POPISNI PODATKI
Popis kmetijstva 2000
Načrt objav popisa 2010
  Koledar objav
  Načrt objav

O POPISU
Splošno o popisu kmetijstva
Zakaj popis kmetijstva?
Katere podatke zbiramo?
Koga popisujemo?
Organizacija popisa
Zakonske osnove
Zgodovina popisov

Zavarovanje in zaščita podatkov

TERENSKI VPRAŠALNIK
Seznam vprašanj:
 Slovenski
 Italijanski
 Madžarski
 Seznam vprašanj s pojasnili

OBVESTILNO PISMO
 Slovensko
 Italjansko
 Madžarsko

DRUGE KMETIJSKE STATISTIKE
 Si-stat
 Prve objave
 Letopis

EVROPSKI PODATKI
Eurostat
Popisi kmetijstva v drugih državah
Kaj sploh je Popis kmetijstva 2010?

Gre za eno izmed osnovnih statističnih raziskovanj, s katerim zberemo podatke o stanju na področju kmetijstva: o strukturi kmetijske proizvodnje in zemljišč, o tehnološki opremljenosti ter delovni sili na kmetijskih gospodarstvih. Izvaja se vsakih deset let in je v državah EU zakonsko določeno. Priporoča ga tudi Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in po njenih priporočilih ga izvajajo mnoge države sveta.Zakaj je popis kmetijstva tako pomemben?

S popisom kmetijstva pridobimo pomembne podrobne podatke o kmetijskih gospodarstvih in značilnostih kmetijske proizvodnje v državi. S primerjavo podatkov med popisi, izvedenimi v desetletnih razmikih, dobimo vpogled v strukturne spremembe v slovenskem kmetijstvu. V letu 2000 je bil v Sloveniji izveden prvi samostojni popis kmetijstva, v katerem so bile vse definicije in klasifikacije usklajene s priporočili FAO in zakonodajo EU. To pomeni, da smo v letu 2000 s popisom kmetijstva prvič pridobili take podatke o strukturi kmetijske proizvodnje, zemljišč, tehnološke opremljenosti ter delovne sile na kmetijskih gospodarstvih, ki so bili primerljivi z drugimi državami članicami EU. V letu 2010 bo izveden drugi tak popis in podatki iz tega popisa bodo prvič primerljivi s predhodnim popisom kmetijskih gospodarstev. Rezultati bodo poleg trenutnega stanja strukture slovenskega kmetijstva prikazali tudi osnovne strukturne spremembe v slovenskem kmetijstvu, ki so se zgodile v obdobju 2000–2010. Ker s popisom kmetijskih gospodarstev pridobimo podatke o kmetijstvu na najnižji ravni, je mogoče rezultate pozneje prikazati tudi na ravni občin, regij in drugih teritorialnih delitev in to daje tem podatkom posebno analitično vrednost in povečuje njihovo pomembnost.Katere podatke bomo zbrali s Popisom kmetijstva 2010?

Podatki se bodo nanašali na naslednja vsebinska področja, povezana s kmetijsko proizvodnjo: - zemljišča in raba zemljišč, - živinoreja, - kmetijska mehanizacija in oprema, - delovna sila in pridobitne dejavnosti povezane s kmetijskim gospodarstvom ter - gozdarstvo na kmetijskih gospodarstvih. Zaradi racionalnejše izvedbe popisa in boljšega zajema podatkov bomo k popisu priključili tudi redno triletno statistično raziskovanje Popis tržnega vrtnarstva ter spremljajoče vzorčno raziskovanje o metodah kmetijske proizvodnje.Ali bodo v Popis kmetijstva 2010 zajeta vsa kmetijska gospodarstva?

V ta popis bodo vključena le kmetijska gospodarstva v Sloveniji, ki bodo po zadnjih statističnih podatkih zadostila naslednjim merilom: - uporabljajo najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč ali pa - uporabljajo manj kot 1 ha kmetijskih zemljišč in ob tem: - uporabljajo najmanj 10 a kmetijskih zemljišč in 90 a gozda ali - uporabljajo najmanj 30 a vinogradov in/ali sadovnjakov ali - redijo najmanj 2 glavi velike živine (GVŽ) ali - uporabljajo 15 do 30 a vinogradov in redijo 1 do 2 glavi velike živine ali - imajo 50 panjev čebel ali - so tržni pridelovalci zelenjadnic, zelišč, jagod in gojenih gob ter cvetja in okrasnih rastlin. Na terenu zbrane podatke bomo dopolnili še s podatki iz administrativnih virov pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer: - s podatki o govedu iz Centralnega registra goveda (CRG) - s podatki o posejanih površinah iz vlog za neposredna plačila v kmetijstvu (subvencijski podatki) 2010 - s podatki o pridobitvi podpor za ohranjanje podeželja, razvoj podeželja - s podatki o trajnih nasadih in hmelju iz Registra kmetijskih gospodarstev (RKG) - s podatki o ekološkem kmetijstvu iz Evidence ekoloških pridelovalcev in predelovalcev.Kaj je kmetijsko gospodarstvo?

Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena celota kmetijskih zemljišč, gozdov, zgradb, opreme in delovne sile, ki se ukvarja s kmetijsko pridelavo in ima enotno vodstvo. Kmetijsko gospodarstvo je enotno vodeno, če je enotno vodeno pri delitvi dobička in izgub, ne glede na to, koliko oseb ga vodi. Če je upravljanje kmetijskega gospodarstva porazdeljeno med družinske člane, vendar sta dobiček in izguba skupna, skupni pa so tudi delovna sila in stroji, je to še vedno eno kmetijsko gospodarstvo. Na kmetijskem gospodarstvu lahko gospodari fizična ali pravna oseba. (1) H kmetijski pridelavi spada: - pridelovanje kmetijskih rastlin - pridelovanje žit in drugih poljščin ter travinja, - pridelovanje zelenjadnic, okrasnih rastlin, - pridelava semen in sadik, - pridelovanje grozdja, sadja in oljk, - gojenje gob; - reja živine - goveda, - prašičev, - perutnine, - drobnice, - konj, - gojenje čebel, - drugih živali, namenjenih za človeško prehrano (npr. jelenjadi in kuncev). - predelava grozdja v vino iz lastnega grozdja za lastne potrebe ter oljk v olje iz lastnih oljk za lastne potrebe, - vzdrževanje lastnih kmetijskih objektov in opreme, vzdrževanje kmetijske krajine. H kmetijski pridelavi ne spada: - predelava kmetijskih pridelkov, kupljenih in/ali pridelanih na kmetijskem gospodarstvu - opravljanje kmetijskih storitev za druge, - gozdarstvo, - ribogojstvo in ribištvo, - reja konj za športne namene, če je vsa krma kupljena.Kako in kdaj se bodo zbirali podatki?

Večino podatkov v Popisu kmetijskih gospodarstev 2010 bomo zbirali pri kmetovalcih na terenu, in sicer s pomočjo popisovalcev. Ti bodo kmetijska gospodarstva obiskali v času od 1. junija do 15. julija 2010. Pred tem bodo vsa kmetijska gospodarstva, zajeta v ta popis, prejela obvestilno pismo z glavnimi informacijami o popisu. Vsi pridobljeni podatki se bodo nanašali na referenčni datum 1. junij 2010 ali na enoletno referenčno obdobje pred referenčnim datumom. Vseh podatkov Popisa kmetijstva 2010 ne bomo zbrali na terenu. Iz administrativnih virov bomo pridobili dobrih 10 % vseh podatkov o kmetijskih gospodarstvih. Za posamezno kmetijsko gospodarstvo bo prihranek pri popisovanju na terenu zaradi uporabe administrativnih virov lahko še večji, odvisno od vrste kmetijske proizvodnje. Pogodbeni izvajalec terenskega zbiranja podatkov je konzorcij podjetij Digi data d.o.o., Geodetski zavod Celje d.o.o in Ljubljanski urbanistični zavod d.d., ki bo v času popisa zagotovil podporni center tako za vse popisovalce, kakor tudi za kmetijska gospodarstva. http://www.popiskmetij.si/Ali bo javnosti omogočen dostop do rezultatov iz Popisa kmetijstva 2010?

Da. Rezultati popisa kmetijskih gospodarstev bodo objavljeni na spletnih straneh Statističnega urada RS na naslovu www.stat.si in brezplačno dostopni vsem uporabnikom. Poleg tega bodo glavni rezultati objavljeni tudi v publikacijah in tudi te bodo prav tako v elektronski obliki dostopne brezplačno na spletnem mestu. Podrobne podatke ali podatke, pripravljene po posebnih zahtevah uporabnikov, pa bo mogoče pridobiti na zahtevo.Ali bo mogoče pridobiti podatke o posameznih kmetijskih gospodarstvih?

Ne. Pri posredovanju podatkov uporabnikom se dosledno upošteva načelo statistične zaupnosti. To pomeni, da Statistični urad RS ne sme posredovati nobenega podatka, ki bi lahko kakor koli razkril posamezno kmetijsko gospodarstvo ali njegove člane. Dajalcem podatkov zagotavljata to zaščito Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/2001) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).Na podlagi katerih predpisov se bo izvajal Popis kmetijstva 2010?

