Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
26. seja Statističnega sveta RS
Svet je na svoji 26. seji sprejel poročilo o izvajanju letnega programa statističnih raziskovanj in obravnaval skladnost nacionalnega statističnega sistema, katerega poleg Statističnega urada tvori šest pooblaščenih izvajalcev, s Kodeksom ravnanja evropske statistike.
Posebna objava
28.4.2008

Spremenjena sestava Statističnega sveta RS

Po izteku mandata treh članov Svet sestavljajo: dr. Anuška Ferligoj, predsednica, Genovefa Ružić, namestnica predsednice, in člani Bojan Dolenc, Janez Fabijan, Benedikt Jeranko, dr. Alenka Kajzer, Matjaž Košak, mag. Irena Križman, mag. Lovro Lončar, Andreja Poje, dr. Janez Stare in mag. Mitja Žakelj; Svet v kratkem pričakuje še imenovanje dveh članov - iz Ekonomsko-socialnega sveta in Državnega sveta RS.

Poročilo o Letnem programu statističnih raziskovanj za 2007

Statistični svet RS je obravnaval skupno poročilo o izvajanju letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2007, ki ga je pripravil Statistični urad v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci državne statistike - ti so AJPES, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod RS za zaposlovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Vsebino Letnega programa je članom Sveta predstavila generalna direktorica Statističnega urada mag. Irena Križman. Poudarila je, da je program dela v letu 2007 odražal tudi nekatere za državo pomembne projekte, ki so se lani začeli ali pa so bili v preteklem letu zaključeni: posebno pomembne so bile aktivnosti, povezane z uvedbo evra, in ob tem je omenila dobro sodelovanje z UMAR-jem, precej pozornosti pa je Statistični urad namenil pripravam na predsedovanje Delovni skupini Sveta EU za statistiko in povabilu OECD Sloveniji za članstvo. Prav v zvezi s slednjim pa je Statistični urad, ki zastopa Slovenijo s statusom stalne opazovalke v Odboru za statistiko OECD-ja, že začel posredovati podatke za Slovenijo v podatkovno bazo te organizacije.

V okviru izvajanja pravnega reda EU v nacionalni statistiki sta Statistični urad in AJPES uspešno izvajala projekt uvedbe revidirane standardne klasifikacije dejavnosti. Inštitucije državne statistike so v letu 2007 pripravile tudi svoj strateški dokument za prihodnje petletno obdobje, Srednjeročni program statističnih raziskovanj za obdobje 2008-2012; o dokumentu je razpravljalo skoraj 500 strokovnjakov, ki so člani statističnih sosvetov.

Statistični svet je generalni direktorici predlagal, da ob upoštevanju pripomb in predlogov članov Sveta predstavljeno poročilo sprejme. Ob tem je Svet sprejel tudi sklep, da bo Vladi RS posredoval priporočilo za prekinitev obveznega zmanjševanja kadrov na Statističnem uradu RS, saj bo v nasprotnem primeru oslabljena kakovost izvajanja vse širšega programa državne statistike.

Skladnost slovenske državne statistike s Kodeksom ravnanja evropske statistike

Člani Sveta so razpravljali tudi o skladnosti delovanja inštitucij oz. njihovih statističnih enot, ki sestavljajo nacionalni statistični sistem, s priporočili Kodeksa ravnanja evropske statistike.

Kodeks ravnanja je priporočilo, ki ga je sprejela Evropska komisija februarja 2005 z namenom, da države članice EU v svojih nacionalnih statistikah v čim večji možni meri upoštevajo načela visoko kakovostne statistike. Po preteku prehodnega obdobja so se po navodilih Eurostata začela preverjanja s strokovnimi pregledi nacionalnih statistik. Tako je maja 2007 na Statističnem uradu potekal strokovni pregled – v ekipi so bili predstavnik statističnega urada Združenega kraljestva, predstavnica statističnega urada Litve in predstavnik Eurostata. Iz pregleda je bila izvzeta le Banka Slovenija, ki je zavezana lastnemu kodeksu v okviru ECB.

Glede na izsledke strokovnega pregleda in razpravo med pooblaščenimi inštitucijami bo slovenski statistični urad kot koordinator organiziral vpeljevanje načel omenjenega kodeksa tudi v delo drugih pooblaščenih izvajalcev državne statistike. V praksi to pomeni, da bo statistični urad za odpravo že ugotovljenih pomanjkljivosti prevzel organizacijo priprave posebnega akcijskega načrta, predvsem pri reševanju kadrovskih in finančnih problemov, ter priprave načrta za uspešnejši prenos znanja med temi inštitucijami. S predlogi se je Statistični svet v celoti strinjal.

Člani Sveta so se seznanili še z delom Odbora za varstvo podatkov v letu 2007 in novimi možnostmi dostopa do mikropodatkov za raziskovalce, ki jih pripravlja Eurostat. Statističnemu uradu so predlagali, da pozove Eurostat k pripravi take rešitve, ki bo slovenskim raziskovalcem omogočala dostop do mikropodatkov držav članic EU v varni sobi Statističnega urada.


Dr. Anuška Ferligoj, predsednica Statističnega sveta RS

Avtor: Ida Repovž Grabnar