in zavezanost kakovosti

 
Metodologije
 
Elektronsko poročanje
 
Klasifikacije (Klasje)
 
 

 Metodologije > Metodološka pojasnila
 
 

HTML Revidiranje statističnih podatkov

HTML Popravljanje napak v objavljenih statističnih podatkih in informacijah

HTML Desezoniranje časovnih vrst

 
 

Metodološka pojasnila

 
Področje: 
   
Ožje področje
Anketa o tujih turistih, Slovenija
Aktivno prebivalstvo (po anketi o delovni sili), Slovenija
Aktivno prebivalstvo, Slovenija
Anketa o fleksibilnost trga delovne sile v predelovalnih dejavnostih, Slovenija
Anketa o fleksibilnosti trga dela, Slovenija
Anketa o fleksibilnosti trga delovne sile v storitvenih dejavnostih, Slovenija
Anketa o fleksibilnosti trga delovne sile v trgovini na drobno, Slovenija
Anketa o izobraževanju odraslih, Slovenija
Anketa o porabi časa, Slovenija
Anketa o porabi v gospodinjstvih, Slovenija
Anketa o tujih potnikih
Anketa o življenjskih pogojih, Slovenija
Arhivi, Slovenija
Bilanca dušika, Slovenija
Bilanca stanj nefinančnih sredstev, Slovenija
Blagovna menjava po značilnostih podjetij, Slovenija
Bruto domači proizvod, četrtletni podatki, Slovenija
Bruto domači proizvod, temeljni agregati in zaposlenost, Slovenija
Bruto investicije v osnovna sredstva po regijah, Slovenija
Bruto investicije v osnovna sredstva, Slovenija
Cene energentov, Slovenija
Centri za socialno delo, centri in podjetja za strokovno usposabljanje in zaposlovanje invalidov
Cestna infrastruktura, Slovenija
Cestni blagovni prevoz, Slovenija
Cestni potniški prevoz, Slovenija
Cestnoprometne nesreče
Četrtletni nefinančni sektorski računi, Slovenija
Četrtletni temeljni agregati sektorja država, Slovenija
Četrtletno poslovanje podjetij po dejavnosti, Slovenija,
Davki v zvezi z varstvom okolja, Slovenija
Delovne migracije, Slovenija
Delovni čas, Slovenija
Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
Demografija podjetij, Slovenija
Dijaški in študentski domovi ter druge ustanove, ki omogočajo študentom bivanje, Slovenija
Diplomanti višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, Slovenija
Dolgotrajna oskrba, Slovenija
EGSS - Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija
Ekološko kmetijstvo, Slovenija
Ekonomski računi za gozdarstvo, Slovenija
Ekonomski računi za kmetijstvo, Slovenija
Elektronske komunikacijske storitve, Slovenija
Energetski računi, Slovenija
Gledališka in glasbena dejavnost, Slovenija
Gospodarske družbe - podatki iz administrativnih virov, Slovenija
Gozdarska mehanizacija in poraba energije v gozdarstvu, Slovenija
Gozdarstvo - splošno
Gradbena dejavnost v tujini, Slovenija
Gradnja stanovanj, Slovenija
Gradnja stavb, Slovenija
Hitrorastoča podjetja, Slovenija
Indeks stroškov dela, Slovenija
Indeksi cen in cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Indeksi gradbenih stroškov za stanovanja, Slovenija
Indeksi industrijske proizvodnje, zalog in produktivnosti dela, Slovenija
Indeksi povprečnih vrednosti zunanje trgovine, Slovenija
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
Inovacijska dejavnost v predelovalnih in izbranih storitvenih dejavnostih, Slovenija
Input-output tabele, tabele ponudbe in porabe, Slovenija
Invalidska podjetja, Slovenija
Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja in prihodki za aktivnosti v zvezi z varstvom okolja, Slovenija
Izbrani podnebni elementi po meteoroloških postajah, Slovenija
Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite, Slovenija
Izdatki in viri za financiranje zdravstva, Slovenija
Izdatki sektorja država po namenih, Slovenija
Izdatki za formalno - stopenjsko izobraževanje, Slovenija
Izkoriščanje voda v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, oskrbi z električno energijo in oskrbi z vodo, Slovenija
Izobraževanje v Sloveniji
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
Izvoz in uvoz okroglega lesa, Slovenija
Javna kanalizacija, Slovenija
Javni odvoz in odlagališča odpadkov, Slovenija
Javni socialnovarstveni zavodi, Slovenija
Kariera doktorjev znanosti
Kazalniki dohodka in revščine, Slovenija
Kazalniki spodbud za delo
Kinematografija, Slovenija
Knjižnice, Slovenija
Kriminaliteta, Slovenija
Kulturna društva, Slovenija
Kulturni domovi, Slovenija
Letna energetska statistika, Slovenija
Letni nefinančni sektorski računi, Slovenija
Letni podatki o industrijski proizvodnji in prodaji, Slovenija
Letni podatki o proizvodnji železa, jekla in ferozlitin v Sloveniji
Mejni prehodi, Slovenija
Mesečne energetske statistike, Slovenija
Mleko in mlečni izdelki, Slovenija
Mnenje potrošnikov, Slovenija
Muzeji, muzejske zbirke, likovna razstavišča in galerije, Slovenija
Nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetjih, Slovenija
Nadaljnje izobraževanje, Slovenija
Namakanje v kmetijstvu, Slovenija
Namakanje zemljišč, Slovenija
NAMEA - Emisije v zrak, Slovenija
Naravno in selitveno gibanje prebivalstva, Slovenija
Nastanitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov, Slovenija
Navtični turizem, Slovenija
