Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Statistična raziskovanja za podjetja in druge poslovne subjekte - informacije za poročevalske enote

Statistični urad RS se vsem podjetjem zahvaljuje za sodelovanje v statističnih raziskovanjih in za pravočasno pošiljanje podatkov. To nam omogoča, da zbrane podatke pravočasno obdelamo in rezultate raziskovanj pravočasno objavimo.

IZBOR PODJETIJ ZA STATISTIČNO RAZISKOVANJE


Vprašanje 1. Kako se podjetje izbere za sodelovanje v statističnem raziskovanju?
Večina statističnih raziskovanj, v katerih Statistični urad RS zbira podatke o podjetjih, je vzorčnih. To pomeni, da v raziskovanju sodeluje (to je izpolni anketni vprašalnik) le določen delež podjetij, in sicer tista, ki so bila izbrana v vzorec. Podjetja so v vzorec izbrana naključno, in sicer tako, da zastopajo hkrati druga podjetja s podobnimi značilnostmi v skupini dejavnosti ali statistični regiji, na primer druga podjetja s približno enakim dohodkom in številom zaposlenih. Nekatera podjetja zaradi svojega prevladujočega vpliva v dejavnosti, statistični regiji ali skupini, ki jo proučujemo, vključimo z gotovostjo.

Nekatera raziskovanja na Statističnem uradu so izvedena kot popis (to je popolno opazovanje, ki je opravljeno v danem trenutku). To pomeni, da se statistični vprašalnik pošlje v izpolnjevanja vsem podjetjem v določeni dejavnosti ali v populacijski skupini.

Vprašanje 2. Kje ste pridobili določene podatke o podjetju, ki jih že imate?
Večina podatkov, ki jih že imamo na voljo o vašem podjetju, izhaja iz Poslovnega Registra Slovenije (PRS). Ta vsebuje podatke o imenih in naslovih podjetij, številu zaposlenih ipd.

Za nekatera statistična raziskovanja podjetij se lahko uporabijo tudi drugi administrativni viri (npr. zaključni računi podjetij).

Vprašanje 3. Koliko časa bo naše podjetje moralo sporočati podatke za posamezno raziskovanje?
To je odvisno od velikosti posameznega podjetja in od tega, v kolikšni meri vpliva njegovo poslovanje na skupne rezultate raziskovanja.

Za večja podjetja obstaja večja verjetnost, da bodo izbrana v različna raziskovanja Statističnega urada. Ker zelo občutno vplivajo na končne rezultate raziskovanja, so običajno vedno vključena v vzorec za raziskovanje. V splošnem velja, da je za manjša podjetja manj verjetno, da bodo izbrana v vzorec in da so taka redkeje vključena v več kot eno raziskovanje hkrati. Seveda pa so tudi primeri, ko se temu ni mogoče izogniti.

Trudimo se, da uporabimo čim več podatkov iz razpoložljivih administrativnih virov (to je iz raznih drugih že obstoječih urejenih evidenc podatkov), da bi tako podjetja v najmanjši možni meri obremenjevali s posredovanjem oz. zbiranjem podatkov.

Vprašanje 4. Ali lahko naše podjetje nadomestite v raziskovanju s katerim drugim podjetjem?
Metoda, ki jo uporabimo za izbor vzorca, določa vsakemu podjetju vnaprej znano verjetnost izbora za določeno raziskovanje. Zato ni možno, da bi izbrano podjetje nadomestili z drugim podjetjem.

Pri panelnih raziskovanjih (to so raziskovanja, pri katerih isto podjetje sporoča podatke večkrat, v različnih časovnih točkah) vzorec na določeno časovno obdobje (običajno enkrat letno) rotiramo, to pomeni, da za posamezna podjetja zmanjšamo obremenitev poročanja in v raziskovanje tako vključimo tudi podjetja, ki prej niso bila vključena v raziskovanje, in novonastala podjetja.

Vprašanje 5. Zakaj je naše podjetje vključeno v več kot eno raziskovanje statističnega urada?
Statistični urad RS zbira podatke o različnih temah, zato je možno, da je vaše podjetje izbrano v več kot eno raziskovanje hkrati.