Statistični urad RS bo Popis kmetijstva 2010 izvedel kot redno statistično raziskovanje, ki se izvaja vsakih deset let in je predpisano z uredbo EU (Uredba ES št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. 11. 2008 o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88). Ta zajema popis kmetijskih gospodarstev ter spremljajoče vzorčno raziskovanje o metodah kmetijske proizvodnje. Zaradi racionalnejše izvedbe in boljšega zajema podatkov bomo v ta popis vključili še redno triletno statistično raziskovanje Popis vrtnarstva; to raziskovanje naj bi bilo izvedeno v letu 2009, a smo ga zaradi omenjenih razlogov prestavili na leto 2010. Zakonska podlaga za izvedbo Popisa vrtnarstva je Letni program statističnih raziskovanj 2010.

Kakšna je zgodovina popisov kmetijstva?

V Sloveniji so bili doslej izvedeni le trije samostojni popisi kmetijstva, prvi leta 1930, nato leta 1960 in zadnji v letu 2000. V obdobju med letoma 1960 in 2000 so bili popisi kmetijskih gospodarstev izvedeni v okviru rednih popisov prebivalstva (1971, 1981 in 1991). Ker pa je bilo število vprašanj s področja kmetijstva v omenjenih popisih prebivalstva precej skrčeno, podatki, zbrani v letih 1971, 1981 in 1991, ne omogočajo celovitih in primerljivih informacij o strukturi kmetijskih gospodarstev v Sloveniji. Tudi podatki, zbrani v samostojnih popisih kmetijskih gospodarstev, niso povsem primerljivi zaradi obsežnih družbenih sprememb v tem obdobju. Ne glede na to pa vsak popis kmetijskih gospodarstev predstavlja pomemben pregled stanja v kmetijstvu v Sloveniji v določenem zgodovinskem času. V letu 2000 je bil v Sloveniji izveden prvi samostojni popis kmetijskih gospodarstev, v katerem so bile vse definicije in klasifikacije usklajene s priporočili FAO in zakonodajo EU, izveden pa je bil na podlagi Zakona o popisu kmetijskih gospodarstev v RS v letu 2000 (ZPKG, Uradni list RS, št. 99/99). To pomeni, da smo v letu 2000 s popisom kmetijskih gospodarstev prvič pridobili podatke o strukturi kmetijske proizvodnje, zemljišč, tehnološki opremljenosti ter delovni sili na kmetijskih gospodarstvih, ki so primerljivi s podatki drugih držav članici EU. V letu 2010 bo na podlagi zakonodaje EU izveden drugi tak popis in ta bo prvič dal take podatke, ki bodo primerljivi s podatki iz predhodnega popisa kmetijskih gospodarstev.

Kdaj bodo objavljeni podatki iz Popisa kmetijstva 2010?

Prvi rezultati tokratnega popisa kmetijstva bodo objavljeni konec septembra 2010 na spletnem mestu Statističnega urada RS na naslovu www.stat.si. Nadaljnje objave podrobnejših podatkov bodo sledile do konca leta 2011 – v skladu s koledarjem objav, ki je dostopen na spletni strani www.stat.si/koledar.asp. Končni podatki Popisa kmetijstva 2010 bodo objavljeni predvidoma do konca leta 2011, prikazani pa bodo po različnih teritorialnih ravneh, vendar z upoštevanjem statistične zaupnosti. Poleg tega bodo zaščiteni mikropodatki ter nezaščitene tabele dostopni – ob posebnih pogojih – raziskovalcem in raziskovalnim ustanovam, kot to določa Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/2001).

Ali bo mogoče pridobiti kake podatke iz Popisa kmetijstva 2010, ki ne bodo objavljeni?

Da, vendar v okvirih, ki jih določa Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01), in na podlagi zahteve, in sicer na naslovih: Statistični urad RS, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana e-naslov: info.stat@gov.si Telefon:. (01) 241 52 84 Faks: (01) 241 53 44 ali ob osebnem obisku v Informacijskem središču Statističnega urada RS na Vožarskem potu 12 v Ljubljani, telefon (01) 241 51 04.

Ali so dostopni tudi podatki iz preteklih popisov kmetijstva?

Podatki iz preteklih popisov kmetijstva so na voljo v Informacijskem središču Statističnega urada RS. Vendar bodo z zadnjimi podatki, tj. s podatki iz popisa kmetijstva 2010, primerljivi le podatki iz leta 2000, dostopni na spletnem naslovu www.stat.si/pxweb/Database/Kmetijstvo/Kmetijstvo.asp in v publikaciji Rezultati raziskovanj, št 777 z naslovom Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000.

Kje so objavljeni drugi podatki iz kmetijskih statistik?

Rezultati drugih rednih statističnih raziskovanj s področja kmetijstva so na voljo na uradnih spletnih straneh Statističnega urada RS na naslovu www.stat.si in v podatkovnem portalu SI-STAT na naslovu www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp .
POPISNE PUBLIKACIJE

Popis kmetijstva 2010

Korak k popisu kmetijstva 2010

Metodološko gradivo