1.3 Površina ozemlja in pokrovnost tal, določena planimetrično, 2005
      Surface area and land cover determined planimetrically, 2005
                   
    Deleži posameznih kategorij pokrovnosti tal (%) od skupne površine  
  Površina ozemlja Share of total area by categories of land cover (%)  
  Surface area gozdnate površine1) vse kmetijske površine2) odprte površine vode pozidane površine ceste železnice  
  km2 wooded areas1) all agricultural areas2) bare soils water built-up areas roads railways  
Slovenija 20273 66,0 27,8 1,6 0,7 2,8 1,0 0,1 Slovenia
1) Gozdnate površine zajemajo tudi površine v zaraščanju, in ne samo zaraščenih kmetijskih površin, ki niso v rabi več kot 20 let, kot določa definicija gozda v Zakonu o gozdovih (ti podatki so objavljeni v tabeli 17.2).
    Wooded areas cover areas reverting to natural vegetation and not only agricultural areas that have not been used for over 20 years, as determined by the definition of a forest according to the Forest Act (these data are published in Table 17.2).
2) Kot pokrovnost tal so tako opredeljene z vegetacijo porasle površine, ki ne sodijo v kategorijo gozdnatih površin in v evropskih razmerah obsegajo pretežno kmetijske površine (dejanske ali potencialne površine za kmetijsko rabo).
  Covered are areas overgrown with vegetation that do not belong to the category of wooded areas and in European conditions cover mostly agricultural areas (areas actually or potentially used for agriculture).