Če spada tudi vaše podjetje med tista, ki so bila izbrana v vzorec za različna raziskovanja, pomeni, da so podatki o njem zelo pomembni (ključni), zato je toliko pomembnejše, da posredujete svoje odgovore, saj predstavljate in zastopate hkrati tudi druga podobna podjetja v dejavnosti ali statistični regiji.

USTREZNOST ZA RAZISKOVANJE


Vprašanje 6. Naše podjetje je majhno. Ali so informacije o njem za vas sploh pomembne?
Aktivnosti majhnih podjetij so prav tako pomembne kot aktivnosti velikih podjetij, zato jih ne moremo izključiti iz raziskovanj Statističnega urada. Majhna podjetja imajo drugačne značilnosti kot velika in imajo pomemben vpliv na ekonomske kazalnike v Sloveniji. Navadno izberemo vzorec manjših podjetij, ki predstavljajo oz. zastopajo druga podobna podjetja. Njihov vpliv na rezultate raziskovanja nikakor ni nepomemben.

Vprašanje 7. Kako ravnati, če naše podjetje ni ciljno podjetje za raziskovanje SURS-a?
Če menite, da vaše podjetje ni ustrezno za poročanje v posameznem raziskovanju, to ustrezno označite na vprašalniku, ki smo vam ga poslali, in ga pošljite na SURS. To se lahko zgodi, če je vaše podjetje npr. spremenilo dejavnost, v kateri deluje.

Vprašanje 8. Zakaj Statistični urad RS potrebuje te informacije? /Kaj je namen raziskovanja?
Statistični urad zbira podatke o zelo različnih temah. Ti podatki zajemajo tako mesečne in četrtletne preseke o ekonomskem stanju v državi kot tudi letne in ad hoc podatke, ki ponujajo splošno sliko o stanju v določeni dejavnosti ali ekonomski aktivnosti. Rezultati številnih raziskovanj o podjetjih so med drugim tudi vhodni podatki za nacionalne račune. Statistike, ki so rezultat statističnega opazovanja podjetij, pa potrebujejo za svoje delovanje vlada in podjetja, zanimivi pa so tudi za širšo javnost.

Statistike, ki jih priskrbi Statistični urad RS, omogočajo tudi, da podatke o Sloveniji lahko primerjamo z drugimi državami v svetu, saj na Statističnem uradu uporabljamo mednarodno veljavne standarde in klasifikacije. Prav tako so možne časovne primerjave.

OBREMENITEV PODJETIJ ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ


Vprašanje 9. Katere aktivnosti izvaja SURS, da bi se za podjetja zmanjšala obremenitev zaradi sporočanja zahtevanih statističnih podatkov?
SURS se intenzivno trudi, da bi obremenitev podjetij zaradi sporočanja podatkov statistiki čim bolj zmanjšal, in sicer z naslednjimi aktivnostmi:
  • z združevanjem raziskovanj s podobno vsebino v eno raziskovanje;
  • z manjšim številom vprašanj v vprašalniku;
  • z manjšo velikostjo vzorca oz. z učinkovitejšim vzorčnim načrtom;
  • z uporabo administrativnih virov, ki bi lahko nadomestili ali dopolnili neposredno zbiranje podatkov;
  • z vsebinsko in oblikovno še bolj premišljenim oblikovanjem vprašalnikov in vprašanj.


Vprašanje 10. Ali ne more SURS dobiti podatkov o podjetjih iz drugih virov?

Kadar je možno, Statistični urad seveda pridobi podatke iz administrativnih virov, da dopolni ali nadomesti neposredno zbiranje podatkov pri podjetjih. Vendar pa z uporabo administrativnih virov ni mogoče povsem nadomestiti neposrednega zbiranja podatkov pri podjetjih. Preden se neposredno zbiranje podatkov nadomesti s podatki, pridobljenimi iz administrativnih virov, je namreč treba primerjati definicije pojmov iz takih administrativnih virov in statistične definicije istih pojmov in proučiti, ali morebitne vsebinske razlike med njimi še dopuščajo uporabo administrativnih podatkov v statistične namene, in tudi ugotoviti, ali je podatke iz administrativnih virov sploh možno pravočasno pridobiti.

Vprašanje 11. Kako, s katerimi aktivnostmi si SURS prizadeva, da bi mu podjetja lahko na enostavnejši način posredovala svoje podatke?
Trudimo se, da so naši vprašalniki čim krajši in čim enostavnejši za izpolnjevanje. Trudimo se tudi, da uporabljamo, kjer je le možno, razumljiv, nezapleten poslovni jezik, in sprašujemo po finančnih informacijah, ki so v skladu s splošno veljavnimi računovodskimi standardi.

Večina vprašalnikov Statističnega urada za podjetja je zdaj še v papirni obliki. Vprašalnik izpolnite in ga pošljete na Statistični urad na naslov, ki je zapisan na vprašalniku.

Vprašanje 12. Kako ravnati, kadar podjetju ne uspe pravočasno posredovati zahtevanih podatkov?
Kadar podjetje meni, da mu v predvidenem roku ne bo uspelo posredovati podatkov statističnem uradu, naj pokliče na kontaktno številko Statističnega urada, ki je zapisana na vprašalniku, in prosi za daljši rok.

Vprašanje 13. Naše podjetje ima stroške s pripravo podatkov za SURS. Ali bo SURS povrnil stroške priprave podatkov?

Statistični urad nima zakonske osnove, da bi podjetjem, ki bi s pripravo in posredovanjem podatkov imela stroške, te stroške povrnil.

Enako kot večina drugih statističnih uradov v svetu, prosimo in pričakujemo, da nam posamezniki, podjetja in druge organizacije posredujejo podatke za statistične namene brez nadomestila.

Vprašanje 14. Na koga se lahko obrnemo, če potrebujemo pomoč ali nasvet pri posredovanju podatkov?
Če bi potrebovali pomoč pri posredovanju podatkov, lahko pokličete telefonsko številko, ki je zapisana na prvi strani vprašalnika.

POSREDOVANJE INFORMACIJ STATISTIČNEMU URADU RS


Vprašanje 15. Kako lahko pošljem podatke na SURS?
Podatke nam sporočite po pošti; v nekaterih primerih nam smete izpolnjen vprašalnik poslati tudi po faksu.

Vprašanje 16. Zahtevane informacije sem vam že poslal. Zakaj ste mi poslali opomin?
Če ste prejeli opomin, čeprav ste nam podatke že poslali, pomeni, da na dan, ko smo pošiljali opomine, vašega odgovora še nismo prejeli. V takem primeru obravnavajte opomin kot brezpredmeten.

TOČNOST INFORMACIJ


Vprašanje 17. V želenem roku vam točnih podatkov ne bom mogel posredovati. Kako točni morajo biti podatki?

SURS želi pridobiti čim bolj točne podatke o podjetju. Informacije, ki jih boste posredovali o vašem podjetju, bodo uporabljene pri pripravi ocen za vsa podjetja z enako dejavnostjo, ki delujejo v Sloveniji. Bolj ko bodo točni podatki, ki nam jih boste posredovali, toliko točnejše bodo ocene, ki jih bomo izračunali na SURS-u. Če točnih podatkov še nimate na voljo, potem je sprejemljiva tudi dobra ocena.

DOSTOP DO REZULTATOV RAZISKOVANJA


Vprašanje 18. Kako lahko naše podjetje dobi rezultate raziskovanj Statističnega urada RS?
Rezultati raziskovanj so dosegljivi na spletni strani Statističnega urada RS www.stat.si.

Če želite, vas lahko obveščamo o novih objavah na posameznih statističnih področjih tudi po elektronski pošti, vendar pa se morate na to storitev predhodno naročiti. Prijavite se lahko tukaj.

Te in druge informacije pa lahko dobite tudi v Informacijskem središču našega urada na naslovu:

Statistični urad RS
Informacijsko središče
Litostrojska 54
1000 Ljubljana

Telefon: (01) 241 64 04
Telefaks: (01) 241 53 44
Telefonski odzivnik: (01) 475 65 55
E-pošta: info.stat@gov.si