Obiskanost izbranih turističnih znamenitosti, muzejev in galerij, kopališč, igralnic in igralnih salonov, ter število dni njihovega poslovanja, Slovenija
Oblika in dolžina delovnega časa, Slovenija
Obremenitve z davki in prispevki za socialno varnost, Slovenija
Obrt kot način opravljanja dejavnosti, Slovenija
Ocenjena škoda, ki so jo povzročile elementarne nesreče
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
Odkup lesa, Slovenija
Odpadki, Slovenija
Opravljene delovne ure, Slovenija
Osnovnošolsko izobraževanje mladine in odraslih
Paritete kupne moči in bruto domači proizvod v standardih kupne moči, Slovenija
Pedagoško osebje na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah, Slovenija
Plače po stopnji strokovne usposobljenosti, Slovenija
Podjetja, Slovenija
Pokrovnost tal, Slovenija
Politika trga dela, Slovenija
Pomorski transport, Slovenija
Popis intenzivnih sadovnjakov, Slovenija
Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, Slovenija, 2002
Popis vinogradov, Slovenija
Popis vrtnarstva, Slovenija
Poraba energije in goriv v gospodinjstvih, Slovenija
Poraba mineralnih gnojil po kmetijskih kulturah, Slovenija
Poraba mineralnih gnojil, Slovenija
Poslovanje podjetij telekomunikacijskega sektorja, Slovenija
Poslovne storitve, Slovenija
Poslovne tendence in mnenje potrošnikov, Slovenija
Poslovni subjekti, evidentirani v poslovnem registru Slovenije
Povpraševanje po storitvah, Slovenija
Povprečne drobnoprodajne cene izdelkov in storitev, Slovenija
Povprečne mesečne plače pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija
Povprečne mesečne plače, Slovenija
Površine poljščin, Slovenija
Prebivalstvo, Slovenija , 1. januar
Prebivalstvo, četrtletno, Slovenija
Predšolska vzgoja in izobraževanje v vrtcih, Slovenija
Pričakovano trajanje življenja (tablice umrljivosti) prebivalstva Slovenije
Prihodek od prodaje in nova naročila v industriji, Slovenija
Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija
Prihodek od prodaje v trgovini, Slovenija
Priprava otrok na osnovno šolo po občinah Slovenije, šolsko leto
Prodaja lastnih kmetijskih pridelkov in proizvodov na živilskih trgih, Slovenija
Prodaja pesticidov, Slovenija
Prodajne zmogljivosti v trgovini na drobno
Proizvodnja manjših kmetijskih enot v Sloveniji
Prosta delovna mesta, Slovenija
Računi gospodinjstev po regijah, Slovenija
Računi izdatkov za varstvo okolja, Slovenija
Računi snovnih tokov, Slovenija
Radioaktivnost v življenjskem okolju, Slovenija
Radiotelevizija, Slovenija
Rastlinska pridelava, Slovenija
Raziskovalno - razvojna dejavnost, Slovenija
Raziskovanje o stroških dela, Slovenija
Raziskovanje o strukturi plače, Slovenija
Raziskovanje strukture kmetijskih gospodarstev
Realni dohodek iz kmetijstva, Slovenija
Regionalna sredstva za zaposlene, Slovenija
Regionalni bruto domači proizvod
Registrirana cestna vozila
Registrski popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, Slovenija, 1. januar 2011
Rojstna imena in priimki
Skupine podjetij, Slovenija
Slovenske potovalne agencije
Socioekonomske značilnosti prebivalstva in meddržavnih selivcev, Slovenija
Srednje izobraževanje, Slovenija
Stanovanja, Slovenija
Stanovanjski sklad, Slovenija
Starševsko varstvo in družinski prejemki, upravičenci in v ta namen izplačana sredstva, Slovenije
Statistično raziskovanje o vpisu študentov v višje strokovno in visokošolsko izobraževanje
Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija
Statistika o tujih notranjih povezanih podjetjih
Statistika ribištva, Slovenija
Stroški dela - letne ocene, Slovenija
Stroški dela po socioekonomskih značilnostih zaposlenih in samozaposlenih, Slovenija
Strukturna statistika finančnih institucij, Slovenija
Strukturna statistika plač, Slovenija
Strukturna statistika podjetij, Slovenija
Strukturni podatki delovno aktivnega prebivalstva, Slovenija
Število živine, Slovenija
Štipendisti, Slovenija
Temeljni agregati sektorja država, Slovenija
Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija
Transport, Slovenija
Trgovina na drobno, na debelo in posredništvo, Slovenija
Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v gospodinjstvih in po posameznikih, Slovenija
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v podjetjih, Slovenija
Volitve članov državnega sveta, Slovenija
Volitve predsednika Republike Slovenije
Volitve v državni zbor
Vrednost opravljenih gradbenih del, Slovenija
Vseživljenjsko učenje, Slovenija
Vzgojno-izobraževalna dejavnost glasbenih šol v Sloveniji ob koncu šolskega leta in na začetku šolskega leta
Zagotovljene količine vode, dobavljene količine vode in izgube vode v javnih vodovodih, Slovenija
Zakol živine v klavnicah, Slovenija
Založništvo, Slovenija
Zaposlene osebe po višini bruto in neto plače, Slovenija
Zavodi, domovi in druge ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, Slovenija
Zračni transport
Železniški transport
Žičniški promet, Slovenija
Živinoreja, Slovenija
O avtorjih
O piškotkih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.