Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Poročila o kakovosti

 

V standardnem poročilu o kakovosti uporabnikom podrobno predstavimo potek izvedbe posameznega statističnega raziskovanja. Poročilo vsebuje podroben pregled komponent kakovosti statističnega raziskovanja skupaj z vrednostmi kazalnikov kakovosti: ustreznost statističnih konceptov, točnost ocen, pravočasnost in točnost objave, dostopnost in jasnost informacij, primerljivost statistik in skladnost ter (dodatna komponenta) stroški statističnega raziskovanja in obremenitve ter stroški, ki jih imajo poročevalske enote. Definicije kazalnikov kakovosti so podrobno opredeljene v metodološkem priročniku Kazalniki kakovosti.
Področje:
Podpodročje:
Leto:
Prikazanih je do 100 zadetkov. Prosimo, dopolnite poizvedbo.
2015 POPIS-KME/10L, POPIS-VRT/3L, POPIS-SAD/5L, KME-ZGK-P, KME-ZGK-K, KME-POZP-P, KME-POZP-K, KME-POZK-P, KME-POZK-K Rastlinska pridelava
2015 GRAD/M Mesečno raziskovanje o gradbeništvu
2015 TU-TURISTI Tuji turisti v Sloveniji
2015 E3-TOP/L, E3-TOP/M Letno in mesečno poročilo o oskrbi s toplotno energijo
2015 POP-VIN Popis vinogradov
2015 KRIM-SOD Statistika sodišč
2015 ENREV Energetska revščina
2015 VOD-UVI Izkoriščanje voda v industriji
2014 ICSP Indeksi cen storitev pri proizvajalcih
2014 TR-CES-V/L,TR-CES-V/M Registrirana cestna vozila
2014 KME-INPUT/M Cene inputov v kmetijstvu 
2014 OBRAZEC1-ZAP/M Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah 
2014 TRG/L Letno statistično raziskovanje trgovine
2014 VOD-V Letno statistično raziskovanje o javnem vodovodu  
2014 KME-ODK/M, KME-PRO/M, KME-LES/M Odkup kmetijskih pridelkov, prodaja kmetijskih pridelkov in odkup lesa 
2014 E2-SP/L, E2-SP/M Letno in mesečno poročilo samoproizvajalcev električne in toplotne energije
2014 ODP-P, ODP-Z Zbiranje odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter predelava/odstranjevanje odpadkov
2014 ŠOL-ŠTUD Vpis študentov na visokošolske zavode in višje strokovne šole
2014 ŠOL-DIPL-TERC Letno statistično raziskovanje o diplomantih visokošolskega in višješolskega izobraževanja
2014 E8-NPT/L, E8-NPT/M Letno in mesečno raziskovanje o trgovini z naftnimi proizvodi 
2014 E10-TGT/M Mesečno poročilo o trgovanju s trdnimi gorivi
2014 APEGG Anketa o porabi energije in goriv v gospodinjstvih
2014 KO-U Letno poročilo o količinah odpadkov, pripeljanih na odlagališča
2014 NAMEA NAMEA – emisije v zrak
2014 PEFA Računi fizičnega pretoka energije
2013 POPIS–VRT/3L Popis tržnega vrtnatstva
2013 SKP-IUC Indeksi uvoznih cen
2013 STAN/ČL Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin
2013 ŠOL-KP Statistično raziskovanje o visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih in sodelavcih ter o predavateljih višjih strokovnih šol in drugih strokovnih delavcih v višjem strokovnem izobraževanju
2013 VOD-K Raziskovanje o javni kanalizaciji
2013 VOD-N Letno statistično raziskovanje o namakalnih sistemih
2013 AMP Anketa o mnenju potrošnikov
2013 E1-EE/L, E1-EE/M Proizvodnja električne in toplotne energije
2013 E7-NP/M Mesečno poročilo proizvajalcev naftnih proizvodov
2013 IND-15/M Mesečno statistično raziskovanje o proizvodnji živilskih proizvodov
2013 IND-PN/M Prihodek od prodaje in vrednosti zalog v industriji
2013 INTRASTAT INTRASTAT – Menjava blaga med državami članicami EU
2013 POSL-P/ČL Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov
2013 SK-TP, SK-TM, SK-TPR Polnoletne in mladoletne osebe zoper katere je bil postopek po kazenski ovadbi ter kazenski postopek po kazenskih ovadbah končan
2013 KME-JUNSTRK/3L Strukture kmetijskih gospodarstev
2012 ICŽP, HICŽP Indeks cen življenjskih potrebščin in harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin
2012 E-PE/L Letno statistično raziskovanje o porabi energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov
2012 GOZD-MEHAN/L Mehanizacija in poraba energije v gozdastvu
2012 KME-PMG/DK Dveletno statistično raziskovanje poraba mineralnih gnojil po kmetijskih kulturah
