1.2 Dolžina državne meje
      Length of the state border 
          km
Mejna država Skupaj Suhozemna Rečna Morska1) Neighbouring country
Total Land River Sea1)
SKUPAJ 1370 920 402 48 TOTAL
Avstrija1) 318 250 68 - Austria1)
Hrvaška2)3) 670 380 290 ... Croatia2)3)
Italija1) 280 201 31 48 Italy1)
Madžarska1) 102 89 13 - Hungary1)
Dolžina morske obale znaša 46,6 km.
The length of coastline is 46,6 km.        
1) Dolžina državne meje po podatkih Mednarodne komisije za meje.
    The length of the state border according to the data of the International Commission for Borders.
2) Meja na zemljišču še ni označena; dolžina meje je izračunana na osnovi digitalnih podatkov mej katastrskih občin.
    The border has not yet been staked out on the territory. The length of the border is computed from the digital data of borders of the cadastral communities.
3)  Dolžina meje po morju še ni določena.
    The length of the border on the sea has not been defined yet.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije
Source: Ministry of the Environment and Spatial Planning - Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia