Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
36. seja Statističnega sveta RS
Člani Sveta so obravnavali predlog prednostnih nalog državne statistike za leto 2012 in se seznanili z raziskovanji o plačah in z rezultati ankete o zadovoljstvu uporabnikov uradnih statističnih podatkov.
Posebna objava
17.6.2011

36. redna seja Statističnega sveta RS je potekala 7. junija 2011 v poslovni stavbi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Navzoče je na začetku pozdravil Dušan Semolič, predsednik ZSSS, in jim predstavil delo in aktivnosti te sindikalne organizacije; pojasnil je cilje sindikalnih aktivnosti, ki poleg solidarnosti, zagotovljenega dela in dostojnih plač vključuje še skrb za javno zdravstvo in javno šolstvo. Predsednik Semolič je poudaril, da je za doseganje teh ciljev pomemben predvsem dialog. SURS-u je podal tudi nekaj sugestij, saj so statistični podatki ena od osnov za uspešna sindikalna pogajanja.

Prednostne naloge državne statistike za leto 2012

Mag. Irena Križman, generalna direktorica SURS-a, je navzočim predstavila vsebino dokumenta o prednostnih nalogah slovenske državne statistike za prihodnje leto, ki so ga sestavile skupaj s SURS-om vse institucije, pooblaščene za izvajanje slovenske državne statistike (to so AJPES, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod RS za zaposlovanje in ZPIZ). Posebej je poudarila naslednje:
  • Kljub zaostrenim finančnim in kadrovskim omejitvam bodo za državno statistiko pooblaščene institucije skrbele za ohranitev kakovosti dela in za razvoj tega področja;
  • Prednostno se bodo izvajala: a/ raziskovanja s širokim krogom uporabnikov oz. tista, ki so neposredna podpora politikam; b/ raziskovanja, ki izhajajo iz zakonodaje EU (npr. okoljski računi);
  • c/ raziskovanja z manjšo frekvenco izvajanja (npr. o strukturi kmetijskih gospodarstev); č/ raziskovanja, ki uvajajo nove standarde in metodologije; d/ raziskovanja, katerih kakovost bo bistveno izboljšana.
  • Učinkovitost pri poslovanju bodo za izvajanje državne statistike pooblaščene institucije še naprej dvigale tako, da bodo dejavne v evropskem statističnem sistemu in drugih mednarodnih statističnih institucijah, da bodo vzpostavile razvojne projekte za ključne tematike, kot je npr. statistični poslovni register, in da bodo še naprej razbremenjevale dajalce podatkov z intenzivno uporabo administrativnih zbirk podatkov.

Svet je predlagane prednostne naloge, ki bodo osnova za pripravo letnega in srednjeročnega programa prihodnjega obdobja, soglasno podprl.

Statistična raziskovanja o plačah na SURS-u

SURS izvaja za pridobitev različnih vrst podatkov o plačah šest raziskovanj: eno je mesečno, dve sta letni, dve se izvedeta na vsaka štiri leta, šesto pa je četrtletno. S temi raziskovanji se tako pridobijo podatki o povprečnih mesečnih plačah zaposlenih pri pravnih osebah, podatki o strukturi plač po socialno-demografskih in geografskih značilnostih, glede na lastnosti poslovnih subjektov ter zaposlenih oseb, pa tudi podatki o distribuciji zaposlenih oseb glede na višino njihovih plač. Nazadnje omenjeno raziskovanje o mesečnih plačah pri registriranih fizičnih osebah je bilo na novo uvedeno letos, in podatki iz tega raziskovanja bodo tako v kratkem objavljeni prvič.

Člani Sveta so se strinjali, da je obremenjenost vseh, ki so vključena v različna raziskovanja, zares že dovolj velika, hkrati pa se zavedajo tudi želja in potreb po dodatnih podatkih, ki so v podrobnih analizah in strategijah tudi potrebni. Svet ni predlagal širitev ali vsebinskih dopolnitev zdajšnjih raziskovanj na področju statistike plač.

Mnenje uporabnikov o SURS-u in statističnih podatkih

Anketo o zadovoljstvu uporabnikov z delom statističnega urada, o uporabi in kakovosti podatkov in o izkušnji uporabnikov s spletno stranjo je SURS izvedel trikrat: leta 2003, 2007 in 2010. Tako zbrane informacije o potrebah in navadah uporabnikov so Statističnemu uradu RS vodilo pri izboljšavah in prilagoditvah v njegovi dejavnosti.

Rezultati ankete iz leta 2010 kažejo, da med uporabniki statističnih podatkov glede na spol prevladujejo ženske (60 %), glede na starost osebe, starejše od 34 let (58 %) in glede na izobrazbo osebe z visoko stopnjo izobrazbe (80 %). Največ anketiranih, 39 %, je podatke iskalo nekajkrat v letu, 29 % pa je bilo mesečnih uporabnikov. Podatke najpogosteje potrebujejo za poslovne (64 % anketiranih) in študijske namene (51 %), večkrat pa tudi za razvedrilo, stave ali za pogovore (11 %). Do podatkov dostopajo največkrat v podatkovnih bazah na spletni strani (78 %) in v spletnih novicah (60 %). Med področji statistike jih najbolj zanimajo statistika prebivalstva, statistika zaposlenosti/brezposelnosti oz. plač in cene. Kot najpomembnejše lastnosti pri podatkih poudarjajo ažurnost objav, točnost podatkov in preglednost pri dostopu.

Statistični urad RS v celoti pa so anketirani ocenili takole: glede zaupanja v varovanje podatkov o osebah in podjetjih so mu prisodili povprečno vrednost 5,81 (od 7 možnih), glede zaupanja v samo ustanovo 5,60 in glede zaupanja v statistične podatke 5,47. Po podatkih Eurobarometra je zaupanje v uradno statistiko v Sloveniji približno enako povprečju v EU; najbolj pa uporabniki zaupajo uradni statistiki na Danskem, Nizozemskem in Švedskem, najmanj pa v Združenem kraljestvu, v Nemčiji in na Madžarskem.


Prof. dr. Anuška Ferligoj, predsednica Statističnega sveta RS

Avtor: Ida Repovž Grabnar