2012 INV-1, INV-3 Statistično raziskovanje investicij v osnovna sredstva
2012 TR-CES-B/T Statistično raziskovanje o cestnem blagovnem prevozu
2012 TU/AGEN Delo potovalnih agencij
2012 TU-ČAP Turistična potovanja domačega prebivalstva
2012 PA-TRG Poslovne tendence v trgovini na drobno
2012 PA-STOR Poslovne tendence v storitvenih dejavnostih
2012 INDL Letno raziskovanje o industrijski proizvodnji
2012 POP-SAD/5L Popis intenzivnih sadovnjakov
2012 APG Poraba v gospodinjstvih
2012 E6-NAF/M Mesečni vprašalnik o proizvodnji in oskrbi s surovo nafto, zemeljskim plinom, petrokemičnimi surovinami, aditivi ter drugimi ogljikovodiki
2011 PA-IND/M, PA-IND/ČL Anketa o poslovnih tendencah v predelovalnih dejavnostih
2011 SSK-MFA Računi snovnih tokov
2011 SPR-DEM/L Demografija podjetij
2011 OKI-S Izdatki za varstvo okolja pri izvajalcih služb za varstvo okolja
2011 OKI Izdatki za varstvo okolja
2011 ODP-P Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov drugih imetnikov v preteklem letu
2011 KME-JUN Vzorčno raziskovanje posejanih površin
2011 KO-TEL/ČL/L Četrtletno in letno statistično raziskovanje o elektronskih komunikacijskih storitvah
2011 ISD/ČL Indeks stroškov dela
2011 GRAD/L Letno statistično raziskovanje o gradbeništvu
2011 DVO Davki v zvezi z varstvom okolja
2011 PA-GRAD/M Anketa o poslovnih tendencah v gradbeništvu
2011 SPR-DEM-EBD/L Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo
2011 UOE Izdatki za formalno izobraževanje
2011 AIO Anketa o izobraževanju odraslih
2011 KME-JUN Vzorčno raziskovanje posejanih površin
2010 VOD-UVI Izkoriščanje voda v rudarstvu, v predelovalnih dejavnostih, v oskrbi z električno energijo in v oskrbi z vodo
2010 KO-Z Letno poročilo o zbranih komunalnih odpadkih pri izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja
2010 APEGG Anketa o porabi energije in goriv v gospodinjstvih
2010 FILM-P Dejavnost proizvodnje filmov
2010 FILM-D Dejavnost distribucije filmov
2010 E9-PL/L, E9-PL/M Letno in mesečno raziskovanje o oskrbi s plini
2010 KME-DEC Statistično raziskovanje o živinoreji in posejanih površinah v jesenski setvi
2010 POPIS-KME/10L, POPIS-VRT/3L, POPIS-SAD/5L, KME-ZGK-P, KME-ZGK-K, KME-POZP-P, KME-POZP-K, KME-POZK-P, KME-POZK-K Rastlinska pridelava
2010 KME – MLEKO/L Statistično raziskovanje o mleku in mlečnih izdelkih
2010 KINO Dejavnost kinematografov
2010 KME-PMG, KME-UMG Poraba reprodukcijskega materiala v kmetijstvu in uvoz mineralnih gnojil
2010 KU-FO Glasbena dejavnost poklicnih orkestrov in zborov
2010 KU-DK Dejavnost kulturnih domov in zavodov za kulturo
2010 KU-RTV Dejavnost radijskih in televizijskih organizacij
2010 KME-ZAKOL/M Mesečno statistično raziskovanje o zakolu živine v slovenskih klavnicah
2010 ODP Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za preteklo leto
2010 TU/M Mesečno statistično raziskovanje o prihodih in prenočitvah turistov
2010 ŠOL-PŠV Letno statistično raziskovanje o predšolski vzgoji in izobraževanju v vrtcih
2010 ŠOL-ZAP Statistično raziskovanje o nadaljevalnem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih
2010 SK-TP, SK-TM, SK-SP, SK-SM Polnoletne in mladoletne osebe zoper katere je bil postopek po kazenski ovadbi ter kazenski postopek pred senatom pravnomočno končan
2010 SSP-PS/L Poslovne storitve
2010 ŠOL-DIPL-TERC Letno statistično raziskovanje o diplomantih visokošolskega in višješolskega izobraževanja
2010 POPIS-KME/10L, POPIS-VRT/3L, SAPM Popis kmetijstva, popis tržnega vrtnarstva, raziskovanje o proizvodnih metodah v kmetijstvu
2010 ICIPP Indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih
2010 SPR-DEM-HRP Hitrorastoča podjetja
2010 SSP/L Strukturna statistika podjetij
2010 APG Anketa o porabi v gospodinjstvih
2009 R-RD-PS, R-RD-JRZ, R-RD-VŠZ, R-RD-ZR Raziskovalno-razvojna dejavnost
2009 POP-VIN Popis vinogradov
2009 STOR/M, TRG-D/M Mesečno statistično raziskovanje o poslovnih in drugih storitvenih dejavnostih, Mesečno statistično raziskovanje o trgovini na debelo