Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Ankete o poslovnih tendencah in mnenju potrošnikov, Slovenija, november 2008
Desezonirana vrednost kazalnika gospodarske klime je bila novembra 2008 za 13 odstotnih točk nižja kot prejšnji mesec.
Prva objava
24.11.2008

Kazalnik gospodarske klime nižji
Desezonirana vrednost kazalnika gospodarske klime je bila novembra 2008 nižja v vseh treh primerjavah: za 13 odstotnih točk je bila nižja kot pretekli mesec (in s tem je ta kazalnik dosegel najnižjo vrednost v celotnem opazovanem obdobju), za 26 odstotnih točk je bila nižja kot novembra 2007 in za 20 odstotnih točk je bila nižja od dolgoletnega povprečja. Na znižanje vrednosti tega kazalnika je vplivalo predvsem znižanje vrednosti kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih in kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih.

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih nižji
Desezonirana vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila novembra 2008 nižja v vseh treh primerjavah: glede na pretekli mesec za 6 odstotnih točk, glede na november 2007 za 37 odstotnih točk, glede na dolgoletno povprečje pa kar za 21 odstotnih točk. Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s preteklim mesecem večinoma poslabšale, le vrednost kazalnika zagotovljena proizvodnja je ostala enaka kot pretekli mesec. Pričakovanja za naslednje 3 mesece niso ugodna, saj so kar štirje kazalniki dosegli najnižje vrednosti v celotnem opazovanem obdobju.
V novembru so kazalniki dosegli nove najnižje vrednosti. Kazalnik zaupanja je dosegel najnižjo vrednost v celotnem opazovanem obdobju. Med kazalniki stanj sta kazalnika proizvodnja in izvozna naročila dosegla najnižji vrednosti v celotnem opazovanem obdobju. Tako je proizvodnjo za 18 odstotnih točk več vprašanih ocenilo z »nižja« kot z »višja«, izvozna naročila pa je kar za 54 odstotnih točk več vprašanih ocenilo z »nižja kot normalno« kot z »višja kot normalno«. Kazalnik skupna naročila je za 41 odstotnih točk več vprašanih ocenilo z »nižja kot normalno« kot z »višja kot normalno« – to je najnižja vrednost tega kazalnika po marcu 1999. Kazalnik zaloge je dosegel najvišjo vrednost po aprilu 2005.
Med kazalniki pričakovanj so kazalniki pričakovana proizvodnja, pričakovano zaposlovanje, pričakovani izvoz in pričakovano skupno povpraševanje dosegli najnižje vrednosti v celotnem opazovanem obdobju. Tokrat je bilo med vprašanimi prvič več takih (za 14 odstotnih točk več), ki pričakujejo, da bo proizvodnja v naslednjih 3 mesecih upadala, kot tistih, ki so menili, da bo naraščala. Pričakovano zaposlovanje je kar za 45 odstotnih točk več vprašanih ocenilo z »zmanjšalo« kot s »povečalo«. Pričakovani izvoz in pričakovano skupno povpraševanje je več vprašanih ocenilo z »padal oz. slabelo« (prvih je bilo za 14, drugih pa za 19 odstotnih točk več) kot pa z ocenama »naraščalo« oz. »se krepilo«. Kazalnik pričakovane cene pa je dosegel najnižjo vrednost po maju 2005.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji
Desezonirana vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila v novembru 2008 nižja v vseh treh primerjavah: glede na pretekli mesec za 19 odstotnih točk, glede na november 2007 za 25 odstotnih točk in glede na dolgoletno povprečje za 5 odstotnih točk. Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj so se večinoma znižale, le vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje je ostala enaka.
Kazalnik pričakovani poslovni položaj je dosegel najnižjo vrednost v celotnem opazovanem obdobju. Med kazalniki pričakovanj so naslednji kazalniki dosegli najnižje vrednosti v zadnjih treh letih: pričakovana skupna nabava, pričakovane prodajne cene, pričakovana prodaja in kazalnik zaupanja. Med kazalniki stanj pa je najnižjo vrednost v zadnjih treh letih dosegel kazalnik finančni položaj.
Največ podjetij v trgovini na drobno je kot omejitveni dejavnik tudi v novembru navedlo konkurenco v sektorju, in sicer kar 51 % podjetij; za 38 % podjetij so pomenili omejitev visoki stroški dela, 31 % podjetij se je spopadalo z nizkim povpraševanjem; 10 % podjetij ni navedlo omejitev.
V novembru se je povečal delež tistih podjetij, ki pravijo, da je povpraševanje nezadostno, in to na 31 % (to je najvišja vrednost po marcu 2006). Težko dostopnost do bančnih kreditov je kot neugoden dejavnik navedlo 13 % podjetij (to je najvišja vrednost po oktobru 2004).

