Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010
Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010 so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 72/2010, dne 10. 9. 2010.
Posebna objava
14.9.2010

V Uradnem listu RS, št. 72/2010, ki je izšel 10. 9. 2010, so objavljene tretje spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010. Prečiščeno besedilo z vključenimi spremembami je objavljeno v priponki.

Spremembe pri rednih raziskovanjih so naslednje:

  • v poglavju Demografske in socialne statistike, v področju 1.01 Prebivalstvo se pri raziskovanjih pod zaporednima številkama 1.01.01.03 Prijava rojstva DEM-ROJ in 1.01.01.04 Prijava smrti DEM-UMR ter v področju Življenjska raven pri raziskovanjih pod zaporednima številkama 1.02.01.01 Anketa o delovni sili ADS in 1.06.02.01 Raziskovanje o dohodkih in življenjskih pogojih EU-SILC/L dopolni besedilo v rubriki Kdo mora dati podatke in kdaj z natančnejšo navedbo podatkovnih zbirk.
  • v poglavju Demografske in socialne statistike, v področju 1.05 Varovanje zdravja se dopolnita raziskovanji pod zaporednima številkama 1.05.01.01 Statistično raziskovanje vzrokov smrti in 1.05.01.05 Statistično raziskovanje bolnišničnih obravnav, in sicer v rubriki Kdo mora dati podatke in kdaj z navedbo, da Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) letno prejema podatke tudi od Statističnega urada RS, in sicer do 15. septembra.
  • v poglavju Poslovne statistike, v področju 3.05 Turizem se spremeni raziskovanje pod zaporedno številko 3.05.01.01 Mesečno statistično raziskovanje o prihodih in prenočitvah turistov TU/M, in sicer v rubriki Rok prve objave tako, da bo rok prve objave 30 dni po koncu obdobja opazovanja.
  • v poglavju Statistična infrastruktura, v področju 6.01 Klasifikacije se črta raziskovanje z zaporedno številko 6.01.03.06 Klasifikacija javnofinančnih odhodkov po razvojnih politikah, razvojnih programih in razvojnih podprogramih.
  • v poglavju Statistična infrastruktura, v področju 6.08 Statistično raziskovanje in metodologija se združita raziskovanji z zaporednima številkama 6.08.91.01 Priprava vzorčnih okvirov za terenske ankete oseb in gospodinjstev in 6.08.91.02 Priprava vzorčnih okvirov za telefonske ankete oseb in gospodinjstev v novo raziskovanje z zaporedno številko 6.08.91.01 z imenom Priprava vzorčnih okvirov za ankete oseb in gospodinjstev.
  • v poglavju Statistična infrastruktura, v področju 6.08 Statistično raziskovanje in metodologija se spremeni sedanje raziskovanje z zaporedno številko 6.08.91.03 Priprava vzorčnih okvirov za poslovne ankete v raziskovanje z novo zaporedno številko 6.08.91.02 pod spremenjenim imenom Priprava vzorčnih okvirov za poslovna raziskovanja.
  • v rubriki Vsebina se s podrobnejšo navedbo osebnih podatkov dopolnijo naslednja raziskovanja z zaporednimi številkami 1.01.01.01 Število prebivalcev Republike Slovenije DEM-PREB/ČL, 1.01.01.03 Prijava rojstva DEM-ROJ, 1.01.01.04 Prijava smrti DEM-UMR, 1.01.01.05 Priznanje in ugotovitev očetovstva, posvojitev otroka DEM-PRIZ, 1.01.01.07 Razveza zakonske zveze DEM-RAZ, 1.01.01.09 Imena in priimki DEM-IMENA, 1.01.02.01 Registrski popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2011 REGISTRSKI POPIS 2011, 1.02.01.01 Anketa o delovni sili ADS, 1.02.93.01 Statistični register delovno aktivnega prebivalstva SRDAP, 1.03.01.06 Statistično raziskovanje o študentih v višješolskem strokovnem in visokošolskem izobraževanju - Vpisni list za študente ŠOL-ŠTUD, 1.03.01.08 Statistično raziskovanje o diplomantih višješolskih in visokošolskih študijskih programov ŠOL-DIPL-TERC, 1.03.01.14 Statistično raziskovanje o štipendiranju dijakov in študentov ŠOL-ŠTIP, 1.06.01.01 Anketa o porabi v gospodinjstvih APG/L, 1.06.02.01 Raziskovanje o dohodkih in življenjskih pogojih EU-SILC/L, 1.11.94.01 Volitve županov VO-ŽU, 1.11.94.02 Volitve članov občinskih svetov VO-OS, 4.06.01.01 Statistični register kmetijskih gospodarstev SRKG, 6.08.91.01 Priprava vzorčnih okvirov za ankete oseb in gospodinjstev. Podatki se v navedenih raziskovanjih sicer že zbirajo ali uporabljajo v statističnem procesu, rubrika Vsebina pa je dopolnjena skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1), Uradni list RS, št. 94/2007.

Spremembe pri razvojnih raziskovanjih so naslednje:

  • v poglavju Demografske in socialne statistike, v področju R1.06 Življenjska raven se spremeni raziskovanje pod zaporedno številko R1.06.01.02 Harmonizirana anketa (evroobmočja) o finančnih sredstvih tako, da se prestavi v redni del v poglavje 1 Demografske in socialne statistike, v področje 1.06 Življenjska raven, v modul 1.06.01 Poraba v gospodinjstvih pod zaporedno številko 1.06.01.02 z imenom Anketa Eurosistema o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev, spremeni in dopolni se besedilo v rubrikah Vsebina, Kdo mora dati podatke in kdaj, Obveznost poročanja, Delo v tekočem letu in Pravne in dr. podlage.
  • v poglavju Medpodročne statistike, v področju R5.05 Znanost in tehnologija se spremeni raziskovanje pod zaporedno številko R5.05.01.02 Kariera doktorjev znanosti tako, da se prestavi v redni del v poglavje 5 Medpodročne statistike, v področje 5.05 Znanost in tehnologija, v modul 5.05.01 Statistika raziskovalno razvojne dejavnosti pod zaporedno številko 5.05.01.06 z istim imenom, spremeni in dopolni se besedilo v rubrikah Vsebina, Obdobje opazovanja in Kdo mora dati podatke in kdaj.

Z navedenimi spremembami je soglašal tudi Statistični svet RS na dopisni seji v začetku septembra 2010.

Avtor: Ana Novak, Alenka Škafar