Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
29. seja Statističnega sveta RS
Glavna tema je bilo poročilo o delu državne statistike v 2008; Svet je pohvalil dobro opravljeno delo, hkrati pa izrazil zaskrbljenost ob krčenju kadrovskih virov na SURS. Seznanil se je še s pripravami na popis kmetijstva 2010 in z uredbo, ki Evropskemu statističnemu sistemu (ESS) daje pravno veljavo.
Posebna objava
17.4.2009


Redna seja Statističnega sveta RS, 29. po vrsti, je potekala 15. aprila 2009 na Banki Slovenije, eni izmed ustanov, pooblaščenih za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike. Navzoče je uvodoma pozdravil guverner dr. Marko Kranjec in poudaril pomen dobrega medinstitucionalnega sodelovanja na statističnem področju. Banka Slovenije pa v okviru Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) nastopa v dvojni vlogi – kot proizvajalka statističnih podatkov in kot uporabnica uradne statistike, zato je po mnenju guvernerja BS toliko pomembnejša priprava skupnega fleksibilnega programa, ki bo po potrebi uvedel tudi nova, še manjkajoča, a potrebna statistična raziskovanja.

Predstavnik Banke Slovenije v Statističnem svetu RS, mag. Janez Fabijan, direktor Finančne statistike, je sočlanom predstavil organiziranost in pravni okvir delovanja Evropskega sistema centralnih bank ter funkcije nacionalnih centralnih bank na statističnem področju.

Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj 2008

Generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman je članom Statističnega sveta RS predstavila skupno Poročilo pooblaščenih inštitucij za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike (AJPES, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod RS za zaposlovanje in ZPIZ) v letu 2008 in pri tem poudarila predvsem naslednje: 

 • uspešno predsedovanje Statističnega urada Delovni skupini Sveta EU za statistiko v I. polletju 2008;

 • priprave pri vključevanju Slovenije v Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD, ki segajo že v leto 2006, ko je Slovenija postala članica opazovalka v njenem Odboru za statistiko. Tudi v tem nacionalnem projektu je državna statistika pogoj za pogajanja, metodološko in podatkovno pa so statistični standardi v OECD še nekoliko zahtevnejši kot standardi ESS; 

 • priprave na popis prebivalstva v letu 2011 (ta ne bo potekal na terenu, pač pa s povezovanjem večjega števila administrativnih in drugih podatkovnih baz) in na popis kmetijskih gospodarstev v letu 2010 (tudi ta bo metodološko in finančno izjemno zahtevna naloga); 

 • intenzivne razprave v mednarodnih statističnih krogih o bolj inovativnih pristopih v nacionalnih statistikah, zlasti v znanih spremenjenih globalnih razmerah, ki tudi slovenskemu statističnemu uradu dajejo možnosti za aktivno udeležbo pri aktualnih izzivih; 

 • zelo dobro sodelovanje inštitucij, pooblaščenih za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, ki tvorijo slovensko državno statistiko, in njihov odziv s podporo pri uvedbi in uveljavitvi Kodeksa ravnanja evropske statistike tudi v Sloveniji.

Varovanje informacij tudi v prihodnje ena izmed pomembnejših nalog

SURS je v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj za obdobje 2008-2012 pripravil celovito strategijo varovanja informacij pred nepooblaščeno uporabo. Prvo poročilo o teh aktivnostih je članom Statističnega sveta predstavilo obseg predvidenega varovanja in organizacijske ukrepe. Na osnovi izdelane varnostne ocene za SURS je bil tako že ustanovljen Odbor za sistem upravljanja varovanja informacij z mandatom koordinacije vseh aktivnosti za transparentno zagotavljanje varovanja informacij. Odbor za varstvo podatkov, svetovalno telo predstojnice SURS-a, pa ureja transparentno in enolično obravnavo prošenj uporabnikov po mikropodatkih, upoštevajoč statistično zaščito samih podatkov.

Člani Sveta so pristop SURS-a pri upravljanju varovanja informacij soglasno podprli.

Uredba o evropski statistiki prinaša pomembne novosti

Konec leta 2008 je Evropski parlament, tri mesece pozneje pa tudi Svet EU, sprejel Uredbo o evropski statistiki št. 223/2009, temeljno za uradne statistične inštitucije v državah EU; objavljena je bila 31. 3. 2009 v uradnem listu Evropskih skupnosti. Evropski statistični sistem (ESS) je s to uredbo postal tudi pravno uveljavljen, hkrati pa je pridobil okvir za sistematičen in organiziran način sodelovanja med Eurostatom in nacionalnimi statističnimi ustanovami ob upoštevanju nacionalnih pristojnosti in pristojnosti Skupnosti – vse z namenom, zagotoviti večjo usklajenost in primerljivosti evropske statistike.

Med pomembnimi novosti omenjene Uredbe (navzočim jo je predstavila namestnica generalne direktorice Genovefa Ružić) so bile poudarjene naslednje: 

 • poudarek na partnerskem odnosu znotraj ESS, tj. med Eurostatom in nacionalnimi statističnimi ustanovami držav članic EU, 
 • imenovanje nacionalnega statističnega organa kot kontaktno-koordinacijske točke vsake države članice v okviru ESS, 
 • predpisana sestava in področje delovanja Odbora ESS, 
 • vključitev Kodeksa ravnanja evropske statistike v pravni akt, 
 • pomembnost enotnih standardov in usklajenih metod za zagotavljanje kakovosti statistike, 
 • možnost sprejema začasnih ukrepov na področju statistike za posebne namene, vendar le pod pogoji, ki jih Uredba že določa.

Priprave na popis kmetijskih gospodarstev leta 2010

Statistični urad RS je za člane Sveta pripravil prvo informacijo o načrtih za popis kmetijskih gospodarstev; ta bo potekal med 1. 6. in 15. 7. 2010; zanj bodo tokrat uporabljeni podatki iz približno 15 administrativnih virov oz. registrov, poleg tega pa bo predvidoma zajel še okrog 100.000 kmetijskih gospodarstev. Rezultati popisa bodo ponudili podroben vpogled v strukturo kmetijskih gospodarstev in v metode kmetijske proizvodnje. Iz praktičnih in racionalnih razlogov pa bo SURS hkrati izvedel še popis vrtnarstva.

Statistični svet RS je v skladu s svojim poslovnikom sprejel tudi program dela za obdobje 2009–2011.


Prof. dr. Anuška Ferligoj, predsednica Statističnega sveta RS
Avtor: Ida Repovž Grabnar