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu nižji
Desezonirana vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v novembru 2008 v primerjavi s preteklim mesecem nižja za 13 odstotnih točk. V primerjavi z novembrom 2007 je bila nižja za 27 odstotnih točk, hkrati pa je bila kar za 13 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s preteklim mesecem poslabšale. Pričakovanja za naslednje tri mesece so neugodna.
Kazalniki so v tem mesecu dosegli nove najnižje vrednosti. Tako je kazalnik zaupanja dosegel najnižjo vrednost po decembru 2002. Med kazalniki stanj sta kazalnika obseg gradbenih del in poslovno stanje dosegla najnižjo vrednost v celotnem opazovanem obdobju. Kazalnik skupna naročila je dosegel najnižjo vrednost po oktobru 2005, kazalnik zaposlovanje je dosegel najnižjo vrednost po oktobru 2003, kazalnik cene pa najnižjo vrednost po septembru 2005. Tehnične zmogljivosti so po mnenju vprašanih glede na pričakovano povpraševanje več kot zadostne (ta kazalnik je tokrat dosegel najvišjo vrednost po oktobru 2003). Med kazalniki pričakovanj je kazalnik pričakovana skupna naročila tokrat dosegel najnižjo vrednost v celotnem opazovanem obdobju, saj je bilo tistih, ki so menili, da se bodo naročila v naslednjih 3 mesecih povečala, le še za 6 odstotnih točk več kot tistih, ki so pričakovali nasprotno. Kazalnika pričakovano zaposlovanje in pričakovane cene pa sta dosegla najnižje vrednosti po januarju 2006 oziroma maju 2002.
Glavni omejitveni dejavnik v gradbeništvu v tem mesecu je bila velika konkurenca v dejavnosti; s to težavo se je tokrat spopadalo 40 % podjetij, 35 % podjetij je kot omejitev navedlo pomanjkanje usposobljenih delavcev, 34 % podjetij visoke stroške dela, 29 % podjetij pa visoke stroške materiala. Med gradbenimi podjetji je bilo v tem mesecu le še 9 % takih, ki niso navedla omejitev, to je najmanj po marcu 2006. V tem mesecu je izstopala vrednost kazalnika nezadostno povpraševanje, saj je bila ta tokrat najvišja po aprilu 2004 (kot neugoden dejavnik jo je namreč v tem mesecu navedlo 22 % podjetij). Visoke finančne stroške je kot oviro navedlo 23 % podjetij (to je največ po juliju 2003), težave pri pridobivanju kreditov pa 15 % podjetij (to je najvišja vrednost v celotnem opazovanem obdobju).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nižji
Desezonirana vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v novembru 2008 za 15 odstotnih točk nižja kot pretekli mesec, v primerjavi z novembrom 2007 je bila nižja za 19 odstotnih točk in za 20 odstotnih točk je bila nižja od dolgoletnega povprečja. Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj so se glede na pretekli mesec poslabšale.
Kazalniki poslovni položaj, pričakovano povpraševanje in zaupanje so dosegli najnižjo vrednost v celotnem opazovanem obdobju, kazalnika povpraševanje in pričakovano zaposlovanje pa najnižjo vrednost v zadnjih treh letih.
Največ podjetij v storitvenih dejavnostih je kot omejitev navedlo finančne ovire, in sicer 26 % teh podjetij; 22 % teh podjetij je navedlo nezadostno povpraševanje; za 16 % podjetij je pomenilo omejitev pomanjkanje delovne sile; 15 % podjetij pa je imelo težave zaradi drugih ovir; 36 % teh podjetij ni navedlo omejitev. Dejavnik finančne ovire je dosegel najvišjo vrednost v zadnjih treh letih.

Kazalnik zaupanja potrošnikov nižji
Desezonirana vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v novembru 2008 za 16 odstotnih točk nižja kot oktobra 2008. K temu so prispevale predvsem bolj pesimistične napovedi potrošnikov glede brezposelnosti v Sloveniji v prihodnjih 12 mesecih. Trenutno je kazalnik zaupanja potrošnikov za 22 odstotnih točk nižji od lanskoletnega povprečja.

