Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Prednostne redne in prednostne razvojne naloge v sistemu državne statistike v letu 2008
Statistični urad RS in pooblaščeni izvajalci državne statistike smo pripravili načrt dela, v katerem so predstavljene prednostne statistične naloge v naslednjem letu.
Posebna objava
15.11.2007

Statistični urad RS je skupaj s pooblaščenimi izvajalci programa statističnih raziskovanj pripravil načrt prednostnih nalog v letu 2008. Statistični svet RS se je na svoji 24. redni seji dne 24. septembra 2007 s tem načrtom seznanil in predlagal, da ga izvajalci državne statistike upoštevajo pri pripravi Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2008.

Prednostne naloge po posameznih statističnih področjih so:
- demografske in socialne statistike: priprava statistik skladno z uredbo o statistikah selitev in mednarodne zaščite, nadaljevanje dela pri infrastrukturnem registru oseb, projekcijah z vidika rodnosti, umrljivosti, selitev, priprava na registrski popis prebivalstva in stanovanj v letu 2011, priprava kvalitativnih in kvantitativnih podatkov o osnovnem sistemu socialne zaščite in neto prejemkih, pokojninah, pokojninskih upravičencih, o številu dejansko opravljenih ur, podatkov na podlagi Ankete o strukturi plače ter Ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu, nadaljevanje dela pri uvajanju klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, nadaljevanje dela pri uvajanju evropske metodologije za spremljanje poškodb pri delu, nadaljevanje aktivnosti za spremembo zakonodaje za priznavanje pravic iz naslova poklicne bolezni, razvoj sistema zdravstvenih računov, spremljanje varne prehrane, izvedba poskusne ankete o žrtvah kriminala, spremljanje kulturne dejavnosti izboljšanje podatkov o statistiki spolov;
- makroekonomske statistike: priprava opisa virov in metod letnega ocenjevanja BDP v stalnih cenah ter opisa virov in metod četrtletnega ocenjevanja BDP, nadaljevanje produkcije statistik monetarnih, finančnih institucij in trgov v skladu z zahtevami ECB, priprava indeksov cen stanovanjskih nepremičnin;
- poslovne statistike: klasifikacija NACE Rev2, prenova postopka raziskovanja letne statistike industrije, naloge v zvezi z novo uredbo na področju statistike energetike, spremljanje zasedenosti sob;
- kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo: objava podatkov iz raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev, izdelava prehranskih bilanc, priprava podatkov o prodaji in porabi fitofarmacevtskih sredstev in akvakulture glede na predloge novih predpisov;
- medpodročne statistike: podatki za novo teritorialno ureditev, vzpostavitev statističnega registra nepremičnin, izvedba raziskovanja o raziskovalno-razvojni dejavnosti in državnih proračunskih sredstvih zanjo, priprava raziskovanja o karieri doktorjev znanosti, uporaba IKT v gospodinjstvih in podjetjih ter poštnih storitvah in storitvah elektronskih komunikacij.

Nadaljnje prednostne naloge so:
- priprava na predsedovanje delovni skupini Sveta za statistiko od 1. 1. 2008;
- sodelovanje pri posodobitvi in poenostavitvi statistične zakonodaje ter posodabljanje statističnih postopkov in storitev za zmanjšanje administrativnih ovir in stroškov;
- spremljanje kakovosti v statističnih raziskovanjih ob uporabi zbirke kazalnikov kakovosti, uporaba dobrih praks ter poznavanje Kodeksa ravnanja evropske statistike;
- projekt uvajanja revidirane klasifikacije dejavnosti SKD v program statističnih raziskovanj in v administrativno okolje;
- uvajanje klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja;
- novi vidiki izkazovanja statističnih podatkov in razvoja statistične pismenosti;
- izvedba infrastrukturnih projektov (integrirani statistični informacijski sistem ter podatkovna baza socialnih statistik);
- zagotavljanje človeških in materialnih virov za uspešno uresničevanje dela;
- nadaljevanje aktivnega medinstitucionalnega sodelovanja doma in v tujini.

Avtor: Bojana Jemec - Zalar, Polona Moškon