Blagovna menjava po značilnostih podjetij, Slovenija, 2015

Velika podjetja so prispevala skoraj polovico vrednosti celotnega izvoza Slovenije

Izvoz velikih podjetij je predstavljal 44,0 % vrednosti celotnega izvoza, uvoz teh podjetij pa 33,4 % vrednosti celotnega uvoza. Mikro- in mala podjetja so skupaj prispevala 24,4 % vrednosti celotnega izvoza in 34,3 % vrednosti celotnega uvoza.

  • 21.4.2017
  • |
  • končni podatki

Podjetja iz področja predelovalne dejavnosti so ustvarila skoraj dve tretjini vrednosti celotnega izvoza

V letu 2015 so največ blaga izvozila podjetja, ki po SKD spadajo v področja dejavnosti B, C, D, E (rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z električno energijo, plinom in paro, oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja), in sicer 66,6 % vrednosti celotnega izvoza. Med podjetji iz področij dejavnosti B, C, D, E je bilo vrednostno najpomembnejše trgovanje podjetij iz področja C (predelovalne dejavnosti), in sicer je pri obeh tokovih blaga predstavljalo več kot 95 % vrednosti izvoza in uvoza podjetij iz področij B, C, D, E.

Podjetja iz področja dejavnosti G (trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil) pa so v tem letu največ blaga uvozila, in sicer 44,6 % vrednosti celotnega uvoza; tem so sledila podjetja iz področij dejavnosti B, C, D, E (41,3 % vrednosti celotnega uvoza).

Podatki o strukturi podjetij po področjih dejavnosti podjetij kažejo, da so bila tako pri izvozu kot pri uvozu najštevilnejša podjetja iz področja druge dejavnosti, razen B, C, D, E ali G (več kot tretjina vseh izvoznikov in uvoznikov).


Maloštevilna velika podjetja so prispevala skoraj polovico vrednosti celotnega izvoza

Številčno so bila velika podjetja (velika po številu zaposlenih) med izvozniki in uvozniki v manjšini (0,8 % vseh podjetij izvoznikov in 0,5 % vseh podjetij uvoznikov), prispevala pa so zelo velik delež vrednosti izvoza in uvoza. Izvoz velikih podjetij je bil 44,0 % vrednosti celotnega izvoza, uvoz teh podjetij pa 33,4 % vrednosti celotnega uvoza.

K skupni vrednosti blagovne menjave Slovenije so prispevala znaten delež tudi srednje velika podjetja. Številčno so ta podjetja pomenila 3,5 % vseh izvoznikov in 2,2 % vseh uvoznikov. Ta podjetja so ustvarila več kot petino vrednosti celotnega izvoza in uvoza Slovenije.

Številčno so med izvozniki in uvozniki prevladovala mikropodjetja (71,5 % vseh podjetij izvoznikov in 63,1 % vseh podjetij uvoznikov); sledila so mala podjetja. Mikro- in mala podjetja so skupaj prispevala skoraj četrtino vrednosti celotnega izvoza (24,4 %) in več kot tretjino vrednosti celotnega uvoza (34,3 %).


V povprečju so več kot tretjino vrednosti blagovne menjave s sosednjimi državami ustvarila podjetja z manj kot 50 zaposlenimi

Struktura blagovne menjave Slovenije z najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami nam pokaže, da so največji delež trgovanja z večino držav ustvarila velika podjetja. K celotni vrednosti izvoza v Francijo so na primer ta podjetja prispevala kar 60,3 %, v Rusko federacijo 52,1 %, v Nemčijo 48,8 % in v Poljsko 46,4 %.

Mikro- in mala podjetja, prva z manj kot 10, druga z 10–50 zaposlenimi, so usmerila svoj izvoz na trge razmeroma blizu svojih meja. K celotni vrednosti izvoza v Hrvaško, Italijo in Avstrijo so ta podjetja namreč skupaj prispevala več kot tretjino celotne vrednosti izvoza v vsako od držav. Primerljiv delež vrednosti so prispevala tudi pri izvozu v Srbijo. Tudi srednje velika podjetja so ustvarila najvišje vrednostne deleže izvoza z izvozom v Srbijo, Hrvaško in Avstrijo (v povprečju 28 % vrednosti izvoza v posamezno državo).

Po drugi strani pa je bil delež vrednosti uvoza velikih podjetij iz večine najpomembnejših trgovinskih partneric nekoliko nižji od vrednosti izvoza v te države, medtem ko je bil delež vrednosti uvoza mikro- in malih podjetij večinoma nekoliko višji od vrednosti izvoza teh podjetij. Pregled trgovanja z najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami pri uvozu nam razkrije, da so pri uvozu iz Kitajske največji delež vrednosti ustvarila velika podjetja (45,5 % vrednosti celotnega uvoza iz te države), tem so sledila mikro- in mala podjetja, ki so skupaj ustvarila 31,8 % vrednosti celotnega uvoza iz Kitajske. Prav tako so iz Nemčije največ uvozila velika podjetja (37,3 % vrednosti celotnega uvoza iz Nemčije). Enako velja za Francijo (36,1 %), medtem ko so pri uvozu iz Češke največ uvažala srednje velika podjetja (41,0 % vrednosti celotnega uvoza iz Češke). Pri uvozu iz Avstrije in Madžarske pa so mikro- in mala podjetja skupaj ustvarila več kot 40 % vrednosti uvoza iz posamezne države. 


Največjo vrednost izvoza in uvoza so ustvarila podjetja, ki so trgovala z vsaj 20 državami

Največji delež vrednosti izvoza in uvoza so ustvarila podjetja, ki so izvažala v 20 ali več držav, in sicer 57,8 % vrednosti celotnega izvoza in 38,2 % vrednosti celotnega uvoza. Ta podjetja so predstavljala 1,7 % vseh izvoznikov in 0,5 % vseh uvoznikov.

Največ podjetij je namreč izvažalo blago v samo eno državo, in sicer 59,2 % vseh izvoznikov in 60,4 % vseh uvoznikov. Ta podjetja pa so ustvarila le 3,6 % vrednosti celotnega izvoza in 5,0 % vrednosti celotnega uvoza.

Med drugimi podjetji izvozniki so skoraj 10 % vrednosti izvoza ustvarila podjetja, ki so izvažala v 6 do 9 držav (9,9 %) in v 3 do 5 držav (9,4 %). Med drugimi podjetji uvozniki so podjetja, ki so uvažala blago iz 6 do 9 držav in iz 3 do 5 držav, ustvarila 13,7 % vrednosti celotnega uvoza. Vrednostno nekoliko višji delež uvoza od teh so ustvarila podjetja, ki so uvažala blago iz 10 do 14 držav (14,3 %).

Struktura izvoza po velikosti izvoznikov in najpomembnejših trgovinskih partnericah, Slovenija, 2015
Struktura izvoza po velikosti izvoznikov in najpomembnejših trgovinskih partnericah, Slovenija, 2015
Vir: SURS
Struktura uvoza po velikosti uvoznikov in najpomembnejših trgovinskih partnericah, Slovenija, 2015
Struktura uvoza po velikosti uvoznikov in najpomembnejših trgovinskih partnericah, Slovenija, 2015
Vir: SURS
Struktura izvoza in uvoza glede na število trgovinskih partneric, Slovenija, 2015
Struktura izvoza in uvoza glede na število trgovinskih partneric, Slovenija, 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Število izvoznikov in uvoznikov glede na področje dejavnosti ter vrednost njihove blagovne menjave, Slovenija, 2015
Področje dejavnosti podjetjaIzvozUvozIzvozUvoz
1.000 EURštevilo podjetij
Skupaj23.940.02023.304.94323.84753.418
  B, C, D, E1)15.940.5439.632.9415.4567.985
  G2)4.407.91410.402.5986.90812.074
  Druge dejavnosti1.034.6731.209.0738.55419.676
Neznano2.556.8892.060.3312.92913.683
1) B, C, D, E Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z električno energijo, plinom in paro, oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
2) G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti