Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?

Klasifikacije


Ekonomske klasifikacije
Socialne klasifikacije
Teritorialni šifranti
Druge klasifikacije

SKD – Standardna klasifikacija dejavnosti

Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov (registri, evidence, podatkovne baze ipd.) ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni. Skladno s 6. členom Uredbe o SKD 2008 je za razlago vsebine postavk klasifikacije dejavnosti pristojen Statistični urad Republike Slovenije. Za razvrščanje enot Poslovnega registra Slovenije po dejavnosti je odgovorna Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Podrobnosti

Veljavna klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir:

Metodološka pojasnila:

Opis kategorij:

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

Drugo:

Povezave:

Kontakt:

Aktualna klasifikacija na mednarodni ravni:

Prejšnje verzije:

Opuščena klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir:

Metodološka pojasnila:

/

Opis kategorij:

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

/

Povezave:

/

Drugo:

/

Povezave

/

Opuščena klasifikacija na mednarodni ravni:

SKIS – Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev

Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS, veljavno od 1.1.2014) je obvezen nacionalni standard za evidentiranje, zbiranje, obdelavo, posredovanje in izkazovanje statističnih podatkov, pomembnih za statistično spremljanje gospodarskih stanj in gibanj. Temelji na določbah Evropskega sistema računov (ESA), ki je obvezen statističen standard Evropske unije.

CPA – Klasifikacija proizvodov po dejavnosti

Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA) razvršča produkte po dejavnosti, v kateri so proizvedeni. Pri tem kot “produkt” veljata premično blago in storitve.

Podrobnosti

Veljavna klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir:

Metodološka pojasnila:

/

Opis kategorij:

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

Drugo:

Povezave:

/

Kontakt:

Aktualna klasifikacija na mednarodni ravni:

Prejšnje verzije:

Opuščena klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir:

Metodološka pojasnila:

Opis kategorij:

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

Drugo:

/

Povezave:

/

Opuščena klasifikacija na mednarodni ravni:

NIP – Nomenklatura industrijskih proizvodov

Nomenklatura industrijskih proizvodov (NIP) razvršča proizvode, ki po Standardni klasifikacijo dejavnosti (SKD) spadajo v področji rudarstvo in predelovalne dejavnosti, in je osnova za statistično spremljanje industrijske proizvodnje po proizvodih. Osnova NIP-a je Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA), ki razvršča vse proizvode in storitve po dejavnostih, v katerih se ti proizvodi in storitve proizvajajo, in velja za obvezen standard v statistiki Evropske unije. Evropski statistični urad Eurostat je za spremljanje industrijske proizvodnje v državah članicah izdelal seznam še podrobneje razčlenjenih proizvodov rudarstva in predelovalnih dejavnosti z naslovom »PRODCOM-List«.
Slovensko različico seznama PRODCOM smo poimenovali Nomenklatura industrijskih proizvodov; v tej je 8-mestni šifri iz seznama PRODCOM dodano deveto mesto, ki omogoča morebitno podrobnejšo nacionalno delitev; če bi bila ta zaradi posebnosti slovenske industrije potrebna. Seznam proizvodov PRODCOM, ki je osnova za NIP, se letno usklajuje s spremembami v KN (Kombinirana nomenklatura carinske tarife), ki jih narekujejo potrebe evropske in svetovne trgovinske politike.

Podrobnosti

Veljavna klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir:

Metodološka pojasnila:

Opis kategorij:

/

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

Drugo:

/

Povezave:

/

Kontakt:

Aktualna klasifikacija na mednarodni ravni:

Prejšnje verzije:

Opuščena klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir:

Metodološka pojasnila:

Opis kategorij:

/

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

Drugo:

/

Povezave:

/

Opuščena klasifikacija na mednarodni ravni:

KN – Kombinirana nomenklatura

Kombinirana nomenklatura (KN) je nomenklatura blaga, ki se uporablja v carinskih postopkih in v statistiki zunanje trgovine. V statistiki zunanje trgovine se uporablja za spremljanje in prikazovanje izvoza in uvoza blaga na podrobni ravni proizvodov KN. V carinskih postopkih je namenjena izpolnjevanju zahtev skupne carinske tarife, ki določa uvozne dajatve za proizvode, uvožene v Evropsko unijo (EU), kot tudi integrirane tarife Evropskih skupnosti (TARIC), ki vključuje vse ukrepe EU in trgovinske ukrepe, ki se uporabljajo za blago, uvoženo v in izvoženo iz EU.
KN oz. CN sledi strukturi mednarodnega Harmoniziranega sistema (HS) nazivov in šifriranja blaga tako, da so oznakam HS dodane podštevilke KN. Skrbnik KN je Evropska komisija, v Sloveniji pa Ministrstvo za finance oz. Finančna uprava Republike Slovenije. Spreminja se vsako leto. KN, ki bo začela veljati v začetku naslednjega leta, je vsako leto objavljena v Uradnem listu Evropske unije, do konca leta, in sicer najpozneje oktobra.

Podrobnosti

Veljavna klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir:

Metodološka pojasnila:

Opis kategorij:

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

Drugo:

Povezave:

Uporabne povezave na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije:

Kontakt:

Aktualna klasifikacija na mednarodni ravni:

Prejšnje verzije:

Opuščena klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir:

Metodološka pojasnila:

/

Opis kategorij:

/

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

/

Povezave:

/

Drugo:

/

Povezave:

/

Opuščena klasifikacija na mednarodni ravni:

Opuščene nomenklature (Evropska komisija, RAMON)

SMTK – Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija

Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija (SMTK) je klasifikacija blaga oz. proizvodov Organizacije združenih narodov, ki se uporablja v statistiki zunanje trgovine in omogoča mednarodno primerjavo blaga in proizvodov. Skupine SMTK odražajo: materiale za proizvodnjo, stopnjo proizvodnje, tržne prakse in uporabo proizvodov, pomen blaga v svetovni trgovini in tehnološke spremembe.

Podrobnosti

Veljavna klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir:

SMTK Rev. 4 oz. SITC Rev. 4 je bila sprejeta na 37. seji Komisije za statistiko Združenih Narodov marca 2006

Metodološka pojasnila:

Opis kategorij:

/

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

Drugo:

/

Povezave:

/

Kontakt:

Aktualna klasifikacija na mednarodni ravni:

Prejšnje verzije:

Opuščena klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir

  • SMTK Rev. 3 je bila sprejeta na 23. seji Komisije za statistiko Združenih narodov februarja 1985

Metodološka pojasnila:

/

Opis kategorij:

/

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

/

Povezave:

/

Drugo:

/

Povezave:

/

Opuščena klasifikacija na mednarodni ravni:

KLASIUS – Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja

Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za razvrščanje aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja v uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov, v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih. Glavni namen KLASIUS-a je zagotavljanje konsistentnosti podatkov, še zlasti pri spremljanju vključenosti prebivalstva v izobraževanje in usposabljanje ter pri izkazovanju izobrazbene strukture prebivalstva.

KLASIUS sestavljata dve klasifikaciji za razvrščanje aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja: KLASIUS-SRV za razvrščanje glede na segment, raven in vrsto ter KLASIUS-P za razvrščanje glede na področje izobraževanja. KLASIUS-SRV upošteva koncept mednarodne standardne klasifikacije izobraževanja ISCED 1997 oz. ISCED 2011, vendar z njim ni neposredno primerljiv. KLASIUS-P temelji na in je primerljiv s področji izobraževanja po ISCED 1997.

Podrobnosti

Veljavna klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir:

Metodološka pojasnila:

Opis kategorij:

Izvedenke:

  • KLASIUS-SRV_d1a - Diseminacijska izvedenka KLASIUS-SRV, Segment 1, izobraževalne aktivnosti, 2011
  • KLASIUS-SRV_d1i - Diseminacijska izvedenka KLASIUS-SRV, Segment 1, izobraževalni izidi, 2011

Pretvorniki:

Drugo:

Povezave:

Kontakt:

Aktualna klasifikacija na mednarodni ravni:

Prejšnje verzije:

Ni prejšnjih verzij. Pred uporabo KLASIUS-a so bili v uporabi številni  konceptualno različni, nepovezljivi šifranti. 

SKP – Standardna klasifikacija poklicev

Standardna klasifikacija poklicev 2008 (SKP-08) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za razvrščanje dela oziroma poklicev v skupine poklicev v uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov, v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih in tako omogoča, da se za statistično, analitično ter raziskovalno spremljanje poklicne strukture aktivnega prebivalstva ter povpraševanja po delu zagotavljajo konsistentni podatki. SKP-08 temelji na in je primerljiv z Mednarodno standardno klasifikacijo poklicev 2008 (ISCO-08).

Podrobnosti

Veljavna klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir:

Metodološka pojasnila:

Opis kategorij:

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

  • Povezovalne tabele med kategorijami SKP-08 in kategorijami nacionalnih in mednarodne standardne klasifikacije poklicev (ISCO) (veljavne in prejšnje)

Drugo:

Povezave:

Kontakt:

Aktualna klasifikacija na mednarodni ravni:

Prejšnje verzije:

Opuščena klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir:

Metodološka pojasnila:

Opis kategorij:

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

  • Povezovalne tabele med kategorijami SKP-V2 in kategorijami nacionalnih in mednarodne standardne klasifikacije poklicev (ISCO) (veljavne in prejšnje)
  • Druge povezovalne tabele se nahajajo v KLASJE (Seznam pretvornikov)

Drugo:

Povezave:

Opuščena klasifikacija na mednarodni ravni:


NUTS in SKTE – Standardna klasifikacija teritorialnih enot

NUTS je kratica za klasifikacijo statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji, imenovano Nomenclature of Territorial Units for Statistics. Zagotavlja celovito teritorialno delitev držav za potrebe zagotavljanja regionalnih statistik v Evropski uniji. SKTE je kratica za Standardno klasifikacijo teritorialnih enot. Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot za potrebe statistike ureja delitev teritorija Republike Slovenije na ravneh, nižjih od NUTS 3. Vse prostorske enote, navedene v Uredbi, vodi in vzdržuje Geodetska uprava RS v Registru prostorskih enot (RPE).

