5.11 Izid glasovanja na plebiscitu za samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije, 23. 12. 1990
       Results of voting at the plebiscite on sovereignty and independence of the Republic of Slovenia, 23 December 1990
Število volilnih upravičencev Glasovali
Entitled to vote Voted
skupaj vpisani v volilne imenike glasovali s potrdilom skupaj na voliščih predčasno na podlagi 74. čl. Zakona o volitvah v skupščine na podlagi 85. čl. Zakona o volitvah v skupščine2)
             
total  included in the electoral registers  voted with certificate total at polling stations before polling day, pursuant to Art.74, Law on Elections to Assemblies pursuant to Art. 85, Law on Elections to Assemblies2)
             
             
14992941) 1496860 2434 1361738 1329523 19233 12982
5.11 Izid glasovanja na plebiscitu za samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije, 23. 12. 1990 (nadaljevanje)
Results of voting at the plebiscite on sovereignty and independence of the Republic of Slovenia, 23 December 1990 (continued)
Število1) volilcev skupaj Da Ne Neveljavne glasovnice Neoddane glasovnice Niso glasovali
Number1) of voters total Yes No Invalid ballot papers Returned ballot papers Did not vote
  skupaj delež skupaj delež skupaj delež skupaj delež skupaj delež
                     
  total  share total  share total  share total  share total  share
                     
    %   %   %   %   %
                     
1457020 1289369 88,5 57800 4,0 12412 0,9 2157 0,1 95282 6,5
                     
1) Na podlagi 8. člena Zakona o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije se nekateri volivci zaradi dela v tujini, služenja vojaškega roka ali vojaških vaj niso mogli udeležiti glasovanja. Takih oseb je bilo 42 274, zato se je za ugotavljanje izida upoštevalo 1 457 020 volivcev.
Pursuant to Article 8 of the Plebiscite on the Sovereignty and Independence of Slovenia Act, 42,274 people were not able to take part in the voting due to work abroad, military service or military exercise. Therefore, the result of the plebiscite is based on a figure of 1,457,020 votes.
2) Na dan plebiscita jih ni bilo v kraju stalnega prebivališča; bili so npr. v bolnišnici, zdravilišču, domu za starejše, v priporu.
Absent from place of permanent residence on the day of the plebiscite, e.g. in hospital, health resort, homes for the elderly, detention.