Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
30. seja Statističnega sveta RS
Svet je obravnaval Letni program statističnih raziskovanj za 2010 in prednostne naloge državne statistike za prihodnje leto. Člani so se seznanili še z aktivnostmi za zmanjševanje administrativnih bremen v slovenski državni statistiki in z delovanjem SURS-a v evropskem statističnem sistemu in mednarodnem okolju.
Posebna objava
26.10.2009


Statistični svet RS v prenovljeni sestavi

Po izteku mandata nekaterih članov Statistični svet RS zdaj sestavljajo: dr. Anuška Ferligoj, predsednica, Genovefa Ružić, namestnica predsednice, in člani Igor Antauer, mag. Alenka Bratušek, mag. Janez Fabijan, Benedikt Jeranko, Matjaž Košak, mag. Irena Križman, mag. Lovro Lončar, Andreja Poje, Peter Požun, dr. Janez Stare, Gregor Strojin in mag. Mitja Žakelj.

30. seja Statističnega sveta RS je potekala dne 22. oktobra 2009 v prostorih Inštituta RS za varovanje zdravja. Tam je člane Sveta pozdravila direktorica omenjene ustanove, mag. Marija Seljak; predstavila jim je tudi delovanje ustanove, odgovorne za javno zdravje v Sloveniji.

Letni program statističnih raziskovanj za leto 2010

Statistični urad RS je v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci dejavnosti državne statistike – to so AJPES, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod RS za zaposlovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – pripravil Letni program statističnih raziskovanj za leto 2010. Ta vsebuje redne in razvojne naloge, pripravljen pa je bil na osnovi temeljnega strateškega dokumenta, tj. Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2008–2012, pa tudi Eurostatovega letnega programa za prihodnje leto in izbora nalog, ki bodo za slovensko državno statistiko v prihodnjem letu prednostne.

Vsebino letnega programa statističnih raziskovanj je članom Sveta predstavila generalna direktorica Statističnega urada mag. Irena Križman. Poudarila je, da je program integrativen dokument dela inštitucij slovenske državne statistike; vsebuje seznam vseh statističnih raziskovanj in kratke opise le-teh (namen raziskovanja, dajalca podatkov, roke za sporočanje podatkov, datum objavljanja, oznako poročanja glede na to, ali gre za obvezno poročanje oz. za prostovoljno sodelovanje, pravno osnovo v okviru zakonodaje EU ipd.). O letnem programu so pred tem razpravljali na sestankih statističnih sosvetov; ti združujejo skoraj 500 strokovnjakov različnih usmeritev iz raziskovalnih in univerzitetnih institucij, nevladnega sektorja, poslovne javnosti in iz javne uprave.

Sledila je razprava, po njej pa je Statistični svet generalni direktorici predlagal, da ob upoštevanju pripomb in predlogov članov Sveta predstavljeni Letni program statističnih raziskovanj za 2010 sprejme.

Prednostne naloge državne statistike

V letu 2010 bodo v slovenski državni statistiki v ospredju naslednje naloge in aktivnosti – pri katerih pa bo potrebno upoštevati vse bolj omejene materialne in človeške vire:

  • povečanje aktivne vloge slovenskega statističnega urada pri pripravi pravnih predpisov na področju statistike, kot jo predvideva tudi evropski statistični zakon;
  • nadaljnje aktivnosti v zvezi z vstopom Slovenije v OECD oz. izpolnitev obveznosti za slovensko državno statistiko, ki jih je opredelil Odbor OECD za statistiko slovenskemu statističnemu uradu, ki je koordinator za statistike v Sloveniji (razen za tiste, za katere je odgovorna Banka Slovenije); 
  • sodelovanje pri vzpostavitvi novih administrativnih virov podatkov v okviru Programa Vlade RS za odpravo administrativnih ovir in zmanjševanje administrativnih bremen; to administrativno okolje bi lahko bilo ustrezen podatkovni vir za državne statistike – slovenski statistični urad bo na teh področjih meril obremenitve in stroške;
  • priprave na popis kmetijstva v letu 2010 (potrebna sredstva v višini dobrih 2 milijonov EUR še niso v celoti zagotovljena) in popis prebivalstva v letu 2011 (to bo prvi registrski popis prebivalstva v Sloveniji; izveden bo le s povezovanjem obstoječih administrativnih virov in zaradi take izvedbe bo prihranjenih okrog 10 milijonov EUR).

Člani Statističnega sveta so soglašali s predlaganimi prednostnimi nalogami.

Aktivnosti Statističnega urada za zmanjšanje administrativnih bremen

Zahteve po odpravi administrativnih ovir in po zmanjševanju administrativnih bremen se pojavljajo v Sloveniji in v EU. Vlada RS je pripravila program, ki med drugim v ukrepu št. 28/7 zahteva, da se obveznosti v zvezi zbiranjem statističnih podatkov za podjetja zmanjšajo.

Slovenska državna statistika si je v svojem Srednjeročnem programu za obdobje 2008–2012 zastavila cilje, po katerih bodo razbremenjena predvsem mala in srednje velika podjetja, prebivalci in gospodinjstva, in sicer z uporabo administrativnih virov in z učinkovitejšo organizacijo ter z uporabo sodobne informacijske tehnologije, hkrati pa bo potrebno vzdrževati ravnotežje med potrebami uporabnikov in obremenitvijo dajalcev podatkov (prebivalcev, gospodinjstev in podjetij).

Iz študij v nekaterih članicah EU vemo, da predstavlja statistika manjši del administrativnih obremenitev, in sicer do 2 %. V Sloveniji sicer omenjene obremenitve še niso bile v celoti izmerjene, Statistični urad pa je obremenitve izmeril za statistična raziskovanja, izvedena v letu 2007: vse poročevalske enote so porabila za ta namen 2,054 milijona ur. V nadaljnjih prizadevanjih za zmanjševanje bremen pa bo potrebno upoštevati, da bodo obveznosti iz Zakona o državni statistiki morale ostati na enaki kakovostni ravni in da se bodo ohranili standardi identifikacij za povezovanje in s tem pridobitev kakovostnih podatkov iz administrativnih virov.

Mednarodna vpetost slovenskega statističnega urada

Članom Statističnega sveta je bilo podrobneje predstavljeno aktivno delovanje slovenskega statističnega urada tako v okviru Evropskega statističnega sistema kot tudi v mednarodnih statističnih organizacijah – v posameznih organih Združenih narodov, OECD in v mednarodnih znanstvenih statističnih združenjih, kot sta Mednarodni statistični inštitut (ISI) oz. Mednarodno združenje za uradne statistike (IAOS). Dvostransko sodelovanje (predvsem z državami Zahodnega Balkana) pa postaja tradicionalno v skupnih projektih za razvoj njihovih nacionalnih statistik.
Statistični urad RS dobro sodeluje tudi s slovenskim akademskih svetom na področju statistike; dober rezultat takega sodelovanja so mednarodna statistična srečanja, pa naj gre za mednarodno konferenco statistikov Applied Statistics ali za mednarodno srečanje mladih statistikov. Mednarodna konferenca statistikov, uporabnikov in dajalcev podatkov – Statistični dnevi –, ki jo vsako leto organizirata skupaj Statistični urad RS in Statistično društvo Slovenije, pa postaja tradicionalna; letošnja, že devetnajsta, ima naslov Vloga statistik, analiz in napovedi pri obvladovanju globalne ekonomske krize.

Prof. dr. Anuška Ferligoj, predsednica Statističnega sveta RS

Avtor: Ida Repovž Grabnar