Podrobnosti

Veljavna klasifikacija na nacionalni ravni:

Šifranti in karte osnovnih prostorskih enot:

Zakonski okvir:

Pojasnilo o NUTS

Pojasnilo o SKTE

NUTS - Nomenclature of Territorial Units for Statistics glavna uredba:

Spremembe in dopolnitve:

SKTE – Standardna klasifikacija teritorialnih enot:

Metodološka pojasnila:

/

Opis kategorij:

/

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

/

Drugo:

 

Povezave:

Kontakt:

Veljavna klasifikacija na mednarodni ravni:

Prejšnje verzije:

Opuščena klasifikacija na mednarodni in nacionalni ravni:

NUTS - Nomenclature of Territorial Units for Statistics:

SKTE – Standardna klasifikacija teritorialnih enot, 2000:

Zakonski okvir:

Metodološka pojasnila:

/

Opis kategorij:

/

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

Povezave:

/

Drugo:

/

Povezave

/

Opuščena klasifikacija na mednarodni ravni:

/

DRŽAVE – Države in druga ozemlja – slovenski standard ISO 3166

Šifrant držav in drugih ozemelj je povzet po mednarodnem standardu ISO 3166, ki ga izdaja Mednarodna organizacija za standardizacijo (International Organization for Standardization). Šifrant vključuje trimestno šifro države ter slovensko in angleško ime države.

Podrobnosti

Veljavna klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir:

/

Metodološka pojasnila:

Opis kategorij:

/

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

/

Drugo:

/

Povezave:

Kontakt:

Aktualna klasifikacija na mednarodni ravni:

Prejšnje verzije:

Opuščena klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir:

/

Metodološka pojasnila:

/

Opis kategorij:

/

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

/

Povezave:

/

Drugo:

/

Povezave:

Opuščena klasifikacija na mednarodni ravni:

PROSTORSKE TIPOLOGIJE – Razmejitev mestnih in podeželskih območij

Prostorske tipologije prikazujejo, katera območja spadajo v podeželski in katera v mestni tip območij. Merilo za to, v katerega od tipov spada posamezno območje, je podatek o številu prebivalcev in gostoti poselitve v hierarhični mreži (grid) za prostorsko raven statističnih regij in občin. Za preučevanje statističnih podatkov po različnih tipih območij lahko statistične regije in občine združujemo in prikazujemo na višjih prostorskih ravneh. Mestna in podeželska območja se določajo na podlagi skupne metodologije, ki so jo v sodelovanju z OECD pripravili Generalna direktorata Evropske komisije za regionalno in mestno politiko (DG REGIO) ter kmetijstvo in razvoj podeželja (DG AGRI), Eurostat ter Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC). Ta metodologija je bila v letu 2011 prenovljena.

Podrobnosti

Veljavna klasifikacija na nacionalni ravni:

PROSTORSKE TIPOLOGIJE – Mestna in podeželska območja, Slovenija

Zakonski okvir:

/

Metodološka pojasnila:

Opis kategorij:

/

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

/

Drugo:

/

Povezave:

Kontakt:

Aktualna klasifikacija na mednarodni ravni:

Prejšnje verzije:

Opuščena klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir:

/

Metodološka pojasnila:

/

Opis kategorij:

/

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

/

Drugo:

/

Povezave:

/

Opuščena klasifikacija na mednarodni ravni:

/

CC-SI – Klasifikacija vrst objektov

Klasifikacija vrst objektov (CC-SI) je obvezen standard, ki ga je treba upoštevati pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov o zgrajenih gradbenih objektih ter objektih v izgradnji, za statistične in evidenčne namene, za potrebe različnih uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk ter za definicije gradbenih objektov, ki se uporabljajo v veljavnih predpisih s področja graditve objektov in urejanja prostora. Pravna podlaga za klasifikacijo je Zakon o graditvi objektov.
V Uredbi se za Klasifikacijo vrst objektov uporablja okrajšava CC-SI, saj temelji na klasifikaciji Evropske unije, imenovani Classification of Types of Constructions (CC). Dejstvo, da slovenska klasifikacija CC-SI temelji na evropski klasifikaciji CC in je izvedena iz nje, torej nakazuje prevzem kratice CC, označba SI pa pomeni, da uredba takšno prevzeto klasifikacijo uvaja kot nacionalni standard.

Podrobnosti

Veljavna klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir:

Metodološka pojasnila:

Opis kategorij:

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

Drugo:

Povezave:

/

Kontakt:

Aktualna klasifikacija na mednarodni ravni:

Prejšnje verzije:

Opuščena klasifikacija na nacionalni ravni:

Zakonski okvir:

Metodološka pojasnila:

Opis kategorij:

Izvedenke:

/

Pretvorniki:

/

Drugo:

Povezave:

/

Opuščena klasifikacija na mednarodni ravni: