Bruto domači proizvod, Slovenija, 4. četrtletje 2016

Bruto domači proizvod se je v zadnjem četrtletju 2016 povečal za 2,6 odstotka, v letu 2016 za 2,5 odstotka

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v četrtem četrtletju 2016 za 2,6 odstotka višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. V celem letu 2016 se je BDP po prvi oceni zvišal za 2,5 odstotka.

  • 28.2.2017
  • |
  • brez statusa

BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v četrtem četrtletju 2016 za 1,2 odstotka višji kot v prejšnjem četrtletju in za 3,6 odstotka višji kot v četrtem četrtletju 2015.

Pospešena rast domače potrošnje

V zadnjem četrtletju 2016 se je občutno povečalo domače trošenja; glede na zadnje četrtletje leta 2015 se je povečalo za 3,7 odstotka. Trošenje gospodinjstev se je povečalo za 4,1 odstotka. Približno enako visoke rasti smo nazadnje zaznali v prvi polovici leta 2008.

Bruto investicije so se povečale za 3,8 odstotka. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 0,9 odstotka, in to predvsem zaradi investicij v stroje in opremo (povečale so se za 9,4 odstotka). Investicije v gradbene objekte so se namreč zmanjšale za 6,8 odstotka, čeprav so se investicije v stanovanjske zgradbe povečale (za 3 odstotke).

Upočasnjena rast zunanjega povpraševanja

Izvoz je v četrtem četrtletju leta 2016 naraščal po nekoliko nižjih stopnjah kot v prejšnjih četrtletjih tega leta 2016;  povečal se je za 4,6 odstotka, od tega izvoz blaga za 3,1 odstotka. Uvoz se je tokrat povečal izraziteje kot izvoz, in sicer se je povečal za 6,3 odstotka, od tega uvoz blaga za 5,4 odstotka.

Gospodarska rast v 2016 2,5-odstotna

Po prvi oceni je BDP v tekočih cenah v letu 2016 znašal 39.769 milijonov evrov, kar je nominalno za 3,1 odstotka več kot v letu 2015. Realno se je BDP povečal za 2,5 odstotka.

Zunanje povpraševanje je bilo tako kot v letu 2015 glavni generator gospodarske rasti; izvoz se je povečal za 5,9 odstotka. Čedalje pomembnejše postaja domače povpraševanje; povečalo se je za 2,4 odstotka. Potrošnja gospodinjstev se je povečala za 2,8 odstotka.

Skupna zaposlenost je v letu 2016 znašala 960,000 oseb; glede na leto 2015 se povečala za 2 odstotka oz. za 19.000 oseb.

 

Opombe
Zaradi bistveno nižje ocene kmetijske proizvodnje, kot je bila prvotno ocenjena, so bile ocenjene stopnje gospodarske rasti za vsako četrtletje leta 2016 znižane, za 3. četrtletju 2016 pa še dodatno zaradi drugačnega načina plačevanja DDV pri uvozu.   

 

Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

 

Podrobnejši podatki

Podrobnejši podatki so objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT.

Tabela 1: Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
2016
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto obdobje leta 20152,22,72,52,62,5
Desezonirani podatki
  Sprememba glede na predhodno obdobje0,60,71,01,22,6
  Sprememba glede na isto obdobje leta 20152,02,12,93,62,6
Vir: SURS
Tabela 2: Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
2016
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Sprememba glede na isto obdobje 2015
Domača potrošnja1,32,81,73,72,4
Končna potrošnja2,23,12,03,72,8
  Gospodinjstva1,53,52,14,12,8
  NPISG3,52,12,03,52,8
  Država3,92,01,72,82,6
Bruto investicije-1,81,60,53,81,0
  Bruto investicije v osnovna sredstva-7,7-3,5-2,50,9-3,1
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)1,11,00,60,50,8
Saldo menjave s tujino1)1,00,20,9-0,80,3
Izvoz proizvodov5,87,65,64,65,9
  Blago (fob)5,49,05,13,15,7
  Storitve7,72,16,810,76,8
Minus: uvoz proizvodov5,18,45,06,36,2
  Blago (fob)5,59,75,75,46,6
  Storitve3,11,01,211,34,1
Bruto domači proizvod2,22,72,52,62,5
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Tabela 3: Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
2016
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Sprememba glede na isto obdobje 2015
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo-0,2-2,9-1,80,3-1,2
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami4,96,85,74,85,6
od tega: C Predelovalne dejavnosti5,98,16,55,26,5
F Gradbeništvo-18,2-13,2-9,2-9,2-12,3
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo5,54,62,95,94,6
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti5,42,63,3-1,52,4
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti-10,7-2,27,43,3-2,0
L Poslovanje z nepremičninami3,02,80,9-0,41,5
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti3,62,72,81,52,6
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo1,61,82,13,52,3
RST Druge storitvene dejavnosti3,21,71,10,61,6
Skupaj dodana vrednost2,12,82,62,72,6
Neto davki na proizvode2,71,71,72,32,1
Bruto domači proizvod2,22,72,52,62,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Pri desezoniranju časovnih vrst smo namesto programa Demetra+ začeli uporabljati program JDemetra+. Modele časovnih vrst smo tudi podrobno pregledali in po potrebi spremenili. Upoštevali smo celotno časovno obdobje. Zaradi zamenjave programa in sprememb modelov lahko pri rezultatih desezoniranja nastanejo večje revizije (popravki).
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti