Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Trajnostni razvoj

Nabor kazalnikov Trajnostni razvoj za Slovenijo je Statistični urad Republike Slovenije oblikoval na delavnici, skupaj s predstavniki ministrstev, agencij, raziskovalnih inštitutov in nevladnih organizacij. Izbrani so bili ključni cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji, ki so bili nato smiselno povezani v tri področja:
  • Blaginja
  • Ravnovesje in skromnost
  • Medgeneracijsko sodelovanje. Vsako področje je predstavljeno s pomočjo kazalnikov, ki opisujejo okoljske, ekonomske in socialne komponente.

Blaginja
Ravnovesje in skromnost
Medgeneracijsko sodelovanje

Kakovost naravnih virov

 

»Onesnaženost zunanjega zraka z delci PM10 se je v letu 2015 povečala.«

leto 2015 

 

»Mikrobiološka kakovost pitne vode se bistveno ne izboljšuje.«

leto 2015 

 

»Delež ekoloških kmetijskih gospodarstev ali takih, ki se preusmerjajo, se povečuje.«

leto 2015

 

Ekonomska rast

 

 »Bruto domači proizvod na prebivalca se je v letu 2015 realno povečal.«

leto 2015 
 

  »Povprečni dohodek na člana gospodinjstva se je v letu 2014 povečal.«

leto 2014 
 

Varnost

 

»Stopnja registrirane brezposelnosti se je v letu 2015 nekoliko zmanjšala.«

leto 2015 

 

»Izdatki za starost so največji delež izdatkov za socialne prejemke.«

leto 2014 

 

»Število prebivalcev na 1 zdravnika se zmanjšuje.«

leto 2015 

 

»Število študentov na 1.000 prebivalcev se od leta 2007 zmanjšuje.«

leto 2015 

 

»Delež obsojenih oseb med prebivalci Slovenije se je v letu 2015 zmanjšal.«

leto 2015 

 

Opis področja

Ko govorimo o blaginji ljudi, moramo pri tem razlikovati med trenutno blaginjo in oceno njene trajnosti. Blaginja danes ne pomeni le materialnih dobrin, ampak se nanaša tudi (ali predvsem) na človekovo počutje, bivanje, medsebojne odnose. Glavne vsebine, na katere moramo biti pozorni, ko govorimo o blaginji ljudi, so: življenjski standard v materialnem smislu, zdravje, izobrazba, osebna aktivnost, vključno z delom, volilna pravica in upravljanje, socialne vezi in odnosi, okolje ter varnost in nevarnost v materialnem in fizičnem smislu.

Naravni viri

 

»Delež obnovljivih virov energije v končni porabi energije se je v letu 2015 nekoliko povečal.«

leto 2015 

 

»Poraba vode v gospodinjstvih na prebivalca je v letu 2015 ostala na enaki ravni kot v prejšnjem letu.«

leto 2015 

 

»Količina komunalnih odpadkov na prebivalca se je v letu 2015 glede na prejšnje leto povečala.«

leto 2015 

 

»Število potniških kilometrov, prevoženih v cestnem javnem potniškem prometu, se je v letu 2015 glede na prejšnje leto povečalo.«

leto 2015 

 

Raziskave in razvoj

 

 »Večino sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost v poslovnem sektorju prispevajo gospodarske družbe.«

leto 2014 
 

Prebivalstvo, enakost spolov in revščina

 

»Naravni prirast prebivalstva je od leta 2006 pozitiven.«

leto 2015 

 

»Razlika med povprečno bruto plačo moških in povprečno bruto plačo žensk se je v letu 2014 neznatno zmanjšala.«

leto 2014 

 

»Stopnja tveganja revščine je bila v letu 2015 nekoliko nižja.«

leto 2015 

 

Opis področja

Če želimo ohranjati dolgoročno ravnovesje, je treba že danes doseči ravnovesje med potrebami človeštva in zmogljivostjo narave. Pri tem sta pomembni komponenti skromnost in zavedanje o omejenosti razpoložljivih virov, kot so voda, hrana, energija. Vlaganje v raziskave in razvoj ter spodbujanje inovativnosti lahko prispevata k takemu tehnološkemu razvoju, ki bo omogočal manjšo porabo naravnih virov. Ne smemo pa pozabiti tudi na enakost med spoloma ter pravično porazdelitev dobrin.
 

Intenzivnost rabe naravnih virov

 

»Energetska intenzivnost se je v letu 2015 ponovno zmanjšala.«

leto 2015 

 

»Največ toplogrednih plinov nastaja pri uporabi goriv (npr. pri proizvodnji energije, v predelovalni dejavnosti in gradbeništvu, v prometu).«

leto 2014 

 

»Poraba rastlinskih hranil v kmetijstvu na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi se je v letu 2015 glede na prejšnje leto povečala.«

leto 2015 

 

»Intenzivnost poseka lesa se je v letu 2015 glede na prejšnje leto nekoliko zmanjšala.«

leto 2015 

 

Državni dolg

 

 »Dolg sektorja država se od leta 2009 povečuje.«

leto 2015 
 

Skrb za vse generacije

 

»Skupni koeficient starostne odvisnosti narašča.«

leto 2016 

 

»Delež otrok, vključenih v vrtce, se je v letu 2015 povečal.«

leto 2015 

 

»V domove za starejše je sprejetih največ oskrbovancev zaradi starosti; večinoma so tudi bolni.«

leto 2013 

 

Opis področja

Pri medgeneracijski solidarnosti in sodelovanju je najpomembnejše vprašanje: Kaj bomo zapustili svojim otrokom – v okoljskem in tudi v materialnem in socialnem smislu? Omejenost naravnih virov je dejstvo, intenziteta izkoriščanja teh dobrin je naša izbira. Medgeneracijska solidarnost pomeni delitev materialnih dobrin in bremen med generacijami in tudi ustvarjanje priložnosti za zagotavljanje dostojnega življenja.