Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
27. seja Statističnega sveta RS
Svet je na svoji 27. seji obravnaval Letni program statističnih raziskovanj za 2009 in razpravljal o prednostnih nalogah državne statistike za prihodnje leto, te pa obsegajo predvsem aktivnosti, ki bodo pomembno vplivale na razvoj in delovanje slovenske državne statistike v prihodnjem obdobju.
Posebna objava
4.11.2008


Prednostne naloge državne statistike

Člani Statističnega sveta RS so na 27. seji 29. oktobra 2008 v razpravi o prednostnih nalogah slovenske državne statistike, predstavljenih v dokumentu za državno statistiko pooblaščenih izvajalcev (ti so AJPES, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod RS za zaposlovanje in ZPIZ) podprli predloge Statističnega urada RS, osredotočene na prizadevanja za razbremenitev dajalcev podatkov, skrb za kakovost in varstvo podatkov ter odprto komuniciranje z uporabniki. Prav tako so člani soglašali s ključnimi nalogami Banke Slovenije, t.j. neposrednim poročanjem za plačilno bilanco, vzpostavitvijo sistema poročanja vsega finančnega sektorja in celovitega sistema finančnih sektorskih računov.

Člani Sveta so izpostavili tudi nekatere dodatne, konkretne potrebe po statistikah, npr. podatkih za okoljsko-energetski sektor, socialnih kazalnikih na regionalni ravni, predvsem za prebivalstvo, starejše od 65. leta, statistiko poškodb pri delu, idr. Statistični urad pa bo v naslednjem letu svoje prioritete na statističnih področjih usmeril v:

  • prenovo popisov prebivalstva s pomočjo že obstoječih virov aktivnosti in z opustitvijo dragega terenskega popisovanja;

  • pripravo popisa kmetij, kjer bodo delno uporabljeni tudi obstoječi administrativni viri;

  • socialne statistike, katerih primarni nosilec je Inštitut za varovanje zdravja;

  • nacionalne račune, predvsem ob prihodnji uvedbi nove metodologije SNA in posledično ESA ter ob pripravi satelitskih računov za izbrana statistična področja.

Statistični svet RS je generalni direktorici Statističnega urada predlagal, da se, glede na vsebino razprave, dopolni dokument o prednostnih nalogah državne statistike.

Letni program statističnih raziskovanj za 2009

Statistični urad RS je v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci državne statistike - ti so AJPES, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod RS za zaposlovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – pripravil Letni program statističnih raziskovanj za 2009. Ta vključuje redne in razvojne naloge, pripravljen pa je bil na osnovi temeljnega strateškega dokumenta, t.j. Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2008–2012, pa tudi Eurostatovega letnega programa za prihodnje leto in izbora nalog, ki bodo za slovensko državno statistiko v prihodnjem letu prednostne.

Vsebino letnega programa je članom Sveta predstavila generalna direktorica Statističnega urada mag. Irena Križman. Poudarila je, da je program integrativen dokument dela inštitucij v sistemu slovenske državne statistike, je nabor vseh statističnih raziskovanj s kratkimi opisi, ki navajajo namen raziskovanja, dajalca podatkov, roke za poročanje, datum objave, obveznost poročanja oz. prostovoljno sodelovanje, pravno osnovo v okviru zakonodaje EU ipd. O letnem programu so predhodno razpravljali na sestankih statističnih sosvetov, ki združujejo skoraj 500 strokovnjakov različnih usmeritev iz raziskovalnih in univerzitetnih institucij, nevladnega sektorja, poslovne javnosti in iz javne uprave.

Statistični svet je po krajši razpravi generalni direktorici predlagal, da ob upoštevanju pripomb in predlogov članov Sveta predstavljeni Letni program statističnih raziskovanj za 2009 sprejme.

Statistični svet RS spet v polni sestavi

Po izteku mandata nekaterih članov pa sedaj Svet sestavljajo: dr. Anuška Ferligoj, predsednica, Genovefa Ružić, namestnica predsednice, in člani Igor Antauer, Bojan Dolenc, Janez Fabijan, Benedikt Jeranko, dr. Alenka Kajzer, Matjaž Košak, mag. Irena Križman, mag. Lovro Lončar, Andreja Poje, Peter Požun, dr. Janez Stare in mag. Mitja Žakelj.

Predsednica Statističnega sveta RS prof. dr. Ferligojeva je ob zaključku seje Sveta generalni direktorici mag. Ireni Križman čestitala k ponovnemu imenovanju na ta položaj za prihodnjih pet let, se ob tem zahvalila za izjemno sodelovanje v preteklem obdobju in izrazila zaupanje v skupno, uspešno odzivanje na izzive, pred katerimi je državna statistika.


Dr. Anuška Ferligoj, predsednica Statističnega sveta RS

Avtor: Ida Repovž Grabnar