Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Statistika o tujih notranjih povezanih podjetjih, Slovenija, 2005
V letu 2005 je bilo v Sloveniji 1.798 tujih povezanih podjetij in ta  so v tem letu ustvarila 20,6 % prihodka od prodaje in 16,4 % investicij.
Prva objava
29.12.2008

Največ podjetij med tujimi povezanimi podjetji, ki so v Sloveniji delovala v letu 2005, je spadalo v področje dejavnosti trgovina; popravila motornih vozil

V letu 2005 je obstajalo v Sloveniji 1.798 tujih povezanih podjetij. Največji delež med temi podjetji so obsegala tista, ki so delovala v področju dejavnosti trgovina, popravila motornih vozil in izdelki široke porabe (to je področje G po SKD), in sicer 46,6 %. Precejšnji delež med temi podjetji so obsegala tudi podjetja, ki so delovala v dejavnostih nepremičnine, najem, poslovne storitve (področje K), in industrija (področja C, D in E), in sicer 20,1 % oz. 18,0 %.

Večji del prihodka od prodaje v letu 2005 so tuja povezana podjetja ustvarila v industriji

V letu 2005 so tuja povezana podjetja ustvarila 12.413 milijonov EUR prihodka od prodaje. Največ prihodka od prodaje, 46,0 %, so navedena podjetja ustvarila v dejavnostih industrija (področja C + D + E) in trgovina (področje G), 44,5 %.

Tuja povezana podjetja so v letu 2005 obsegala 2 % vseh aktivnih podjetij v strukturni statistiki podjetij

V letu 2005 so tuja notranja povezana podjetja predstavljala 2,0 % vseh aktivnih podjetji v strukturni statistiki podjetij (SSP) v Sloveniji. 

Tuja povezana podjetja so v okviru SSP zaposlovala 11 % vseh oseb, ki delajo, in ustvarila 20,6 % prihodka od prodaje ter 16,4 % vseh investicij v opredmetena osnovna sredstva.

Med tujimi povezanimi podjetji v Sloveniji so bila v letu 2005 najštevilnejša avstrijska, nemška, italijanska, hrvaška in švicarska podjetja, in sicer jih je bilo skupaj 66 %

V letu 2005 so med tujimi povezanimi podjetji v Sloveniji obsegala največji delež podjetja iz Avstrije, Nemčije, Italije, Hrvaške in Švice, in sicer skupaj 66,0 %. Tuja povezana podjetja omenjenih držav so med vsemi tujimi povezanimi podjetji v Sloveniji zaposlovala 61,3 % vseh oseb, ki delajo, in ustvarila 56,8 % vsega prihodka od prodaje ter 65,3 % vseh investicij v opredmetena osnovna sredstva.
Tuja povezana podjetja1), Slovenija, 2005
2005
Število podjetij1.798
Število oseb, ki delajo 62.818
Prihodek od prodaje v 1000 EUR12.413.813
Vrednost proizvodnje v 1000 EUR7.544.584
Dodana vrednost v stroških faktorjev v 1000 EUR2.271.251
Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva v 1000 EUR801.524
1) Tuja povezana podjetja v področjih dejavnosti od C (Rudarstvo)
do K (Nepremičnine, najem, poslovne storitve) brez J (Finančno posredništvo).
Tuja povezana podjetja po najpomembnejših državah lastnicah, Slovenija, 2005
PodjetjaOsebe,Prihodki odBruto investicije
ki delajoprodajev opredmetena
osnovna sredstva
številoštevilo1000 EUR1000 EUR
Avstrija43412.8933.041.183299.229
Nemčija24110.5221.460.12458.117
Italija2195.143583.68055.409
Hrvaška1982.455296.3667.364
Švica947.4661.664.438103.631
Avtor: Nataša Železnik Gorjan