POSLOVNE TENDENCE – INVESTICIJE V INDUSTRIJI
Anketa o investicijah v industriji je del Ankete o poslovnih tendencah v predelovalnih dejavnostih. V njej sodelujejo poleg podjetij, ki so vključena v mesečno Anketo o poslovnih tendencah v predelovalnih dejavnostih, tudi podjetja, ki so po Standardni klasifikaciji dejavnosti uvrščena v dejavnosti rudarstvo in oskrba z elektriko, plinom in vodo. Omenjeno anketo izvajamo dvakrat na leto, in sicer marca ali aprila ter oktobra ali novembra. 


Investicijska vlaganja v 2008 glede na 2007 višja za 16 %
V novembru 2008 je vlagalo 94 % podjetij, kar je najnižja vrednost tega kazalnika v celotnem opazovanem obdobju; v povprečju so bila investicijska vlaganja v letu 2008 glede na leto 2007 višja za 16 %. Napovedi za 2009 niso ugodne, saj bo vlagalo le 92 % podjetij, kar je najnižja vrednost tega kazalnika v celotnem opazovanem obdobju. Vprašani so ocenili, da bodo investicijska vlaganja v naslednjem letu glede na letošnja v povprečju manjša za 2 %, saj je le še 18 % podjetij ocenilo, da bodo investicijska vlaganja v letu 2009 višja kot v letu 2008.
Največ podjetij je vlagalo sredstva v zamenjavo stare opreme (54 % podjetij), sledijo vlaganja v razširitev obstoječih zmogljivosti (31 % podjetij) in v avtomatizacijo in mehanizacijo (20 % podjetij). Več podjetij kot v letu 2007 je v letu 2008 vlagalo le v racionalno rabo energije in v večjo varnost pri delu; v razširitev obstoječih zmogljivosti, v avtomatizacijo in mehanizacijo in v ekološke sanacije pa je letos vlagalo manj podjetij kot lani.
Tudi v letu 2009 bodo podjetja vlagala največ sredstev v zamenjavo stare opreme (62 %), nato v avtomatizacijo in mehanizacijo (28 % podjetij), razširitev obstoječih zmogljivosti (25 %) in v razširitev proizvodnje na nove proizvode (23 % podjetij). Največji upad vlaganj glede na leto 2008 se pričakuje pri razširitvi obstoječih zmogljivosti (za 17 odstotnih točk) in razširitvi proizvodnje na nove proizvode (za 5 odstotnih točk).

Vpliv različnih dejavnikov na vlaganja
Največji vpliv na vlaganja v 2008 je imelo povpraševanje. Vpliv tega dejavnika je sicer za 20 odstotnih točk več podjetij ocenilo s »spodbudno« kot z »omejevalno«, a je bila to kljub temu najnižja vrednost v celotnem opazovanem obdobju. V letu 2009 se bo vpliv tega dejavnika zelo zmanjšal in bo postal negativen, saj ga je za 3 odstotne točke več podjetij ocenilo z »omejevalno« kot s »spodbudno«. Tehnične dejavnike je za 19 odstotnih točk več podjetij ocenilo s »spodbudno« kot z »omejevalno«, vendar je bila to najnižja vrednost v celotnem opazovanem obdobju; podjetja ocenjujejo, da se bo vpliv tehničnih dejavnikov v letu 2009 še zmanjšal, saj je le še za 17 odstotnih točk več podjetij prisodilo temu dejavniku oceno »spodbudno« kot »omejevalno«. Dejavnik razpoložljivost finančnih virov je v 2008 le za 5 odstotnih točk več vprašanih ocenilo s »spodbudno« kot z »omejevalno« (to je najnižja vrednost v opazovanem obdobju). V letu 2009 pa naj bi bil vpliv tega kazalnika prvič negativen, saj mu je za 13 odstotnih točk več podjetij napovedalo oceno »omejevalno» kot « spodbudno«. Vpliv drugih dejavnikov je bil letos in naj bi bil tudi naslednje leto omejevalen.

Poslovno stanje
Sedanje poslovno stanje je 21 % podjetij ocenilo kot dobro, 19 % pa kot slabo. V naslednjih 6 mesecih le 14 % podjetij pričakuje boljše poslovno stanje, kar 30 % podjetij pa ocenjuje, da bo poslovno stanje slabše (to je največ v celotnem opazovanem obdobju).


Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2000 - november 2008
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2000 - november 2008
Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.
Metodološko opozorilo
Statistično raziskovanje je sofinancirala Evropska komisija. Za objavljene podatke in besedila je odgovoren izključno Statistični urad Republike Slovenije, in ne Evropska komisija.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor: Brigita Vrabič Kek, Matija Remec, Barbara Čertanec