Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prednostne redne in prednostne razvojne naloge v sistemu državne statistike v letu 2007
Statistični urad RS in pooblaščeni izvajalci državne statistike smo pripravili načrt dela, v katerem so predstavljene prednostne statistične naloge v naslednjem letu.
Posebna objava
26.7.2006

Statistični urad RS je skupaj s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj pripravil načrt Prednostnih rednih in razvojnih nalog v letu 2007, s katerim se je na svoji 21. redni seji dne 10. julija 2006 seznanil Statistični svet RS in predlagal, da ga izvajalci državne statistike upoštevajo pri pripravi Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2007.

Politike, ki jih bo državna statistika v naslednjem letu prednostno podpirala so: trg dela (zaposlenost, brezposelnost, stroški dela, zaposlovanje), izobraževanje in usposabljanje (finančni in nefinančni podatki o formalnem izobraževanju, vključenost v izobraževanje), makro/mikroekonomske politike (razvoj konsistentnih sektorskih računov Slovenije, kratkoročni ekonomski indikatorji, industrijska proizvodnja, konkurenčnost) in regionalni in prostorski razvoj (spremembe, povezane z novo teritorialno ureditvijo Slovenije in spremembe, povezane z nepremičninsko zakonodajo).

Nadaljnje prednostne naloge so:
- priprava Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2008-2012;
- priprave na predsedovanje delovni skupini Sveta EU za statistiko od 1.1. do 30.6.2008;
- nadaljnja statistična podpora odločanju na področju ekonomske in monetarne politike ob vstopu Slovenije v evro območje - prilagoditve novi valuti, zagotavljanje podatkov v ustrezni valuti za potrebe uporabnikov, preračuni časovnih vrst;
- uresničevanje Strategije celostnega obvladovanja kakovosti, ki vodi razvoj SURS-a in statističnih enot pri pooblaščenih izvajalcih v obvladovanje organizacijskih, vsebinskih in tehnoloških postopkov na način, da bo zagotovljena trajna skrb za kakovost statističnih izdelkov;
- spremembe, povezane s prenovo klasifikacije dejavnosti - NACE Rev.2;
- uvajanje klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja v postopke sprejemanja in akreditacije izobraževalnih oziroma študijskih programov, v vodenje administrativnih in drugih evidenc ter v državno statistiko;
- regionalne statistike, povezane s spremembo klasifikacije statističnih teritorialnih enot;
- izvedba velikih infrastrukturnih projektov kot sta integrirani statistični informacijski sistem - uvedba novih mehanizmov za elektronsko poročanje in vzpostavitev okolja za metapodatkovno vodeno statistično produkcijo in podatkovna baza socialnih statistik - vzpostavitev povezljivih baz statističnih podatkov;
- nadaljnje iskanje rešitev za večje poenostavitve zahtev na posameznih statističnih področjih v statistični zakonodaji;
- nadaljnje medinstitucionalno sodelovanje doma in v tujini.
Avtor: Bojana Jemec - Zalar