Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
5. sestanek Odbora za evropski statistični sistem (ESSC)
Na 5. sestanku  ESSC sta bila obravnavana dva pomembna dokumenta:  Strategija evropskega statističnega sistema in Letni statistični program za 2011.
Posebna objava
24.5.2010

Vloga Odbora za evropski statistični sistem

Usklajeno delovanje institucij v EU in izvajanje njihovih politik potrebuje verodostojno in primerljivo statistiko in tako statistiko zagotavlja Evropski statistični sistem, ESS. To je partnerstvo, ki ga sestavljajo Eurostat in državni statistični uradi držav članic EU ter ministrstva, agencije, nacionalne centralne banke – ustanove, ki so prav tako pooblaščene za izvajanje dejavnosti državne statistike. Osrednja ustanova omenjenega partnerstva je Odbor za evropski statistični sistem (ESSC); ustanovljen je bil na podlagi 7. člena Uredbe o evropski statistiki. V tem odboru potekajo razprave o ukrepih in se obravnavajo najpomembnejša strateška vprašanja o evropskem statističnem sistemu. Sestavljajo ga predstavniki nacionalnih statističnih uradov, predseduje pa mu Eurostat.

Vsebina 5. sestanka Odbora za evropski statistični sistem

5. sestanek Odbora za evropski statistični sistem (ESSC) je potekal 20. maja 2010 v Luksemburgu. Udeležila se ga je tudi generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman.

Osrednji del sestanka je bila razprava o dokumentu Strategija evropskega statističnega sistema. Ta namenja veliko pozornost skupnim usmeritvam pri produkciji statističnih podatkov v nacionalnih statističnih uradih na eni strani in večjemu sodelovanju, povezovanju in komuniciranju med institucijami v EU na drugi strani. Predvideva bolj sprotno upoštevanje potreb uporabnikov, intenzivnejšo uporabo administrativnih virov podatkov in povezovanje teh virov, z namenom, da se povečata stroškovna in kadrovska učinkovitost in da se omogoči nadaljnji razvoj standardizacije in integracije statističnih postopkov.

Člani Odbora so podrobno razpravljali tudi o predlogu Letnega statističnega programa za 2011. V njem so upoštevani strategija EU 2020 in izsledki Stiglitz-Sen-Fitoussijeve komisije; ta komisija zahteva / pričakuje od statističnih inštitucij tako statistiko, ki bo nazorneje prikazovala dejansko stanje blaginje ljudi.

Odbor za evropski statistični sistem je na tokratnem sestanku sprejel štiri izvedbene uredbe: o statistiki odpadkov, o statistiki energetike z vzpostavitvijo nabora letne statistike jedrske energije, o statistiki vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje in o statistiki poklicnega usposabljanja v podjetjih. Dnevni red sestanka je med drugim vseboval še naslednje vsebine: poročilo o napredku glede revizije Evropskega sistema računov 1995 (ESR 1995); statistična podpora strategiji EU 2020; program projektov za tehnično pomoč Grčiji; predstavitev predloga tehnične rešitve za izmenjavo in izkazovanje podatkov iz popisov prebivalstva in gospodinjstev 2011 v državah članicah EU; poročila s sestankov različnih delovnih skupin ter partnerske skupine.

Podpora merjenju napredka, blaginje in trajnostnega razvoja

Ob 5. sestanku ESSC je potekal tudi prvi sestanek skupine za podporo merjenju napredka, blaginje in trajnostnega razvoja. Udeležili sta se ga generalna direktorica SURS mag. Irena Križman in njena namestnica Genovefa Ružić.

Razprave o merjenju blaginje ljudi in družbenega napredka postajajo v času globalne krize in prizadevanj za izhod iz nje vse bolj aktualne. OECD je to temo postavil v središče svetovne pozornosti z vzpostavitvijo globalnega projekta z naslovom Merjenje družbenega napredka. Evropska komisija je v letu 2009 objavila dokument »BDP in več: merjenje napredka v svetu, ki se spreminja« in organizirala razpravo o tej temi. Stiglitz-Sen-Fitoussi komisija pa je v oktobru 2009 v svojem končnem poročilu podala številna priporočila, ki se ne nanašajo le na statistične urade, ampak tudi na nosilce odločanja in politične voditelje, na pripravljavce politik, na medije in na znanstvenoraziskovalno dejavnost.

Na osnovi omenjenih pobud je bila v okviru Evropskega statističnega sistema ustanovljena strateška skupina za merjenje družbenega napredka, blaginje in trajnostnega razvoja. Statistični urad RS je član te skupine. Ta skupina bo v letu 2011 pripravila dokument in v njem opredelila kratkoročne in dolgoročne prednostne vsebine. V okviru omenjene strateške skupine bodo delovale tri delovne skupine; delovno skupino za merjenje trajnostnega razvoja okolja bosta vodila Pedro Diaz, predstavnik Eurostata,in Genovefa Ružić, namestnica generalne direktorice SURS.

Avtor: Ida Repovž Grabnar, Andreja Hočevar